Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă

Modificări (6), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prevederile prezentului regulament stabilesc reguli privind utilizarea de către depozitarul central, operatorul de piață și, după caz, operatorul de sistem și participanții la sistemele administrate de către aceștia a sistemului de conturi globale și a mecanismului cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, precum și reguli privind efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă.

Art. 2. - Modificări (1)

Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, și în reglementările emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Modificări (1)

Utilizarea sistemului de conturi globale și a mecanismului cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare pentru tranzacționarea și evidențierea deținerilor de valori mobiliare înregistrate în sistemul depozitarului central se va realiza cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiții: Modificări (1)

a) niciun transfer între contul house și contul global de clienți sau între subconturile individuale ale clienților din cadrul contului global, evidențiate în sistemul propriu de back-office al intermediarului - participant la sistemul depozitarului central, nu poate avea loc în lipsa unei tranzacții, cu excepția operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a operațiunilor de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate formate din valori mobiliare, a operațiunilor de însușire a garanțiilor fără transfer de proprietate constituite din valori mobiliare; Modificări (1)

b) este interzisă încheierea de către intermediari, cu excepția formatorilor de piață potrivit art. 24, a tranzacțiilor de vânzare în lipsă pe conturile globale, fără a fi împrumutate în prealabil valorile mobiliare care fac obiectul respectivelor vânzări; Modificări (1)

c) intermediarii sunt responsabili în ceea ce privește monitorizarea permanentă, din punctul de vedere al respectării prevederilor legale incidente, a operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, efectuate în cadrul conturilor globale în numele clienților și înregistrate în sistemele proprii de back-office ale intermediarilor; Modificări (1)

d) depozitarul central este responsabil în ceea ce privește monitorizarea permanentă, din punctul de vedere al respectării prevederilor legale incidente, a operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, efectuate în cadrul conturilor deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Operațiunile de împrumut de valori mobiliare se pot realiza exclusiv pentru următoarele scopuri:

a) în vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă, inclusiv în cazul în care valorile mobiliare sunt împrumutate inițial de intermediari care le împrumută ulterior clienților proprii în vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă; Modificări (1)

b) în vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care intermediarul care prestează servicii de custodie nu confirmă decontarea unei tranzacții;

c) în vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care, la data decontării, se constată faptul că valorile mobiliare nu sunt disponibile la decontare (acestea nefiind transferate din sistemul unui alt depozitar central sau al unei instituții financiare internaționale cu care depozitarul central a stabilit legături electronice, printr-o instrucțiune de transfer fără schimb de proprietate);

d) pentru menținerea calității de formator de piață a unui intermediar;

e) în vederea efectuării operațiunilor de decontare a instrumentelor financiare derivate care implică livrare fizică;

f) în orice altă situație, în vederea finalizării decontării, caz în care depozitarul central va notifica de îndată C.N.V.M. și va aplica sancțiunile corespunzătoare, în conformitate cu reglementările proprii.

(2) Se interzic operațiunile de împrumut de valori mobiliare prin care se urmărește exclusiv obținerea de dividende sau exercitarea de voturi în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

(3) Răspunderea cu privire la respectarea scopului pentru care este realizat împrumutul de valori mobiliare aparține intermediarilor implicați și, după caz, depozitarului central.

CAPITOLUL II Condiții tehnice și operaționale

Art. 5. -

Pentru utilizarea sistemului de conturi globale pus la dispoziție de către depozitarul central, intermediarul - participant la sistemul depozitarului central poate să deschidă în sistemul de compensare-decontare și registru al acestuia un cont în nume propriu (house) și cel puțin un cont global în numele clienților săi.

Art. 6. -

(1) La utilizarea sistemului de conturi globale, intermediarii au obligația de a utiliza în sistemele de back-office o aplicație software care să evidențieze zilnic în subconturile individuale ale clienților atât identitatea fiecărui client, cât și deținerile acestuia, cu înregistrarea expresă a sarcinilor existente asupra valorilor mobiliare deținute, ca urmare a efectuării operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora.

(2) Sistemele de back-office ale intermediarilor trebuie să aibă capacitatea de a arhiva istoricul tuturor tranzacțiilor cu valori mobiliare și a operațiunilor aferente acestora, inclusiv a operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și de constituire de garanții asupra valorilor mobiliare.

(3) În vederea păstrării în siguranță a datelor și a informațiilor menționate la alin. (1), intermediarii au obligația de a elabora proceduri de asigurare a continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru, proceduri ce vor fi revizuite anual. Spațiile destinate desfășurării activității intermediarilor trebuie să fie dotate cu:

- sisteme de alarmă antiefracție;

- sisteme de alarmă în caz de incendiu.

