Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 26 martie 2008 și la București la 9 aprilie 2008, precum și la Luxemburg la 15 septembrie 2009 și la București la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Banca Europeană de Investiții

DHL

Ministerul Economiei și Finanțelor

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 București

România

În atenția domnului Varujan Vosganian, ministru

Copie: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Unitatea Centrală de Management a Proiectului (UCMP)

Str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1

010176 București

România

În atenția doamnei Mirela Dirstaru, director

Luxemburg, 26 martie 2008

JUII/MA&SEE/FBR/ai

Referitor: România - Reabilitarea infrastructurii școlare - proiectul AFI (FI nr. 22.134) Contract de finanțare (Contractul de finanțare) semnat la data de 11 iulie 2003 între România și Banca Europeană de Investiții (BEI)

Amendamentul nr. 2

Excelența voastră,

Cu referire la scrisoarea transmisă de Ministerul Economiei și Finanțelor către BEI la data de 4 februarie 2008, prin prezenta suntem de acord a simplifica procedura curentă privind cererea de tragere, așa cum este precizat în cadrul Contractului de finanțare, după cum urmează:

- articolul 1.04C.(a) va avea următorul cuprins:

"

(a) lista privind situația plăților întocmită în mod curent de către consultanții la care se face referire la art. 6.11, coroborată cu fișele privind situația plăților pentru contractele relevante din cadrul UCMP. Această listă privind situația plăților va fi semnată în mod corespunzător de directorul UCMP și directorul financiar, cât și de specialistul în finanțe și contabilitate din partea consultanților mai sus menționați. În acest scop, atât împrumutatul, cât și UCMP, dacă este cazul, vor permite accesul la documentele originale pentru controale inopinate din partea Băncii și/sau a reprezentanților săi autorizați."

Toate celelalte clauze ale Contractului de finanțare rămân neschimbate.

Termenii definiți în Contractul de finanțare au același înțeles când sunt utilizați în text, dacă nu sunt altfel menționați în mod explicit.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, vă rugăm să puneți inițialele pe fiecare pagină din cele trei (3) exemplare originale ale acestei scrisori, să semnați fiecare din exemplarele originale și să ne returnați un exemplar original cu semnăturile oficiale împreună cu dovada necesară a autorizării semnatarului/semnatarilor.

De asemenea, vă rugăm să transmiteți un exemplar original cu semnăturile oficiale Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Cu stimă,
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
M. Tonci Ottieri C. Murphy

Agreat și acceptat pentru și în numele

Ministerului Economiei și Finanțelor,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat

Data: 9 aprilie 2008.

Banca Europeană de Investiții

DHL

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 București

România

În atenția domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

Luxemburg, 15 septembrie 2009

JUII/SEE/AIA

Referitor: România - Proiectul Reabilitarea infrastructurii școlare - AFI (FI nr. 22.134) Contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții, datat 11 iulie 2003, după cum a fost ulterior amendat (Contractul de finanțare)

Amendamentul nr. 4

Stimați domni,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Banca propune să modifice următoarele prevederi ale Contractului de finanțare.

Contractul de finanțare se modifică după cum urmează:

1. în al doilea paragraf al articolului 1.06D, data de "30 septembrie 2009" se înlocuiește cu data de "30 aprilie 2012";

2. în primul paragraf al articolului 1.02B, data de "31 mai 2009" se înlocuiește cu data de "31 decembrie 2011";

3. articolul 4.01 va avea următorul cuprins:

"

Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare tranșă disponibilizată la sau înainte de 31 mai 2009 conform graficului de rambursare prezentat în anexa B1; și (ii) fiecare tranșă disponibilizată după 31 mai 2009 conform graficului de rambursare prezentat în anexa B2";

4. primul paragraf al articolului 12.03 va avea următorul cuprins:

"

Preambulul și următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

- anexa A - Descrierea tehnică;

- anexa B1 - Graficul de rambursare (pentru tranșele disponibilizate la sau înainte de 31 mai 2009);

- anexa B2 - Graficul de rambursare (pentru tranșele disponibilizate după 31 mai 2009).";

5. în anexa A, data de finalizare a Proiectului se extinde de la "sfârșitul anului 2009" la "sfârșitul anului 2011"; și

6. anexa B se renumerotează "B1" și anexa B2 (prevăzută în anexa la prezenta scrisoare) se inserează după anexa B1.

Toate celelalte clauze ale Contractului de finanțare rămân neschimbate.

Termenii definiți în Contractul de finanțare au aceleași înțeles când sunt utilizați în text, dacă nu sunt altfel menționați în mod explicit.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, vă rugăm să puneți inițialele și să semnați, indicând de asemenea data semnăturii, cele două exemplare originale ale prezentei scrisori de amendament.

Prezentul amendament contractual va intra în vigoare la primirea de către Bancă a unui exemplar original cu semnăturile oficiale ale acestei scrisori.

Cu stimă,
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
M. Tonci Ottieri C. Murphy

Agreat și acceptat pentru și în numele

Ministerului Finanțelor Publice,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Data: 2 octombrie 2009.

ANEXĂ (Anexa B2 la Contractul de finanțare)

Grafic de rambursare
România - Proiectul Reabilitarea infrastructurii școlare

Nr. crt. Data de scadență a rambursării tranșelor Sumele care vor fi rambursate, exprimate ca fracție a împrumutului disponibilizat de către Bancă după 31 mai 2009
1. 15.12.2012 1/32
2. 15.06.2013 1/32
3. 15.12.2013 1/32
4. 15.06.2014 1/32
5. 15.12.2014 1/32
6. 15.06.2015 1/32
7. 15.12.2015 1/32
8. 15.06.2016 1/32
9. 15.12.2016 1/32
10. 15.06.2017 1/32
11. 15.12.2017 1/32
12. 15.06.2018 1/32
13. 15.12.2018 1/32
14. 15.06.2019 1/32
15. 15.12.2019 1/32
16. 15.06.2020 1/32
17. 15.12.2020 1/32
18. 15.06.2021 1/32
19. 15.12.2021 1/32
20. 15.06.2022 1/32
21. 15.12.2022 1/32
22. 15.06.2023 1/32
23. 15.12.2023 1/32
24. 15.06.2024 1/32
25. 15.12.2024 1/32
26. 15.06.2025 1/32
27. 15.12.2025 1/32
28. 15.06.2026 1/32
29. 15.12.2026 1/32
30. 15.06.2027 1/32
31. 15.12.2027 1/32
32. 15.06.2028 1/32
;
se încarcă...