Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 70/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în Dosarul nr. 6.531/110/2008 al Tribunalului Bacău - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului nr. 6.566D/2009 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 6.567-nr. 6.573, nr. 6.578-nr. 6.581, nr. 6.587-nr. 6.594, nr. 6.618-nr. 6.641, nr. 6.645-nr. 6.660, nr. 7.311 și nr. 7.732D/2009, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate ridicată de același autor în dosarele nr. 372/110/2009, nr. 2.326/110/2009, nr. 7.352/110/2008, nr. 7.451/110/2008, nr. 7.371/110/2008, nr. 7.492/110/2008, nr. 6.536/110/2008, nr. 6.527/110/2008, nr. 7.537/110/2008, nr. 367/110/2009, nr. 6.529/110/2008 nr. 7.346/110/2008, nr. 7.500/110/2008, nr. 981/110/2009, nr. 6.761/110/2009, nr. 983/110/2009, nr. 516/110/2009, nr. 7.521/110/2008, nr. 7.523/110/2008, nr. 2.129/110/2009, nr. 6.522/110/2008, nr. 2.127/110/2009, nr. 6.532/110/2008, nr. 1.597/110/2009, nr. 6.419/110/2008, nr. 7.556/110/2008, nr. 2.324/110/2009, nr. 2.327/110/2009, nr. 1.522/110/2009, nr. 7.491/110/2008, nr. 7.397/110/2008, nr. 7.342/110/2008, nr. 7.389/110/2008, nr. 1.594/110/2009, nr. 62/110/2009, nr. 6.535/110/2008, nr. 6.528/110/2008, nr. 1.803/110/2009, nr. 1.784/110/2009, nr. 2.560/110/2009, nr. 7.298/110/2008, nr. 1.457/110/2009, nr. 7.554/110/2008, nr. 1.935/110/2009, nr. 7.299/110/2008, nr. 508/110/2009, nr. 985/110/2008, nr. 1.523/110/2009, nr. 6.624/110/2008, nr. 1.639/110/2009, nr. 6.462/110/2008, nr. 6.463/110/2008, nr. 7.382/110/2008, nr. 2.200/110/2009, nr. 7.148/110/2008, nr. 7.396/110/2008, nr. 7.220/110/2008, nr. 7.557/110/2008, nr. 7.398/110/2008, nr. 6.525/110/2008 și nr. 3.603/110/2009 ale Tribunalului Bacău - Secția civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 6.567-nr. 6.573, nr. 6.578-nr. 6.581, nr. 6.587-nr. 6.594, nr. 6.618-nr. 6.641, nr. 6.645-nr. 6.660, nr. 7.311 și nr. 7.732D/2009 la Dosarul nr. 6.566D/2009, având în vedere că acestea au un obiect identic.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 6.567-nr. 6.573, nr. 6.578-nr. 6.581, nr. 6.587-nr. 6.594, nr. 6.618-nr. 6.641, nr. 6.645-nr. 6.660, nr. 7.311 și nr. 7.732D/2009 la Dosarul nr. 6.566D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 29 aprilie 2009, 22 aprilie 2009, 17 iunie 2009, 10 aprilie 2009, 6 mai 2009, 24 aprilie 2009, 20 mai 2009, 13 mai 2009, 27 mai 2009, 3 iunie 2009, 24 iunie 2009 și 5 august 2009, pronunțate în dosarele nr. 6.531/110/2008, nr. 372/110/2009, nr. 2.326/110/2009, nr. 7.352/110/2008, nr. 7.451/110/2008, nr. 7.371/110/2008, nr. 7.492/110/2008, nr. 6.536/110/2008, nr. 6.527/110/2008, nr. 7.537/110/2008, nr. 367/110/2009, nr. 6.529/110/2008, nr. 7.346/110/2008, nr. 7.500/110/2008, nr. 981/110/2009, nr. 6.761/110/2009, nr. 983/110/2009, nr. 516/110/2009, nr. 7.521/110/2008, nr. 7.523/110/2008, nr. 2.129/110/2009, nr. 6.522/110/2008, nr. 2.127/110/2009, nr. 6.532/110/2008, nr. 1.597/110/2009, nr. 6.419/110/2008, nr. 7.556/110/2008, nr. 2.324/110/2009, nr. 2.327/110/2009, nr. 1.522/110/2009, nr. 7.491/110/2008, nr. 7.397/110/2008, nr. 7.342/110/2008, nr. 7.389/110/2008, nr. 1.594/110/2009, nr. 62/110/2009, nr. 6.535/110/2008, nr. 6.528/110/2008, nr. 1.803/110/2009, nr. 1.784/110/2009, nr. 2.560/110/2009, nr. 7.298/110/2008, nr. 1.457/110/2009, nr. 7.554/110/2008, nr. 1.935/110/2009, nr. 7.299/110/2008, nr. 508/110/2009, nr. 985/110/2008, nr. 1.523/110/2009, nr. 6.624/110/2008, nr. 1.639/110/2009, nr. 6.462/110/2008, nr. 6.463/110/2008, nr. 7.382/110/2008, nr. 2.200/110/2009, nr. 7.148/110/2008, nr. 7.396/110/2008, nr. 7.220/110/2008, nr. 7.557/110/2008, nr. 7.398/110/2008, nr. 6.525/110/2008 și nr. 3.603/110/2009, Tribunalul Bacău - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în cauze având ca obiect soluționarea unor acțiuni în pretenții.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece din cuprinsul lor rezultă abrogarea implicită a Legii nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, iar acest procedeu nu este admis de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, lege obligatorie pentru toate subiectele de drept, inclusiv pentru Parlament. Totodată, arată că prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Codul muncii încalcă principiul efectivității juridice, consacrat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acest principiu presupune că legiuitorul are obligația de a asigura adoptarea unor dispoziții legale eficiente care să fie coerente (Cauza Unedic contra Franței - 2008), să evite paralelismul legislativ (Cauza Katz contra României - 2009), să aibă vocația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și să aibă o aplicabilitate practică uniformă, pentru a se evita o jurisprudență neuniformă (Cauza Santo Pinto contra Portugaliei - 2008). În plus față de acestea, autorul excepției amintește că, prin dispozițiile art. 62 alin. (1) și ale art. 63 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, legiuitorul a impus cu caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerența sistemului legislativ, cât și pentru a asigura eficacitatea principiului separației puterilor în stat, întrucât nu permite judecătorului să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut implicit, respectiv să constate abrogarea, deși legiuitorul nu a făcut-o.