(4) Pentru aplicarea alin. (3), intermediarii trebuie să asigure cel puțin două sisteme de back-up, în două locații diferite. În acest sens, trebuie să dispună de servere de back-up dedicate care să îndeplinească următoarele condiții:

a) să asigure salvarea în timp real a datelor și a informațiilor;

b) să fie prevăzute cu câte o copie a aplicației software utilizate pentru sistemul de back-office;

c) să fie situate după cum urmează:

- un server de back-up trebuie să fie situat la sediul autorizat al intermediarului, unde se află sistemul de back-office al acestuia; și

- un alt server de back-up trebuie să fie situat într-o locație specializată în recuperarea informațiilor în caz de dezastru, inclusiv într-un centru de date autorizat, sau la un sediu autorizat al intermediarului, diferit față de cel în care se află sistemul de back-office al acestuia.

(5) Intermediarii autorizați să presteze serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. A.a), b), c) sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, trebuie să elaboreze proceduri interne și să dezvolte mecanisme de control intern, ce vor fi revizuite anual, privind gestionarea modalităților de prioritizare și alocare a ordinelor, în conformitate cu prevederile cap. VI din titlul III din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

(6) Intermediarii autorizați să presteze serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. B.a) din O.U.G. nr. 99/2006 trebuie să elaboreze proceduri interne și mecanisme de control intern, ce vor fi revizuite anual, privind:

- utilizarea unor proceduri de back-office robuste, care să includă principiul dublei înregistrări, potrivit căruia, pentru fiecare operațiune de creditare/debitare a contului beneficiarului, trebuie să existe o operațiune corespondentă de debitare/creditare în contul contrapărții care furnizează/primește valorile mobiliare, proceduri care să permită identificarea în orice moment și fără întârziere a deținerilor de valori mobiliare ale unui client propriu;

- păstrarea înregistrărilor, evidențelor și conturilor necesare, pentru a putea în orice moment și fără întârziere să distingă activele deținute de un client față de activele deținute de orice alt client și față de propriile active;

- realizarea zilnică de către intermediari a unei verificări interne a evidențelor proprii, pentru a certifica faptul că deținerile cumulate ale clienților proprii corespund pozițiilor înregistrate de intermediari în conturile globale deschise la alți intermediari sau în sistemele depozitarilor centrali;

- reconcilierea zilnică de către participanții la sistemul unui depozitar central a tuturor subconturilor individuale ale clienților și a contului house, respectiv a deținerilor de valori mobiliare și a sarcinilor asupra acestora, evidențiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemele depozitarilor centrali;

- protecția adecvată a activelor clienților, inclusiv pentru situația în care valorile mobiliare sunt depozitate prin intermediul mai multor intermediari în cadrul unui lanț de custodie și asigurarea faptului că procedurile respective, în măsura în care sunt relevante, sunt aplicabile tuturor intermediarilor aflați în poziții superioare în cadrul lanțului de custodie.

(7) Până la data obținerii acordului depozitarului central cu privire la întrunirea condițiilor tehnice și operaționale aferente utilizării conturilor globale de către participanții la sistemul depozitarului central, intermediarii au obligația transmiterii la C.N.V.M a procedurilor prevăzute la alin. (3), (5) și (6), după caz.

(8) În vederea utilizării sistemului de conturi globale și a efectuării operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și de constituire a garanțiilor aferente acestora, sistemele informatice ale intermediarilor vor fi auditate de auditori ai sistemelor informatice, persoane fizice sau juridice, active, certificate de Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice - ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Raportul de audit va certifica cel puțin faptul că sistemele informatice ale intermediarilor asigură respectarea condițiilor tehnice și operaționale aferente utilizării conturilor globale, efectuării operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și de constituire a garanțiilor asociate acestora.

(9) Acordul depozitarului central prevăzut la alin. (7) va fi condiționat de raportul de audit întocmit în conformitate cu alin. (8), precum și de verificarea de către depozitarul central a întrunirii condițiilor tehnice și operaționale impuse de acesta, prin reglementările proprii, aferente utilizării conturilor globale și efectuării operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și de constituire a garanțiilor aferente acestora.

(10) Este interzisă utilizarea sistemului de conturi globale de către intermediarii care nu se încadrează în prevederile prezentului articol.

Art. 7. -

(1) Depozitarul central are obligația de a elabora proceduri de administrare a riscurilor operaționale și alte măsuri de administrare a riscurilor inerente sistemului de compensare decontare și de reducere a decontărilor eșuate, precum și proceduri de control și audit intern, care să vizeze inclusiv utilizarea sistemului de conturi globale și a mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare, precum și operațiunile de împrumut de valori mobiliare și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, precum și de a le revizui anual.

(2) Depozitarul central are obligația de a transmite C.N.V.M. procedurile prevăzute la alin. (1) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

CAPITOLUL III Obligații de raportare și evidență a deținerilor de valori mobiliare

Art. 8. - Modificări (1)

Participanții la sistemul depozitarului central au obligația să reconcilieze zilnic toate subconturile individuale ale clienților și contul house, respectiv deținerile de valori mobiliare și sarcinile asupra acestora, evidențiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemele depozitarilor centrali, astfel încât să se respecte relația: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN ("International Securities Identification Number" = ACTIVE FINANCIARE GAJATE + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.

