Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar de creștere rapidă și alarmantă a numărului de elevi aflați în situație de eșec școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, situații direct corelate cu condițiile climaterice și de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preșcolari și de elevi care, de la domiciliu până la școală, au de străbătut distanțe foarte mari și nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la școală, la activitățile educaționale curriculare sau extracurriculare, date care reies și din comunicările Eurostat privind gradul de părăsire timpurie a școlii, aceasta având pentru România o creștere alarmantă a procentului de copii și tineri care abandonează școala, 19,1%,

date fiind particularitățile de mediu și climaterice specifice României și condițiile de locuire care impietează asupra capacității multora dintre familiile din medii defavorizate de a susține școlarizarea copiilor lor și care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularități care au stat la baza selecției unităților de învățământ-pilot,

în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situației cu iminență de agravare, România riscă să nu își realizeze obiectivul asumat - asigurarea echității în participarea la educație - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.

Pentru o intervenție corectă și fiabilă în sensul remedierii situației identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) În anul școlar 2016-2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Puneri în aplicare (1)

(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

(3) La cererea motivată a părinților, formulată în scris și susținută de documente-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

(4) Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare preparate în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare. Puneri în aplicare (1)

(5) Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

Art. 2. -

(1) În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Puneri în aplicare (1)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);

b) creșterea, în cursul anului școlar, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.

(3) Reflectarea în bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum și a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincți prevăzuți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. -

(1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ- teritoriale și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice. Puneri în aplicare (1)

(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).

(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componența pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată, în mod obligatoriu, prin licitație electronică. Puneri în aplicare (1)

(4) Responsabilii pentru efectuarea plăților către furnizori sunt primarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz.

(5) Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de unitățile-pilot. Puneri în aplicare (1)

(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice.

(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.

(3) Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare ale distribuției către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde, precum și a alimentației sănătoase în unitățile de învățământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. Puneri în aplicare (1)

Art. 5. -

(1) Unitățile-pilot sunt prevăzute în anexă.

(2) Prezentul program-pilot se desfășoară pe durata anului școlar 2016-2017.

(3) La închiderea programului-pilot, la finalul anului școlar 2016-2017, în urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.

(4) După finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde, pe durata derulării programului-pilot, elevii/preșcolarii din unitățile- pilot prevăzute în anexă în care se acordă suportul alimentar nu mai beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, procedurile vizând punerea în aplicare a măsurii instituite fiind descrise în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice are atribuții de monitorizare și evaluare a programului-pilot.

(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniela Giurcă,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu

București, 26 octombrie 2016.

Nr. 72.

ANEXĂ

LISTA
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar și sumele alocate pentru finanțarea programului

