Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Regulamentul de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei din 29.03.2010

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 2010 până la 29 august 2014, fiind abrogat prin Ordin 700/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește cadrul în care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din fiecare județ și din municipiul București, denumite în continuare oficii teritoriale, își exercită atribuțiile cu privire la modul de avizare, verificare și recepție a lucrărilor din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei, denumite în continuare lucrări de specialitate.

Art. 2. -

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) hartă - reprezentarea grafică convențională a întregii suprafețe terestre sau a unei porțiuni mari din aceasta, redusă la o anumită scară, ținându-se seama de curbura pământului;

b) lucrări de cadastru general - determinarea pe bază de măsurători a poziției, a configurației și a mărimii suprafețelor terenurilor pe destinații, pe categorii de folosință și pe proprietari, precum și a construcțiilor;

c) lucrări de cartografie - lucrările necesare redactării planurilor și hărților analogice sau digitale la diferite scări, a modelului digital al terenului și al ortofotoplanurilor, în sistemul național de referință și de coordonate;

d) lucrări de măsurători terestre - lucrările de teren și de birou aferente execuției, modernizării și completării rețelelor de sprijin, de îndesire și de ridicare, precum și cele necesare realizării planurilor și hărților analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului și ale ortofotoplanurilor;

e) plan cadastral - reprezentarea grafică a datelor obținute în urma lucrărilor de cadastru general;

f) plan topografic - reprezentarea grafică convențională, micșorată a proiecției orizontale a detaliilor topografice de pe o porțiune restrânsă a suprafeței terestre, redusă la o anumită scară, fără a se ține seama de curbura pământului.

Art. 3. -

(1) Specificațiile tehnice conținute în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenția Națională înainte de inițierea procedurilor de achiziție publică, indiferent de sursele de finanțare. Autoritatea contractantă efectuează recepția lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea și recepția acestora de către Agenția Națională. Autoritățile contractante nu fac plăți pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menționate anterior.

(2) Avizarea pentru conformitate și recepția lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur județ, sau Agenției Naționale, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor județe.

Art. 4. -

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice, denumite în continuare persoane autorizate, care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II Avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor
de specialitate

Art. 5. -

(1) Avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, se emite în vederea asigurării recepției tehnice pentru:

a) lucrări de măsurători terestre;

b) lucrări de cartografie;

c) lucrări de cadastru general.

(2) Avizul de începere a lucrărilor de specialitate stabilește condițiile de execuție și de utilizare a resurselor disponibile.

(3) Sunt supuse avizării:

a) execuția, modernizarea și completarea rețelelor de sprijin, de îndesire și de ridicare pe suprafețe mai mari de 100 km2;

b) realizarea planurilor și a hărților analogice sau digitale pe suprafețe mai mari de 100 ha în extravilan și 10 ha în intravilan, a modelului digital al terenului și al ortofotoplanurilor;

c) realizarea suporturilor topografice analogice și digitale pentru planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale și planurile urbanistice de detaliu; întocmirea documentațiilor topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;

d) documentațiile cartografice aferente sistemelor informaționale specifice domeniului de activitate, realizate în condițiile art. 67 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Avizul se solicită de beneficiarul lucrării de specialitate, personal sau prin împuternicirea persoanei autorizate să execute lucrarea.

Art. 6. -

Cererea pentru solicitarea avizului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se depune cu cel mult o lună înainte de începerea lucrărilor. Cererea este însoțită de un exemplar al documentației aferente lucrării de specialitate, întocmită conform anexei nr. 2.

Art. 7. -

(1) Avizul se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; un exemplar se transmite solicitantului, iar celălalt exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentația primită spre avizare. Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuție a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat.

(2) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor și a documentelor care pot fi utilizate și valorificate, precum și a normelor, a instrucțiunilor și a metodologiilor ce urmează să fie respectate în execuția lucrării de specialitate.

(3) În aviz se precizează cerințele tehnice impuse pentru categoriile de lucrări de specialitate respective, precum și datele geodezice, cartografice și cadastrale care sunt puse la dispoziția emitentului avizului la încheierea lucrării.

(4) În cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu se specifică obligativitatea utilizării limitelor imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentațiilor cadastrale și a planurilor parcelare întocmite conform legilor de restituire a proprietății, recepționate de către oficiul teritorial.

