Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 876/2010 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice, domeniul major de intervenție 1 Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului), operațiunea Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și al petrolului, precum și a rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciului de transport și distribuție - partea de distribuție

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 392/876

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenție 1 "Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operațiunea "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și al petrolului, precum și a rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciului de transport și distribuție" - partea de distribuție (denumită în continuare operațiunea distribuție), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Cheltuielile eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul POS CCE, axa prioritară 4, domeniul major de intervenție 1, operațiunea distribuție, vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Ordinului ministrului economiei nr. 2.243/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, cât și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Art. 3. -

(1) Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menționate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" și obiectivelor schemei de ajutor de stat privind "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale", să fie direct legate de obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare și de realizarea investițiilor inițiale în active corporale și necorporale în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, pentru reducerea pierderilor de energie, creșterea securității în furnizare, evitarea situațiilor de criză și atingerea performanțelor economice și standardelor de calitate solicitate de către consumatorii de energie.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după obținerea confirmării scrise din partea organismului intermediar pentru energie (autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat) că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat privind "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale".

Cheltuielile efectuate înainte de data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu sunt eligibile.

Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise din partea organismului intermediar pentru energie că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și data semnării contractului de finanțare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din Ghidul solicitantului, inclusiv din anexele acestuia, cu precădere pe cele referitoare la achizițiile publice.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), cheltuielile privind achiziția de teren și studiile de fezabilitate preliminare sunt eligibile dacă sunt efectuate după data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat privind "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale". Cheltuielile privind studiile de fezabilitate, respectiv costurile studiilor pregătitoare și costurile serviciilor de consultanță aferente investițiilor sunt eligibile numai în cazul IMM-urilor.

(4) Cheltuielile aferente achiziției sub forma leasingului nu sunt eligibile.

(5) Cheltuielile executate în regie proprie aferente obiectivelor de investiții finanțate în cadrul POS CCE, axa prioritară 4, operațiunea "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale", nu sunt eligibile.

Cheltuielile sub forma contribuției în natură nu sunt eligibile.

(6) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiția inițială, așa cum este definită prin schema de ajutor de stat:

a) costurile investițiilor în active corporale proprii (terenuri, inclusiv amenajări pentru pregătire amplasament, construcții, utilaje sau instalații);

b) costurile investițiilor în active necorporale proprii (activele care rezultă în urma transferului de tehnologie prin achiziția de brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate);

c) costurile studiilor pregătitoare și costurile serviciilor de consultanță aferente investițiilor, numai în cazul IMM-urilor.

(7) Cheltuielile efectuate pentru achiziția de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziționate sunt noi, procurate în condiții de piață și prevăzute în anexă.

(8) Cheltuielile efectuate pentru achiziția de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locația care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) sunt considerate active amortizabile;

c) au fost achiziționate de la un terț, în condiții de piață;

(9) Cheltuielile legate de terenuri, construcții, echipamente, instalații și utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv și se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului și manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziției bunului respectiv de natura construcțiilor, echipamentelor, instalațiilor și utilajelor și sunt cuprinse în costul de achiziție al acestor active.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ministrul finanțelor publice,
Tudor Șerban, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
secretar de stat

ANEXĂ

LISTA
de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul
Programului operațional sectorial
Creșterea competitivității
economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4
Creșterea
eficienței energetice și a securității furnizării în contextul
combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenție
1 "Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice
și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de
vedere al mediului)", operațiunea
Sprijinirea investițiilor în
extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei
electrice, gazelor naturale și al petrolului, precum și a rețelelor
de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul
reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de
siguranță și continuitate a serviciului de transport și
distribuție" - partea de distribuție

1. Cheltuieli pentru achiziția de teren, conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare. Costul de achiziție a terenului fără construcții este eligibil în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă etc.

3. Cheltuieli privind studiile de teren și cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea studiilor pregătitoare și a fazelor de proiectare aferente investițiilor, numai în cazul IMM-urilor și în limita a 50 % din costurile efectiv suportate de beneficiar pentru aceste tipuri de cheltuieli.

4. Cheltuieli pentru investiția de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție și sunt desfășurate pe obiecte de construcție:

a) cheltuieli pentru construcții și instalații legate de construcții, pe obiecte de construcție (clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției);

b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora, desfășurate pe obiecte de construcție, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv și se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări;

c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj desfășurate pe obiecte de construcție;

d) cheltuieli pentru utilaje și echipamente fără montaj, precum și echipamente de transport tehnologic, desfășurate pe obiecte de construcție;

e) cheltuieli pentru achiziția de active necorporale (aplicații informatice, alte licențe, brevete, know-how sau alte cunoștințe tehnice nebrevetate).

În cazul întreprinderilor mari, așa cum sunt definite prin schema de ajutor de stat, cheltuielile pentru achiziția de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...