Curtea Constituțională

Decizia nr. 353/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Nicolae Cochinescu - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent-șef

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Adrian-Octavian Nichita în Dosarul nr. 905/327/2009 al Judecătoriei Tulcea.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, arătând că în motivarea acesteia se invocă probleme de aplicare a legii.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 633 din 11 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 905/327/2009, Tribunalul Tulcea - Secția civilă, comercială și de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția a fost ridicată de Adrian-Octavian Nichita în dosarul cu același număr al Judecătoriei Tulcea, care, prin Încheierea din 25 mai 2009, a respins excepția ca inadmisibilă. Împotriva acestei încheieri autorul excepției a formulat recurs, admis de Tribunalul Tulcea - Secția civilă, comercială și de contencios administrativ, care, prin aceeași decizie, a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate invocată în cauză.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că testarea conducătorului auto cu fiolă alcoolscop, ca mijloc tehnic omologat și certificat, conduce la "o probă neconcludentă a determinării prezenței de alcool în sânge". Aceasta întrucât "substanța reactivă a acestui mijloc tehnic [...] poate intra în reacție și cu alți compuși chimici, schimbându-și proprietatea lor inițială și astfel agentul constatator poate reține permisul conducătorului auto fără să facă vreo dovadă a cantității sau a prezenței efective de alcool în corpul sau în sângele conducătorului auto". În opinia autorului excepției, "singura modalitate a determinării prezenței de alcool în aerul expirat și a prezenței de alcool în sânge sunt aparatele tehnice omologate tip Drager sau proba de sânge care este luată conducătorului auto în determinarea prezenței și cantității de alcool". Ca urmare, se susține că folosirea de către agentul constatator a fiolelor alcoolscop reprezintă o încălcare a drepturilor cetățeanului la libera circulație; "aceste drepturi nu pot fi îngrădite doar printr-o simplă constatare cu o fiolă alcoolscop, care nu determină prezența în sânge a alcoolului sau în corpul celui testat."

Tribunalul Tulcea - Secția civilă, comercială și de contencios administrativ nu și-a exprimat opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate invocată în cauză.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, referindu-se și la jurisprudența Curții Constituționale în materie.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 88 alin. (3) și (4):

"

(3) Stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenței în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de către poliția rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4) Stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat se face de către poliția rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic.";

- Art. 98 reglementează punctele-amendă corespunzătoare claselor de sancțiuni contravenționale;

- Art. 102 alin. (3) lit. a):

"

Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;"

Se susține că aceste dispoziții legale încalcă prevederile constituționale ale art. 25 privind dreptul la liberă circulație, ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

Examinând excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea constată că autorul acesteia critică, în realitate, modul de aplicare a prevederilor art. 88 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, texte care nu reglementează cu ce tip de aparatură se face stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat, ci doar că aceasta se determină "cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic". În opinia autorului excepției sunt neconcludente probele obținute cu ajutorul fiolei alcoolscop, fiind relevante doar probele obținute cu "aparatele tehnice omologate tip Drager sau proba de sânge care este luată conducătorului auto".

Astfel de critici, care pun în discuție concludența probelor care au stat la baza întocmirii procesului-verbal de contravenție contestat în cauză, respectiv a aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute de celelalte texte ce fac obiectul excepției, nu intră în competența Curții Constituționale, ci a instanței de judecată învestită cu soluționarea plângerii contravenționale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Adrian-Octavian Nichita în Dosarul nr. 905/327/2009 al Judecătoriei Tulcea.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 martie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-șef,
Marieta Safta

;
se încarcă...