Art. 8. -

(1) Lucrările și documentațiile de specialitate contractate de Agenția Națională sau de unitățile subordonate acesteia nu necesită solicitarea avizului.

(2) Lucrările de specialitate interesând apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, executate de instituții din domeniul apărării și siguranței naționale cu personal propriu, nu necesită solicitarea avizului.

CAPITOLUL III Recepția lucrărilor de specialitate

Art. 9. -

(1) Recepția lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii condițiilor de execuție impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile elaborate de Agenția Națională, a standardelor tehnice în vigoare și a avizelor eliberate.

(2) Recepția lucrărilor de specialitate se referă la:

a) recepția lucrărilor de măsurători terestre;

b) recepția lucrărilor de cartografie;

c) recepția lucrărilor de cadastru general.

(3) Sunt supuse recepției:

a) rețelele de sprijin și de îndesire pe suprafețe mai mari de 100 km2;

b) rețelele de îndesire mai mici de 100 km2 și rețelele de ridicare, concomitent cu recepția lucrărilor în care sunt integrate;

c) elementele de geodezie, de cartografie și de cadastru general din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaționale specifice domeniului de activitate;

d) conținutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public, cum ar fi: hărțile, ghidurile, atlasele;

e) conținutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, la solicitarea instanțelor de judecată;

f) planurile topografice analogice și digitale, suport al documentațiilor de urbanism;

g) documentațiile topografice, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;

h) documentațiile tehnice ale lucrărilor de cadastru general;

i) planurile topografice analogice și digitale necesare întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire sau de desființare;

j) planurile și hărțile analogice și digitale, modelul digital al terenului și ortofotoplanurile executate pe suprafețe mai mari de 100 ha în extravilan și 10 ha în intravilan;

k) planurile și hărțile analogice și digitale, realizate în baza Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice.

Art. 10. -

(1) Recepția lucrărilor de specialitate pentru care s-a emis aviz de începere a lucrărilor este posibilă doar dacă se face dovada efectuării verificării interne a lucrării de către executant în cadrul procesului de control intern al calității. Rezultatele controlului sunt evidențiate în raportul de control intern al calității, care însoțește documentația depusă în vederea recepției lucrării.

(2) Verificarea internă presupune controlul de către un alt specialist al firmei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, de persoana care a efectuat lucrarea, printr-o altă metodă de lucru, a corectitudinii efectuării operațiilor de teren și de birou, pentru cel puțin 5% din volumul lucrării.

(3) Raportul de control intern al calității conține cel puțin:

a) prenumele și numele persoanei care a realizat operația/lucrarea de specialitate;

b) prenumele și numele persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calității;

c) durata de realizare a controlului intern al calității;

d) metoda utilizată pentru controlarea operației/lucrării de specialitate;

e) rezultatele obținute în urma realizării controlului intern al calității;

f) numărul și tipul erorilor identificate în urma controlului intern al calității;

g) semnătura persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calității.

(4) Pentru planurile topografice, suport al documentațiilor de urbanism, nu este necesară depunerea raportului de control intern al calității.

Art. 11. -

(1) Solicitarea recepției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, și documentația anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care analizează și redactează propunerea de răspuns în una dintre variantele:

a) proces-verbal de recepție, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;

b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării; modelul notei de completare este prevăzut în anexa nr. 6;

(2) Recepția planurilor și a hărților realizate în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 407/2005, a planurilor topografice, suport al documentațiilor de urbanism, se finalizează prin întocmirea procesului-verbal de recepție și prin aplicarea pe planuri a parafei pentru recepție; modelul parafei este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 12. -

Procesul-verbal de recepție se redactează în 4 exemplare; două exemplare se transmit solicitantului, iar celelalte exemplare rămân la emitentul avizului, împreună cu documentația primită pentru recepție.

Art. 13. -

(1) Recepția lucrărilor de specialitate se efectuează, după caz, de oficiile teritoriale sau de Agenția Națională prin Direcția de geodezie și cartografie sau de Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție, în funcție de cele stabilite de emitentul avizului de începere a lucrărilor. Lucrările de specialitate pentru care nu este necesar a se emite aviz de începere a lucrărilor se recepționează de către oficiile teritoriale.

(2) Categoriile de lucrări de specialitate care se recepționează de Agenția Națională sunt:

a) rețelele de sprijin și de îndesire care se execută pe teritoriul mai multor județe;

b) planurile și hărțile analogice sau digitale la scări mai mici decât 1:5000, care acoperă mai multe județe sau întreg teritoriul țării;

c) modelul digital al terenului și ortofotoplanurile;

d) conținutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public.

