Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE, începând cu 31 decembrie 2009, toate ovinele și caprinele trebuie să fie identificate electronic,

ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările și completările ulterioare, identificarea ovinelor și caprinelor este stabilită doar prin aplicarea crotaliilor auriculare și/sau a mărcilor, fără a fi prevăzute și mijloacele electronice de identificare,

având în vedere că cea mai mare parte a animalelor supuse identificării electronice conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului se nasc în prima parte a anului, iar mișcarea și comercializarea lor, care se desfășoară cu prioritate în această perioadă, sunt condiționate de aplicarea mijloacelor de identificare,

luând în considerare necesitatea elaborării legislației naționale cu privire la identificarea animalelor astfel încât să fie asigurată implementarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, cu respectarea obligațiilor și a termenelor prevăzute în cadrul acestuia,

întrucât nerespectarea de către România a obligațiilor care decurg din calitatea acesteia de stat membru al Uniunii Europene atrage sancționarea țării noastre de către Comisia Europeană, precum și imposibilitatea desfășurării activității comerciale cu animale vii din România către celelalte state membre ale Uniunii Europene,

având în vedere necesitatea reducerii unor cheltuieli importante de la bugetul de stat alocate identificării și înregistrării bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, în contextul politicii actuale a Guvernului de raționalizare a cheltuielilor publice, precum și necesitatea responsabilizării proprietarilor de animale în ceea ce privește identificarea și înregistrarea animalelor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Suinele, ovinele și caprinele existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului integrat de identificare și înregistrare a animalelor, prin realizarea următoarelor elemente: Modificări (1)

a) aplicarea crotaliilor auriculare și/sau a mărcilor, precum și a mijloacelor electronice în exploatația în care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor, în funcție de specie și de sistemul de identificare național; Modificări (1)

b) înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și înregistrarea mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și corectarea erorilor pentru suinele, ovinele și caprinele identificate și înregistrate; Modificări (1)

c) dezvoltarea și actualizarea bazei naționale de date informatice;

d) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele și caprinele identificate și înregistrarea exploatațiilor în conformitate cu condițiile stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Modificări (1)

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) exploatație nonprofesională - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României;

b) exploatație comercială - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și autorizată sanitar veterinar, deținută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condițiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, prin ordin al președintelui acesteia, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor și aprobă, în temeiul cerințelor respective, aceste mijloace de identificare. Puneri în aplicare (2)

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor.

Art. 4. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ovinele și caprinele născute începând cu anul 2010 se identifică cu o crotalie auriculară simplă și o crotalie auriculară electronică care conțin același cod unic de identificare a animalului.

(2) Toate ovinele și caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mișcarea lor din exploatația în care s-au născut sau, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de 9 luni. Modificări (1)

(3) Ovinele și caprinele născute anterior datei prevăzute la alin. (1) se identifică cu două crotalii auriculare simple având imprimat același cod unic de identificare a animalului. Modificări (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (3), ovinele și caprinele se pot identifica doar cu o crotalie auriculară simplă la mișcarea cu destinația sacrificării pe teritoriul României, înainte de împlinirea vârstei de 12 luni.

(5) Ovinele și caprinele născute în cursul anului 2010, care au fost identificate inițial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate și cu o crotalie auriculară electronică ce conține același cod unic de identificare a animalului, dacă: Modificări (1)

a) fac obiectul mișcării pe teritoriul României între exploatații de creștere și reproducție;

b) fac obiectul comerțului intracomunitar ori al exportului; sau

c) sunt încadrate la excepția prevăzută la alin. (4), dar au împlinit vârsta de 12 luni. Modificări (1)

(6) Suinele se identifică cu o crotalie auriculară simplă sau cu o marcă.

Art. 5. -

(1) Identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor din exploatațiile nonprofesionale se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, atribuite de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. Modificări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți prin încheierea unui act adițional la contractele de concesiune a activităților sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Tarifele aferente serviciilor de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor din exploatațiile nonprofesionale, prestate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reprezintă costul manoperei de identificare și înregistrare a animalelor, precum și costul înregistrării mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la acestea și al corectării erorilor apărute în baza națională de date informatice pentru suinele, ovinele și caprinele identificate și înregistrate.

(4) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de ovine și caprine pot solicita în scris direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București să efectueze, prin intermediul asociațiilor înregistrate legal ai căror membri sunt, activitatea de identificare și înregistrare a ovinelor și caprinelor din exploatațiile proprii. Modificări (1)

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activități de identificare și înregistrare a ovinelor și caprinelor, de înregistrare a mișcării și evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și de corectare a erorilor. Modificări (1)

Art. 6. -

Identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor din exploatațiile comerciale se efectuează și se suportă de către proprietarul acestora.

