Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 22/2010 privind actualizarea listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 22/308/214

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Sănătății

Ministerul Mediului și Pădurilor

Văzând Referatul de aprobare nr. 79.094 din 28 ianuarie 2010 al Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul sănătății și ministrul mediului și pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 în 26 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La numărul curent 149, carbendazim, nr. CAS 10605-21-7, nr. CIPAC 263, în coloana a șasea (data expirării includerii), cuvintele "31.12.2009" se înlocuiesc cu "31.12.2010".

2. În lista cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României, după numărul curent 220 se introduc șaizeci și unu de noi numere curente, numerele curente 2201-280, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile următoarelor directive care modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 230 din 19 august 1991:

- Directiva 2008/116/CE a Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor aclonifen, imidacloprid și metazaclor ca substanțe active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 16 decembrie 2008;

- Directiva 2008/125/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active fosfură de aluminiu, fosfură de calciu, fosfură de magneziu, cimoxanil, dodemorf, ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, metamitron, sulcotrion, tebuconazol și triadimenol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 344 din 20 decembrie 2008;

- Directiva 2008/127/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor substanțe active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 344 din 20 decembrie 2008;

- Directiva 2009/11/CE a Comisiei din 18 februarie 2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor bensulfuron, 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu, p-nitrofenolat de sodiu și tebufenpirad ca substanțe active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 19 februarie 2009;

- Directiva 2009/115/CE a Comisiei din 31 august 2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanței metomil ca substanță activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 228 din 1 septembrie 2009;

- Directiva 2009/146/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de rectificare a Directivei 2008/125/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active fosfură de aluminiu, fosfură de calciu, fosfură de magneziu, cimoxanil, dodemorf, ester metilic al acidului 2,5 diclorbenzoic, metamitron, sulcotrion, tebuconazol și triadimenol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 27 noiembrie 2009;

- Directiva 2009/152/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința datei de expirare pentru înscriere în anexa I a substanței active carbendazim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 1 decembrie 2009;

- Directiva 2009/153/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a anexei la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privința denumirii comune și a purității substanței active proteine hidrolizate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 1 decembrie 2009;

- Directiva 2009/155/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce privește gradul de puritate pentru substanța activă metazaclor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 1 decembrie 2009.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Ministrul sănătății, Ministrul mediului și pădurilor,
Mihail Dumitru Attila Cseke Laszlo Borbely

ANEXĂ

Substanțe active autorizate pentru utilizare în produse de
protecție a plantelor pe teritoriul României