(3) Categoriile de lucrări de specialitate care se recepționează de oficiile teritoriale sunt:

a) rețele de sprijin și de îndesire, care se execută pe teritoriul unui singur județ;

b) planurile și hărțile analogice sau digitale la scări mai mari sau egale cu 1:5000;

c) planurile și hărțile analogice sau digitale la scări mai mici decât 1:5000, care se execută pe teritoriul unui singur județ;

d) documentațiile topografice, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările și completările ulterioare;

e) elementele de geodezie, de cartografie și de cadastru general din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaționale specifice domeniului de activitate;

f) planurile topografice, suport al documentațiilor planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;

g) planurile topografice necesare întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire și de desființare, precum și a altor planuri cu suprafața mai mică de 100 ha în extravilan și 10 ha în intravilan;

h) conținutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, la solicitarea instanțelor de judecată;

i) documentațiile tehnice rezultate în urma execuției lucrărilor de cadastru general, conform prevederilor art. 22.

(4) Recepția este obligatorie pentru toate categoriile de lucrări de specialitate cuprinse la art. 9 alin. (2) și (3), indiferent de sursa lor de finanțare.

Art. 14. -

(1) Recepția lucrărilor de specialitate contractate de Agenția Națională și instituțiile subordonate acesteia sau executate la solicitarea Agenției Naționale de către unitățile subordonate este coordonată de direcțiile de specialitate și se realizează de către acestea sau de către unitățile subordonate, după caz.

(2) În cazul în care recepția nu poate fi executată prin personalul propriu, Agenția Națională sau unitățile subordonate pot încheia, pentru efectuarea recepției, contracte cu persoanele autorizate care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniu, pe teritoriul României, potrivit prevederilor legale.

Art. 15. -

Solicitarea recepției lucrărilor de specialitate este însoțită de:

a) un borderou al documentelor;

b) copie de pe aviz;

c) documentația, în format analogic și digital; planurile și hărțile digitale se predau în format vector și raster.

Art. 16. -

(1) La recepție se parcurg următoarele etape:

a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului și a modului de îndeplinire a acestora;

b) verificarea lucrărilor de teren;

c) verificarea lucrărilor de birou.

(2) Prin verificarea lucrărilor de teren prevăzute la alin. (1) lit. b) se urmărește:

a) modul de materializare și de amplasare a punctelor rețelelor geodezice și a punctelor rețelelor de îndesire și de ridicare;

b) corespondența conținutului produselor cartografice cu realitatea din teren;

c) gradul de precizie a produsului cartografic.

(3) Prin verificarea lucrărilor de birou prevăzute la alin. (1) lit. c) se urmărește:

a) modul de utilizare a datelor inițiale pentru realizarea lucrării de specialitate;

b) calitatea și corectitudinea operațiunilor, a măsurătorilor și a calculelor;

c) calitatea produselor și a documentelor finale, din punct de vedere al conținutului, al formei de prezentare și al gradului de precizie.

Art. 17. -

Recepția lucrărilor de specialitate care presupun lucrări de teren și lucrări de birou se realizează astfel:

a) recepția lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepționată;

b) recepția lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenția Națională sau de oficiile teritoriale, în funcție de teritoriul pe care se situează lucrarea de specialitate.

Art. 18. -

(1) Recepția elementelor de geodezie, de cartografie și de cadastru din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaționale specifice domeniului de activitate urmărește și asigurarea condițiilor tehnice pentru integrarea datelor în baza de date a Agenției Naționale.

(2) În cazul în care, din cauza mărimii, a ariei de răspândire și a complexității lucrărilor de specialitate, acestea se finalizează în perioade care depășesc 12 luni, se admite și efectuarea de recepții pe zone, dar numai pe faze de lucrări încheiate, finalizate cu documentații, care pot fi preluate pentru a fi integrate în baza de date a Agenției Naționale.

Art. 19. -

(1) Recepția conținutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se referă la recepția oricărei reprezentări cartografice, hartă sau plan a/al teritoriului României sau a/al unei părți a acestuia, realizată ca atare sau inclusă în atlase, ghiduri și/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizată, de modul de vizualizare și de sistemul de referință și de coordonate utilizat.