Art. 9. -

(1) Depozitarul central trebuie să asigure permanent suportul tehnic corespunzător transmiterii de către intermediarii - participanți la sistemul depozitarului central a raportărilor impuse de prevederile art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 67 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, respectiv a datelor și a informațiilor prevăzute la art. 8, referitoare la identitatea clienților, la deținerile de valori mobiliare, precum și la sarcinile asupra acestora, înregistrate în sistemele de back-office utilizate de către participanți, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005. Modificări (1)

(2) Depozitarul central trebuie să asigure o evidență unitară a informațiilor și a datelor centralizate menționate la alin. (1), raportate de către participanții la sistemul depozitarului central, în baza prevederilor art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 67 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

(3) Depozitarul central trebuie să transmită, în mod centralizat, la cererea C.N.V.M., datele și informațiile prevăzute la alin. (2), în conformitate cu dispozițiile art. 154 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 69 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

(4) Depozitarul central trebuie să stabilească în reglementările proprii măsurile și sancțiunile administrative corespunzătoare pentru situațiile în care participanții la sistemul depozitarului central nu își îndeplinesc obligațiile de raportare impuse de prevederile art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 67 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

Art. 10. -

(1) Depozitarul central trebuie să stabilească prin reglementările proprii cel puțin următoarele:

a) modalitatea de reconciliere zilnică (raportări electronice);

b) formatul fișierelor (reconcilierea trebuie să se producă între sistemele de back-office ale intermediarilor și sistemul depozitarului central, într-un interval orar bine stabilit, anterior închiderii zilei de decontare);

c) modalitățile de semnalare și/sau corectare a erorilor.

(2) În vederea asigurării unei evidențe unitare, participanții la sistemul depozitarului central au obligația să facă reconcilierea zilnică și să semnaleze depozitarului central, anterior închiderii zilei de decontare, dacă sunt sau nu neconcordanțe între informațiile înregistrate în sistemul depozitarului central și cele înregistrate în sistemele de back-office.

Art. 11. -

Participanții la sistemul depozitarului central care utilizează sistemul de conturi globale trebuie să raporteze în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni către depozitarul central datele și informațiile privind identitatea clienților cu dețineri de acțiuni ale societăților de investiții financiare (SIF) și numărul de acțiuni SIF deținute de aceștia, înregistrate în sistemele proprii de back- office.

Art. 12. -

(1) Depozitarul central va centraliza, la sfârșitul ultimei zile lucrătoare a fiecărei luni, datele și informațiile menționate la art. 11, în vederea cumulării tuturor deținerilor de acțiuni emise de o SIF ale unei persoane având un anumit identificator unic (cod numeric personal/CUI/pașaport/cod fiscal).

(2) Depozitarul central va notifica de îndată conducerii SIF/societății de administrare a investițiilor (SAI) care administrează o SIF, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din Instrucțiunea nr. 1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și completată prin Legea nr. 208/2005 și Legea nr. 97/2006, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007, în cazul în care, ulterior centralizării datelor și informațiilor menționate la alin. (1), depozitarul central constată situații de depășire a limitei prevăzute la art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apărute ca urmare a operațiunilor de piață raportate de către participanții la sistemul depozitarului central. Referințe (1)

CAPITOLUL IV Operațiunile de împrumut de valori mobiliare și de
constituire a garanțiilor asociate acestora

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Operatorul de piață are obligația de a publica lista valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată care pot face obiectul vânzărilor în lipsă, listă care include:

a) o secțiune cu cele mai lichide valori mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată respectivă;

b) o secțiune cu orice alte valori mobiliare care se tranzacționează prin intermediul formatorilor de piață.

(2) Operatorul de piață va stabili, prin reglementările proprii, criteriile de lichiditate care vor fi avute în vedere la alcătuirea secțiunii prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3) Secțiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se actualizează semestrial de către operatorul de piață, conform regulilor acestuia.

(4) Secțiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se actualizează de către operatorul de piață ori de câte ori este necesar, conform regulilor acestuia.

(5) Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de împrumut de valori mobiliare, precum și lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de constituire de garanții asociate împrumutului de valori mobiliare se stabilesc și se publică de către depozitarul central, conform regulilor acestuia.

(6) Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de împrumut de valori mobiliare va include cel puțin valorile mobiliare admise la tranzacționare care pot face obiectul vânzărilor în lipsă, prevăzute la alin. (1).

(7) Listele prevăzute la alin. (5) se actualizează semestrial de către depozitarul central conform regulilor acestuia.

(8) C.N.V.M. poate dispune, în situația în care consideră necesar, excluderea unor valori mobiliare din listele prevăzute la alin. (1), respectiv (5).

Art. 14. - Modificări (2)

(1) Monitorizarea de către depozitarul central a operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, efectuate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienților, se va realiza exclusiv la nivelul numărului total de valori mobiliare libere de sarcini și gajate, segregate pe ISIN.

(2) În vederea evidențierii numărului total de valori mobiliare ce fac obiectul operațiunilor de împrumut și al sarcinilor înregistrate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienților, reglementările proprii ale depozitarului central trebuie să prevadă obligația participanților la sistemul depozitarului central de a instructa în mod corespunzător depozitarul central ori de câte ori în sistemele lor proprii de back-office este înregistrată o astfel de operațiune.

