Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Modificări (...), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (4), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul asigurării dreptului de a exercita calea extraordinară de atac a recursului în casație împotriva deciziilor pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție și de completele de 5 judecători, ca instanțe de apel, drept recunoscut prin Decizia Curții Constituționale nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) teza I din Codul de procedură penală,

având în vedere faptul că exercitarea acestui drept nu poate fi efectuată în lipsa unui cadru procesual-penal expres prevăzut atât în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, cât și în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să reglementeze procedura acestui recurs, respectiv competența de a soluționa acest recurs,

observând că inexistența cadrului legal care să permită aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 540 din 12 iulie 2016 constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nefiind de natură să ofere cadrul procesual-penal necesar exercitării dreptului recent recunoscut de Curtea Constituțională,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 434, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 434. -

(1) Pot fi atacate cu recurs în casație deciziile pronunțate de curțile de apel și de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanțe de apel, cu excepția deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor."

2. La articolul 436, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 437 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părții ori, după caz, numele și prenumele procurorului care exercită recursul în casație, precum și organul judiciar din care acesta face parte;

. . . . . . . . . .

d) semnătura persoanei care exercită recursul în casație."

4. La articolul 439, alineatul (41) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(41) În cazul în care cererea de recurs în casație este formulată împotriva unei hotărâri prevăzute la art. 434 alin. (2), președintele instanței sau judecătorul delegat de către acesta restituie părții, pe cale administrativă, cererea de recurs în casație."

5. La articolul 439, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) În cazul recursurilor în casație declarate împotriva deciziilor pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca instanță de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în cazul recursurilor în casație declarate împotriva deciziilor pronunțate de completele de 5 judecători, ca instanțe de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul completelor de 5 judecători."

6. La articolul 440, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dacă cererea de recurs în casație nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispozițiile art. 434, art. 436 alin. (1) și (6), art. 437 și art. 438, instanța respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casație."

7. La articolul 440, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În cazul recursurilor în casație declarate împotriva deciziilor pronunțate de completele de 5 judecători, ca instanțe de apel, judecătorul care examinează admisibilitatea cererii de recurs în casație în condițiile prevăzute în alin. (1)-(4) trebuie să facă parte dintr-un complet de 5 judecători."

Art. II. -

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecă recursurile în casație împotriva hotărârilor pronunțate în apel de completele de 5 judecători după admiterea în principiu, soluționează contestațiile împotriva încheierilor pronunțate în cursul judecății în primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, soluționează cauzele în materie disciplinară potrivit legii și alte cauze date în competența lor prin lege."

2. La articolul 31 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) pentru judecarea recursurilor în casație împotriva deciziilor pronunțate în apel de curțile de apel și de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, după admiterea în principiu, completul de judecată este format din 3 judecători."

Art. III. - Reviste (1)

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență privind recursul în casație exercitat împotriva deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță de apel, se aplică:

a) în cazul recursurilor în casație aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

b) în cazul recursurilor în casație exercitate împotriva deciziilor pronunțate începând cu data publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Raluca Alexandra Prună

București, 26 octombrie 2016.

Nr. 70.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Despre recursul în casație în materie penală
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. III din O.U.G.nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 220/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
;
se încarcă...