Parlamentul României

Legea nr. 55/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 26 din 29 august 2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) CIAS este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze și să execute investigația tehnică a evenimentelor de aviație civilă în scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora și să emită recomandări pentru siguranța zborului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001.

(2) CIAS are ca obiectiv creșterea și menținerea siguranței aeriene la un nivel ridicat prin emiterea de recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile tehnice în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

(3) În organizarea și luarea deciziilor, CIAS este independent față de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate.

(4) CIAS desfășoară investigații tehnice independent de orice anchetă judiciară și nu are atribuții în stabilirea vinovăției sau a răspunderii juridice."

2. La articolul 3, litera f va avea următorul cuprins:

"

f) să ia declarații de la părțile implicate în eveniment și de la potențialii martori la evenimentul în cauză;".

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte, în condițiile legii, cu instituții de specialitate din țară și din străinătate."

4. La articolul 6, alineatele (2)-(5) vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru investigații tehnice ale evenimentului.

(3) Sursele proprii CIAS se constituie din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor.

(4) Tariful prevăzut la alin. (3) se colectează de către administratorii aeroporturilor și se virează CIAS în conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Sursele proprii de finanțare nu au impact asupra bugetului de stat și nu implică mărirea tarifului deja existent."

5. La articolul 7, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) cooperează cu alte organisme similare și instituții pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste și altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii accidentelor sau incidentelor grave din aviația civilă;".

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

CIAS asigură perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului propriu."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Guvernul poate aproba și alte atribuții specifice pentru CIAS."

8. La articolul 11, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general.

..............................................................................................

(3) Salarizarea directorului general și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere al CIAS se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare."

9. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor în vigoare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 19 martie 2010.

Nr. 55.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...