(3) Evidențierea de către depozitarul central a garanțiilor asupra valorilor mobiliare constituite în baza Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 99/1999, va avea ca efect reducerea corespunzătoare a cantității de valori mobiliare disponibile pentru tranzacționare și decontare în contul global deschis de participantul la sistemul depozitarului central, în care au fost evidențiate valorile mobiliare ce fac obiectul garanției, anterior înscrierii garanției.

Art. 15. - Modificări (2)

Monitorizarea de către depozitarul central a operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, înregistrate în conturile house deschise în nume propriu de către intermediari în sistemul depozitarului central, se va efectua prin reconcilierea zilnică cu sistemul depozitarului central a informațiilor referitoare la deținerile de valori mobiliare pe conturile house, astfel încât să se respecte, pentru fiecare cont house în parte deschis, relația: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE GAJATE + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Toate operațiunile de împrumut de valori mobiliare vor avea la bază un contract-cadru și acte adiționale la acesta, în conformitate cu prevederile alin. (2)-(5), actele adiționale întocmindu-se de către părți după cum urmează:

a) anterior introducerii ordinului de vânzare în sistemul de tranzacționare, în cazul aplicării mecanismului cu prevalidare a instrumentelor financiare;

b) cel mai târziu la data decontării potrivit termenului de decontare, în cazul aplicării mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare.

(2) Pentru situațiile în care operațiunile de împrumut de valori mobiliare, precum și cele de constituire a garanțiilor asociate acestora sunt efectuate între conturile proprii a 2 participanți la sistemul depozitarului central, intermediarii au obligația de a utiliza un contract-standard de împrumut (format dintr-un contract-cadru și acte adiționale), întocmit în baza "Global Master Securities Lending Agreement - International Securities Lenders Association ISLA" (GMSLA).

(3) Contractul-standard de împrumut GMSLA, armonizat cu prevederile legislației din România, va constitui parte integrantă din reglementările proprii ale depozitarului central.

(4) Pentru situațiile în care operațiunile de împrumut de valori mobiliare, precum și cele de constituire a garanțiilor asociate acestora sunt efectuate între un intermediar și un client al acestuia sau un client al altui intermediar ori între 2 clienți ai unui intermediar/ai unor intermediari, se va utiliza un contract- standard de împrumut (format dintr-un contract-cadru și acte adiționale) întocmit în baza contractului-standard de împrumut GMSLA, armonizat cu dispozițiile legislației din România, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) contractul-cadru va conține cel puțin clauze referitoare la:

- părțile contractante;

- obiectul contractului;

- drepturile și obligațiile părților contractante;

- volumul/valoarea maxim (ă) a valorilor mobiliare care pot fi împrumutate unui client, în funcție de regulile de administrare a riscului ale intermediarului;

- tipul garanțiilor care pot fi utilizate pentru garantarea împrumutului;

- modalitatea de constituire, evaluare și executare a garanțiilor;

- modalitatea de restituire a valorilor mobiliare împrumutate și a garanțiilor;

- situația nerambursării la scadență a valorilor mobiliare;

- modul de exercitare, de către părțile contractante, a drepturilor aferente dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare împrumutate și, după caz, asupra valorilor mobiliare constituite drept garanție financiară cu transfer de proprietate;

- prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situația în care valorile mobiliare obiect al operațiunilor de împrumut de valori mobiliare sunt excluse din lista prevăzută la art. 13 alin. (5);

b) pentru fiecare operațiune de împrumut de valori mobiliare se va întocmi un act adițional care va conține cel puțin clauze referitoare la:

- părțile contractante;

- obiectul contractului;

- tipul, numărul, valoarea nominală și valoarea de piață la momentul împrumutului ale valorilor mobiliare împrumutate, cu precizarea emitentului și a codului ISIN;

- tipul și valoarea activelor acceptate pentru garantarea împrumutului;

- durata împrumutului de valori mobiliare;

- tarifele și comisioanele plătite de beneficiarul împrumutului de valori mobiliare.

(5) Garanțiile cu și fără transfer de proprietate asociate împrumutului de valori mobiliare se vor constitui în funcție de încadrarea juridică a părților contractante în legislația incidentă contractelor de garanție, potrivit reglementărilor depozitarului central, după cum urmează: Modificări (1)

a) garanțiile financiare asociate operațiunilor de împrumut de valori mobiliare se pot constitui atât cu transfer de proprietate, cât și fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, denumită în continuare O.G. nr. 9/2004. La apariția cauzei care determină executarea garanției financiare, respectiv în situația în care nu se restituie la termen valorile mobiliare împrumutate, beneficiarul garanției poate să execute garanția financiară cu respectarea prevederilor contractuale, ale O.G. nr. 9/2004 și ale prevederilor incidente din reglementările C.N.V.M.;

b) garanțiile reale mobiliare asociate operațiunilor de împrumut de valori mobiliare se vor constitui exclusiv fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/1999; garanțiile reale mobiliare se vor constitui numai în cazul în care clauzele contractuale cuprind acordul părților cu privire la modalitățile de executare a garanțiilor reale mobiliare; la apariția cauzei care determină executarea garanției reale mobiliare, respectiv în situația în care nu se restituie la termen valorile mobiliare împrumutate, beneficiarul garanției poate să execute garanția reală mobiliară cu respectarea prevederilor contractuale și ale prevederilor incidente din reglementările C.N.V.M.

