Ministerul Mediului și Pădurilor

Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private din 10.02.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

SECȚIUNEA 1 Cadrul legal și domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentei metodologii îl reprezintă stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) integrează, după caz, și cerințele specifice evaluării adecvate a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare a oricărui proiect public și privat.

(4) Etapele prevăzute la alin. (1) se aplică proiectelor, după parcurgerea evaluării inițiale a proiectului, astfel cum este prevăzută la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

(5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, și cerințele specifice evaluării adecvate a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, în vederea obținerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public și privat.

(6) Procedura prevăzută la alin. (1) se derulează cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului și, după caz, ale ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, denumit în continuare ghid metodologic privind evaluarea adecvată.

Art. 2. -

(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, precum și cea de evaluare adecvată sunt conduse de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu competențe stabilite prin prezenta metodologie.

(2) Evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată stabilesc cadrul unei abordări integrate prin informarea și consultarea tuturor autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului și participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul județului unde se află amplasamentul proiectului sau, după caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competența autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(3) Comisia de analiză tehnică include obligatoriu reprezentanți ai administrației publice locale și/sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism, al autorității de sănătate publică, Administrației Naționale "Apele Române", inspectoratului teritorial pentru situații de urgență, comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu și, după caz, reprezentanți ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice, direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene sau a municipiului București, furnizarea de utilități și servicii publice, administrarea parcurilor și grădinilor publice, a siturilor arheologice și monumentelor istorice, managementul ariilor naturale protejate, inclusiv reprezentanți ai consiliilor științifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate, ai agențiilor pentru dezvoltare regională etc.

(4) Pentru proiectele aflate în competența Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a agențiilor regionale pentru protecția mediului sau a Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", comisia de analiză tehnică include obligatoriu și reprezentanți ai acestor autorități.

Art. 3. -

Definițiile unor termeni specifici utilizați în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația națională specifică.

Art. 4. -

(1) Tarifele pentru derularea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.

(2) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorității pentru protecția mediului care are responsabilități în aplicarea procedurii conform competențelor stabilite prin prezenta metodologie.

(3) În situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1), tarifele se încasează de către autoritatea publică pentru protecția mediului care derulează etapa de procedură.

Art. 5. -

(1) Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiție au fost demarate sau proiectele au fost realizate.

(2) Orice proiect care nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte proiecte, este supus evaluării adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ținând cont de obiectivele de conservare ale acesteia.

(3) În situația în care o investiție se realizează etapizat sau se amplasează pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiție.

(4) La punerea în funcțiune a investițiilor aferente activităților pentru care este necesară emiterea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, conform legislației în vigoare, și pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obligați să depună solicitarea și să obțină această autorizație.

SECȚIUNEA a 2-a Competențe pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului
asupra mediului

Art. 6. -

(1) Agențiile județene pentru protecția mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei metodologii și ale căror amplasamente se situează pe teritoriul județului respectiv, cu excepția proiectelor aflate sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

(2) Agențiile regionale pentru protecția mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele aflate sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării din regiunea de dezvoltare și pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului și/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe județe din cadrul aceleiași regiuni de dezvoltare.

(3) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului și/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe regiuni de dezvoltare.

(4) Pentru proiectele propuse a se realiza în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", autoritatea responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată este Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

(5) Agenția Regională pentru Protecția Mediului Galați este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele al căror amplasament se întinde atât pe teritoriul unui județ din afara perimetrului Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cât și în perimetrul acesteia.

(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului îndrumă și coordonează procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au potențial impact semnificativ transfrontalier, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 2001.

(8) Autoritățile pentru protecția mediului sunt denumite în continuare, în aplicarea prezentei metodologii și în funcție de responsabilitățile stabilite la alin. (1)-(5), autorități competente pentru protecția mediului.

(9) În cazul în care există tipuri de proiecte care nu se pot încadra în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1)-(6), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește autoritățile competente.

(10) Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate angaja expertiză externă pentru analiza raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, precum și a raportului de securitate, după caz, atunci când complexitatea proiectului este deosebită.

Art. 7. -

(1) Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum și a celei de evaluare adecvată poate fi delegată, în totalitate sau în parte, după cum urmează:

a) de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la agențiile regionale sau județene pentru protecția mediului sau la Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", după caz;

b) de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului la agențiile regionale sau județene pentru protecția mediului, după caz;

c) de către agențiile regionale pentru protecția mediului la agențiile județene pentru protecția mediului.

(2) Emiterea acordului de mediu nu face obiectul delegării de competență.

SECȚIUNEA a 3-a Depunerea notificării și evaluarea inițială a acesteia

Art. 8. -

(1) Pentru realizarea etapei de evaluare inițială, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea județeană pentru protecția mediului, prin depunerea unei notificări privind intenția de realizare a proiectului, însoțită de certificatul de urbanism emis în condițiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, planurile anexă la acesta și dovada achitării tarifului aferent acestei etape.

