Parlamentul României

Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale

Modificări (...), Puneri în aplicare (3), Referințe (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 25 octombrie 2016.

În vigoare de la 28 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) acordul de concesiune - acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale;

b) autoritatea competentă - autoritatea desemnată la nivel național responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanță națională, altele decât proiectele de interes comun, respectiv Ministerul Energiei, autoritate desemnată la nivel național responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de interes comun, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;

c) compensații - indemnizațiile și/sau despăgubirile datorate de inițiatorul proiectului în schimbul constituirii și exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege;

d) conducta - conducta de alimentare din amonte, conducta de transport gaze naturale amplasată pe teritoriul României, care face obiectul proiectului de importanță națională, inclusiv instalațiile de suprafață și toate facilitățile aferente formate din alimentări cu energie electrică cu montaj aerian și/sau subteran, drumuri de acces, alimentări cu apă, canalizări și fibră optică;

e) culoarul de lucru - zona situată de ambele părți ale axei conductei, folosită temporar pe perioada efectuării lucrărilor;

f) decizia exhaustivă - decizia luată de către autoritatea competentă pentru proiectele de interes comun prin care se autorizează construcția infrastructurii energetice pentru realizarea proiectelor de interes comun;

g) inițiatorul proiectului - entitatea cu personalitate juridică ce inițiază un proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale, în sensul prezentei legi;

h) instalațiile de suprafață - stațiile de măsurare gaze naturale, stațiile de reglare-măsurare gaze naturale, stațiile de comprimare gaze naturale, stațiile de robinete de secționare, nodurile tehnologice, liniile electrice aeriene, posturile de transformare pentru alimentare cu energie electrică, stațiile de protecție catodică, prizele anodice, bornele și prizele de potențial amplasate pe traseul unei conducte de transport gaze naturale, răsuflătorile de la tuburile de protecție, precum și altele asemenea, pentru a căror construire și utilizare este necesară folosirea terenului aferent pe care sunt construite, pe toată durata existenței și funcționării acestora;

i) legile de reconstituire - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) licența de operare - licența emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în domeniul gazelor naturale, conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

k) lucrările - lucrările de construire, realizare, dezvoltare, modernizare, reabilitare, retehnologizare, operare, exploatare, de intervenție în caz de avarie, revizie sau reparație și de întreținere aferente conductei/conductelor de alimentare din amonte sau de transport gaze naturale care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

l) persoanele îndreptățite - proprietarii imobilelor afectate de construirea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea, operarea, exploatarea, intervențiile în caz de avarie, reviziile, reparațiile și întreținerea conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, îndreptățiți să primească indemnizații și/sau despăgubiri conform prezentei legi;

m) proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale - proiectele în domeniul gazelor naturale declarate ca fiind de importanță națională prin hotărâre a Guvernului, precum și proiectele de interes comun în domeniul gazelor naturale, stabilite prin regulamente europene; prin prezenta lege, acestea sunt considerate ca fiind de siguranță și securitate națională în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

n) titularii de activități - orice persoană care desfășoară o activitate de orice natură, cu orice titlu, pe/sau asupra imobilelor afectate de exercitarea drepturilor de către inițiatorul proiectului, ce implică utilizarea în orice mod a acestor imobile.

(2) Definițiile din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu definițiile prevăzute în următoarele acte normative:

a) Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 347/2013;

c) Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ- teritoriale pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor de importanță națională se face cu titlu gratuit pe toată durata de existență a conductelor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale se face fără plata contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice.

(3) La realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, chiria și contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, se stabilesc prin înțelegere cu proprietarul terenului forestier și se consemnează sau se achită cu titlu de indemnizație de către inițiatorul proiectului, în condițiile prezentei legi.

(4) Acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se încheie de către proprietar sub forma înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național și se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de inițiatorul proiectului la instituția competentă să emită aprobarea de ocupare temporară.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, la realizarea proiectelor de importanță națională, în condițiile legii, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se face fără acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului sau proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, în situația în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere cu proprietarul. Acordul proprietarului în acest caz se suplinește prin declarația inițiatorului proiectului de asumare proprie a răspunderii și care descrie imposibilitatea obținerii acordului proprietarilor.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), sumele datorate pentru ocuparea temporară a terenului forestier, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizație într-un cont bancar deschis pe numele inițiatorului proiectului și se eliberează ulterior prin dispoziția inițiatorului proiectului, în condițiile prezentei legi.

