Parlamentul României

Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 29 martie 2010.

În vigoare de la 01 aprilie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică așa cum urmează:

1. La articolul 41, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Asigurații care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, își pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, în condițiile legii."

2. La articolul 82, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depun de solicitant sau, după caz, de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condițiilor de pensionare, prevăzute de lege."

3. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"

Art. 83. -

(1) Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin și se plătesc de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, prevăzute de lege, dacă cererea a fost depusă cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii acestor condiții.

(2) Se consideră depuse în termen cererile de pensionare înregistrate în intervalul cuprins între data îndeplinirii condițiilor de pensionare și cea de-a 30-a zi calendaristică anterioară acestei date.

(3) Drepturile de pensie anticipată sau de pensie anticipată parțială se cuvin și se plătesc:

a) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dar nu înainte de data încetării calității de asigurat, dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II și III;

b) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și art. 5 alin. (2).

(4) În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost depuse cu depășirea termenului prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie se cuvin și se plătesc:

a) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limită de vârstă;

b) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calității de asigurat, în cazul pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale, în situația persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II și III;

c) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale, în situația persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și art. 5 alin. (2)."

4. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

"

Art. 86. -

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.

(2) Decizia casei teritoriale de pensii cuprinde temeiurile de fapt și de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris atât persoanei care a solicitat pensionarea, cât și angajatorului, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia."

5. Articolul 1672 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1672. -

În perioada eșalonării vârstelor standard de pensionare și a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant sau, după caz, de către angajator, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condițiilor de pensionare prevăzute de lege, la casa teritorială de pensii în a cărei rază teritorială se află domiciliul solicitantului."

Art. II. -

Cererile de pensionare înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează conform normelor legale în vigoare la data înregistrării cererilor.

Art. III. -

La articolul 98 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, partea introductivă și litera d) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 98. -

(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:

................................................................................................

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;".

Art. IV. -

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 56, partea introductivă și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

................................................................................................

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;".

2. La articolul 56 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, și se comunică persoanelor aflate în situațiile respective în termen de 5 zile lucrătoare."

3. La articolul 61, litera e) se abrogă.

Art. V. -

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 19 martie 2010.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...