Guvernul României

Hotărârea nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate"

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, precum și al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă programul de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Referințe (1)

Art. 2. -

Fondurile necesare pentru finanțarea programului de interes național prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita fondurilor bugetare aprobate Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Art. 3. -

(1) Acordarea finanțării se realizează în urma unui proces de evaluare și selecție, pe baza propunerilor de proiect elaborate de furnizorii publici de servicii sociale, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale publici/privați, acreditați în condițiile legii.

(2) Evaluarea și selecția proiectelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Metodologia de evaluare, de selectare și de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1) se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

Monitorizarea implementării și controlul fondurilor alocate în cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități se asigură de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 26 octombrie 2016.

Nr. 798.

ANEXĂ

PROGRAM DE INTERES NAȚIONAL
"Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate"
Modificări (1)

Scop

Dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate

Obiectiv general

Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate, dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate

Obiectiv specific

Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre respiro/de criză și locuințe protejate în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate și dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi.

Indicatori fizici Modificări (2)

- reducerea cu 300 a numărului de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate;

- creșterea numărului de locuințe protejate cu 75;

- creșterea numărului de centre de zi cu 76;

- creșterea numărului de centre respiro/centre de criză cu 8.

Indicatori de eficiență Modificări (2)

- dezinstituționalizarea unui număr de 300 de persoane adulte cu dizabilități, beneficiare ale serviciilor sociale nou- înființate;

- prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nouînființate.

Perioadă de derulare Modificări (1)

Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2016-2018.

Buget Modificări (2)

Bugetul aferent acestui program de interes național este de 51.200 mii lei, din care:

- 0 lei în anul 2016;

- 50.000 mii lei în anul 2017;

- 1.200 mii lei în anul 2018.

Aplicant direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului

Parteneri organizațiile neguvernamentale, acreditate în condițiile legii, care desfășoară activități în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități și, după caz, consiliile locale, prin serviciile publice de asistență socială

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...