(7) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății se face pe baza unei adeverințe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această situație.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, autoritatea competentă emite pentru inițiatorul proiectului autorizația de construire în baza acordului de concesiune și a licenței de operare.

(10) Prin derogare de la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, și de la Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național se acordă în baza următoarei documentații:

a) solicitarea inițiatorului proiectului de ocupare temporară a terenului din fondul forestier național adresată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) memoriul tehnico-justificativ privind necesitatea ocupării temporare a terenului din fondul forestier național, întocmit de către inițiatorul proiectului, care să conțină prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv, însoțit de acordul de concesiune sau licența de operare;

c) planul de detaliu al amplasamentului obiectivului;

d) copia hărții amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în situația în care există;

e) fișa tehnică de transmitere-defrișare pentru ocuparea temporară a terenului și avizul ocolului silvic;

f) planul topografic executat în Sistemul de proiecție stereografic 1970 cu sistem de cote Marea Neagră 1975, al suprafeței care face obiectul scoaterii temporare din fondul forestier național, întocmit de persoane fizice sau juridice autorizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și însușit în termen de 5 zile de la solicitare de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz;

g) documentele, în copie, prin care se face dovada deținerii, dacă există, inclusiv acordul deținătorului, asupra terenului solicitat pentru ocuparea temporară din fondul forestier național sau declarația prevăzută la alin. (5), după caz; pentru dovada deținerii terenurilor proprietate publică a statului se prezintă acte de proprietate sau, în lipsa acestora, copii ale descrierii parcelare, inclusiv după datele complementare și evidența lucrărilor executate, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic sau extrase de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern în condițiile legii, certificate pentru conformitate;

h) acordul de mediu sau punctul de vedere al autorității de mediu, după caz, care să menționeze denumirea obiectivului, amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic și suprafața, iar în cazul în care realizarea obiectivului implică defrișarea, se vor menționa inclusiv amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic și suprafața care se defrișează;

i) copie de pe documentul de plată a garanției pentru ocuparea temporară;

j) avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

(11) Competența pentru aprobarea ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național pentru realizarea obiectivelor de importanță națională aparține Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(12) Pentru proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale, prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Art. 4. -

(1) Prin derogare de la art. 94 și 96 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea temporară a terenurilor agricole situate în extravilan, afectate de lucrările definite la art. 2 alin. (1) lit. k), se realizează prin efectul prezentei legi, pe baza hotărârii Guvernului prin care se aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, fără a fi condiționată de obținerea avizului/aprobarea organelor agricole cu atribuții în domeniu. Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

(2) Inițiatorul proiectului are obligația să depună la autoritatea competentă cererea privind emiterea autorizației de construire a conductei/conductelor însoțită de lista terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și de avizul tehnic, după caz, pentru amplasarea construcțiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare, eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

(3) Autoritatea competentă transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 7 zile de la data depunerii documentației prevăzute la alin. (2), lista suprafețelor de teren scoase din circuitul agricol conform alin. (1) și fișierelor în format electronic vectorial în Sistemul de proiecție stereografic 1970.

(4) Terenurile înscrise în lista terenurilor prevăzută la alin. (1) sunt scoase temporar din circuitul agricol pe întreaga durată de valabilitate a autorizației de construire a conductei/conductelor, fără a fi necesară obținerea acordului prealabil al deținătorului terenului.

(5) Autoritatea competentă are obligația de redare în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista prevăzută la alin. (1), scoase temporar din circuitul agricol prin efectul prezentei legi, la categoria de folosință avută anterior scoaterii din circuitul agricol, în termen de un an de la expirarea duratei de valabilitate a autorizației de construire a conductei/conductelor, pe baza unei hotărâri a Guvernului, care se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform alin. (3).

