Curtea Constituțională

Decizia nr. 370/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (4) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 100 alin. (3) și ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (4) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 100 alin. (3) și ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Florin-Eliot-Marius Barbu în Dosarul nr. 837/250/2008 al Curții de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 790 din 21 mai 2009, pronunțată în Dosarul nr. 837/250/2008, admițând recursul împotriva Încheierii din 18 martie 2009 a Tribunalului Arad - Secția contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, Curtea de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (4) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 100 alin. (3) și ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția a fost ridicată de Florin-Eliot-Marius Barbu în Dosarul nr. 837/250/2008 al Tribunalului Arad - Secția contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, cu ocazia soluționării recursului împotriva unei sentințe civile privind o plângere contravențională.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textele de lege criticate încalcă egalitatea în drepturi, condițiile și limitele restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, dreptul la un proces echitabil și dreptul la liberă circulație, întrucât autorului excepției i s-au aplicat pentru aceeași faptă contravențională atât sancțiunea principală a amenzii, cât și sancțiunile complementare prevăzute de art. 96 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002. Arată că, având în vedere natura sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat, care constă în îngrădirea pentru o perioadă determinată a unui drept cetățenesc, aceasta poate fi considerată o veritabilă sancțiune contravențională principală, întrucât restrânge dreptul la liberă circulație.

Curtea de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textele din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 criticate de autorul excepției nu aduc nicio atingere dispozițiilor constituționale invocate de acesta.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 5 alin. (1) și (4) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, și ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 100 alin. (3) și ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 5 alin. (1) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001:

"

(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. [...]

(4) Prin legi speciale se pot stabili și alte sancțiuni principale sau complementare.";

- Art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001:

"

(5) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată.";

- Art. 95 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amendă ca sancțiune principală și, după caz, cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).";

- Art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

(1) Sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului.

(2) Sancțiunile contravenționale complementare sunt următoarele:

a) aplicarea punctelor de penalizare;

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;";

- Art. 100 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;

b) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

c) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;

d) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;

e) nerespectarea regulilor privind depășirea;

f) nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

g) neprezentarea la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2).";

- Art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007: "(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: [...] 18. nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)."

În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege, autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 25 alin. (1) referitoare la dreptul la liberă circulație, ale art. 53 privind condițiile și limitele restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și ale art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justiției, precum și a prevederilor art. 14 referitoare la interzicerea discriminării din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale Protocolului nr. 12 la Convenție privind interzicerea generală a discriminării.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției critică, în realitate, modul de aplicare a dispozițiilor de lege atacate. Eventualele abuzuri ale agenților constatatori, la care face referire în motivarea excepției și care constituie, de fapt, cauza nemulțumirii autorului excepției, nu pot constitui, însă, motive de neconstituționalitate a textelor de lege criticate și, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanța de contencios constituțional, fiind de competența instanței de judecată învestite cu soluționarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (4) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 100 alin. (3) și ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Florin-Eliot-Marius Barbu în Dosarul nr. 837/250/2008 al Curții de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 13 aprilie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică

;
se încarcă...