Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 mai 2010 până la 24 mai 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 700/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 și 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3) și art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. - Modificări (1)

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicat persoanei impozabile decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

Art. 5. -

(1) Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se efectuează cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarați inactivi. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor aflați în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, se efectuează cu data de întâi a lunii următoare celei în care starea de inactivitate temporară a fost înscrisă în registrul comerțului.

Art. 6. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 17 aprilie 2008.

Art. 10. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 28 aprilie 2010.

Nr. 1.786.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

~SIGLĂ 1~   MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                ~SIGLĂ 2~
      Agenția Națională de Administrare Fiscală

                                     Adresa:

Unitatea fiscală ......................................         Tel.:
.......................................................         Fax:
Nr. ......................../..........................         E-mail:

NOTIFICARE
privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,
potrivit prevederilor art. 153 alin. (7)/art. 1531
alin. (4) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele ..................................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea ........................, str. ...................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......, et. ....., județul/sectorul .................................................

Cod de identificare fiscală ...........................................................................................

Având în vedere că, potrivit informațiilor și documentelor existente în evidențele organului fiscal, aveați obligația să solicitați înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153/art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, să vă prezentați la sediul nostru pentru a depune declarația de înregistrare/mențiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveți obligația înregistrării.

În cazul în care nu depuneți declarația de înregistrare/mențiuni sau nu prezentați organului fiscal documentele care să justifice că nu aveți obligația de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ...........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Întocmit

Numele și prenumele .......................

Funcția ...................................

Semnătura .................................

Cod M.F.P.

14.13.07.60/î.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

~SIGLĂ 1~   MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                ~SIGLĂ 2~
      Agenția Națională de Administrare Fiscală

                                     Adresa:
Unitatea fiscală ......................................         Tel.:
.......................................................         Fax:
Nr. ......................../..........................         E-mail:

DECIZIE
privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,
potrivit prevederilor art. 153 alin. (7)/art. 1531
alin. (4) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele ..................................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea ........................., str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......, et. ....., județul/sectorul .................................................

Cod de identificare fiscală ...........................................................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (7)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA nr. ........... din ..................... și a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ........... din .................../a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare și/sau a Raportului de inspecție fiscală nr. ......... din .............., vă comunicăm următoarele:

Potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, aveați obligația:

[ ] să vă înregistrați în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 din Codul fiscal;

sau

[ ] să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozițiilor art. 1531 din Codul fiscal.

Întrucât nu ați solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea, din oficiu, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care vi s-a comunicat prezenta decizie. Ca urmare, veți proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Motivația înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA: ............................................................................

....................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ............................

Semnătura și ștampila unității ...............

Cod M.F.P.

14.13.02.60/î.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4

~SIGLĂ 1~   MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                ~SIGLĂ 2~
      Agenția Națională de Administrare Fiscală

                                     Adresa:
Unitatea fiscală ......................................         Tel.:
.......................................................         Fax:
Nr. ......................../..........................         E-mail:

DECIZIE
privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA,
potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele ..................................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea ........................., str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......, et. ....., județul/sectorul .................................................

Cod de identificare fiscală ..........................................................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .......... din ..........................., vă comunicăm că:

[ ] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a înscrierii în registrul comerțului a stării de inactivitate temporară;

[ ] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;

[ ] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, întrucât nu erați persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveați dreptul să solicitați înregistrarea în scopuri de TVA;

[ ] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din același cod.

Motivația anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: ...................................................................

...................................................................................................................................

Vă înștiințăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ...... nr. ...... .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ............................

Semnătura și ștampila unității ...............

Cod M.F.P.

14.13.02.60/a.î.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 5

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
și de arhivare a formularelor prevăzute în Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010

1. Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA

1.1. Denumire: "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"

1.2. Cod M.F.P.: 14.13.07.60/î.o.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (2 file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligația înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.

1.8. Se întocmește în: două exemplare; de: organul fiscal competent.

1.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA

2.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"

2.2. Cod M.F.P.: 14.13.02.60/î.o.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (2 file)

2.6. Se difuzează: gratuit.

2.7. Se utilizează: pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligația înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.

2.8. Se întocmește în: două exemplare; de: organul fiscal competent.

2.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

3.1. Denumire: "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"

3.2. Cod M.F.P.: 14.13.02.60/a.î.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (2 file)

3.6. Se difuzează: gratuit.

3.7. Se utilizează: pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

3.8. Se întocmește în: două exemplare;

de: organul fiscal competent.

3.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...