(2) Recepția documentelor cartografice de uz public urmărește conformitatea reprezentării cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele de date cu conținut topografic și modul de utilizare a acestora în cadrul documentului cartografic.

Art. 20. -

Recepția documentațiilor topografice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările și completările ulterioare, se realizează conform Criteriilor Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Pentru recepția planurilor topografice, suport al documentațiilor de urbanism, prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. f) și g), cererea de recepție a lucrărilor se depune la oficiile teritoriale împreună cu un exemplar al documentației aferente, conform anexelor nr. 8 și 9.

(2) Suportul topografic supus recepției conține limita din arhiva oficiului teritorial stabilită în baza Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și limita propusă prin planul urbanistic general, cu luarea în considerare a limitelor imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentațiilor cadastrale și a planurilor parcelare întocmite în baza legilor de restituire a proprietății, recepționate de către oficiul teritorial.

(3) În cazul în care există divergențe cu privire la limite, oficiul teritorial recepționează suportul topografic pentru documentația de urbanism, cu identificarea tronsonului de hotar respectiv și menționează pe acesta: "Pe tronsonul de hotar ......, între punctele ... și ....., limita prezentată prin documentația de urbanism nu este aceeași cu limita deținută în arhiva oficiului teritorial ... ."

Art. 22. -

(1) Recepția documentațiilor tehnice rezultate în urma execuției lucrărilor de cadastru general se realizează de o comisie de recepție numită prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

(2) În scopul realizării recepției documentației tehnice rezultate în urma execuției lucrărilor de cadastru general, executantul predă la oficiul teritorial documentațiile cadastrale care compun lucrarea întocmită conform prevederilor specificațiilor tehnice din caietele de sarcini ale lucrărilor pentru introducerea cadastrului general.

(3) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor de cadastru general se finalizează prin procesul-verbal de recepție și un raport al comisiei de recepție.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 23. -

Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziție categoriile de date și documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor precizate în cap. II și III, dacă acestea nu sunt avizate și recepționate conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 24. -

Tarifele pentru serviciile de avizare și recepție sunt aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor și se încasează odată cu depunerea solicitării.

Art. 25. -

Evidența avizelor de începere a lucrărilor de specialitate și a recepțiilor acestora se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Agenției Naționale/unităților subordonate, în conformitate cu anexa nr. 10.

Art. 26. -

(1) Lucrările de specialitate care fac obiectul recepționării conținutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public sunt publice numai după efectuarea recepției acestora.

(2) Executantul lucrării de specialitate este obligat ca, după recepția documentelor cartografice destinate uzului public, să inscripționeze documentele cu mențiunea "Recepționat ANCPI/data".

Art. 27. -

(1) Limita intravilanului de pe suportul topografic al planului urbanistic general/planului urbanistic zonal, recepționat de către oficiul teritorial devine oficială și este introdusă în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.

(2) În situația în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului teritorial, acesta recepționează lucrările de specialitate ținând cont de limita intravilanului existentă în baza de date.

Art. 28. -

Nerespectarea prezentului regulament de către persoanele autorizate se sancționează potrivit art. 64 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Model de solicitare a avizului de începere a
lucrărilor de specialitate

Datele de identificare a solicitantului (nume/denumire, adresă, telefon, fax etc.)

Către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară/Oficiul de Cadastru, și Publicitate
Imobiliară ...................................

Vă rugăm să avizați începerea lucrării: ............................................................................................., (denumirea lucrării) având ca scop .................................................................................................... .

Executant ............................................................................................................................................

Beneficiar ...........................................................................................................................................

Se propune realizarea lucrării în perioada: ................... - ....................... .

În susținerea solicitării avizului, la prezenta se anexează documentația aferentă, totalizând .......... pagini.

Data ...................

Calitatea (funcția),
prenumele, numele și semnătura

ANEXA Nr. 2 la regulament

Documentația anexată la solicitarea avizului

Documentația respectivă trebuie să permită instituției căreia i se solicită avizul (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau oficiul de cadastru și publicitate imobiliară) să identifice limitele teritoriului care face obiectul avizului și să aprecieze cantitățile și categoriile de lucrări necesare pentru obținerea rezultatelor așteptate. În acest sens, documentația include următoarele elemente și precizări:

a) planul de încadrare în zonă;

b) precizarea limitelor zonei (cursuri de apă, căi de comunicație, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatură Gauss, sau coordonate geografice extreme);

c) specificarea cât mai completă a datelor ce vor fi incluse în lucrare, a modului în care acestea vor fi stocate, organizate și reprezentate, a preciziei (calității) lor, a gradului de detaliere; a formatului în care vor fi predate;

d) scopul lucrării;

e) utilizatorii (beneficiarii) lucrării; executantul lucrării;

f) specificațiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prevăzute în caietul de sarcini), care au mențiunea: "conform cu originalul";

g) scara corespunzătoare a produselor cartografice care se doresc a fi realizate;

h) suprafața pe care se execută lucrarea (în ha).