Art. 7. -

(1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor se asigură din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și au următoarele destinații:

a) achiziționarea în anul 2010 de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine și caprine a crotaliilor auriculare simple necesare identificării acestor animale;

b) achiziționarea în anul 2010 de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de crotalii auriculare simple și de crotalii auriculare electronice ce conțin același cod unic de identificare pentru ovine și caprine, aferent numărului de ovine și caprine care au fost livrate în anul 2009 spre centrele de colectare, care au făcut obiectul comerțului intracomunitar sau al exportului din exploatațiile de origine ori care au fost introduse în controlul oficial al reproducției, cu un plus de maximum 10% față de acest număr;

c) achiziționarea de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, la solicitarea proprietarilor de ovine și caprine, a crotaliilor auriculare electronice cu același cod unic de identificare cu al crotaliilor auriculare simple deja aplicate ovinelor și caprinelor născute începând cu anul 2010 și care vor fi utilizate pentru identificarea lor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5);

d) organizarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor;

e) plata către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți a serviciilor de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor;

f) dezvoltarea și actualizarea bazei naționale de date informatice, tipărirea documentelor oficiale și înregistrarea exploatațiilor.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

a) dacă proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de ovine și caprine solicită și primesc aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pentru a efectua activitatea de identificare și înregistrare a animalelor aflate în proprietate, fondurile necesare se asigură de către proprietari, pentru achiziționarea crotaliilor auriculare și/sau a mărcilor, precum și a mijloacelor electronice necesare identificării animalelor, pentru organizarea și efectuarea procesului de identificare și înregistrare a animalelor, de înregistrare a mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la animale și de corectare a erorilor, precum și pentru întocmirea registrelor de exploatație, tipărirea documentelor oficiale necesare identificării și înregistrării animalelor, înregistrării mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la animale;

b) contravaloarea duplicatelor crotaliilor auriculare pentru suine, ovine și caprine, necesare pentru înlocuirea crotaliilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, precum și plata manoperei pentru aplicarea acestora se suportă de către proprietarii animalelor.

Art. 8. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), la solicitarea scrisă a proprietarilor exploatațiilor comerciale/asociațiilor prevăzute la art. 5 alin. (4), aceștia pot achiziționa până la data de 15 mai 2010 mijloace de identificare care încă nu sunt aprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe răspunderea solicitantului că aceste mijloace respectă criteriile tehnice stabilite de legislația comunitară și națională.

(2) Achiziționarea mijloacelor de identificare potrivit alin. (1) se face după avizarea favorabilă de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București a unui număr limitat de mijloacele de identificare care să poată fi utilizate până la data de 31 mai 2010 și care să aibă imprimate coduri unice de identificare alocate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

Art. 9. -

Achiziționarea elementelor prevăzute la art. 7 alin. (1) se face de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 10. - Modificări (1)

Operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul la aplicațiile de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor, de înregistrare a mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum și de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploatațiilor prevăzute la art. 6 și la art. 7 alin. (2), precum și medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți.

Art. 11. -

(1) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine sunt obligați să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile datele despre efectivele de suine, ovine și caprine existente în exploatații la data declarării acestora.

(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine cu privire la obligația prevăzută la alin. (1).

(3) Pentru animalele înregistrate în baza națională de date informatice ca existente în exploatație, dar care în realitate nu se mai află în exploatație, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariției din exploatație: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situații deosebite.

(4) După colectarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza națională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.

(5) Proprietarii de exploatații comerciale de suine, ovine și caprine, precum și proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de ovine și caprine care au primit aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de a efectua activitatea de identificare și înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea și corectitudinea datelor din baza națională de date informatice pentru respectivele exploatații.

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie.

(7) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sunt responsabili de corectitudinea și actualizarea permanentă a datelor din baza națională de date informatice cu privire la animalele identificate și înregistrate de către aceștia. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

Acordarea de premii, de ajutoare de stat ori de despăgubiri, în condițiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neidentificate și neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este interzisă.

Art. 13. - Modificări (1)

Circulația pe teritoriul României a suinelor, ovinelor și caprinelor neidentificate în sensul prezentei ordonanțe de urgență și/sau fără a fi însoțite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.

Art. 14. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza națională de date informatice a suinelor, ovinelor și caprinelor, pentru înregistrarea mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

b) utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor și caprinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; Modificări (1)

c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale; Modificări (1)

d) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor; Modificări (1)

e) neînregistrarea în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; Modificări (1)

f) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 11 alin. (1) și (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente. Modificări (1)

Art. 15. -

Prevederile art. 14 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor.

