Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Modificări (9), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2010 până la 17 aprilie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 573/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul Direcției generale politici agricole nr. 77.323/2010,

având în vedere prevederile art. 1 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale art. 66 și 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum și ale art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se stabilesc modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 în 27 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Adrian Rădulescu,
secretar de stat

București, 23 aprilie 2010.

Nr. 98.

ANEXĂ

Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Art. 1. -

(1) În cadrul plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiți la art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de ovine/caprine.

(2) Persoanele fizice autorizate vor fi tratate în mod similar persoanelor juridice.

Art. 2. -

(1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli prevăzuți la art. 1 o singură dată pe an, pentru femele ovine și/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Modificări (2)

a) efectivul din exploatație să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul național al exploatațiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010. Modificări (4)

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanții trebuie să depună cererea la centrul local/județean al Agenției de Plăți și intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în perioada 28 aprilie-31 mai 2010, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, însoțită de următoarele documente: Modificări (3)

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) declarație pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat și la bugetul local, la data solicitării primei;

c) în cazul în care sunt membri ai unei asociații de crescători de ovine/caprine legal constituite, o adeverință emisă de către asociația respectivă, din care să rezulte calitatea de membru al asociației și efectivele de ovine/caprine pentru care poate solicita primă.

(3) Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal.

Art. 3. - Modificări (2)

(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2010 pentru ovine/caprine, situația centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2010, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal în funcție de efectivele de ovine/caprine eligibile la plată.

(2) Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru efectivele eligibile la plată se face începând cu luna noiembrie a anului 2010.

Art. 4. -

(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură verifică în baza națională de date a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor:

- existența înregistrării exploatațiilor de ovine femele/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

- existența înregistrării animalelor pentru care se solicită prima;

- corespondența următoarelor date din cerere:

a) denumirea exploatației;

b) C.U.I./C.N.P.;

c) codul exploatației;

d) numărul de identificare al ovinei/caprinei;

e) sexul și vârsta.

(2) După finalizarea verificării în baza de date a animalelor pentru care se solicită primă în anul 2010, conform procedurii elaborate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care va fi atașat la dosar. Modificări (1)

(3) În cadrul controlului la fața locului în perioada 1 iunie-31 august 2010 pentru speciile ovine și caprine, conform procedurii de control la fața locului elaborate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte: Modificări (4)

a) existența reală a efectivului pentru care se solicită prima; Modificări (1)

b) corespondența dintre efectivul înscris în cerere și cel existent în exploatație la data controlului.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) În cazul în care centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București constată diferențe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei și numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din speciile ovine și caprine, vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:

a) dacă diferența dintre numărul de animale solicitat în cerere și numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferența dintre numărul de animale solicitat în cerere și numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

(2) Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanțe naturale asupra turmei, solicitantul nu își poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiția să fi informat în scris în acest sens centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanțele naturale sunt următoarele: Modificări (4)

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

Art. 6. -

(1) Persoanele desemnate pentru primirea solicitărilor din cadrul centrelor locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București înregistrează cererile în Registrul de înregistrare a cererilor/Registrul electronic de înregistrare a cererilor și le clasifică separat pentru ovine și caprine.

(2) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei cu documentele anexate acesteia, conform procedurii elaborate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

(3) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București au obligația de a înregistra și de a monitoriza toți beneficiarii primelor.

Art. 7. -

(1) După înregistrarea tuturor solicitărilor, centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București întocmesc și transmit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură o situație centralizatoare cu efectivele de ovine și caprine pentru care se solicită prime.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o situație centralizatoare cu efectivele de ovine și caprine pentru care se solicită prime pentru anul 2010, până la data de 1 iulie 2010. Modificări (5)

Art. 8. -

(1) Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, după verificarea cererilor și stabilirea numărului de animale eligibile la plată, întocmesc și transmit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură o situație centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o situație centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 9. -

În baza situațiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata primelor, transmise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 10. -

După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care, în baza situațiilor centralizatoare primite de la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, prevăzute la art. 8 alin. (1), virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor primelor, conform legislației în vigoare.

Art. 11. -

Orice cerere de solicitare a plăților naționale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu excepția cazurilor în care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate sau asupra intenției de a realiza un control.

Art. 12. -

În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) animal determinat înseamnă orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal;

b) animal cu nereguli înseamnă orice animal solicitat în cerere și inexistent în Registrul național al exploatațiilor la controlul administrativ și/sau la controlul la fața locului.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta anexă.