ANEXA Nr. 3 la regulament

Model de aviz pentru începerea lucrărilor de specialitate

AVIZ Nr. ........../.............

Către ......................................................., (date de identificare a beneficiarului/executantului) în calitate de beneficiar/executant

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la noi cu nr. ......... din ..............., avizăm începerea lucrării ....................................................................................................... . (denumirea lucrării)

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa

Obiectivul lucrării: ...................................

Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

- suprafața totală: ......................... ha;

- termenul de execuție ............................ .

2. Documentare

3. Condiții tehnice pentru executarea lucrărilor (Pentru lucrările de topografie și cartografie se va specifica faptul că suportul digital va conține informațiile pe straturi tematice.)

4. Recepția lucrării (indicarea instituției care efectuează recepția)

5. Tariful pentru recepție

6. Documentația finală

Director general/Directorul Oficiului de Cadastru
și Publicitate Imobiliară .....................,
..........................................

ANEXA Nr. 4 la regulament

Model de solicitare a recepției lucrărilor de specialitate

Datele de identificare ale solicitantului (nume/denumire, adresă, telefon, fax etc.)

Către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .................................................

CERERE DE RECEPȚIE

Vă înaintăm alăturat documentația aferentă lucrării .........................................................................., (denumirea lucrării) în vederea recepției, conform prevederilor Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei și cartografiei

Executant: ..........................................................................................................................................

Beneficiar: ............................................................................................................................................

Solicit comunicarea răspunsului
Prin poștă La sediul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară/Oficiului de Cadastru
și Publicitate Imobiliară
. . . . . . . . . .
[] []
Data . . . . . . . . . . . . . . . .
Calitatea (funcția), prenumele, numele și semnătura

ANEXA Nr. 5 la regulament

Model de proces-verbal de recepție a lucrărilor de specialitate

Aprob
Director general/Director al Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară
. . . . . . .

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE Nr. ....

Întocmit astăzi, ...................,
privind lucrarea ...............,
având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. ......., data ..............

1. Beneficiar ........................................................................................................................................

2. Executant ........................................................................................................................................

3. Denumirea lucrărilor recepționate ...................................................................................................

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ............... conform avizului de începere a lucrărilor.

5. Concluzii (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini și ale avizului de începere a lucrărilor.)

Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ.

6. Condiții impuse pentru refacerea sau completarea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ (Se va întocmi notă de constatare cu motivele respingerii.)

Semnături
Consilier/Inspector de specialitate,
...............................................

Director Direcție/Inginer-șef al Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară .........,
...............................................

ANEXA Nr. 6 la regulament

Model de notă de completare

Aprob
Director general/Director al Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară
. . . . . . . . . .

NOTĂ DE COMPLETARE
la Cererea de recepție <nr. cerere>/<data cererii>

Către ....................................................................................... (date de identificare a beneficiarului/executantului)

Analizând cererea dumneavoastră pentru recepția lucrării ..............................................................., (denumirea lucrării) este necesar să aduceți următoarele completări: ....................................................................................... ...................................................................................................................................... .

Termenul de soluționare a cererii se va stabili de la data transmiterii completărilor solicitate.

Semnături
Consilier/Inspector de specialitate,
...............................................

Director Direcție/Inginer-șef al Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară .............,
...............................................