Art. 17. -

(1) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, operațiunile de împrumut de valori mobiliare realizate între conturile participanților la sistemul depozitarului central, deschise atât în nume propriu, cât și în numele clienților, se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea participanților implicați, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(2) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, operațiunile de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea participanților implicați, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

Art. 18. -

(1) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, pentru derularea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare între 2 clienți ai aceluiași participant la sistemul depozitarului central, participantul respectiv are obligația și răspunderea exclusivă de a notifica depozitarului central, prin transmiterea unei instrucțiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central, cu privire la transferul valorilor mobiliare obiect al operațiunii de împrumut efectuat în cadrul contului global de clienți. Participantul va înregistra în sistemul său de back-office transferul valorilor mobiliare.

(2) La restituirea valorilor mobiliare obiect al operațiunilor de împrumut de valori mobiliare între 2 clienți ai aceluiași participant la sistemul depozitarului central, participantul respectiv are obligația de a notifica depozitarul central, prin transmiterea unei instrucțiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central, cu privire la transferul valorilor mobiliare obiect al operațiunii de împrumut efectuat în cadrul contului global de clienți. Participantul va înregistra în sistemul său de back-office transferul valorilor mobiliare.

(3) Participanții la sistemul depozitarului central au obligația să coreleze operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) pentru fiecare operațiune de împrumut în parte.

Art. 19. -

(1) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a înregistra în evidențele proprii blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instructa, de îndată, depozitarul central, cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(2) Participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a înregistra în evidențele proprii deblocarea valorilor mobiliare ce au făcut obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(3) Depozitarul central va reflecta fiecare operațiune de blocare, respectiv deblocare a valorilor mobiliare, prin transferul acestora între conturile globale deschise de către intermediar și conturile globale speciale destinate acestor operațiuni, de îndată ce a primit instrucțiunea corespunzătoare din partea respectivului intermediar.

Art. 20. -

În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operațiunile de împrumut de valori mobiliare realizate între conturile participanților la sistemul depozitarului central, deschise atât în nume propriu, cât și în numele clienților, se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea participanților implicați, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operațiunile de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea participanților implicați, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(2) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanțiilor fără transfer de proprietate se va reflecta de către depozitarul central în conturile individuale, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Depozitarul central are obligația de a transmite C.N.V.M. raportări semestriale, în termen de maximum 10 zile de la încheierea semestrului de raportare sau în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea C.N.V.M., cu privire la operațiunile de împrumut de valori mobiliare, cu precizarea următoarelor:

a) numărul operațiunilor de împrumut de valori mobiliare;

b) volumul valorilor mobiliare luate cu împrumut, centralizate în funcție de codul ISIN;

c) intermediarii și conturile implicate în aceste operațiuni, după caz contul global de clienți sau titularul contului individual, în situația utilizării sistemului de conturi individuale, cu precizarea calității lor de creditor sau debitor, după caz.

(2) Intermediarii au obligația de a transmite C.N.V.M. raportări lunare, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M., cu privire la operațiunile de împrumut de valori mobiliare realizate de aceștia sau de clienți ai lor, potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu precizarea inclusiv a următoarelor:

a) numărul operațiunilor de împrumut de valori mobiliare;

b) volumul valorilor mobiliare luate cu împrumut, respectiv date cu împrumut, centralizate în funcție de codul ISIN;

c) valoarea, la data împrumutului, a valorilor mobiliare luate cu împrumut, respectiv date cu împrumut, centralizate în funcție de codul ISIN;

d) scopul operațiunilor de împrumut de valori mobiliare.

CAPITOLUL V Tranzacțiile de vânzare în lipsă

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Tranzacțiile de vânzare în lipsă încheiate de către intermediari în numele clienților se vor efectua cu împrumut de valori mobiliare în prealabil, în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) lit. a) și ale art. 207 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

(2) Intermediarii au obligația să se asigure că au încheiat un contract-cadru de împrumut de valori mobiliare cu clientul care intenționează să vândă valorile mobiliare respective.

Art. 24. -

(1) Încheierea de către intermediari, în nume propriu, pe conturile house, a tranzacțiilor de vânzare în lipsă a unor valori mobiliare pe care aceștia nu le dețin în proprietate la momentul vânzării și nu le-au împrumutat în prealabil se permite numai pentru menținerea poziției de formator de piață pentru valorile mobiliare prevăzute la art. 29 lit. b).

(2) Intermediarii care nu dețin calitatea de formator de piață vor putea încheia, în nume propriu, pe conturile house, tranzacții de vânzare în lipsă după efectuarea unui împrumut/unor împrumuturi de valori mobiliare care să asigure acoperirea integrală a vânzării în lipsă.

