Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 223/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale Intervenții Feroviare - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 179/830/223

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

În temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009,

ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale "Intervenții Feroviare" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Societatea Comercială "Intervenții Feroviare" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor și infrastructurii, Ministrul finanțelor publice, Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Radu Mircea Berceanu Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Mihai Constantin Șeitan

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Intervenții Feroviare" - S.A.

București, sectorul 1, Piața Gării de Nord nr. 1-3

C.U.I. R14913614

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC Propuneri 2010
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 12.436,05
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12.435,05
a) din producția vândută 3 12.435,05
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare 9
2 Venituri financiare, din care: 10 1,00
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 1,00
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 12.436,05
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.433,62
a) cheltuieli materiale 18 22,13
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 19 34,70
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.702,01
d1 ch. cu salariile 22 8.214,34
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.391,69
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.761,74
cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 41,30
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 429,49
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 159,16
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 95,98
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 95,98
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32
d3.3) tichete de vacanță 33
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programului de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 565,34
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36
h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 1.024,33
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 85,11
i1) contract de mandat 39 85,11
i2) ch. de protocol, din care: 40
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45
i5) taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) Penalități ANAF 47
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 2,43
a) cheltuieli privind dobânzile 49 2,43
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54
1 Rezerve legale 55
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 64
1 Surse proprii 65
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) - interne 74
b) - externe 75
VIII. REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 12.436,05
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.436,05
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 315
4 Nr. mediu de salariați total 84 318
5 Fond de salarii, din care: 85 8.214,34
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.101,61
b) alte cheltuieli cu personalul 87 112,73
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.123,06
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84 - în prețuri curente) 89 39.107,08
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84 - în prețuri comparabile) 90 39.107,08
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000,00
11 Plăți restante - total 93 175.000,00
a) prețuri curente 94 175.000,00
b) prețuri comparabile 95 175.000,00
12 Creanțe restante - total 96 94.000,00
a) prețuri curente 97 94.000,00
b) prețuri comparabile 98 94.000,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...