(6) Scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol se realizează prin efectul prezentei legi, fără depunerea unei garanții, prin derogare de la prevederile art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Drepturi asupra terenurilor, stabilite și recunoscute în favoarea inițiatorului proiectului

Art. 5. -

(1) În cazul lucrărilor de construire aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra imobilelor, inițiatorul proiectului va plăti:

a) indemnizații pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință ca urmare a efectuării lucrărilor;

b) despăgubiri pentru pagubele cauzate proprietarilor de imobile sau titularilor de activități afectați de exercitarea dreptului de servitute, stabilite conform art. 8.

(2) În cazul instalațiilor de suprafață, pentru exercitarea dreptului de uz, inițiatorul proiectului achită proprietarilor, începând cu data finalizării lucrărilor, o indemnizație anuală.

(3) Pentru toate lucrările aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, exercitarea dreptului de servitute asupra imobilelor afectate de lucrări se realizează de drept, fără a necesita obținerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activități desfășurate în legătură cu imobilele ce ar urma să fie afectate de lucrări, cu condiția îndeplinirii procedurii de notificare.

(4) Accesul la imobilele afectate de executarea lucrărilor de construire nu este condiționat de plata în prealabil a despăgubirilor și indemnizațiilor prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, modernizare, exploatare, revizie sau reparație și de întreținere aferente conductei/conductelor ce face/fac obiectul proiectului de importanță națională, indemnizațiile sau despăgubirile prevăzute la alin. (1) sunt plătite sau consemnate în termen de 30 de zile de la data efectuării respectivelor lucrări sau intervenții.

Art. 6. -

(1) Inițiatorul proiectului transmite persoanelor îndreptățite, cu minimum 10 zile înainte de data preconizată pentru accesul la imobilele afectate, o notificare privind începerea executării lucrărilor, ce trebuie să cuprindă următoarele: Derogări (1)

a) denumirea și datele de identificare ale inițiatorului proiectului;

b) enumerarea operațiunilor ce urmează să fie efectuate asupra imobilului, a condițiilor și interdicțiilor pe care trebuie să le respecte persoana îndreptățită și titularii de activități în derularea operațiunilor;

c) indicarea datei până la care persoanele îndreptățite și titularii de activități trebuie să elibereze imobilul;

d) data preconizată pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la lit. b);

e) mențiunea privind rezervarea dreptului de a înlocui/modifica anumite operațiuni și/sau de a adăuga operațiuni noi;

f) mențiunea privind obligația proprietarilor de a le notifica titularilor de activități, dacă aceștia sunt diferiți de proprietari;

g) valoarea indemnizației sau, după caz, a despăgubirii cuvenite în legătură cu respectivul imobil.

(2) Notificarea se transmite proprietarilor, aceștia având obligația să informeze, la rândul lor, titularii de activități. Derogări (1)

(3) În cazul în care proprietarii nu sunt cunoscuți/identificați, notificarea este afișată la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul, cu respectarea termenului de minimum 10 zile înainte de data preconizată pentru acces. Derogări (1)

(4) Proprietarii terenurilor și titularii de activități afectați de exercitarea dreptului de uz și servitute sunt obligați ca, după o perioadă de 10 zile de la notificarea transmisă sau afișată, să permită accesul pentru efectuarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(4), în caz de avarii, accidente tehnice, calamități sau alte evenimente cu caracter excepțional, pentru lucrări sau intervenții de urgență, inițiatorul proiectului are drept de acces imediat la imobile. În termen de 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, inițiatorul proiectului va transmite o notificare scrisă proprietarilor și titularilor de activități afectați, urmând ca plata sau consemnarea indemnizațiilor și despăgubirilor, după caz, să se efectueze în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestei notificări.

Art. 7. -

(1) În exercitarea drepturilor de uz și de servitute pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, inițiatorul proiectului:

a) va folosi imobilul pentru executarea lucrărilor;

b) va folosi imobilul pentru asigurarea funcționării normale a capacității, inclusiv prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și a intervențiilor necesare;

c) va avea dreptul de trecere în subteran și la suprafață pentru lucrările efectuate pe durata de existență a conductei/conductelor, inclusiv pentru lucrările de organizare de șantier, depozitare de materiale și echipamente și pentru accesul la locul de amplasare a acestuia;

d) va obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri și ar afecta construirea și/sau operarea conductei/conductelor, perioadă pentru care asigură despăgubirea în condițiile legii;

e) va avea acces la utilitățile publice.