Nr. crt. Județul Unitatea/ Subdiviziunea administrativ- teritorială Unitatea de învățământ SUMA - mii lei -
Total an școlar 2016-2017 din care:
Anul 2016 Anul 2017
0 1 2 3 4 = 5 + 6 5 6
1 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ ȘCOALAGIMNAZIALĂ "IOAN MAIORESCU" 238 101,00 137,0
TOTAL ALBA 238 101 137
2 ARAD ARAD ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" 333 141,00 192,0
TOTAL ARAD 333 141 192
3 ARGEȘ PITEȘTI LICEUL TEHNOLOGIC DACIA 1.044 451,00 593,0
TOTAL ARGEȘ 1.044 451 593
4 BACĂU DOFTEANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SCARLAT LONGHIN" 663 279,00 384,0
TOTAL BACĂU 663 279 384
5 BIHOR SÂNMARTIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLOARE DE LOTUS" 1.173 492,00 681,0
TOTAL BIHOR 1.173 492 681
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD TIHA BÂRGĂULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ 482 203,00 279,0
TOTAL BISTRIȚA-NĂSĂUD 482 203 279
7 BOTOȘANI UNGURENI LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI 848 359,00 489,0
TOTAL BOTOȘANI 848 359 489
8 BRAȘOV PĂRĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ 340 143,00 197,0
TOTAL BRAȘOV 340 143 197
9 BRĂILA CIOCILE ȘCOALA GIMNAZIALĂ 384 162,00 222,0
TOTAL BRĂILA 384 162 222
10 BUZĂU BUZĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 1.269 535,00 734,0
TOTAL BUZĂU 1.269 535 734
11 CARAȘ-SEVERIN BOCȘA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 747 316,00 431,0
TOTAL CARAȘ-SEVERIN 747 316 431
12 CĂLĂRAȘI DRAGALINA LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU" 327 139,00 188,0
TOTAL CĂLĂRAȘI 327 139 188
13 CLUJ VIIȘOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 607 255,00 352,0
14 CLUJ CLUJ-NAPOCA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" 673 291,00 382,0
TOTAL CLUJ 1.280 546 734
15 CONSTANȚA DOBROMIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VĂLENI - LICEUL TEHNOLOGIC "RADU PRIȘCU" 825 347,00 478,0
16 CONSTANȚA CONSTANȚA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" 1.342 572,00 770,0
TOTAL CONSTANȚA 2.167 919 1.248
17 COVASNA GHELINȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "JANCSO BENEDEK" 669 281,00 388,0
TOTAL COVASNA 669 281 388
18 DÂMBOVIȚA RÂNCĂCIOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCĂCIOV 386 163,00 223,0
TOTAL DÂMBOVIȚA 386 163 223
19 DOLJ BÂRCA LICEUL TEORETIC "ADRIAN PĂUNESCU" 581 246,00 335,0
TOTAL DOLJ 581 246 335
20 GALAȚI FRUMUȘIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ" 360 152,00 208,0
TOTAL GALAȚI 360 152 208
21 GIURGIU FLOREȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 555 234,00 321,0
TOTAL GIURGIU 555 234 321
22 GORJ POLOVRAGI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 361 152,00 209,0
TOTAL GORJ 361 152 209
0 1 2 3 4=5+6 5 6
23 HARGHITA ODORHEIU SECUIESC LICEUL "MARIN PREDA" 383 164,00 219,0
TOTAL HARGHITA 383 164 219
24 HUNEDOARA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 216 92,00 124,0
TOTAL HUNEDOARA 216 92 124
25 IAȘI DAGÂȚA ȘCOALA PROFESIONALĂ 970 408,00 562,0
26 IAȘI IAȘI LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" 833 360,00 473,0
TOTAL IAȘI 1.803 768 1.035
27 IALOMIȚA SLOBOZIA LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" 1.293 553,00 740,0
TOTAL IALOMIȚA 1.293 553 740
28 ILFOV CHITILA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. ION VIȘOIU" 1.320 553,00 767,0
TOTAL ILFOV 1.320 553 767
29 MARAMUREȘ POIENILE DE SUB MUNTE LICEUL TEHNOLOGIC 1.587 673,00 914,0
TOTAL MARAMUREȘ 1.587 673 914
30 MEHEDINȚI GÂRLA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ 209 88,00 121,0
TOTAL MEHEDINȚI 209 88 121
31 MUREȘ BAND LICEUL TEHNOLOGIC 941 397,00 544,0
TOTAL MUREȘ 941 397 544
32 NEAMȚ ROMAN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 1.059 452,00 607,0
TOTAL NEAMȚ 1.059 452 607
33 OLT CORBU ȘCOALA GIMNAZIALĂ 282 119,00 163,0
TOTAL OLT 282 119 163
34 PRAHOVA POSEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA PLOPULUI (coordonare Șc. Posești) 525 221,00 304,0
TOTAL PRAHOVA 525 221 304
35 SATU MARE TEREBEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ 311 131,00 180,0
TOTAL SATU MARE 311 131 180
36 SĂLAJ SÂG LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 679 287,00 392,0
TOTAL SĂLAJ 679 287 392
37 SIBIU AVRIG COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" 1.105 467,00 638,0
38 SIBIU SĂLIȘTE LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN LUPAȘ" 996 421,00 575,0
39 SIBIU SIBIU COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ȘAGUNA" 1.015 433,00 582,0
TOTAL SIBIU 3.116 1.321 1.795
40 SUCEAVA MOLDOVA SULIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 338 143,00 195,0
TOTAL SUCEAVA 338 143 195
41 TELEORMAN LUNCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 573 241,00 332,0
TOTAL TELEORMAN 573 241 332
42 TIMIȘ TIMIȘOARA LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" 1.756 747,00 1.009,0
TOTAL TIMIȘ 1.756 747 1.009
43 TULCEA CRIȘAN ȘCOALA CU CLASE I-VIII CRIȘAN cu structurile ȘCOALA CU CLASE I-VIII CARAORMAN și ȘCOALA CU CLASE I-VIII MILA 23 135 57,00 78,0
TOTAL TULCEA 135 57 78
44 VASLUI BĂCEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 784 331,00 453,0
45 VASLUI BOGDĂNIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 270 114,00 156,0
TOTAL VASLUI 1.054 445 609
46 VÂLCEA LĂDEȘTI LICEUL TEORETIC 401 173,00 228,0
TOTAL VÂLCEA 401 173 228
47 VRANCEA MĂRĂȘEȘTI LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" 929 396,00 533,0
TOTAL VRANCEA 929 396 533
48 BUCUREȘTI SECTOR 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 537 225,00 312,0
49 BUCUREȘTI SECTOR 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 498 213,00 285,0
50 BUCUREȘTI SECTOR 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU" 522 221,00 301,0
TOTAL BUCUREȘTI 1.557 659 898
TOTAL ȚARĂ 34.674 14.694 19.980

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...