(2) Conținutul-cadru al notificării este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 9. -

(1) În termen de 10 zile de la primirea notificării, pe baza documentelor prevăzute la art. 8 și a verificării amplasamentului, dacă este cazul, agenția județeană pentru protecția mediului informează titularul, în scris, cu privire la:

a) clasarea notificării pentru proiectele care nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și transmiterea unui punct de vedere al autorității competente cu precizarea "Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și procedurii de evaluare adecvată", conform modelului din anexa nr. 2;

b) respingerea justificată a solicitării acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restricții de construire stabilite prin legislația din domeniul protecției mediului, cu precizarea neconformităților constatate și/sau a actelor normative incidente ale căror prevederi nu sunt respectate, conform modelului din anexa nr. 3;

c) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităților care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, conform modelului din anexa nr. 4;

d) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităților care intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului din anexa nr. 4;

e) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, conform modelului din anexa nr. 4, pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare; dispozițiile cap. III "Evaluare adecvată" se aplică în mod corespunzător.

(2) Agenția județeană pentru protecția mediului informează titularul, în scris, cu privire la autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată, după caz.

(3) Memoriul de prezentare se întocmește conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, memoriul de prezentare va conține informațiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, precum și coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970.

(4) Pentru proiectele care intră sub incidența legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, memoriul va fi însoțit de notificarea specifică acestei legislații.

(5) Verificarea amplasamentului se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal, întocmit conform modelului din anexa nr. 6.

Art. 10. -

În termen de 5 zile de la depunerea memoriului de prezentare, pe suport hârtie și în format electronic, agențiile județene pentru protecția mediului transmit autorității competente cu parcurgerea procedurii, stabilită conform prevederilor art. 6, întreaga documentație.

CAPITOLUL II Evaluarea impactului asupra mediului - etape procedurale

SECȚIUNEA 1 Etapa de încadrare a proiectului

Art. 11. -

(1) În termen de 15 zile de la depunerea memoriului de prezentare, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:

a) analizează memoriul de prezentare depus de titular;

b) stabilește componența CAT;

c) evaluează potențialul impact semnificativ transfrontalier pentru proiectele care intră sub incidența Legii nr. 22/2001, pe baza criteriilor definite de aceasta, și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului memoriul de prezentare, însoțit de procesul-verbal de verificare a amplasamentului, precum și, după caz, de documentele-suport, pentru acele proiecte pentru care s-a stabilit un potențial impact semnificativ transfrontalier, sau informează autoritatea publică centrală pentru protecția mediului despre acele proiecte care intră sub incidența Legii nr. 22/2001 și pentru care s-a stabilit că nu există un potențial impact semnificativ transfrontalier;

d) completează lista de control pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului, și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;

e) completează, după caz, lista de control pentru etapa de încadrare, conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată, și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;

f) identifică publicul interesat și anunță depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, prin publicarea pe pagina proprie de internet și la sediul său a anunțului întocmit conform modelului din anexa nr. 7;

g) transmite titularului modelul de anunț și îl informează asupra obligativității publicării, în termen de 3 zile, în presa națională sau locală, precum și a afișării la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autorității sau autorităților administrației publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului, conform modelului din anexa nr. 8;

h) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică documentele depuse de titular, în format electronic;

i) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică și comunică titularului data stabilită pentru prezentarea proiectului în cadrul comisiei de analiză tehnică, în vederea participării titularului la ședința acesteia;

j) prezintă comisiei de analiză tehnică listele de control; autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică exprimă puncte de vedere cu privire la potențialul impact al proiectului supus analizei asupra mediului, asupra ariei naturale de interes comunitar și asupra aprobării de dezvoltare;

k) definitivează listele de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiză tehnică;

l) ia decizia etapei de încadrare a proiectului, aplicând prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică.

(2) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 se supun încadrării numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvată.

Art. 12. -

(1) În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului și ale evaluării adecvate, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:

a) efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate pentru proiectele:

(i) prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a luat decizia că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și

(ii) pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;

b) efectuarea evaluării impactului asupra mediului fără evaluarea adecvată pentru proiectele:

(i) prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și

(ii) pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;

c) efectuarea evaluării adecvate pentru proiectele:

(i) prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și

(ii) pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; dispozițiile cap. III "Evaluare adecvată" se aplică în mod corespunzător;

d) continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului pentru:

(i) proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și

(ii) pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.

(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului motivează decizia etapei de încadrare care conține și informațiile prevăzute la art. 24 și 25 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(3) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului publică pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare și anunțul întocmit în conformitate cu anexa nr. 10, informează titularul și îi transmite acestuia anunțul public întocmit conform modelului din anexa nr. 11, în vederea publicării, în presa națională sau locală.

(4) Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de încadrare se face de către titular, în termen de 3 zile de la primirea anunțului, prin publicare în presa națională sau locală și prin afișarea acestuia la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.

(5) Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului în presă.

(6) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor/observațiilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului invită membrii comisiei de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei etapei de încadrare.

(7) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispoziția publicului de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin afișare pe pagina de internet, și de către titularul proiectului, prin mijloacele prevăzute la alin. (4).

(8) Pentru proiectele majore cu finanțare din fonduri comunitare (Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune), pentru care, în urma parcurgerii etapei de încadrare, s-a luat una dintre deciziile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau d), autoritatea competentă pentru protecția mediului emite declarația prevăzută în apendicele I la anexele XXI și XXII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare
a raportului privind impactul asupra mediului


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...