Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli

Modificări (3), Puneri în aplicare (7), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (10), Derogări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 31 martie 2010.

În vigoare de la 31 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, statele membre au obligația de a trimite Comisiei Europene o strategie privind implementarea programului, până la data de 31 ianuarie a anului în care se va derula programul. Pentru anul școlar 2009/2010, termenul pentru transmiterea acestei strategii a fost 31 mai 2009, conform art. 16 alin. (2) din același regulament. România a notificat Comisia în termenul prevăzut și a transmis informații despre buget, grup-țintă și produse eligibile,

în conformitate cu art. 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în școli, și cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, începând cu anul școlar 2010/2011, strategia de implementare a programului trebuie să conțină obligatoriu anumite elemente - buget, contribuția națională și a Uniunii Europene, durata, grupul-țintă, produsele eligibile și modul de implicare al părților interesate relevante, întrucât România a notificat Comisiei Europene atât strategia, în formatul prevăzut de Documentul de lucru al DG Agri pentru gestionarea Programului Uniunii Europene de încurajare a consumului de fructe în școli din 22 iulie 2009, cât și lista produselor eligibile - mărul - aprobată de Ministerul Sănătății,

întrucât neadoptarea de urgență a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligațiilor asumate de România în fața Comisiei Europene - cele două notificări precizate anterior - privind implementarea acestui program începând cu anul școlar 2009/2010 și la neaccesarea fondurilor europene alocate,

întrucât neaccesarea fondurilor europene nu va asigura implementarea programului asumat de Guvern prin Nota referitoare la implementarea Programului de distribuție gratuită a fructelor în școli (School Fruit Scheme) pentru absorbția fondurilor UE alocate României - de 4,99 milioane euro pentru fiecare an școlar până în 2013, aprobată în ședința Guvernului din data de 15 aprilie 2009,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Începând cu anul școlar 2009/2010 se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 de zile de școlarizare, mere în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev.

(2) Începând cu anul școlar 2010/2011, fructele distribuite elevilor, perioada și frecvența distribuției, precum și limita valorii zilnice/elev se stabilesc și se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor. Limita valorică cuprinde prețul integral de achiziție a fructelor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se vor elabora de către consiliile județene și/sau locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, cu respectarea specificațiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(5) Măsurile adiacente distribuției de fructe ale căror obiective sunt formarea și fixarea obiceiurilor alimentare sănătoase, bugetul aferent acestora, precum și modalitatea de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice se vor stabili prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Fructele se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore.

(2) Fondurile necesare finanțării programului de încurajare a consumului de fructe în școli în anul 2010 se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin anexele nr. 4 și 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, pentru mierea de albine.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Începând cu anul bugetar 2011, sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă din bugetele locale ale județelor, sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Modificări (1)

(2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi acordate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale. Derogări (1)

(3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale se repartizează pe unități administrativteritoriale prin hotărâre a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, cu asistență tehnică de specialitate a inspectoratului școlar județean, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Repartizarea se face având în vedere numărul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, sumele plătite în limita creditelor bugetare cu această destinație.

Art. 5. -

(1) Consiliile județene și/ori locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea și controlul distribuției fructelor. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Fructele, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de către consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, având în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Modificări (3)

(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante vor opta, de regulă, pentru atribuirea contractului pe loturi și pentru organizarea unei licitații electronice, ca fază finală a procedurii de atribuire aplicate.

(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăților către furnizori sunt președinții consiliilor județene, primarii sectoarelor municipiului București și, respectiv, primarii comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Modificări (1)

(5) Plata fructelor și a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor de fructe și de servicii, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite de unitățile de învățământ și aprobate de președinții consiliilor județene și de primarii sectoarelor municipiului București, respectiv de primarii comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Modificări (2)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Dreptul de a primi fructe și de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au numai elevii prezenți la cursuri. Modificări (1)

(2) Consiliile locale și unitățile școlare răspund în mod direct de asigurarea condițiilor de primire, recepție și distribuție a fructelor, precum și de confirmarea documentelor care stau la baza plății acestora. Modificări (1)

(3) Consiliile locale și primarii au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare, iar unitățile școlare răspund de respectarea condițiilor de igienă privind distribuția fructelor către elevi. Modificări (2)

Art. 7. - Modificări (2)

Finanțarea sumelor aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor în școli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul "Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA și din contribuție publică națională totală. Contribuția publică națională totală se compune din cofinanțare publică de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA și taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției fructelor și prestărilor de servicii.

