Curtea Constituțională

Decizia nr. 241/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, excepție ridicată de Aneta-Violeta Andrei în Dosarul nr. 38/44/2009 al Curții de Apel Galați - Secția de contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că decontarea chiriei nu reprezintă un drept fundamental, astfel că legiuitorul este liber să stabilească condițiile acordării acestui beneficiu.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 martie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 38/44/2009, Curtea de Apel Galați - Secția de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Excepția a fost ridicată de Aneta-Violeta Andrei cu prilejul soluționării unei cauze având ca obiect anularea actului administrativ prin care s-a dispus sistarea decontării chiriei acordate în temeiul art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul de lege criticat, care exclude de la decontarea chiriei pe judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți care personal ori soțul/soția acestora sau copiii aflați în întreținerea lor au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea în care solicită drepturile, este contrar prevederilor art. 16 alin. (1), art. 26 alin. (1) și art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție. Astfel, arată că acest text de lege nu ia în considerare și situațiile în care, deși are loc o înstrăinare a unei locuințe, aceasta nu e făcută pentru fraudarea legii și nici nu aduce vreun folos material magistratului. În acest sens, autorul excepției arată că soțul său a înstrăinat un imobil proprietate personală, iar în urma acestei înstrăinări, căreia nu i s-a putut împotrivi, întrucât era un bun dobândit de soț anterior căsătoriei, nu a rămas nicio sumă de bani. Așa fiind, consideră că este discriminată în raport cu ceilalți colegi care nu au o locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea și cărora li se decontează chiria. De asemenea, consideră că dreptul la decontarea chiriei reprezintă un "bun" în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, astfel că îi este încălcat și dreptul de proprietate. În sfârșit, arată că textul de lege criticat presupune posibilitatea constrângerii soțului de a dispune de bunurile personale, ceea ce aduce atingere vieții private și de familie.

Curtea de Apel Galați - Secția de contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate ar trebui respinsă ca inadmisibilă, întrucât autorul excepției pune în discuție, în realitate, aspecte ce țin de aplicabilitatea dispozițiilor textului de lege criticat, iar nu o veritabilă critică de neconstituționalitate.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 23 alin. (6): "Dacă judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, inclusiv soțul/soția acestora sau copiii aflați în întreținerea lor, au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) și la art. 22, nu mai beneficiază de aceste drepturi."

Autorul excepției consideră că acest text de lege este contrar următoarelor dispoziții din Constituție: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetățenilor, art. 26 alin. (1) privind ocrotirea vieții intime, familiale și private și art. 44 alin. (1) și (2) referitor la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că prevederile art. 22 și art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 instituie un beneficiu în favoarea judecătorilor, procurorilor și personalului asimilat acestora, precum și magistraților-asistenți constând în acordarea unei locuințe de serviciu, ori în decontarea chiriei pentru locuință. Acordarea acestui drept este condiționată de îndeplinirea mai multor condiții, printre care și cea prevăzută de textul de lege criticat, referitoare la înstrăinarea unei locuințe proprietate personală după data numirii în funcție.

Autorul excepției, deși consideră că este justificată cerința impusă de art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, din perspectiva prevenirii unor acte de rea-credință care ar putea apărea în practică, arată că există totuși situații în care, deși are loc o înstrăinare a unei locuințe, aceasta nu poate fi împiedicată de către titularul dreptului prevăzut de art. 22 și 23 din ordonanță, întrucât nu este un bun propriu și, în plus, nu profită financiar de pe urma acestei înstrăinări.

Față de acestea, Curtea reține că rațiunea legii este aceea de a veni în sprijinul persoanelor care ocupă funcțiile de judecători, procurori, personal asimilat acestora sau magistrați-asistenți cu acordarea unor facilități privind asigurarea unei locuințe, în măsura în care acestea nu dețin personal, ori prin membrii familiei, o locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea. Întrucât, așa cum s-a reținut și mai sus, nu este vorba de un drept fundamental, legiuitorul a avut libertatea de a decide limitele și condițiile acordării acestui beneficiu. De aceea nici nu poate fi pusă în discuție restrângerea vreunui drept. În acest sens, trebuie observat că, față de reglementarea anterioară care privea același drept, noua reglementare este mult mai restrictivă, potrivit opțiunii legiuitorului, aceasta neavând semnificația încălcării dispozițiilor Legii fundamentale.

Cu toate acestea, indiferent de natura dreptului prevăzut de lege, este necesar ca acordarea acestuia să se facă respectând principiul egalității cetățenilor în drepturi, respectiv al creării unui tratament identic pentru persoane aflate în situații egale. Or, sub acest aspect, Curtea constată că textul de lege criticat nu prevede nicio diferențiere sau discriminare, toate persoanele aflate în ipoteza normei fiind supuse acelorași condiții legale. Împrejurarea că aspecte particulare, precum cele privind posibilitatea de a influența sau nu decizia soțului la înstrăinarea unui bun sau câștigul obținut de pe urma înstrăinării, nu sunt de natură să pună în discuție conformitatea textului de lege criticat cu dispozițiile Constituției.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, excepție ridicată de Aneta-Violeta Andrei în Dosarul nr. 38/44/2009 al Curții de Apel Galați - Secția de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 16 martie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

;
se încarcă...