(2) În exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru executarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, inițiatorul proiectului poate să folosească și să consolideze, după caz, drumurile existente pentru execuția și exploatarea conductei/conductelor.

(3) Dreptul de trecere în subteran și la suprafață prevăzut la alin. (1) lit. c) cuprinde dreptul la instalarea oricăror facilități aferente conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, dreptul de a o/le menține în stare operațională după instalare, precum și accesul la locul de amplasare a acestuia/acestora pentru lucrări, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau afectarea activităților desfășurate în culoarul de lucru, inițiatorul proiectului are dreptul, în baza prevederilor alin. (1) lit. d), de a obține restrângerea sau sistarea, în măsura necesară și pe durata lucrărilor, a activităților desfășurate în vecinătatea zonelor respective.

(5) Drepturile de uz și de servitute se exercită asupra terenurilor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv asupra terenurilor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale din fondul forestier, cu titlu gratuit.

Art. 8. -

(1) Drepturile de uz și de servitute asupra imobilelor aflate în proprietate privată se constituie cu titlu oneros, în condițiile prezentei legi. Inițiatorul proiectului plătește sau, după caz, consemnează:

a) indemnizațiile lunare pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință ca urmare a efectuării lucrărilor necesare proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

b) despăgubirile pentru toate pagubele cauzate proprietarilor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor de uz și de servitute;

c) indemnizațiile anuale ale proprietarilor, în cazul instalațiilor de suprafață, pentru exercitarea dreptului de uz.

(2) Indemnizațiile lunare datorate în schimbul limitării folosinței imobilelor se stabilesc pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați.

(3) Indemnizațiile anuale se stabilesc pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați.

(4) Suma reprezentând valoarea indemnizației stabilite conform alin. (2) și (3) se plătește sau, respectiv, se consemnează conform art. 13 alin. (5). Această sumă se actualizează anual cu indicele inflației, pentru fiecare imobil, calculat de la data plății sau consemnării indemnizațiilor, urmând ca diferențele pozitive rezultate în urma actualizării să fie plătite sau, respectiv, consemnate.

(5) Despăgubirile datorate proprietarilor imobilelor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor de uz și de servitute se stabilesc prin negociere având în vedere următoarele criterii:

a) suprafața imobilelor afectată cu ocazia lucrărilor;

b) valorile pentru producțiile existente sau, respectiv, producțiile estimate ale culturilor și plantațiilor afectate, inclusiv în ceea ce privește anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot fi realizate lucrări de însămânțare sau alte plantații datorită efectuării lucrărilor, comunicate de organele agricole cu atribuții în domeniu - camerele agricole, direcțiile pentru agricultură, Institutul Național de Statistică sau bursa agricolă -, precum și pentru amenajările și/sau facilitățile afectate de lucrări, cu luarea în considerare a pierderilor financiare în cazul suprafețelor culturilor ori plantațiilor care fac obiectul proiectelor cu finanțare din fonduri naționale sau comunitare;

c) valoarea pagubelor produse prin scoaterea din funcțiune a amenajărilor de irigații, desecare, drenaj și combaterea eroziunii solului aflate în administrarea/proprietatea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare/federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare/organizațiilor de îmbunătățiri funciare;

d) activitățile restrânse cu ocazia executării lucrărilor.

(6) Îmbunătățirile de orice fel aduse imobilelor afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale după data primirii sau, respectiv, afișării notificării prevăzute la art. 6 și până la data accesului inițiatorului proiectului la imobile relevante nu sunt luate în considerare la stabilirea valorilor finale ale indemnizațiilor și/sau despăgubirilor.

(7) Persoanele îndreptățite pot solicita încheierea unei convenții cu privire la cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor odată cu depunerea solicitării și a documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g) și alin. (3). În cazul în care niciuna dintre părți nu solicită încheierea convenției sau dacă părțile nu încheie convenția menționată în termen de 30 de zile de la comunicarea solicitării către inițiatorul proiectului conform art. 13 cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor este stabilit de către inițiatorul proiectului, în baza raportului de evaluare întocmit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință a imobilelor relevante, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(5).