Tribunalul Bacău - Secția civilă și-a exprimat opinia în sensul că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispoziții potrivit cărora: "Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: [...] - orice alte dispoziții contrare."

Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că aceste dispoziții contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (4) și (5) care consacră principiul separației și echilibrului puterilor în stat și obligația respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, în art. 73 alin. (3) lit. p) care stabilește domeniul de reglementare al legii organice și în art. 79 alin. (1) referitor la atribuțiile Consiliului Legislativ, precum și a prevederilor art. 6 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că argumentele invocate de autorul acesteia nu vizează o veritabilă problemă de constituționalitate, ci constituie o problemă de interpretare și de aplicare a legii ce ține de competența instanțelor judecătorești, iar nu de cea a instanței de contencios constituțional.

În același sens, asupra unor critici identice s-a pronunțat Curtea Constituțională prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 1.005 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 18 august 2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în dosarele nr. 6.531/110/2008, nr. 372/110/2009, nr. 2.326/110/2009, nr. 7.352/110/2008, nr. 7.451/110/2008, nr. 7.371/110/2008, nr. 7.492/110/2008, nr. 6.536/110/2008, nr. 6.527/110/2008, nr. 7.537/110/2008, nr. 367/110/2009, nr. 6.529/110/2008, nr. 7.346/110/2008, nr. 7.500/110/2008, nr. 981/110/2009, nr. 6.761/110/2009, nr. 983/110/2009, nr. 516/110/2009, nr. 7.521/110/2008, nr. 7.523/110/2008, nr. 2.129/110/2009, nr. 6.522/110/2008, nr. 2.127/110/2009, nr. 6.532/110/2008, nr. 1.597/110/2009, nr. 6.419/110/2008, nr. 7.556/110/2008, nr. 2.324/110/2009, nr. 2.327/110/2009, nr. 1.522/110/2009, nr. 7.491/110/2008, nr. 7.397/110/2008, nr. 7.342/110/2008, nr. 7.389/110/2008, nr. 1.594/110/2009, nr. 62/110/2009, nr. 6.535/110/2008, nr. 6.528/110/2008, nr. 1.803/110/2009, nr. 1.784/110/2009, nr. 2.560/110/2009, nr. 7.298/110/2008, nr. 1.547/110/2009, nr. 7.554/110/2008, nr. 1.935/110/2009, nr. 7.299/110/2008, nr. 508/110/2009, nr. 985/110/2008, nr. 1.523/110/2009, nr. 6.624/110/2008, nr. 1.639/110/2009, nr. 6.462/110/2008, nr. 6.463/110/2008, nr. 7.382/110/2008, nr. 2.200/110/2009, nr. 7.148/110/2008, nr. 7.396/110/2008, nr. 7.220/110/2008, nr. 7.557/110/2008, nr. 7.398/110/2008, nr. 6.525/110/2008 și nr. 3.603/110/2009 ale Tribunalului Bacău - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 19 ianuarie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...