Nr. crt. Denumirea comună, numere de identificare Denumirea IUPAC Puritate*) Data intrării în vigoare Data expirării includerii Prevederi specifice
1 2 3 4 5 6 7
2201 Metomil S-metil (EZ)-N- (metil- carbamoil-oxi)- tiocian amidă >= 980 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 16752-77-50 Se pot omologa numai utilizările ca insecticid pentru legume, în doze ce nu depășesc 0,25 kg substanță activă la hectar la o singură aplicare și maximum 2 aplicări pe sezon.
Nr. CIPAC 264
Omologările vor fi limitate la utilizatorii profesioniști.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la metomil, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 12 iunie 2009. În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor. Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare.
Trebuie acordată o atenție deosebită expunerii operatorilor care utilizează pulverizatoare de spate sau alte echipamente de aplicare manuale;
- protejării păsărilor;
- protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului după caz, ca zone- tampon, reducerea scurgerilor și duze pentru reducerea dispersiilor;
- protejării artropodelor nețintă, în special albinele. Se aplică măsuri de reducere a riscului pentru a evita orice contact cu albinele.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că preparatele pe bază de metomil conțin agenți repelenți și/sau agenți vomitivi eficienți.
Condițiile de omologare trebuie să includă, după caz, măsuri suplimentare de reducere a riscului.
221. Aclonifen 2-clor-6-nitro- 3-fenoxi-anilină >= 970 g/kg 1.08.2009 31.07.2019 Partea A:
Nr. CAS 74070-46-5 Impuritatea fenol este o problemă toxicologică, iar nivelul maxim stabilit este de 5 g/kg. Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Nr. CIPAC 498 Partea B:
La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protecție a plantelor care conțin aclonifen, pentru alte utilizări decât cele referitoare la floarea-soarelui, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor acordă o atenție deosebită criteriilor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele și informațiile necesare unei astfel de omologări.
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la aclonifen, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 26 septembrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat, utilizat în dosarele de toxicitate, trebuie comparat și verificat având în vedere această specificație a materialului tehnic;
- protejării siguranței operatorilor. Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare și aplicarea măsurilor de atenuare a riscului în vederea reducerii gradului de expunere;
- reziduurilor din rotațiile culturilor și să evalueze gradul de expunere a consumatorilor prin intermediul alimentelor;
- protejării păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice și plantelor nețintă. În ceea ce privește aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită prezentarea de studii suplimentare privind reziduurile din rotația culturilor și informații relevante care să confirme evaluarea riscului pentru păsări, mamifere, organismele acvatice și plantele nețintă.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei Europene în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
222. Imidacloprid (E)-1-(6-clor-3- piridinil- metil)-N- nitroimidazolidin- 2-iliden amină >= 970 g/kg 1.08.2009 31.07.2019 Partea A:
Nr. CAS 138261-41-3 Se pot omologa numai utilizările ca insecticid. Pentru a proteja organismele nețintă, în special albinele și păsările, pentru utilizările ca tratament al semințelor, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că:
Nr. CIPAC 582
- învelirea semințelor se va efectua doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Aceste unități trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că poate fi exclusă emisia de nori de praf pe perioada depozitării, transportului și aplicării;
- se utilizează un echipament de aplicare adecvat care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de nor de praf în cursul aplicării.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că pe eticheta semințelor tratate se menționează faptul că semințele au fost tratate cu imidacloprid și se indică măsurile de atenuare a riscului prevăzute în condițiile de omologare.
Partea B:
La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protecție a plantelor care conțin imidacloprid, pentru alte utilizări decât roșiile cultivate în sere, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele și informațiile necesare unei astfel de omologări.
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru imidacloprid, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 26 septembrie 2008. În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor și a lucrătorilor. Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare;
- impactului asupra organismelor acvatice, artropodelor nețintă, râmelor și a altor macroorganisme din sol.
Condițiile de omologare trebuie să includă, după caz, măsuri de reducere a riscului;
- protecției albinelor, în special în cazul aplicării prin pulverizare.
Condițiile de omologare trebuie să includă, după caz, măsuri de reducere a riscului.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită prezentarea următoarelor date:
- informații pentru evaluarea ulterioară a riscului pentru operatori și lucrători;
- informații pentru evaluarea ulterioară a riscului pentru păsări și mamifere.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei Europene în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
223. Metazaclor 2-clor-N- (pirazol-1-il- metil)acet-2', 6'-xilidură >= 940 g/kg 1.08.2009 31.07.2019 Partea A:
Nr. CAS 67129-08-2 Toluenul ca impuritate rezultată din procesul de fabricație este considerat a fi o problemă toxicologică, iar nivelul maxim stabilit este de 0,05%. Se pot omologa numai utilizările ca erbicid; aplicarea maximă este de 1,0 kg/ha, realizată doar o dată la 3 ani pe același teren.
Nr. CIPAC 411
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la metazaclor, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 26 septembrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorului. Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare;
- protejării organismelor acvatice;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului și, după caz, trebuie demarate programe de monitorizare pentru a verifica o potențială contaminarea a apelor subterane cu metaboliții:
N-(2,6-dimetil-fenil)-N-(1H-1- pirazolil-metil)oxal amidă (479M04), acid metilsulfonic N- (2,6-dimetil fenil)-N-(1H-1-pirazolil- metil)amino-carbonilic (479M08), acid N-(2,6-dimetil fenil)-N-(1H-1-pirazolil-metil)- amino-carbonil-metil-sulfinil acetic (479M09), metil N-(2,6- dimetil fenil)-N-(1H-1-pirazolil- metil)-amino-carbonil metil sulfoxid (479M11) și N-[(2-hidroxi carbonil-6-metil) fenil]-N-(1H-pirazolil-metil) oxal amidă (479M12), în zonele vulnerabile.
Dacă metazaclorul va fi clasificat ca având "posibil efect cancerigen-dovezi insuficiente", conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, care transpune Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clarificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită informații suplimentare cu privire la relevanța metaboliților 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 și 479M12 în ceea ce privește cancerul.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorul furnizează aceste informații Comisiei Europene în termen de 6 luni de la publicarea unei astfel de decizii de clasificare.
224. Acid acetic Acid acetic >= 980 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 64-19-7 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Nr. CIPAC nealocat Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la acidul acetic, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
225. Sulfat de aluminiu și amoniu Sulfat de aluminiu și amoniu >= 960 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A: Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CAS 7784-26-1 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor
Nr. CIPAC nealocat uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la sulfatul de aluminiu și amoniu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
226. Silicat de aluminiu Indisponibil >= 999,8 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Denumire chimică Caolin Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CAS 1332-58-7
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la silicatul de aluminiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
227. Acetat de amoniu Acetat de amoniu >= 970 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Impuritate relevantă: metale grele ca plumbul, maxim 10 ppm Se pot omologa numai utilizările ca atractant.
Nr. CAS 631-61-8
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la acetatul de amoniu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
228. Făină de sânge Indisponibil >= 990 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS nealocat Pot fi omologate numai utilizările ca repelent. Făina de sânge trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
Nr. CIPAC nealocat
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la făina de sânge, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
229. Carbură de calciu Carbură de calciu >= 765 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Conținând 0,08-0,52 g/kg fosfură de calciu Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CAS 75-20-7 Acetilură de calciu
Nr. CIPAC nealocat Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la carbura de calciu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
230. Carbonat de calciu Carbonat de calciu >= 995 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CAS 471-34-1
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la carbonatul de calciu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
231. Dioxid de carbon Dioxid de carbon >= 99,9 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 124-38-9 Se pot omologa numai utilizările ca fumigant.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la dioxidul de carbon, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
232. Benzoat de denatoniu Benzoat de benzil- dietil[(2,6-xilil- carbamoil)- metil] amoniu >= 995 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CAS 3734-33-6
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la benzoatul de denatoniu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
233. Etilenă Etenă >= 99% 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 74-85-1 Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
Nr. CIPAC nealocat
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la etilenă, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
234. Extract de arbore de ceai Uleiul de arbore de ceai este un amestec complex de substanțe chimice. Componente principale: 4- terpinenol >= 300 g/kg gamma- terpinen >= 100 g/kg alfa- terpinen >= 50 g/kg 1,8- cineol urme 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.
Nr. CAS ulei de arbore de ceai 68647-73-4
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la extractul de arbore de ceai, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Componente principale:
4-terpinenol 562-74-3
gamma-terpinen 99-85-4
alfa-terpinen 99-86-5
1,8-cineol 470-82-6
Nr. CIPAC nealocat Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
235. Reziduuri de la distilarea grăsimilor Indisponibil >= 40% acizi grași fracționați 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa doar utilizările ca repelent. Reziduurile de la distilarea grăsimilor de origine animală trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.
Nr. CAS nealocat Impuritate relevantă:
Nr. CIPAC nealocat Ni, maxim 200 mg/kg
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la reziduurile de la distilarea grăsimilor, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
236. Acizi grași C7-C10 Acid nonanoic >= 889 g/kg (acid pelargonic) 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Acid caprilic, Se pot omologa numai utilizările ca insecticid, acaricid și erbicid și ca regulator de creștere a plantelor.
Nr. CAS 112-05-0 (Acid pelargonic) 67701-09-1 (Acizi grași C7-C18 și săruri de potasiu C18 nesaturate) 124-07-2 (Acid caprilic) 334-48-5 (Acid capric) 143-07-7 (Acid lauric) 112-80-1 (Acid oleic) 85566-26-3 (Esteri metilici ai acizilor grași C8-C10) 111-11-5 (octanat de metil) 110-42-9 (decanoat de metil) acid pelargonic,
>= 838 g/kg acizi grași
acid capric,
acid lauric, >= 99% esteri metilici ai acizilor grași Partea B:
acid oleic (denumire ISO în fiecare caz) Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la acizii grași, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Acid octanoic,
acid nonanoic,
acid decanoic, acid
dodecanoic,
acid 9-cis- octadecenoic (denumire IUPAC în fiecare caz)
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
Esteri metilici ai acizilor grași C7-C10
Nr. CIPAC nealocat
237. Extract de usturoi Concentrat de suc de usturoi, de calitate alimentară >= 99,9% 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent, insecticid și nematocid.
Nr. CAS 8008-99-9
Nr. CIPAC nealocat Partea B: Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la extractul de usturoi, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
