Cererea de sesizare a Curții de Arbitraj Elemente | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura prearbitrală - Sesizarea Curții de Arbitraj -
Cererea de sesizare a Curții de Arbitraj. Elemente

Art. 29. -

(1) Cererea prin care reclamantul sesizează Curtea de Arbitraj cu soluționarea unui litigiu, denumită cerere de arbitrare/acțiune arbitrală, trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința persoanei fizice ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul acestora. De asemenea, se vor menționa și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar al reclamantului și al pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant. Dacă reclamantul locuiește/își are sediul în străinătate, va menționa și domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind litigiul arbitral;

b) numele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia și sediul profesional. Dovada calității de reprezentant se va alătura cererii;

c) obiectul și valoarea cererii, precum și modalitatea prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;

d) motivele de fapt și de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare sau la alte probe; Modificări (1)

e) menționarea convenției arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată sau copie de pe compromis;

f) semnătura părții și ștampila, în cazul persoanelor juridice. Dacă cererea este introdusă prin avocat, va fi semnată de acesta, aplicând ștampila.

(2) Înscrisurile se depun în original sau în copie certificată de parte.

(3) Dacă cererea de arbitrare sau înscrisurile sunt formulate într-o limbă străină, tribunalul arbitral, din oficiu sau la cerere, poate obliga partea să prezinte o traducere a acesteia/acestora în limba română sau într-o limbă internațională, dacă arbitrajul este comercial ori civil internațional.

(4) Părțile pot solicita în scris ca traducerea să fie efectuată prin grija Secretariatului Curții de Arbitraj.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Tribunalul arbitral
Competență
Termen rezonabil
Cererea de sesizare a Curții de Arbitraj Elemente
Înregistrarea cererii
Documente remise părților
Alegerea arbitrului de către reclamant
Alegerea arbitrului de către pârât
Natura juridică a termenelor
Desemnarea tribunalului arbitral de către Autoritatea de nominare
Desemnarea supraarbitrului
Alegerea/desemnarea arbitrului/supraarbitrului supleant
Achitarea taxelor și a cheltuielilor arbitrale
Fixarea termenului de arbitrare
;
se încarcă...