(8) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor stabilite conform prezentului articol se pot adresa instanțelor judecătorești în condițiile art. 15 și 20.

(9) Evaluatorul autorizat în condițiile legii este selectat dintre evaluatorii înscriși în tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

(10) Costul evaluării cuantumului indemnizațiilor și/sau despăgubirilor este suportat în toate cazurile direct de către inițiatorul proiectului.

CAPITOLUL III Măsuri prealabile în vederea identificării imobilelor afectate de construcția, respectiv existența și operarea conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale

Art. 9. -

(1) Inițiatorul proiectului întocmește documentația tehnică necesară realizării lucrărilor, care trebuie să cuprindă planuri cu amplasamentul lucrării în vederea recepției. Aceste planuri cu amplasamentul lucrării se realizează în conformitate cu prevederile legale și cuprind:

a) delimitarea culoarului de lucru;

b) zonele de protecție și zonele de siguranță aferente conductei/conductelor;

c) zona de protecție și siguranță a liniilor electrice și a posturilor de transformare aferente instalațiilor de suprafață;

d) zonele cu un anumit regim de protecție stabilit prin lege sau documentații de amenajare a teritoriului ori documentații de urbanism aprobate;

e) limitele imobilelor afectate și suprafețele acestora, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Inițiatorul proiectului are obligația de a transmite planul cu amplasamentul către oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliare pentru recepție.

(2) Setul de date spațiale rezultat trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale.

(3) În termen de 15 zile de la primirea documentației aferente construcției conductei/conductelor, oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară recepționează planurile cu amplasamentul lucrării și va emite procesul-verbal de recepție. Inițiatorul proiectului va transmite primarilor, instituțiilor prefectului și consiliilor județene lista imobilelor situate pe culoarul de construcție, inclusiv cele aferente liniilor electrice de alimentare a instalațiilor de suprafață.

(4) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, precum și zonele de protecție, culoarul de lucru și zonele de siguranță aferente, întocmit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, precum și modul de calculare a indemnizațiilor și despăgubirilor conform art. 8 se aduc la cunoștința publică de către inițiatorul proiectului prin afișarea la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află amplasată conducta și rămân afișate până la finalizarea lucrărilor, precum și prin publicarea într-un ziar local și pe pagina de internet a inițiatorului proiectului sau a proiectului, după caz. În situația proiectelor de interes comun, se va respecta procedura de participare a publicului conform Regulamentului (UE) nr. 347/2013. De la data afișării la sediul consiliului local se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis și a oricărei autorizații cu privire la imobilele care vor fi afectate de construirea conductei/conductelor, altele decât cele necesare efectuării lucrărilor.

(5) Începând cu data afișării acestor informații și pe întreaga durată de operare a conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, orice persoană fizică sau juridică respectă zona de protecție și de siguranță aferentă acestora și restricționarea activităților desfășurate în aceste zone, astfel cum sunt acestea stabilite prin actele normative care reglementează proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport de gaze naturale, adoptate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(6) Proprietarii, deținătorii cu orice titlu ai imobilelor, precum și titularii de activități sunt obligați să permită accesul la imobile pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiilor de fezabilitate, precum și a cercetării arheologice. Cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru acces, inițiatorul proiectului îi va notifica în scris. În măsura în care, în baza informațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), reprezentanții inițiatorului proiectului nu pot să identifice adresele deținătorilor cu orice titlu ai imobilelor vizate și/sau titularii de activități, înștiințarea prealabilă se consideră efectuată prin afișarea acesteia la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află imobilul, într-un ziar local și pe pagina de internet a inițiatorul proiectului, precum și cu folosirea mijloacelor prevăzute în conceptul de participare a publicului pentru proiectele de interes comun, cu cel puțin 20 de zile înaintea datei stabilite pentru efectuarea accesului la imobilele vizate.