ANEXA Nr. 1 la anexă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9 5 9 6
Centrul Județean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERERE
de solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2010
Modificări (3)

I. Date de identificare ale solicitantului/exploatației

A. Persoane fizice

Numele*) Prenumele*)
CNP*)
Act identitate BI/CI seria*) nr.
Cod țară și nr. act identitate (altă cetățenie)*)
Cod exploatație*) R O al ANSVSA

B. Persoane juridice și PFA/ÎI/ÎF*):

Denumirea exploatației/PFA/ÎI/ÎF*)
Cod unic de identificare (CUI)*)
Numele administratorului/reprezentantului legal*) Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)
CNP administrator/reprezentant legal*)
Tip de organizare*)

Sediul exploatației ANSVSA*):

Județul*) Localitatea*)
Cod siruta*) Satul*) /Strada
Nr. Cod poștal*) Telefon*)
Fax E-mail

Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*):

Județul*) Localitatea*)
Cod siruta*) Satul*) /Strada
Nr. Bl. Sc. Ap. Cod poștal*)
Telefon*) Fax E-mail

Nr. total de ovine solicitat*): capete

II. Coordonate bancare*):

Banca*) Filiala*)
Nr. cont IBAN*)

Solicit*): Modificări (3)

- prima pe cap de animal pentru un număr de ............*) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control 1 iunie-31 august 2010 se găsesc la adresa .........................*)/(localitatea .........................../județul .................... sau pășune pe raza localității, după caz) .............................. *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii. Modificări (1)

III. Angajamente și declarații

Subsemnatul, .................................................................., declar următoarele:

1. Am luat la cunoștință: Modificări (1)

- Condițiile și modalitățile de acordare a plăților naționale directe complementare, conform reglementărilor naționale și europene, pe care mă angajez să le respect:

a) efectivul din exploatație să fie de minimum 50 de capete femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010; Modificări (2)

b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei; Modificări (2)

c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010; Modificări (4)

d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat și la bugetul local, la data solicitării primei. Modificări (1)

- Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum și înscrierea cu intenție în formular a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancțiuni conform prevederilor legale.

- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- În cazul apariției unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acționării în justiție a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existența unor condiții artificial create, de natură să ducă la obținerea unor plăți necuvenite.

- În cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au dreptul de a verifica informațiile conținute în formularul cererii de solicitare a plăților naționale directe complementare, documentul care atestă controlul la fața locului, precum și alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Național al Exploatațiilor și/sau la fața locului este considerat animal nedeterminat și nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce și se aplică sancțiuni după cum urmează:

a) dacă diferența dintre numărul de animale solicitat în cerere și numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferența dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere și numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanțe naturale asupra turmei, solicitantul nu își poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiția să fi informat în scris în acest sens centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanțele naturale sunt următoarele: Modificări (3)

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

2. Drept care mă angajez și declar următoarele:

- Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării și data acordării plății au intervenit modificări ale informațiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploatație, transferarea proprietății exploatației și animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

- Mă angajez să comunic în scris Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. În acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură privind apariția cazului de forță majoră sau circumstanța excepțională. Cazurile de forță majoră sunt: calamitățile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creșterii animalelor, epizootiile afectând total sau parțial animalele din exploatație.

- Mă angajez să păstrez și să furnizez toate documentele cerute de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și să permit accesul în exploatație.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal și în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte și valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.

- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociații de crescători de ovine legal constituite.

LISTA
animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)

Nr. crt. Numărul de identificare (până la 12 caractere alfanumerice)*) Rasa și sexul Data nașterii (ziua/luna/anul)*)
Total capete solicitate:

NOTĂ:

Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat.

Semnătura titularului cererii/ reprezentantului, administratorului desemnat/ împuternicitului: Data:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./
În caz de împuternicire, numele și prenumele împuternicitului, în clar: Ștampila 2010
Centrul județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură:
Controlul vizual a fost făcut și cererea poate fi verificată administrativ.
Numele și prenumele funcționarului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură care generează cererea și realizează controlul vizual:
Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
Data . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la anexă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9 5 9 6
Centrul Județean ...........................................
Nr. ................... data ...............................