238. Acid giberelic Acid (3S,3aS,4S,4aS, 7S,9aR,9bR, 12S)-7,12- dihidroxi-3-metil -6-metilen-2- oxoperhidro-4a, 7-metano-9b,3- propenol (1,2)furan-4- carboxilic sau Acid (3S,3aR,4S, 4aS,6S,8aR,8b R,11-S)-6,11- dihidroxi-3-metil -12-metilen-2- oxo-4a,6-meta no-3,8b-prop- lenoperhidroin denol (1,2-b) furan-4- carboxilic >= 850 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 77-06-5 Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
Nr. CIPAC 307
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la acidul giberelic, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
239. Gibereline GA4 Acid (3S,3aR,4S, 4aR,7R,9aR, 9bR,12-S)-12- hidroxi-3-metil- 6-metilen-2- oxoperhidro-4a, 7-metano-3, 9b-propano- azuleno- [1,2b] -furan-4- carboxilic GA7 Acid (3S,3aR,4S, 4aR,7R,9aR, 9bR,12-S)-12- hidroxi-3-metil- 6-metilen-2- oxoperhidro-4a, 7-metano- 9b,3-propeno- azuleno-[1,2b] furan-4- carboxilic Raport de evaluare (SANCO/2614/ 2008) 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS GA4 468-44-0 Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
GA7 510-75-8
Amestec de GA4A7 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la gibereline, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
8030-53-3
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
240. Proteine hidrolizate Indisponibil Raport de evaluare (SANCO/2615/ 2008) 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca atractant.
Nr. CAS nealocat
Proteinele hidrolizate de origine animală trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.
Nr. CIPAC nealocat
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la proteinele hidrolizate, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
241. Sulfat de fier Sulfat de fier (II) Sulfat de fier (II) anhidru >= 367,5 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Sulfat de fier (II) anhidru Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Nr. CAS 7720-78-7 Sulfat de fier (II) monhidrat >= 300 g/kg Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la sulfatul de fier, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul
Sulfat de fier (II) monhidrat
Sulfat de fier (II) heptahidrat >= 180 g/kg
Nr. CAS 17375-41-6
Sulfat de fier (II) heptahidrat
Nr. CAS 7782-63-0
Nr. CIPAC nealocat Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
242. Kieselgur (diatomit) Kieselgur (diatomit) 920 ± 20 g SiO2/kg diatomit 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca insecticid și acaricid.
Nr. CAS 61790-53-2
Maximum 0,1% particule de dioxid de siliciu cristalin (cu diametru mai mic de 50 μm)
Nr. CIPAC 647 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la kieselgur, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
243. Calcar Indisponibil >= 980 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 1317-65-3 Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CIPAC nealocat Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la calcar, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
244. Metil nonil cetonă Undecan-2- onă >= 975 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CAS 112-12-9
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la metil nonil cetonă, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
245. Piper Piper negru - Este un amestec complex de substanțe chimice, componenta piperină ca marker trebuie să fie de cel puțin 4%. 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS nealocat Piper nigrum Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CIPAC nealocat Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la piper, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
246. Uleiuri vegetale/ Ulei de citronella Uleiul de citronella este un amestec complex de substanțe chimice. Impurități relevante metil-eugenol și metil- isoeugenol maximum 0,1% 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Nr. CAS Partea B:
8000-29-1 Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiul de citronella, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CIPAC nealocat
Principalele componente sunt:
Citronellal (3,7- dimetil-6- octenal)
Geraniol [(E)- 3,7-dimetil-2,6- octadien-1-ol)]
Citronellol (3,7- dimetil-6-octan- 2-ol) Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
Acetat de geranil (3,7- dimetil-6-octen- 1-il acetat)
247. Uleiuri vegetale/Ulei de cuișoare Uleiul de cuișoare este un amestec complex de substanțe chimice. >= 800 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca fungicid și bactericid.
Nr. CAS 94961-50-2 (ulei de cuișoare) 97-53-0 (componenta principală - eugenol)
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiul de cuișoare, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Componenta principală este eugenolul.
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
248. Uleiuri vegetale/Ulei de rapiță Ulei de rapiță Uleiul de rapiță este un amestec complex de acizi grași 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca insecticid și acaricid.
Nr. CAS
8002-13-9 Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiul de rapiță, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
249. Uleiuri vegetale/Ulei de mentă verde Ulei de mentă verde >= 550 g/kg ca L-carvonă 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
Nr. CAS 8008-79-5 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiul de mentă verde, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
250. Carbonat acid de potasiu Carbonat acid de potasiu >= 99,5% 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.
Nr. CAS
298-14-6 Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la carbonatul acid de potasiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
251. Putresceină (1,4-diamino- butan) Butan-1,4- diamină >= 990 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca atractant.
Nr. CAS 110-60-1 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la putresceină, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
252. Piretrine Piretrinele sunt un amestec complex de substanțe chimice. Extractul A >= 500 g/kg piretrine 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS (A) și (B) Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.
Piretrine 8003-34-7 Extractul B >= 480 g/kg piretrine Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la piretrine, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Extract A extracte de Chrysanthemum cinerariaefolium 89997-63-7 piretrină 1
CAS 121-21-1 piretrină 2
CAS 121-29-9
cinerin 1 Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
CAS 25402- 06-6 cinerin 2
CAS 121-20-0 jasmolin 1
CAS 4466-14-2 jasmolin 2
CAS 1172-63-0
Extract B piretrină 1
CAS 121-21-1 piretrină 2
CAS 121-29-9 cinerin 1
CAS 25402- 06-6 cinerin 2