(7) Certificatele de urbanism pentru lucrările care fac obiectul prezentei legi și alte avize și autorizații necesare se eliberează conform art. 22 și 24.

Art. 10. -

(1) În scopul identificării proprietarilor și clarificării situației juridice a imobilelor afectate de construcția conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, inițiatorul proiectului solicită informații autorităților și instituțiilor publice locale, județene sau naționale cu competențe în procesul de identificare, delimitare tehnică sau juridică a imobilelor afectate.

(2) În situația în care proprietarul nu a fost găsit la adresa comunicată în condițiile alin. (1) pentru scopul declarat, inițiatorul proiectului poate solicita, conform legii, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date comunicarea domiciliului/reședinței cu care acesta figurează în Registrul național de evidență a persoanelor.

(3) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) și (2) au obligația de a răspunde tuturor solicitărilor privind acordarea de informații și asistență de specialitate, în îndeplinirea atribuțiilor legale ale acestora, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestor solicitări.

Art. 11. -

(1) În termen de 20 de zile de la primirea planurilor de amplasament/localizare al/a lucrării/conductei/conductelor conform art. 9, precum și a informațiilor privind imobilele necesare pentru constituirea și exercitarea drepturilor de uz și de servitute, toate autoritățile, instituțiile publice și entitățile de la nivel local și județean cu atribuții în domeniu au obligația de a transmite, la cererea inițiatorului proiectului, date centralizate privind situația juridică a imobilelor situate în aria de competență a fiecărei astfel de autorități, instituții publice și/sau entități, inclusiv informații privind:

a) imobilele care fac obiectul procedurilor de constituire sau de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor de reconstituire, cu precizarea imobilelor pentru care procedurile de restituire s-au finalizat, pentru acestea indicându-se și titlurile de proprietate emise, și, respectiv, cu precizarea imobilelor pentru care procedura de reconstituire a dreptului de proprietate este în curs, pentru acestea menționându-se adeverințele de proprietate și/sau procesele-verbale de punere în posesie, în măsura în care aceste documente au fost emise;

b) imobilele care nu fac obiectul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate prevăzute la lit. a); pentru acele imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului român sau a unităților administrativ-teritoriale se precizează titularul dreptului de proprietate și al celorlalte drepturi reale.

(2) În sensul prezentului articol, autoritățile, instituțiile publice și entitățile de la nivel local și județean se referă la primari și serviciile subordonate acestora, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, instituțiile prefectului, comisiile locale/județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, autoritățile administrației publice centrale deconcentrate în teritoriu, cu atribuții în domeniul fiscal, precum și orice alte autorități, instituții publice și entități competente la nivel local și/sau județean.

(3) Fiecare oficiu teritorial de cadastru și publicitate imobiliară transmite inițiatorului proiectului, la cerere, în termen de 7 zile, extrasele de carte funciară.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în vederea realizării lucrărilor de construire și dezvoltare aferente proiectelor de importanță națională în domeniul transportului gazelor naturale și a exercitării drepturilor de uz și de servitute se face cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Identificarea proprietarilor imobilelor pe care urmează a fi construită/construite conducta/conductele, precum și a titularilor de activități afectați de construcția și operarea acesteia/acestora se face de către inițiatorul proiectului prin consultarea:

a) extraselor de carte funciară pentru informare de la oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară;

b) bazei de date cu titluri de proprietate a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

c) informațiilor privind titlurile de proprietate și/sau procesele- verbale de punere în posesie obținute de la comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare;

d) informațiilor privind dispozițiile/deciziile de restituire emise în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la primării;

e) informațiile privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, conform Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;

f) informațiilor privind ordinele prefectului emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) planurilor parcelare transmise de către primării; și

h) solicitărilor adresate inițiatorului proiectului, prevăzute la alin. (4).

(2) Planurile parcelare obținute conform alin. (1) lit. g) sunt vizate de primării, în termen de 7 zile de la depunerea documentației de către inițiatorul proiectului.