Art. 17. -

În anul 2010, se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Începând cu anul 2011, achiziționarea crotaliilor auriculare, precum și a mijloacelor electronice, pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor din toate tipurile de exploatații, în funcție de specie și de sistemul de identificare național, va fi în sarcina proprietarilor.

(2) Crotaliile auriculare, precum și mijloacele electronice prevăzute la alin. (1) se achiziționează de la societățile comerciale care furnizează mijloace de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor, în condițiile prevăzute la art. 3.

(3) Crotaliile auriculare, precum și mijloacele electronice aflate în stocul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine și caprine.

Art. 19. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Contravaloarea mărcilor auriculare și a pașaportului individual se suportă din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor până la data de 31 decembrie 2010."

2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc șapte noi alineate, alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:

"

(6) Contravaloarea duplicatelor mărcilor auriculare pentru bovine, necesare pentru înlocuirea mărcilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum și contravaloarea duplicatelor pașapoartelor pentru bovine, necesare pentru înlocuirea pașapoartelor pierdute, se suportă de către proprietarii animalelor.

(7) Începând cu anul 2011, contravaloarea mărcilor auriculare și a pașaportului individual se suportă de către proprietarul bovinelor.

(8) Mărcile auriculare prevăzute la alin. (7) se vor achiziționa, începând cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

(9) Mărcile auriculare aflate în stocul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de bovine.

(10) Începând cu anul 2011, identificarea și înregistrarea bovinelor din exploatațiile comerciale se efectuează și se suportă de către proprietarul acestora.

(11) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București să efectueze, prin intermediul asociațiilor înregistrate legal ai căror membri sunt, activitatea de identificare și înregistrare a bovinelor din exploatațiile proprii. Modificări (1)

(12) Solicitarea prevăzută la alin. (11) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activități de identificare și înregistrare a bovinelor, de înregistrare a mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și de corectare a erorilor."

3. După articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61-63, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Identificarea și înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, atribuite de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identificarea și înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți prin încheierea unui act adițional la contractele de concesiune a activităților sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Tariful aferent serviciilor de identificare și înregistrare a bovinelor, prestate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reprezintă costul manoperei de identificare și înregistrare a animalelor, precum și al înregistrării mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la acestea și al corectării erorilor apărute în baza națională de date informatice pentru bovinele identificate și înregistrate.

Art. 62. -

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, prin ordin al președintelui acesteia, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine și aprobă, în temeiul criteriilor respective, aceste mijloace de identificare.

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a bovinelor.

Art. 63. -

(1) Proprietarii exploatațiilor de bovine sunt obligați să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile datele despre efectivele de bovine existente în exploatații la data declarării acestora.

(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploatațiilor de bovine cu privire la obligația prevăzută la alin. (1).

(3) Pentru animalele înregistrate în baza națională de date informatice ca existente în exploatație, dar care în realitate nu se mai află în exploatație, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariției din exploatație: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situații deosebite.

(4) După colectarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza națională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.

(5) Proprietarii exploatațiilor comerciale de bovine, precum și proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de bovine care au primit aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de a efectua activitatea de identificare și înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea și corectitudinea datelor din baza națională de date informatice pentru respectivele exploatații.

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploatațiilor de bovine sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie. Modificări (1)

(7) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sunt responsabili de corectitudinea și actualizarea permanentă a datelor din baza națională de date informatice cu privire la animalele identificate și înregistrate de către aceștia." Modificări (1)

4. La articolul 14, după litera h) se introduc șase noi litere, literele i)-n), cu următorul cuprins:

"

i) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza națională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; Modificări (1)

j) utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

k) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;

l) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;

m) neînregistrarea în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;

n) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 63 alin. (1) și (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."

5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente."

Art. 20. -

Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii." Modificări (1)

2. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Pentru efectuarea în exploatațiile comerciale a unor acțiuni de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, proprietarii acestor exploatații încheie contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii." Modificări (1)

3. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru alte acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum și tarifele aferente acestora, în situația în care aceste acțiuni sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciți, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului." Modificări (1)

4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) În vederea mișcării animalelor și a aplicării conceptului de zonare și regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București definește sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) și a zonelor sau regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare." Modificări (1)

5. La articolul 48 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) efectuarea unor acțiuni cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor;". Modificări (1)

6. La articolul 48 alineatul (2), literele d) și e) se abrogă.

Art. 21. -

(1) Contractele de servicii în curs de executare continuă să își producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza încheierii acestora.

(2) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să își producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza inițierii acestora.

Art. 22. -

Prevederile art. 14 și art. 19 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 23. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Marian Zlotea
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Cristina Trăilă

București, 24 martie 2010.

Nr. 23.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...