CAS 121-20-0 jasmolin 1
CAS 4466-14-2 jasmolin 2
CAS 1172-63-0 Nr. CIPAC 32
253. Nisip de cuarț Quarț (alfa- cuarț), quarț, dioxid de siliciu, silice, dioxid de silicon, SiO2 >= 915 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 14808-60-7 Maximum 0,1% particule de dioxid de siliciu cristalin (cu diametru mai mic de 50 μm) Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CIPAC nealocat Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la nisipul de cuarț, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
254. Repelenți prin miros, de origine animală sau vegetală/ulei de pește Ulei de pește >= 99% 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent. Uleiul de pește trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.
Nr. CAS 100085-40-3
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiul de pește, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
255. Repelenți prin miros, de origine animală sau vegetală/ grăsime de oaie Grăsime de oaie Grăsime de oaie pură cu un conținut de apă de maximum 0,18% m/m 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent. Grăsimea de oaie trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.
Nr. CAS
98999-15-6
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la grăsimea de oaie, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
256. Repelenți prin miros, de origine animală sau vegetală/ulei brut de tal Ulei brut de tal Uleiul brut de tal este un amestec complex de colofoniu de tal și acizi grași. 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uleiul brut de tal, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CAS 8002-26-4
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
257. Repelenți prin miros, de origine animală sau vegetală/smoală din ulei de tal Smoală din ulei de tal Amestec complex de esteri ai acizilor grași, colofoniu și cantități mici de dimeri și trimeri ai acizilor rezinici și acizilor grași 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la smoala din uleiul de tal, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CAS 8016-81-7
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
258. Extract de alge marine (fostul "extract de alge marine și alge") Extract de alge marine Extractul de alge marine este un amestec complex. 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
Partea B:
Nr. CAS nealocat Principalele componente ca markeri sunt: manitol, fucoidani și alginați. Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la extractul de alge marine, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CIPAC nealocat
Raport de evaluare SANCO/2634/ 2008
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
259. Silicat de sodiu și aluminiu Silicat de sodiu și aluminiu Na(x)[(AlO2) (x)(SiO2)(y)] x zH2O 1000 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca repelent.
Nr. CAS 1344-00-9
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la silicatul de sodiu și aluminiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
260. Hipoclorit de sodiu Hipoclorit de sodiu 10% (m/m), exprimat în clor 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai
Nr. CAS 7681- 52-9 utilizările ca dezinfectant.
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la hipocloritul de sodiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
261. Feromoni de lepidoptere cu catenă liniară Grupul acetat Raport de examinare (SANCO/2633/ 2008) 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca atractant.
Acetat de (E)- 5-decen-1-il Acetat de (E)- 5-decen-1-il Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la feromonii de lepidoptere cu catenă liniară, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CAS 38421-90-8
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (E)- 8-dodecen-1-il Acetat de (E)- 8-dodecen-1-il
Nr. CAS 38363-29-0
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de Acetat de
(E/Z)-8- dodecen-1-il (E/Z)-8- dodecen-1-il Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
Nr. CAS indisponibil ca izomeri individuali
Nr. CIPAC indisponibil
Acetat de (Z)- 8-dodecen-1-il Acetat de (Z)- 8-dodecen-1-il
Nr. CAS 28079-04-1
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (Z)- 9-dodecen-1-il Acetat de (Z)- 9-dodecen-1-il
Nr. CAS 16974-11-1
Nr. CIPAC 422
Acetat de (E,Z)-7,9- dodecadien-1-il Acetat de (E,Z)-7,9- dodecadien-1-il
Nr. CAS 54364-62-4
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (E)- 11-tetradecen- 1-il Acetat de (E)-11 -tetradecen-1-il
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (Z)- 9-tetradecen- 1-il Acetat de (Z)- 9-tetra-decen-1-il
Nr. CAS 16725-53-4
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (Z)- 11-tetradecen- 1-il Acetat de (Z)- 11-tetradecen- 1-il
Nr. CAS 20711-10-8
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (Z,E)-9,12- tetradeca- dien-1-il Acetat de (Z,E)-9,12- tetradecadien- 1-il
Nr. CAS 31654-77-0
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (Z)- 11-hexadecen- 1-il Acetat de (Z)- 11-hexadecen- 1-il
Nr. CAS 34010-21-4
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (Z,E)-7,11- hexadeca-dien -1-il Acetat de (Z,E)-7,11- hexadecadien- 1-il
Nr. CAS 51606-94-4
Nr. CIPAC nealocat
Acetat de (E,Z)-2,13- octadecadien- 1-il Acetat de (E,Z)-2,13- octadecadien- 1-il
Nr. CAS 86252-65-5
Nr. CIPAC nealocat
Grupul alcool (E)-5-decen-1-ol Grupul alcool (E)-5-decen-1-ol
Nr. CAS 56578-18-8
Nr. CIPAC nealocat (Z)-8-dodecen- 1-ol (Z)-8-dodecen- 1-ol
Nr. CAS 40642-40-8
Nr. CIPAC nealocat (E,E)-8,10- dodecadien-1-ol (E,E)-8,10- dodeca-dien-1-ol
Nr. CAS 33956-49-9
Nr. CIPAC nealocat
Tetradecan-1-ol Tetradecan-1-ol
Nr. CAS 112- 72-1
Nr. CIPAC nealocat
(Z)-11- hexadecen-1-ol (Z)-11- hexadecen-1-ol
Nr. CAS 56683-54-6
Nr. CIPAC nealocat
Grupul aldehidă (Z)-7- tetradecenal Grupul aldehidă (Z)-7- tetradecenal
Nr. CAS 65128-96-3
Nr. CIPAC nealocat
(Z)-9- hexadecenal (Z)-9- hexadecenal
Nr. CAS 56219-04-6
Nr. CIPAC nealocat
(Z)-11- hexadecenal (Z)-11- hexadecenal
Nr. CAS 53939-28-9
Nr. CIPAC nealocat
(Z)-13- octadecenal (Z)-13- octadecenal
Nr. CAS 58594-45-9
Nr. CIPAC nealocat
Amestecuri de acetați Amestecuri de acetați
1. Acetat de (Z)-8-dodecen- 1-il 1. Acetat de (Z)-8-dodecen- 1-il
Nr. CAS 28079-04-1
Nr. CIPAC nealocat
și și
2. Acetat de dodecil 2. Acetat de dodecil 1.
Nr. CAS 112- 66-3
Nr. CIPAC nealocat
1. Acetat de (Z)- 9- 1. Acetat de (Z)- 9-
dodecen-1-il dodecen-1-il
Nr. CAS 16974-11-1 și
Nr. CIPAC 422
și
2. Acetat de dodecil 2. Acetat de dodecil
Nr. CAS 112- 66-3
Nr. CIPAC 422
1. Acetat de (E,Z)-7,9- dodecadien-1-il 1. Acetat de (E,Z)-7,9- dodecadien-1-il
Nr. CAS 55774-32-8
Nr. CIPAC nealocat
și și
2. Acetat de (E,E)-7,9- 2. Acetat de (E,E)-7,9-