CERERE
de solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine
pentru anul 2010
Modificări (3)

I. Date de identificare ale solicitantului/exploatației

A. Persoane fizice

Numele*) Prenumele*)
CNP*)
Act identitate BI/CI seria*) nr.
Cod țară și nr. act identitate (altă cetățenie)*)
Cod exploatație*) R O al ANSVSA

B. Persoane juridice și PFA/ÎI/ÎF*):

Denumirea exploatației/PFA/ÎI/ÎF*)
Cod unic de identificare (CUI)*)
Numele administratorului/reprezentantului legal*) Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)
CNP administrator/reprezentant legal*)
Tip de organizare*)

Sediul exploatației ANSVSA*):

Județul*) Localitatea*)
Cod siruta*) Satul*) /Strada
Nr. Cod poștal*) Telefon*)
Fax E-mail

Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*):

Județul*) Localitatea*)
Cod siruta*) Satul*) /Strada
Nr. Bl. Sc. Ap. Cod poștal*)
Telefon*) Fax E-mail

Nr. total de caprine solicitat*): capete

II. Coordonate bancare*):

Banca*) Filiala*)
Nr. cont IBAN*)

Solicit*): Modificări (3)

- prima pe cap de animal pentru un număr de ............ *) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control 1 iunie-31 august 2010 se găsesc la adresa ............................... *)/(localitatea, strada, nr. sau pășune pe raza localității, după caz) .................................... *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii. Modificări (1)

III. Angajamente și declarații

Subsemnatul, ................................................................................., declar următoarele:

1. Am luat la cunoștință: Modificări (1)

- Condițiile și modalitățile de acordare a plăților naționale directe complementare, conform reglementărilor naționale și europene, pe care mă angajez să le respect,:

a) efectivul din exploatație să fie de minimum 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010; Modificări (2)

b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei; Modificări (2)

c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010; Modificări (4)

d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat și la bugetul local, la data solicitării primei. Modificări (1)

- Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum și înscrierea cu intenție în formular a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancțiuni conform prevederilor legale.

- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- În cazul apariției unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acționării în justiție a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existența unor condiții artificial create, de natură să ducă la obținerea unor plăți necuvenite.

- În cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au dreptul de a verifica informațiile conținute în formularul cererii de solicitare a plăților naționale directe complementare, procesul-verbal de control la fața locului, precum și alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Național al Exploatațiilor și/sau la fața locului este considerat animal nedeterminat și nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce și se aplică sancțiuni după cum urmează:

a) dacă diferența dintre numărul de animale solicitat în cerere și numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferența dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere și numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanțe naturale asupra turmei, solicitantul nu își poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiția să fi informat în scris în acest sens centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanțele naturale sunt următoarele: Modificări (3)

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

2. Drept care mă angajez și declar următoarele:

- Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării și data acordării plății au intervenit modificări ale informațiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploatație, transferarea proprietății exploatației și animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

- Mă angajez să comunic în scris Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. În acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură privind apariția cazului de forță majoră sau circumstanța excepțională. Cazurile de forță majoră sunt: calamitățile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creșterii animalelor, epizootiile afectând total sau parțial animalele din exploatație.

- Mă angajez să păstrez și să furnizez toate documentele cerute de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și să permit accesul în exploatație.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal și în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte și valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.

- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociații de crescători de caprine legal constituite.

LISTA
animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)

Nr. crt. Numărul de identificare (până la 12 caractere alfanumerice)*) Rasa și sexul Data nașterii (ziua/luna/anul)*)
Total capete solicitate:

NOTĂ:

Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat.

Semnătura titularului cererii/ reprezentantului, administratorului desemnat/ împuternicitului: Data:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ./
În caz de împuternicire, numele și prenumele împuternicitului, în clar: Ștampila 2010
Centrul județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură:
Controlul vizual a fost făcut și cererea poate fi verificată administrativ.
Numele și prenumele funcționarului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură care generează cererea și realizează controlul vizual:
Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
Data . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la anexă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9 5 9 6
Centrul Județean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa"Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt. Denumirea beneficiarilor Codul exploatației Numărul de animale pentru care se acordă prima (capete) Valoarea unitară a primei (lei/cap) Valoarea primei acordate (lei)
ovine caprine ovine caprine ovine (col. 3 x col. 5) caprine (col. 4 x col. 6)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
...
Total:
Data .........................
Directorul centrului județean,
..................................................
Verificat
Șef serviciu,
..............................

ANEXA Nr. 4 la anexă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9 5 9 6

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt. Județul Numărul de beneficiari Numărul de animale pentru care se acordă prima (capete) Valoarea unitară a primei (lei/cap) Valoarea primei acordate (lei)
ovine caprine ovine caprine ovine caprine ovine caprine
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
...
Total:
Director general,
.....................................
Data .................. ..............................

ANEXA Nr. 5 la anexă

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt. Județul Numărul de beneficiari Numărul de animale pentru care se acordă prima (capete) Valoarea unitară a primei (lei/cap) Valoarea primei acordate (lei)
ovine caprine ovine caprine ovine caprine ovine caprine
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
...
Total:
Aprobat
Ordonator principal de credite
....................................................
Data ...................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...