ANEXA Nr. 7 la regulament

Model de parafă pentru recepție

 
   ─── ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
   ^ │Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/ │
   │ │   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară   │
   │ │........................................................ │
   │ │                             │
30 mm │ │..............................................      │
   │ │     (nr. de înregistrare/data)           │
   │ │                             │
   │ │            Recepționat            │
   │ │ ...................................................... │
   v │  (prenumele și numele consilierului/inspectorului)  │
   ─── └─────────────────────────────────────────────────────────┘
     │<───────────────────────────────────────────────────────>│
                 55 mm

┌────────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────────────────────┐
│     Oficiul de Cadastru      │   │    Agenția Națională de Cadastru    │
│    și Publicitate Imobiliară    │   │     și Publicitate Imobiliară     │
│........................................│   │............................................│
│                    │   │     (nr. de înregistrare/data)     │
│........................................│   │                      │
│    (nr. de înregistrare/data)    │   │        Recepționat         │
│                    │   │  ......................................  │
│       Recepționat        │   │  (prenumele și numele consilierului)   │
│ ...................................... │   │  ......................................  │
│ (prenumele și numele inspectorului)  │   │        (semnătura)         │
│ ...................................... │   │                      │
│       (semnătura)        │   │                      │
└────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 8 la regulament

Documentația anexată la solicitarea recepției suportului
topografic al PUG/PUZ/PUD

Documentația pentru recepția suportului topografic al PUG

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea și modul de stocare, organizare și reprezentare a datelor, preciziile obținute, suprafața unității administrativ-teritoriale (în ha), suprafața intravilanului existent și propus, calculată din coordonatele punctelor de contur

2. Copie a avizului de începere a lucrării

3. Plan topografic (în format analogic și digital - dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă:

a) limita unității administrativ-teritoriale;

b) limita vechiului intravilan;

c) propunerea pentru limita intravilanului nou.

4. Măsurătorile realizate în rețeaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS), dacă este cazul, în format digital

5. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital

6. Descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic și digital

7. Calculul analitic al suprafeței unității administrativ-teritoriale, precum și al suprafeței existente și propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente

8. Dovada achitării tarifelor legale.

Documentația pentru recepția suportului topografic al PUZ

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea și modul de stocare, organizare și reprezentare a datelor, preciziile obținute, suprafața pe care se execută lucrarea (în ha)

2. Copie a avizului de începere a lucrării

3. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenția limita PUZ față de limita intravilanului existent, în cazul PUZ-urilor executate în extravilan

4. Plan topografic (în format analogic și digital - dxf), scara 1:2.000-1:500, pe care se vor evidenția limitele PUZ-ului și limitele imobilelor din interiorul PUZ cărora le-au fost acordate numere cadastrale

5. Măsurătorile realizate în rețeaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS) în format digital

6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, în format digital

7. Calculul analitic al suprafeței delimitate prin PUZ

8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investiției

9. Dovada achitării tarifelor legale.

Documentația pentru recepția suportului topografic al PUD

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea și modul de stocare, organizare și reprezentare a datelor, preciziile obținute, suprafața pe care se execută lucrarea (în ha)

2. Copie a avizului de începere a lucrării

3. Plan de încadrare în zonă la scara 1:10.000-1:2.000

4. Plan topografic (în format analogic și digital - dxf) întocmit la scara 1:1.000-1:500 pe care se vor evidenția limitele PUD-ului și limitele imobilelor din interiorul PUD cărora le-au fost acordate numere cadastrale

5. Măsurătorile realizate în rețeaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS), în format digital;

6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD-ului, în format digital

7. Calculul analitic al suprafeței delimitate prin PUD

8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investiției

9. Dovada achitării tarifelor legale

ANEXA Nr. 9 la regulament

Documentația anexată la solicitarea recepției planurilor
topografice necesare întocmirii documentației de autorizare
a lucrărilor de construire sau desființare

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obținute, date referitoare la imobil, suprafața pe care se execută lucrarea, date referitoare la situația existentă și la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor

2. Plan de încadrare în zonă

3. Măsurătorile realizate în rețeaua de îndesire, în format digital

4. Plan topografic (în format analogic și digital - format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, după caz, care va cuprinde și reprezentarea reliefului și a limitelor cadastrale ale imobilului

5. Certificat de urbanism, în copie

6. Extras de carte funciară pentru informare și extrasul de plan cadastral actualizate

7. Dovada achitării tarifelor legale

ANEXA Nr. 10 la regulament

Registrul de evidență a avizelor și recepțiilor

Număr aviz/recepție Data emiterii Numărul și data înregistrării solicitării Solicitant Denumirea lucrării Persoana de specialitate care a analizat solicitarea Răspunsul la solicitare1 Arhivă2 Observații
0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Avizat favorabil, notă de completare, proces-verbal de recepție.

2 Codul de arhivă unde se păstrează documentația.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...