dodecadien-1-il dodecadien-1-il
Nr. CAS 54364-63-5
Nr. CIPAC nealocat
1. Acetat de (Z,Z)-7,11- 1. Acetat de (Z,Z)-7,11-
hexadecadien- 1-il hexadecadien- 1-il
și și
2. Acetat de (Z,E)-7,11- hexadecadien- 1-il 2. Acetat de (Z,E)-7,11- hexadecadien- 1-il
Nr. CAS 1 și 2 53042-79-8
Nr. CAS 1 52207-99-5
Nr. CAS 2 51606-94-4
Nr. CIPAC nealocat
Amestecuri de aldehide Amestecuri de aldehide
1. (Z)-9- hexadecenal 1. (Z)-9- hexadecenal
Nr. CAS 56219-04-6 și
Nr. CIPAC nealocat
și
2. (Z)-11- hexadecenal 2. (Z)-11- hexadecenal
Nr. CAS 53939-28-9
Nr. CIPAC nealocat
și și
3. (Z)-13- octadecenal 3. (Z)-13- octadecenal
Nr. CAS 58594-45-9
Nr. CIPAC nealocat
Amestecuri mixturi Amestecuri mixturi
1. Acetat de (E)-5-decen-1-il 1. Acetat de (E)-5-decen-1-il
Nr. CAS 38421-90-8
Nr. CIPAC nealocat
și și
2. (E)-5-decen- 1-ol 2. (E)-5-decen- 1-ol
Nr. CAS 56578-18-8
Nr. CIPAC nealocat
1. Acetat de (E/Z)-8- 1. Acetat de (E/Z)-8-
dodecen-1-il dodecen-1-il
Nr. CAS ca izomeri individuali
Nr. CIPAC nealocat
și și
1. Acetat de (E)-8-dodecen- 1-il 1. Acetat de (E)-8-dodecen- 1-il
Nr. CAS (E) 38363-29-0
Nr. CIPAC nealocat
și și
1. Acetat de (Z)-8-dodecen- 1-il 1. Acetat de (Z)-8-dodecen- 1-il
Nr. CAS (Z) 28079-04-1
și și
2. (Z)-8- dodecen-1-ol 2. (Z)-8- dodecen-1-ol
Nr. CAS 2 40642-40-8
Nr. CIPAC nealocat
1. (Z)-11- hexadecenal 1. (Z)-11- hexadecenal
Nr. CAS 53939-28-9
Nr. CIPAC nealocat
și și
2. Acetat de (Z)-11- hexadecen-1-il 2. Acetat de (Z)-11- hexadecen-1-il
Nr. CAS 34010-21-4
Nr. CIPAC nealocat
262. Clorhidrat de trimetil-amină Clorhidrat de trimetil- amină >= 988 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca atractant.
Nr. CAS 593-81-7
Partea B:
Nr. CIPAC nealocat Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la clorhidratul de trimetil- amină, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
263. Uree Uree >= 98% m/m 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 57-13-6 Se pot omologa numai utilizările ca atractant și fungicid.
Nr. CIPAC 8352
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la uree, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
264. Acetat de Z-13- hexadecen-11-
in-1-il
Acetat de Z-13- hexadecen-11-
in-1-il
>= 75% 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca atractant.
Partea B:
Nr. CAS 78617-58-0 Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la acetatul de Z-13- hexadecen-11-in-1-il, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
265. Izobutirat de Z,Z,Z,Z- 7,13,16,19- Izobutirat de Z,Z,Z,Z- 7,13,16,19- >= 90% 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca atractant.
docosatetraen- 1-il docosa- tetraen-1-il Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la izobutiratul de Z,Z,Z,Z-7,13,16,19- docosatetraen-1-il, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală.
Nr. CAS 135459-81-3
Nr. CIPAC nealocat
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare măsuri de reducere a riscului, după caz.
266. Fosfură de aluminiu Fosfură de aluminiu >= 830 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca insecticid, rodenticid, tapicid și leporicid sub formă de produse gata preparate care conțin fosfură de aluminiu.
Nr. CAS 20859-73-8
Nr. CIPAC 227
În calitate de rodenticid, talpicid și leporicid pot fi omologate numai utilizările în exterior. Omologările trebuie limitate la utilizatorii profesioniști.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la fosfura de aluminiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită: - protejării consumatorilor.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să se asigure că deșeurile produselor gata preparate care conțin fosfură de aluminiu sunt îndepărtate din alimentele utilizate împotriva dăunătorilor de depozit și că ulterior se aplică o perioadă adecvată de așteptare suplimentară;
- siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală și respiratorie corespunzătoare;
- protejării operatorilor și lucrătorilor în timpul fumigației, pentru utilizările în interior;
- protejării lucrătorilor la reintrare (după perioada de fumigație), pentru utilizările în interior;
- protejării trecătorilor împotriva scurgerilor de gaz, pentru utilizările în interior;
- protejării păsărilor și mamiferelor.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului ca închiderea vizuinilor și realizarea unei încorporări complete a granulelor în sol, după caz;
-protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului ca zonele-tampon între zonele tratate și masele de apă de suprafață, după caz.
267. Fosfură de calciu Fosfură de calciu >= 160 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările în exterior ca rodenticid și tapicid sub formă de produse gata preparate care conțin fosfură de calciu. Omologările trebuie limitate la utilizatorii profesioniști.
Nr. CAS 1305- 99-3
Nr. CIPAC 505
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la fosfura de calciu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală și respiratorie corespunzătoare;
- protejării păsărilor și mamiferelor.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului ca închiderea vizuinilor și realizarea unei încorporări complete a granulelor în sol, după caz;
- protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului ca zonele-tampon între zonele tratate și masele de apă de suprafață, după caz.
268. Fosfură de magneziu Fosfură de magneziu >= 880 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca insecticid, rodenticid, talpicid și leporicid sub formă de produse gata preparate care conțin fosfură de magneziu.
Nr. CAS 12057-74-8
Nr. CIPAC 228
În calitate de rodenticid, talpicid și leporicid pot fi omologate numai utilizările în exterior.
Omologările trebuie limitate la utilizatorii profesioniști.
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la fosfura de magneziu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- protejării consumatorilor.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să se asigure că deșeurile produselor gata preparate care conțin fosfură de magneziu sunt îndepărtate din alimentele utilizate împotriva dăunătorilor de depozit și că ulterior se aplică o perioadă adecvată de așteptare suplimentară;
- siguranței operatorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală și respiratorie corespunzătoare;
- protejării operatorilor și lucrătorilor în timpul fumigației, pentru utilizările în interior;
- protejării lucrătorilor la reintrare (după perioada de fumigație), pentru utilizările în interior;
- protejării trecătorilor împotriva scurgerilor de gaz, pentru utilizările în interior;
- protejării păsărilor și mamiferelor.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului ca închiderea vizuinilor și realizarea unei încorporări complete a granulelor în sol, după caz;
- protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului ca zonele tampon între zonele tratate și masele de apă de suprafață, după caz.
269. Cimoxanil 1-[(E/Z)-2- ciano-2-metoxi- iminoacetil]-3- etiluree >= 970 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 57966-95-7 Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.
Nr. CIPAC 419 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la cimoxanil, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;
- protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului ca zonele-tampon, după caz.
270. Dodemorf Cis/trans-[4- ciclo-dodecil]- 2,6-dimetil morfolină >= 950 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 1593- 77-7 Se pot omologa numai utilizările ca fungicid pentru plantele ornamentale cultivate în seră.
Nr. CIPAC 300
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la dodemorf, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea
Animală la 28 octombrie 2008. În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare, după caz;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
271. Ester metilic al acidului 2,5- diclorbenzoic 2,5- diclorbenzoat de metil >= 995 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările în interior ca regulator de creștere a plantelor și ca fungicid pentru altoirea viței-de- vie.
Nr. CAS 2905- 69-3
Nr. CIPAC 686
Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008.
272. Metamitron 4-amino-4,5- dihidro-3-metil- 6-fenil-1,2,4- triazin-5-onă >= 960 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 41394-05-2 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Nr. CIPAC 381 Partea B:
La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protecție a plantelor care conțin metamitron, pentru alte utilizări decât culturile de rădăcinoase, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele și informațiile necesare unei astfel de omologări.
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru metamitron, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor. Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare, după caz;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;
- riscului pentru păsări și mamifere, precum și pentru plantele terestre nețintă. Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită informații suplimentare în ceea ce privește impactul metabolitului din sol desamino- metamitron (M3) asupra apei subterane, reziduurilor din rotația culturilor, riscului pe termen lung pentru păsările insectivore, riscului specific pentru păsările și mamiferele care pot fi contaminate prin ingestia de apă în câmpuri.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii, la cererea cărora substanța activă metamitron a fost inclusă în prezenta anexă, transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 august 2011 cel târziu.
273. Sulcotrion 2-(2-clor-4-
mesilbenzoil)-
ciclohexan-1,3-
dionă
>= 950 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS
99105-77-8
Impurități:
- acid
cianhidric, nu
mai mult de 80 mg/kg -toluen, nu mai mult de 4 g/kg
Se pot omologa numai
utilizările ca erbicid.
Nr. CIPAC 723 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la sulcotrion, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008. În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor. Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare, după caz;
- riscului pentru păsările insectivore, plantele acvatice și terestre nețintă, precum și artropodele nețintă.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită informații suplimentare în ceea ce privește degradarea în sol și în apă a fracțiunii de ciclohexadionă și riscul pe termen lung pentru păsările insectivore.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii, la cererea cărora substanța activă sulcotrion a fost inclusă în prezenta anexă, transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 august 2011 cel târziu.
274. Tebuconazol (RS)-1-p- clorfenil-4,4- dimetil-3-(1H- 1,2,4-triazol-1- ilmetil)-pentan- 3-ol >= 905 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 107534-96-3 Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.
Nr. CIPAC 494 Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la tebuconazol, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare;
- expunerii consumatorilor la metaboliții tebuconazolului (triazolului) prin intermediul alimentelor;
- protejării păsărilor și mamiferelor granivore și a mamiferelor ierbivore.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz;
- protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, ca zonele- tampon.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită informații suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pentru păsări și mamifere.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii, la cererea cărora substanța activă tebuconazol a fost inclusă în prezenta anexă, transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 august 2011 cel târziu.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii transmit Comisiei Europene informații suplimentare privind proprietățile substanței active tebuconazol care pot provoca tulburări ale sistemului endocrin, în termen de 2 ani de la adoptarea liniilor directoare de testare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind tulburările sistemului endocrin sau a liniilor directoare de testare convenite la nivel comunitar.
275. Triadimenol (1RS,2RS;1RS, 2SR)-1-(4- clorfenoxi)-3,3- dimetil-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-il)- butan-2-ol >= 920 g/kg 1.09.2009 31.08.2019 Partea A:
Nr. CAS 55219-65-3 Izomer A (1RS,2SR) Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.
Nr. CIPAC 398 Izomer B (1RS,2RS) Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la triadimenol, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 28 octombrie 2008. În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
Diastereoizomer A
RS+SR, în proporție de 70-85%
Diastereoizomer B
RR+SS, în proporție de 15-30%
- prezenței N-metil pirolidonei în produsele formulate, având în vedere expunerea operatorilor, lucrătorilor și a trecătorilor;
- protejării păsărilor și mamiferelor.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, ca zonele-tampon, după caz.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii transmit Comisiei Europene următoarele date:
- informații suplimentare privind specificația;
- informații suplimentare privind evaluarea riscului pentru păsări și mamifere;
