Curtea Constituțională

Decizia nr. 338/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1429 alin. 2 și art. 1436 din Codul civil

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor ~art. 1429~ alin. 2 și ~art. 1436~ din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "CFR Transauto" - S.A. din București în Dosarul nr. 5.882/30/2007 al Tribunalului Timiș - Secția comercială și de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 mai 2009, pronunțată în Dosarul nr. 5.882/30/2007, Tribunalul Timiș - Secția comercială și de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1429 alin. 2 și art. 1436 din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "CFR Transauto" - S.A. din București într-o cauză având ca obiect pretenții.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia invocă dispozițiile constituționale referitoare la libertatea economică, respectiv la exercitarea drepturilor și libertăților, precizând că valoarea tarifelor de închiriere solicitate de reclamantă nu este în concordanță cu prețul pieței, tarifele stabilite de Societatea Națională Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. MARFĂ" - S.A. fiind acte unilaterale care, prin modalitatea în care au fost concepute, exclud orice posibilitate de negociere. Totodată, autorul excepției consideră că este neconstituțional ca, în cazul în care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească imobilul la expirarea termenului prevăzut în contract. Ca atare, consideră că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece îngrădesc exercitarea activității economice și încalcă cu rea-credință drepturile și libertățile constituționale.

Tribunalul Timiș - Secția comercială și de contencios administrativ apreciază că invocarea libertății economice, prevăzute de art. 45 din Constituție, și a exercitării drepturilor și libertăților, principiu constituțional consacrat de art. 57, nu este în contradicție cu prevederile art. 1429 alin. 2 din Codul civil, referitoare la îndatoririle locatarului, și nici cu cele ale art. 1436 din același cod, referitoare la modalitatea de încetare a locațiunii.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 1429 alin. 2 și art. 1436 din Codul civil, care au următorul conținut:

- Art. 1429:

"

Locatarul are două îndatoriri principale: [...]

2. trebuie să plătească prețul locațiunii la termenele statornicite.";

- Art. 1436:

"

1. Locațiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine cu trecerea termenului, fără să fie trebuință de o prealabilă înștiințare.

2. Dacă contractul a fost fără termen, concediul trebuie să se dea de la o parte la alta, observându-se termenele defipte de obiceiul locului."

Autorul excepției susține că textele de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 45 referitoare la libertatea economică și ale art. 57 privind exercitarea drepturilor și a libertăților.

Examinând excepția de neconstituționalitate Curtea constată că normele de lege criticate reglementează obligațiile locatarului și una dintre cauzele de încetare a locațiunii.

Autorul excepției apreciază ca fiind neconstituțională reglementarea ce prevede că, în cazul în care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual. În acest context, la expirarea termenului prevăzut în contract încetează dreptul de folosință al chiriașului, instanța urmând să dispună evacuarea lui. Reînnoirea contractului de închiriere poate interveni numai prin convenția părților, înțelegerea lor în acest sens putând fi expresă sau tacită, aceasta din urmă rezultând din folosința locuinței de către locatar, dacă locatorul nu s-a opus continuării raporturilor de locațiune, operând astfel tacita relocațiune. Prin urmare, după expirarea termenului contractual, locatorul are dreptul să pună capăt raporturilor de închiriere oricând și necondiționat, cerând evacuarea locatarului.

Referitor la critica privind modalitatea de stabilire a tarifelor de închiriere solicitate de către locator, Curtea constată că aceasta nu reprezintă o problemă de constituționalitate, fiind vorba de o situație de fapt ce excedează controlului instanței de contencios constituțional.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor ~art. 1429~ alin. 2 și ~art. 1436~ din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "CFR Transauto" - S.A. din București în Dosarul nr. 5.882/30/2007 al Tribunalului Timiș - Secția comercială și de contencios administrativ.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 martie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

;
se încarcă...