Art. 25. -

(1) Pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare în lipsă, operatorul de piață trebuie să asigure suportul tehnic corespunzător și regulile impuse prin reglementările proprii astfel încât să fie respectate prevederile art. 13, precum și următoarele condiții:

a) în momentul introducerii ordinului în sistemul de tranzacționare, intermediarul are obligația de a semnala în mod clar că ordinul este de vânzare în lipsă; pentru aceasta intermediarul va acționa în conformitate cu instrucțiunea clientului, dacă ordinul este introdus în numele unui client;

b) prețul aferent unui ordin de vânzare în lipsă trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai bun preț de vânzare înregistrat în piața principală a valorii mobiliare respective, la momentul introducerii ordinului aferent tranzacției de vânzare în lipsă;

c) operatorul de piață are obligația de a publica la sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare informații privind volumul și numărul tranzacțiilor de vânzare în lipsă executate pe piața reglementată respectivă, pentru fiecare emitent;

d) operatorul de piață are obligația de a asigura suportul tehnic astfel încât să nu se permită din punct de vedere tehnic introducerea pe contul house, pe contul global de clienți sau pe contul individual a ordinului de vânzare de către agentul de servicii de investiții financiare fără a se proceda la inserarea caracteristicii de vânzare în lipsă, respectiv la marcarea câmpului specific vânzării în lipsă cu "YES/NO". Cu excepția formatorilor de piață, marcarea câmpului specific vânzării în lipsă cu "YES" presupune, implicit, confirmarea efectuării prealabile a operațiunii de împrumut a valorilor mobiliare care fac obiectul respectivei vânzări în lipsă, precum și existența unui contract/unor contracte-cadru de împrumut, încheiat/încheiate conform legislației incidente.

(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică formatorilor de piață, în cazul acestora vânzările în lipsă efectuându-se la prețuri conform regulilor pieței reglementate.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 26. -

Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform dispozițiilor titlului X din Legea nr. 297/2004.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. - Modificări (1)

(1) În vederea utilizării sistemului de conturi globale pentru alte valori mobiliare decât cele prevăzute la art. 29 lit. b), precum și pentru realizarea de operațiuni de împrumut de valori mobiliare și de tranzacții de vânzare în lipsă, reglementările proprii ale depozitarilor centrali, ale operatorilor de piață și, după caz, ale operatorilor de sistem trebuie să conțină prevederi exprese care să respecte cerințele prevăzute la cap. II-V.

(2) Obligațiile participanților prevăzute în cap. II-V trebuie să constituie cerințe exprese de menținere a acestora în sistemele administrate de către depozitarul central, operatorul de piață și, după caz, operatorul de sistem, iar nerespectarea acestor obligații trebuie să conducă la aplicarea măsurilor corespunzătoare.

Art. 28. -

Depozitarii centrali, operatorii de piețe reglementate și, după caz, operatorii de sistem au obligația să modifice și să coreleze corespunzător reglementările proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 29. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se aplică următoarele prevederi:

a) sub condiția modificării reglementărilor proprii ale depozitarilor centrali, ale operatorilor de piață și, după caz, ale operatorilor de sistem în conformitate cu prevederile art. 27 și 28, sistemul mixt de conturi (globale sau individuale) și mecanismul cu prevalidare a instrumentelor financiare se vor utiliza pentru toate instrumentele financiare depozitate și/sau înregistrate în cadrul unui sistem de compensare-decontare administrat de un depozitar central din România, care nu sunt prevăzute la lit. b);

b) sistemul de conturi globale și mecanismul fără prevalidare a instrumentelor financiare se vor aplica în cazul:

(i) emitenților ale căror instrumente financiare sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central din România, cu condiția ca instrumentele financiare respective să fie tranzacționate atât pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, cât și pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

(ii) emitentului titlurilor de stat tranzacționate pe o piață reglementată din România;

(iii) emitenților ale căror valori mobiliare sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central din România și constituie obiectul unei oferte publice transfrontaliere derulate în baza unui prospect notificat C.N.V.M. de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

(iv) instrumentelor financiare înregistrate în sistemul unui depozitar central din România, precum și în cadrul unui alt sistem/unor altor sisteme ale unor entități similare sau ale unor instituții financiare internaționale din state membre ale Uniunii Europene, cu care depozitarul central din România are stabilite legături electronice în vederea asigurării transferului instrumentelor financiare și decontării transfrontaliere a tranzacțiilor;

(v) altor emitenți/instrumente financiare stabiliți/stabilite prin decizia C.N.V.M. la cererea fundamentată a depozitarului central sau a operatorului de piață/sistem.

Art. 30. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a modificărilor reglementărilor proprii efectuate de depozitarii centrali, operatorii de piață și, după caz, operatorii de sistem în conformitate cu prevederile art. 27 și 28, aceștia au obligația de a realiza teste și de a efectua evaluări lunare ale aplicării sistemului de conturi globale, a operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, rezultatele evaluărilor urmând a fi comunicate C.N.V.M.