Art. 8. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va asigura comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acțiunilor de comunicare se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricolă. Acțiunile de comunicare aferente programului se avizează de către Ministerul Sănătății și de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Modificări (2)

(2) Acțiunile de comunicare a programului se realizează în fiecare școală participantă prin expunerea de afișe realizate în conformitate cu prevederile legale. Modificări (1)

(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă de organizarea procedurii de achiziție publică pentru realizarea și distribuția afișelor prevăzute la alin. (2), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, se constituie ca solicitanți de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe în școli. În acest sens, vor depune, înainte de începerea anului școlar, la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora: Modificări (3), Referințe (1)

a) vor distribui numai fructele stabilite conform art. 1 alin. (1) și (2) și numai elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea școlilor; Modificări (2)

b) vor returna orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantitățile în cauză, în cazul în care se constată că fructele nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) și (2) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform art. 1 alin. (1) și (2); Modificări (1)

c) în caz de fraudă sau neglijență gravă, vor plăti către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură o sumă egală cu diferența dintre suma plătită inițial și suma la care au dreptul;

d) vor pune la dispoziția Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor în școli; Modificări (1)

e) se vor supune oricărui control dispus de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în special în ceea ce privește verificarea înregistrărilor și inspecția fizică.

(2) Pentru anul școlar 2009/2010 angajamentele prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Organismul privat care, în urma procedurii de achiziție prevăzute la art. 8 alin. (3), va fi desemnat câștigător se va constitui ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea și distribuția afișelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și va trebui să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de 15 zile lucrătoare, un angajament scris conform căruia va păstra înregistrări ale distribuirii către inspectoratele școlare județene, respectiv către Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Modificări (1)

(4) Inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București se vor ocupa de distribuția către unitățile școlare din subordine a afișelor prevăzute la art. 8 alin. (2). Modificări (1)

Art. 10. -

(1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor în școli conform art. 1 alin. (1) și (2), solicitanții prevăzuți la art. 9 alin. (1) depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată, după sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei care face obiectul respectivei cereri. Modificări (2)

(2) Cererea de plată va include informații referitoare la: Modificări (1)

a) cantitățile de fructe distribuite;

b) numele și adresele sau numerele unice de identificare ale școlilor cărora li s-au distribuit cantitățile de fructe prevăzute la lit. a); Modificări (1)

c) numărul de elevi din fiecare școală în care au fost distribuite fructele; Modificări (1)

d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se va stabili în funcție de numărul de elevi și limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și care trebuie însoțit de documente justificative. Modificări (1)

(3) În vederea acordării sprijinului financiar pentru realizarea și distribuția afișelor prevăzute la art. 8 alin. (2), solicitantul menționat la art. 9 alin. (3) va depune la sediul central al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură o cerere de plată până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează datei la care a finalizat distribuția afișelor către inspectoratele școlare județene, respectiv către Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Modificări (1)

(4) Cererea de plată va include informații referitoare la: Modificări (1)

a) numărul de afișe distribuite către inspectoratele școlare județene, respectiv către Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se va stabili pe baza prețului de achiziție pentru realizarea și distribuția afișelor plătit furnizorului și a numărului de școli în care au fost distribuite și care trebuie însoțit de documente justificative.

(5) Plata sprijinului financiar se face de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de 3 luni de la depunerea cererii de plată corect completate.

(6) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) și (3) se depășesc cu până la două luni, sprijinul financiar total se plătește totuși, dar cu următoarele reduceri: Modificări (1)

a) 5%, dacă depășirea este mai mică sau egală cu o lună;

b) 10%, dacă depășirea este mai mare de o lună, dar mai mică de două luni.

(7) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) și (3) se depășesc cu mai mult de două luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentară. Modificări (1)

(8) Solicitanții prevăzuți la art. 9 au deplina responsabilitate în ceea ce privește angajamentele asumate și înscrierea datelor pe documentele de aprobare și plată a sprijinului financiar.

Art. 11. - Modificări (1)

Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor în școli, recuperate conform art. 4 de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de solicitanții prevăzuți la art. 9 alin. (1), reprezintă venituri ale bugetului de stat.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea națională responsabilă pentru asigurarea monitorizării anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în funcție de competențe.

(2) Evaluarea și monitorizarea anuală a programului se realizează în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli.

(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare și centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe și pentru realizarea și distribuția afișelor, cu procedurile de control în vederea aplicării acestei măsuri și cu aplicarea sancțiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.

(4) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene, pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesare implementării corecte a programului de încurajare a consumului de fructe în școli.

(5) Consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, au obligația transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli, către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul sănătății,
Adrian Streinu Cercel,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 24 martie 2010.

Nr. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...