Curtea Constituțională

Decizia nr. 259/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 7 alin. (1) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent-șef

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, doar în ceea ce privește sintagma "de producție internă", precum și ale art. 7 alin. (1) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de Sorin Ovidiu Anghel în Dosarul nr. 8.736/3/2009 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal autorul excepției este reprezentat de Valeriu Adrian Samoilă, membru al Consiliului Superior al Comisariatului pentru Societate Civilă, cu delegație depusă la dosar. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea criticii de neconstituționalitate, sens în care depune concluzii scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004 și de respingere, ca fiind neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 4 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 8.736/3/2009, Tribunalul București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, doar în ceea ce privește sintagma "de producție internă", precum și ale art. 7 alin. (1) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Excepția a fost ridicată de Sorin Ovidiu Anghel într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul excepției susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor art. 148 alin. (2) din Constituție, deoarece îngrădesc aplicabilitatea prioritară a aquis-ului comunitar.

Instanța de judecată apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 263 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, lege modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008 (doar în ceea ce privește sintagma "de producție internă"), precum și cele ale art. 7 alin. (1) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Autorul excepției consideră că aceste dispoziții de lege contravin prevederilor constituționale ale art. 148 alin. (2) referitoare la caracterul prioritar al reglementărilor comunitare față de legile interne.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, anterior sesizării Curții Constituționale, dispozițiile pct. 7 al art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2008, sintagma " de producție internă" fiind eliminată. Astfel, textul de lege criticat are în prezent următoarea redactare: "În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: [...]

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv. [...]"

În aceste condiții, în noua sa redactare, textul de lege nu mai menține soluția legislativă supusă controlului de constituționalitate, astfel că excepția de neconstituționalitate, rămânând fără obiect, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Cât privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004, Curtea constată că, anterior sesizării sale, aceste dispoziții legale au fost declarate ca neconstituționale, prin Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 19 octombrie 2007. Așa fiind, în temeiul art. 29 alin. (3) și (6) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

Referitor la critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora, "Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia", Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Din motivarea evazivă a excepției de neconstituționalitate, nu rezultă incompatibilitatea cu vreo reglementare comunitară a regulii cuprinse în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de Sorin Ovidiu Anghel în Dosarul nr. 8.736/3/2009 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de același autor în același dosar.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 16 martie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman

;
se încarcă...