Curtea Constituțională

Decizia nr. 236/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tekno West" - S.R.L. din București și de Societatea Comercială "Pizza Motor" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 7.948/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 București - Secția civilă.

La apelul nominal se prezintă autorii excepției, prin reprezentanții lor legali, administrator Oana Andreea Erimia, respectiv asociatul unic Petre Nițoiu, precum și partea Mugurel Nițoiu, lipsind părțile Adina Raluca Ștefan și Teodorian Ștefan, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul părților prezente. Reprezentanții autorilor excepției și partea Mugurel Nițoiu solicită admiterea excepției de neconstituționalitate pentru motivele prezentate în fața instanței de fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 14 iulie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 7.948/300/2009, Judecătoria Sectorului 2 București - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 519 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tekno West" - S.R.L. din București și Societatea Comercială "Pizza Motor" - S.R.L. din București.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii arată că dispozițiile de lege criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16, art. 20 alin. (2), art. 21 și art. 24, întrucât, prin modul de redactare, "textul este neclar și nu se referă la situațiile pe care le are în vedere, iar sintagma «rămân în ființă, sau, după caz, încetează potrivit legii» constituie o formulă a legii care exclude criteriile precise, clare, concise de redactare a legii, de natură să garanteze o situație clar stabilită și să elimine arbitrariul".

Judecătoria Sectorului 2 București - Secția civilă apreciază că textul de lege are o formulare clară, face trimitere la dispozițiile incidente fiecărui tip de act juridic în baza căruia imobilul adjudecat este ocupat, textul urmând a fi interpretat și aplicat de către instanța învestită cu soluționarea cauzei în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 519 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul conținut:

"

Locațiunea și celelalte acte juridice privitoare la imobil rămân în ființa sau, după caz, încetează, potrivit legii.

Plățile făcute înainte de scadență de către locatar sau alte persoane interesate sunt supuse dispozițiilor art. 498 alin. 3."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16, art. 20 alin. (2), art. 21 și art. 24, precum și prevederilor art. 6 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra constituționalității textelor de lege criticate, prin Decizia nr. 56 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 11 martie 2004, statuând, în ceea ce privește încălcarea accesului liber la justiție și a dreptului la apărare, că "reglementarea de către legiuitor, în limitele competenței ce i-a fost conferită prin Constituție, a condițiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual - constituie o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă în detrimentul altor titulari de drepturi. Întrucât accesul liber la justiție, ca, de altfel, oricare alt drept fundamental, consacrat ca atare de Constituție, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună-credință, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor și intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept, Curtea consideră că stabilirea de către legiuitor a acestor limite nu aduce nicio îngrădire dreptului în sine, ci, dimpotrivă, creează premisele valorificării sale în concordanță cu exigențele generale proprii unui stat de drept".

Soluția adoptată în decizia sus-menționată, ca și considerentele pe care aceasta se întemeiază își mențin valabilitatea și în cauza de față, întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tekno West" - S.R.L. din București și de Societatea Comercială "Pizza Motor" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 7.948/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 București - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 9 martie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

;
se încarcă...