Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 927/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.203/927/103

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Administrației și Internelor

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. c), f) și g) și art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, cât și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborat cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Sinteza documentației de avizare, întocmită de proiectant, semnată de expertul tehnic și auditorul energetic pentru clădiri și însușită de coordonatorul local și asociația de proprietari, se înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, însoțită de copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociația de proprietari.

(4) Conținutul-cadru al sintezei documentației de avizare este prevăzut în anexa nr. 91."

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiții se aprobă de către consiliul local, condiționat de însușirea acesteia de către coordonatorul local și asociația de proprietari, și cu avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului."

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) La încheierea procedurii de achiziție publică, pentru fiecare obiectiv de investiții, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va acționa pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, prin:

a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobați în condițiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziție de lucrări, ca urmare a derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;

b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, asociației de proprietari pentru emiterea acordului;

c) transmiterea devizului general actualizat, a acordului asociației de proprietari și a contractului de achiziție de lucrări, în copie, la direcția generală coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului."

4. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

"

(2) Pe durata executării lucrărilor de intervenție, în cazuri temeinic motivate și în limita indicatorilor tehnico-economici aprobați, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condițiile legii, acte adiționale la contractul de execuție, astfel:

a) în baza deciziei coordonatorului local, cu acordul prealabil al asociației de proprietari, dacă valoarea adiționată cumulată majorează cu până la 10% prețul contractului inițial;

b) în baza avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, condiționat de existența și încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în situații excepționale, temeinic motivate, dacă valoarea adiționată cumulată majorează cu mai mult de 10% prețul contractului inițial, și numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiție în termenul aprobat.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiționale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate și oportunitate privind încheierea actelor adiționale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri și executantul lucrărilor, însușite de către asociația de proprietari și însoțite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecție, dispoziții de șantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiționale, note de renunțare și altele asemenea, după caz.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), la solicitarea de emitere a avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va anexa referatele de necesitate și oportunitate privind încheierea actelor adiționale, însoțite de copii de pe documentele justificative prevăzute la alin. (3), precum și de graficul de execuție cu eșalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenție în termenul aprobat."

5. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 91, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin se aplică atât contractelor care se semnează după data intrării în vigoare a acestuia, cât și contractelor aflate în derulare la această dată, pentru lucrări rămase de executat.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării regionale Ministrul finanțelor publice, Ministrul administrației și internelor,
și turismului, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Vasile Blaga
Elena Gabriela Udrea

ANEXĂ (Anexa nr. 91 la normele metodologice)

- conținut-cadru -

PROIECTANT ...............................

Nr. ........................./..............................

SINTEZA
documentației de avizare pentru lucrări de intervenție privind
creșterea performanței energetice

1. Date generale

* Denumirea obiectivului de investiție: bloc de locuințe

..................................................................................................................... (județul, localitatea, adresa)

* Faza de proiectare: Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice

* Beneficiar: Asociația de proprietari ..............................................................................

* Coordonator local: ................................................................................................

* Expert tehnic atestat:

..................................................................................................................... (numele, prenumele, profesia, nr. legitimație, domeniul construcții civile, cerința A1)

* Auditor energetic pentru clădiri atestat:

..................................................................................................................... (numele, prenumele, profesia, Certificat de atestare: seria, nr., gradul I, specialitatea C/C + I)

* Proiectant:

..................................................................................................................... (denumirea, sediul)

Șef de proiect:

..................................................................................................................... (numele, prenumele)

* Valoarea totală a investiției (cu TVA inclus) .................... mii lei, din care C+M: ...................... mii lei

* Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de construcții-montaj (C+M) pe surse de finanțare:

1. buget de stat: 50% din C+M ...................................................................... mii lei

2. buget local: 30% din C+M ........................................................................ mii lei

3. fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M ................................... mii lei

2. Date tehnice:

- anul construirii ..........................................................

- regim de înălțime .........................................................

- număr de apartamente ......................................................

- aria utilă totală - m2 ....................................................

- sistem constructiv anvelopă ...............................................

3. Descrierea lucrărilor de intervenție

Concluziile expertizei tehnice și auditului energetic

a) expertiza tehnică: ...............................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

b) auditul energetic: ...............................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Datele tehnice ale investiției

A. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu completările ulterioare):

- izolarea termică a pereților exteriori: ...........................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic: .......................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: ...........

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: ................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):

- lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe: ..............................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: ......................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

C. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):

- lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție: ..................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferentă părților comune ale blocului de locuințe: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Lucrări de intervenție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare U.M. Cantitatea Costul estimat al lucrărilor de intervenție
- lei -
A. Lucrări de bază [(prevăzute la art. 4 lit. a)-d)]
a) izolarea termică a pereților exteriori
b) înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic
c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei
d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter
B. Lucrări conexe lucrărilor de bază [(prevăzute la art. 4 lit. e) și f)]
e) lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe
f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei
C. Lucrări suplimentare (prevăzute la art. 6)
g) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție
h) lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferentă părților comune ale blocului de locuințe

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, ..................................... mii lei, din care:

- construcții-montaj (C + M) ...................................................................... mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 și 5.1.1 din devizul general)

2. investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului) ................................... mii lei/m2 (a.u.)

Indicatori fizici:

1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție .................................................... luni;

2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție ........................................................................................... 3 ani (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică ........................................ ani;

4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic .................................................. kwh/m2 (a.u.) și an;

5. economia anuală de energie: .......................................... kwh/an în tone echivalent petrol .......................................... tep;

6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 ............................. kg CO2/an.

Eșalonarea investiției - total INV/C+M în mii lei

5. Anexe:

Avize și acorduri

* Certificatul de urbanism, în copie

* Certificatul de performanță energetică, în copie.

Piese desenate

* Plan, secțiune reprezentativă și fațadă, situație propusă - scara recomandată 1:100.

Întocmit
Proiectant,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(denumire)
L.S.
Expert tehnic, Auditor energetic pentru clădiri,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. L.S.
Însușit
Coordonatorul local Asociația de proprietari
Primar, Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. L.S.
Data: . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE:

1. Cap. 1-4 din sinteză se elaborează în baza rapoartelor de expertiză tehnică și audit energetic, precum și a documentației de avizare, întocmite și însușite conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009.

2. Documentele anexate sintezei, menționate la cap. 5, sunt anexe la documentația de avizare, elaborată pentru fiecare obiectiv de investiție.

3. Sinteza, elaborată și semnată de proiectant, semnată de expertul tehnic și auditorul energetic pentru clădiri, avizată de coordonatorul local și asociația de proprietari, însoțită obligatoriu de copia contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociația de proprietari, se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...