- informații suplimentare privind riscul efectelor nocive asupra sistemului endocrin al peștilor.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii, la cererea cărora substanța activă triadimenol a fost inclusă în prezenta anexă, transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 august 2011 cel târziu.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii transmit Comisiei Europene informații suplimentare privind proprietățile substanței active triadimenol care pot provoca tulburări ale sistemului endocrin, în termen de 2 ani de la adoptarea liniilor directoare de testare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind tulburările sistemului endocrin sau a liniilor directoare de testare convenite la nivel comunitar.
276. Bensulfuron Acid alfa-[(4,6- dimetoxi- pirimidin-2-il- carbamoil) sulfamoil]-o- toluic (bensulfuron) >= 975 g/kg 1.11.2009 31.10.2019 Partea A:
Nr. CAS 83055-99-6 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.
Nr. CIPAC Partea B:
502.201 Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la bensulfuron, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 8 decembrie 2008.
Metil alfa-[(4,6- dimetoxi- pirimidin-2-il- carbamoil) sulfamoil]-o- toluat (bensulfuron- metil)
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- protejării organismelor acvatice.
Referitor la aceste riscuri identificate, condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, ca zonele-tampon, după caz;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii transmit Comisiei Europene următoarele date:
- studii suplimentare privind specificația;
- informații suplimentare privind modul și viteza de degradare a
metil-bensulfuronului în condiții aerobe de sol inundat;
- informații privind relevanța metaboliților pentru evaluarea riscului pentru consumatori.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 octombrie 2011.
277. 5-nitroguaiacolat de sodiu 2-metoxi-5- nitrofenolat de sodiu >= 980 g/kg 1.11.2009 31.10.2019 Partea A:
Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
Nr. CAS 67233-85-6
Nr. CIPAC nealocat Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu și p-nitrofenolat de sodiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 2 decembrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat utilizat în dosarele de toxicitate trebuie comparat și verificat având în vedere această specificație a materialului tehnic;
- protejării siguranței operatorilor și lucrătorilor. Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare și aplicarea măsurilor de atenuare a riscului în vederea reducerii gradului de expunere;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită prezentarea unor studii suplimentare referitoare la riscul pentru apa subterană și se asigură că notificatorii transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 octombrie 2011.
278. o-nitrofenolat de sodiu 2-nitrofenolat de sodiu; >= 980 g/kg 1.11.2009 31.10.2019 Partea A:
Următoarele impurități prezintă interes din punct de vedere toxicologic: Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
Nr. CAS 824-39-5 o-nitrofenolat de sodiu
Nr. CIPAC nealocat Partea B:
Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu și p-nitrofenolat de sodiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 2 decembrie 2008.
fenol conținut maxim 0,1 g/kg 2,4
dinitrofenol conținut maxim 0,14 g/kg 2,6
dinitrofenol conținut minim 0,32 g/kg
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat utilizat în dosarele de toxicitate trebuie comparat și verificat având în vedere această specificație a materialului tehnic;
- protejării siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare și aplicarea măsurilor de atenuare a riscului în vederea reducerii gradului de expunere;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită prezentarea unor studii suplimentare referitoare la riscul pentru apa subterană și se asigură că notificatorii transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 octombrie 2011.
279. p-nitrofenolat de sodiu 4-nitrofenolat de sodiu; p-nitrofenolat de sodiu >= 998 g/kg 1.11.2009 31.10.2019 Partea A:
Următoarele Se pot omologa numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.
Nr. CAS 824-78-2 impurități prezintă
Nr. CIPAC nealocat interes din Partea B:
punct de vedere toxicologic: Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu și p-nitrofenolat de sodiu, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 2 decembrie 2008.
fenol conținut maxim 0,1 g/kg 2,4
dinitrofenol conținut maxim 0,07 g/kg 2,6
dinitrofenol conținut minim 0,09 g/kg
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat utilizat în dosarele de toxicitate trebuie comparat și verificat având în vedere această specificație a materialului tehnic;
- protejării siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare și aplicarea măsurilor de atenuare a riscului în vederea reducerii gradului de expunere;
- protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor solicită prezentarea unor studii suplimentare referitoare la riscul pentru apa subterană și se asigură că notificatorii transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 octombrie 2011.
280. Tebufenpirad N-(4-terț- butilbenzil)-4- clor-3-etil-1- metilpirazol-5- carboxamidă >= 980 g/kg 1.11.2009 31.10.2019 Partea A:
Nr. CAS 119168-77-3 Se pot omologa numai utilizările ca acaricid și insecticid.
Nr. CIPAC 725 Partea B:
La evaluarea cererilor de omologare pentru produse de protecție a plantelor care conțin tebufenpirad, în alte formulări decât cele cu ambalaje solubile în apă, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenția deosebită criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se asigură că înainte de acordarea omologării sunt furnizate toate datele și informațiile necesare unei astfel de omologări. Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru tebufenpirad, în special apendicele I și II din acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 2 decembrie 2008.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să includă în condițiile de utilizare folosirea echipamentelor de protecție personală corespunzătoare;
- protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, ca zonele-tampon, după caz;
- protejării păsărilor insectivore. Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii transmit Comisiei Europene următoarele date:
- informații suplimentare care să confirme absența impurităților relevante;
- informații suplimentare referitoare la riscul pentru păsările insectivore.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorii transmit aceste informații Comisiei Europene până la 31 octombrie 2011.

*) Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanțelor active sunt oferite în raportul de evaluare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...