(2) Testele și evaluările prevăzute la alin. (1) se vor realiza pe o perioadă de cel puțin 3 luni.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a modificărilor reglementărilor proprii efectuate de depozitarii centrali, operatorii de piață și, după caz, operatorii de sistem în conformitate cu prevederile art. 28, intermediarii au obligația de a participa la testele prevăzute la alin. (1) și de a realiza o autoevaluare cu privire la capacitatea proprie de a utiliza sistemul de conturi globale, operațiunile de împrumut de valori mobiliare, cele de constituire a garanțiilor asociate acestora și tranzacțiile de vânzare în lipsă, precum și de a iniția un audit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (8).

(4) Participanții la sistemele depozitarilor centrali, operatorilor de piață și, după caz, ale operatorilor de sistem vor transmite C.N.V.M. autoevaluarea prevăzută la alin. (3), precum și raportul de audit întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (8), în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a modificărilor reglementărilor proprii efectuate de depozitarii centrali, operatorii de piață și, după caz, operatorii de sistem respectivi în conformitate cu prevederile art. 28.

Art. 31. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

a) La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Depozitarul central va asigura un tratament nediscriminatoriu pentru operatorii de piață și operatorii de sistem în vederea efectuării de operațiuni de compensare- decontare."

b) La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul utilizării conturilor de valori mobiliare prevăzute la alin. (1), responsabilitatea privind existența valorilor mobiliare la decontare revine:

a) intermediarului care a introdus respectivul ordin de vânzare; sau, după caz,

b) entității autorizate care prestează activități de custodie pentru vânzător, sub condiția confirmării instrucțiunii de decontare de către entitatea respectivă."

c) Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

(1) În cazul conturilor de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), membrii depozitarului central, inclusiv participanții, au obligația de a menține subconturi individuale de valori mobiliare pentru clienții ai căror mandatari sunt și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare client, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) Subconturile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu de cele deținute în numele clienților."

d) Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

Valorile mobiliare ce fac obiectul unui contract de împrumut și/sau de garanție vor fi înregistrate în conturile de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1)."

e) Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

La cererea C.N.V.M. sau a oricăror altor instituții împuternicite prin lege, membrii depozitarului central, inclusiv participanții, care deschid conturi globale de valori mobiliare vor raporta deținerile pe fiecare client, evidențiate în subconturile individuale ale acestora în sistemul propriu al membrului/participantului, în cel mai scurt timp posibil."

f) La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Depozitarul central poartă răspunderea identificării proprietarului unor valori mobiliare dintre cele depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele valori mobiliare sunt înregistrate în conturi individuale; membrii depozitarului central, inclusiv participanții, poartă răspunderea identificării proprietarului unor valori mobiliare dintre cele depozitate în sistemul administrat de depozitarul central, în cazul în care valorile mobiliare respective sunt înregistrate în conturi globale deschise de respectivii membri/participanți în sistemul depozitarului central."

g) La articolul 64 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) membri, alții decât participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, pentru conturile globale, potrivit contractului încheiat cu depozitarul central."

h) La articolul 81, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Pentru situațiile care nu intră sub incidența alin. (1), inclusiv executarea contractelor de garanție reală mobiliară și executarea silită, având ca obiect valori mobiliare, transferul proprietății asupra valorilor mobiliare se va realiza doar prin vânzarea acestora pe piața reglementată/în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare printr-un intermediar sau, pentru situațiile prevăzute la art. 96 alin. (7) și la art. 97 alin. (61), printr-un intermediar printr-o tranzacție în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare."

i) După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 811, cu următorul cuprins:

"

Art. 811. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 79 alin. (1), depozitarul central poate opera transferuri ale valorilor mobiliare ca efect al operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și al operațiunilor de constituire de garanții financiare cu transfer de proprietate.

(2) Transferurile valorilor mobiliare prevăzute la alin. (1) vor fi operate de către depozitarul central la data indicată de părțile implicate. Transferurile realizate de către depozitarul central între conturile proprii ale participanților vor fi condiționate de depunerea documentației complete.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 79 alin. (1), participanții la sistemul depozitarului central pot opera transferuri ale valorilor mobiliare în sistemele de back-office proprii, ca efect al operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și al operațiunilor de constituire de garanții financiare cu transfer de proprietate între clienții proprii ale căror dețineri de valori mobiliare sunt evidențiate în cadrul aceluiași cont global."

j) Articolul 96 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 96. -

(1) În conformitate cu dispozițiile titlului VI cap. II din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, garanțiile mobiliare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de garanție reală mobiliară se constituie prin indisponibilizarea acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin. (1).

(2) În cazul în care părțile sunt de acord cu privire la executarea contractului de garanție reală mobiliară, creditorul va vinde valorile mobiliare gajate, prin intermediul unui intermediar, pe o piață reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, inclusiv prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(3) În cazul executării silite a contractului de garanție reală mobiliară, creditorul, cu exercițiul executorului, va vinde valorile mobiliare gajate în favoarea sa, prin intermediul unui intermediar, pe o piață reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul executării silite în baza Codului de procedură civilă, executorul va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi, prin intermediul unui intermediar, pe o piață reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(5) În situația în care creanța nu va putea fi stinsă prin vânzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi sau al unui contract de garanție reală mobiliară, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanței, valorile mobiliare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 811 alin. (1) și (2).

