Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 02 noiembrie 2016.

În vigoare de la 02 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând cont de faptul că tratamentul marilor arși se derulează pe o perioadă de circa 3 ani, iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, aprobată prin Legea nr. 32/2016, se aplică numai pentru perioada 2015-2016 și întrucât starea de sănătate a victimelor este în continuare precară, cauzată de faptul că cicatricile hipertrofice postcombustionale au o evoluție spre maturare în acest termen, se impune continuarea tratamentului medical în centrele specializate din țară sau din străinătate,

luând în considerare faptul că în protocoalele internaționale este stabilit că sechelele produse de arsuri cauzează morbiditate, reduc rata de revenire la muncă și cauzează efecte psihologice considerabile, precum și faptul că datele existente susțin ideea că managementul multidisciplinar este esențial pentru funcționalitatea pe termen lung a supraviețuitorilor arsurilor,

dat fiind că Guvernul României și-a asumat plata cheltuielilor aferente tratamentului medical în străinătate și transportului medical pentru toate victimele tragicului eveniment produs în clubul Colectiv, cu excepția sponsorizărilor și donațiilor, iar în practică au fost constatate și alte modalități de suportare de către terți a acestor costuri, care în prezent nu pot fi achitate decât la cererea victimelor și/sau însoțitorilor acestora,

întrucât în cazul unor tratamente medicale și intervenții chirurgicale plata cheltuielilor este solicitată în avans de către prestatorii de servicii medicale,

deoarece adoptarea actului normativ este indispensabilă pentru redobândirea capacității de muncă a victimelor evenimentului din clubul Colectiv cu sprijinul statului român și în aceeași măsură este importantă pentru evitarea costurilor majore ce pot rezulta în situația unei abordări neadecvate a recuperării postarsuri, situație ce ar conduce la invaliditate cronică și implicit la sarcini pe termen lung asupra societății,

fiindcă toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015, aprobată prin Legea nr. 32/2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în străinătate în perioada 2015-2018, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unități sanitare publice din România și din străinătate.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cheltuielile care se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și sumele de bani care provin din donații sau sponsorizări, după caz.

(3) Lista victimelor și elementele de identificare ale acestora se întocmesc de către Ministerul Sănătății, în baza datelor transmise de unitățile sanitare publice din România și din străinătate în care victimele au beneficiat de tratament."

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, însoțitor poate fi și reprezentantul anume desemnat al unei persoane juridice."

3. La articolul 2 alineatul (3), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) documente de plată emise de către unitățile sanitare în care se efectuează tratamentul din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat sau care urmează a fi acordat, inclusiv contribuția personală a victimei, stabilită în conformitate cu legislația națională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, contul bancar al unității sanitare, numele victimei și elementele de identificare ale acesteia;

. . . . . . . . . .

d) declarația pe propria răspundere a victimei sau a însoțitorului prevăzut la art. 2 alin. (2) sau, după caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice, prin care își asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor solicitate din alte surse, prevăzute la art. 1 alin. (2). În situația în care aceste cheltuieli au fost suportate parțial din alte surse, în declarația pe propria răspundere se menționează cuantumul sumei de care a beneficiat, precum și suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat;".

4. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:

"

f) documente medicale emise de unitățile sanitare, din care să rezulte tratamentul medical acordat și perioada de tratament;

g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că banii nu provin din sursele menționate la art. 1 alin. (2), precum și din orice alte liberalități făcute în beneficiul și/sau favoarea victimei."

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Plata tratamentelor medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează direct în contul unității sanitare din străinătate, la cursul Băncii Naționale a României din data plății, sau, după caz, în contul persoanei fizice sau juridice care a suportat cheltuielile, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (2)."

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății va actualiza în mod corespunzător metodologia de decontare a cheltuielilor, modelul cererii și al declarațiilor pe propria răspundere prevăzute de art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, aprobată prin Legea nr. 32/2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe-Radu Țibichi
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 26 octombrie 2016.

Nr. 74.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...