Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere obligațiile care revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană de a duce la îndeplinire obiectivul desăvârșirii pieței interne, precum și obligația de a transpune în timp util prevederile directivelor comunitare în legislația națională,

văzând importanța strategică și impactul economic și social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România,

având în vedere necesitatea creării unui cadru juridic adecvat prin care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului să aplice prevederile legislației comunitare,

considerând imperativă crearea în cel mai scurt termen a cadrului normativ necesar implementării prevederilor acestei directive,

luând în considerare faptul că termenul de transpunere în legislația internă a Directivei 2006/123/CE este data de 31 decembrie 2010,

ținând cont de faptul că prevederea conform căreia pentru autorizarea unei agenții de turism sau a unei structuri de primire turistice este necesar să se angajeze o persoană posesoare a brevetului de turism constituie o îngrădire a operatorilor economici din Uniunea Europeană de a presta servicii turistice în România, fapt ce conduce la necesitatea modificării în regim de urgență a Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

România a fost notificată de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligațiilor de transpunere. Prin Tratatul de la Lisabona s-a prevăzut accelerarea procedurii de transpunere, în caz contrar, Curtea de Justiție de la Luxemburg poate aplica sancțiuni pecuniare țărilor care nu își respectă obligațiile asumate.

Luând în considerare că adoptarea prezentei ordonanțe de urgență are efecte pozitive ce constau în îndeplinirea angajamentelor ce revin țării noastre conform Directivei 2006/123/CE și implementarea măsurilor necesare pentru respectarea prevederilor europene cu privire la cooperarea administrativă și îndeplinirea procedurilor de la distanță, prin mijloace electronice,

având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. - Modificări (1)

Omologarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, precum și a traseelor turistice montane se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului împreună cu consiliile județene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și aprobate prin hotărâre a Guvernului."

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. - Modificări (1)

Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislației în vigoare, de către operatori economici care dețin autorizație turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului."

3. Articolul 17 se abrogă.

4. La articolul 27 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Conducerea operativă a unei agenții de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie să fie asigurată de o persoană fizică care deține brevet de turism în domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, sau diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului."

5. La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) să funcționeze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului;". Modificări (1)

6. Articolele 40, 41 și 42 se abrogă.

Art. II. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.

Art. III. -

Procedurile și formalitățile de autorizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009. Prevederile prezentului articol se aplică după împlinirea a 60 de zile de la operaționalizarea punctului de contact unic.

Art. IV. - Modificări (1)

În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va contacta autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de Informare în cadrul Pieței Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce privește furnizarea de servicii turistice.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 24 martie 2010.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...