(6) În cazul în care valorile mobiliare ce fac obiectul popririi sau al unui contract de garanție reală mobiliară nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de un operator de piață, respectiv de un operator de sistem, autorizat de C.N.V.M., beneficiarul va vinde valorile mobiliare gajate, printr-un intermediar, printr-o tranzacție în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare.

(7) În situația în care creanța nu va putea fi stinsă prin vânzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi sau al unui contract de garanție reală mobiliară printr-un intermediar, printr-o tranzacție în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanței, valorile mobiliare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 811 alin. (1) și (2)."

k) La articolul 97, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 97. -

(1) În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, garanțiile financiare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate se constituie prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin. (1)."

l) La articolul 97, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul în care părțile au convenit asupra vânzării valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanție financiară, beneficiarul va vinde valorile mobiliare gajate, printr-un intermediar, pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de un operator de piață, respectiv de un operator de sistem, autorizat de C.N.V.M., inclusiv prin metoda «vânzare specială la ordin»."

m) La articolul 97, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"

(61) În cazul în care valorile mobiliare ce fac obiectul contractului de garanție financiară nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de un operator de piață, respectiv de un operator de sistem, autorizat de C.N.V.M., iar părțile au convenit asupra vânzării acestora, beneficiarul va vinde valorile mobiliare gajate, printr-un intermediar printr-o tranzacție în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare."

n) La articolul 97, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) În cazul contractului de garanție financiară cu transfer de proprietate, transferul valorilor mobiliare care fac obiectul contractului de garanție financiară cu transfer de proprietate se realizează după cum urmează:

a) prin sistemul depozitarului central potrivit art. 811 alin. (1) și (2);

b) în sistemele de back-office ale participanților la sistemul depozitarului central, potrivit art. 811 alin. (3), în cazul operațiunilor de împrumut între 2 clienți ai unui intermediar, ale căror dețineri sunt evidențiate în cadrul aceluiași cont global."

Art. 32. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

a) La articolul 190 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) vânzarea în lipsă - vânzarea valorilor mobiliare pe care vânzătorul nu le deține în proprietate la momentul vânzării și pe care acesta le-a împrumutat în prealabil prin încheierea unui contract-cadru de împrumut; condiția referitoare la împrumutarea în prealabil a valorilor mobiliare nu se aplică formatorilor de piață pentru valorile mobiliare stabilite de C.N.V.M.;".

b) Articolul 191 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 191. -

(1) Operatorul de piață are obligația de a publica lista valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată care pot face obiectul vânzărilor în lipsă și al cumpărărilor în marjă, listă care include:

a) o secțiune cu cele mai lichide valori mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată respectivă;

b) o secțiune cu orice alte valori mobiliare care se tranzacționează prin intermediul formatorilor de piață.

(2) Operatorul de piață va stabili, prin reglementările proprii, criteriile de lichiditate care vor fi avute în vedere la alcătuirea secțiunii prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3) Secțiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se actualizează semestrial de către operatorul de piață, conform regulilor acestuia.

(4) Secțiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se actualizează de către operatorul de piață ori de câte ori este necesar, conform regulilor acestuia.

(5) Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de împrumut de valori mobiliare, precum și lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de constituire de garanții asociate împrumutului de valori mobiliare sunt stabilite și publicate de către depozitarul central conform regulilor acestuia.

(6) Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de împrumut de valori mobiliare va include cel puțin valorile mobiliare admise la tranzacționare care pot face obiectul vânzărilor în lipsă și al cumpărărilor în marjă, prevăzute la alin. (1).

(7) Listele prevăzute la alin. (5) sunt actualizate de către depozitarul central conform regulilor acestuia.

(8) C.N.V.M. poate dispune, în situația în care consideră necesar, excluderea unor valori mobiliare din listele prevăzute la alin. (1), respectiv (5)."

c) La articolul 195, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) clauze privind modul de încetare a contractului, inclusiv situația în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt eliminate din lista menționată la art. 191 alin. (1)."

d) Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 205. -

(1) Prețul aferent unui ordin de vânzare în lipsă trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai bun preț de vânzare înregistrat în piața principală a valorii mobiliare respective, la momentul introducerii ordinului aferent tranzacției de vânzare în lipsă.

(2) La deschiderea ședinței, prețul menționat la alin. (1) este egal cu prețul de deschidere stabilit conform regulilor pieței reglementate.

(3) Executarea ordinelor privind vânzările în lipsă va respecta regulile stabilite de operatorul de piață.

(4) Operatorul de piață are obligația de a publica la sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare informații privind volumul și numărul tranzacțiilor de vânzare în lipsă executate pe piața reglementată respectivă, pentru fiecare emitent.

(5) Condiția prevăzută la alin. (1) nu se aplică ordinelor introduse de formatorii de piață, în cazul acestora vânzările în lipsă efectuându-se la prețuri conform regulilor pieței reglementate."

e) La articolul 207 alineatul (3), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situația în care valorile mobiliare obiect al tranzacționării în marjă sunt eliminate din lista prevăzută la art. 191 alin. (1)."

Art. 33. -

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. -

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...