(3) În termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), orice persoană afectată de proiect poate adresa solicitări scrise inițiatorului proiectului, care trebuie să conțină numele și prenumele solicitantului, adresa de domiciliu, precum și datele de identificare ale imobilelor afectate, atașându-se la acestea și actele doveditoare referitoare la existența titlului asupra imobilelor care vor fi afectate aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, și, după caz, documente și informații privind litigiile care afectează imobilul. În cazul în care imobilul este înregistrat în cartea funciară, se atașează extrase de carte funciară pentru informare recente, nu mai vechi de 30 de zile înainte de data adresei, iar în cazul în care asupra imobilului s-au constituit dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau imobilul este grevat de sarcini, se vor prezenta datele de identificare ale titularilor acestora și se vor atașa documente justificative.

(4) Solicitările scrise prevăzute la alin. (3), împreună cu actele doveditoare, în copii legalizate sau certificate conform legii, sunt depuse de către persoanele interesate la sediul primăriei unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele. Reprezentanții primăriei au obligația de a comunica inițiatorului proiectului solicitările scrise primite, în termen de 5 zile de la sfârșitul fiecărei luni calendaristice.

(5) În cazul în care indemnizațiile și/sau despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane, acestea se consemnează pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția tuturor persoanelor, urmând să fie împărțite potrivit legii civile. Stabilirea indemnizațiilor și/sau despăgubirilor se face în conformitate cu prevederile art. 8, iar accesul la imobil se face cu respectarea prevederilor art. 6. Respectiva indemnizație și/sau despăgubire este eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri judecătorești definitive. Eventualele litigii amână plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, dar nu suspendă exercitarea drepturilor de uz și de servitute.

(6) În situația în care imobilele afectate de lucrări fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii sunt cunoscuți și pot prezenta certificat de moștenitor, despăgubirea/indemnizația se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția moștenitorilor.

Art. 13. -

(1) În cazul în care nu se depune nicio solicitare scrisă și/sau documente doveditoare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4), și dacă există date suficiente de identificare a persoanelor îndreptățite, inițiatorul proiectului are obligația de a trimite, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a solicitărilor prevăzut la art. 12 alin. (3), o notificare acestora, menționând sumele propuse pentru plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor conform art. 8. Notificarea precizează și suprafața din imobile necesară, iar sumele sunt consemnate în conturi bancare deschise pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția persoanelor îndreptățite.

(2) În situația în care nu există suficiente date de identificare ale persoanelor îndreptățite, inițiatorul proiectului afișează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul afectat, pe pagina de internet a inițiatorului proiectului sau a proiectului, precum și în ziarele locale liste menționând sumele propuse pentru plata indemnizațiilor/despăgubirilor conform art. 5, precum și suprafața din imobile afectată de lucrări.

(3) La identificarea imobilelor de pe traseul conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, aflate în litigiu, se folosesc informații furnizate de primării, instituțiile prefectului, precum și oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară.

(4) Dreptul de a solicita eliberarea sumelor consemnate în conformitate cu dispozițiile prezentei legi este supus unui termen de prescripție de 5 ani. Orice sume consemnate și nesolicitate de persoanele îndreptățite să primească indemnizațiile/despăgubirile până la expirarea termenului de prescripție rămân la dispoziția inițiatorului proiectului.

(5) Plata, consemnarea și eliberarea sumelor individuale reprezentând indemnizații și/sau despăgubiri se efectuează după cum urmează:

a) indemnizațiile sunt plătite sau, respectiv, consemnate și eliberate proprietarilor imobilelor afectate, acestora revenindu-le obligația să îi despăgubească pe titularii oricăror altor drepturi reale asupra imobilelor;

b) despăgubirile datorate exercitării drepturilor de uz și/sau de servitute asupra imobilelor de către inițiatorul proiectului, stabilite conform prezentei legi, sunt plătite, respectiv consemnate și eliberate persoanelor îndreptățite care au fost prejudiciate prin exercitarea drepturilor prevăzute mai sus;

c) în lipsa depunerii unei solicitări scrise și/sau a documentelor doveditoare conform alin. (1), cu referire la prejudiciile cauzate imobilelor afectate de construirea și operarea conductei/conductelor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, se prezumă că proprietarii imobilelor sunt cei îndreptățiți să primească sumele datorate cu titlu de despăgubire, acestora revenindu-le obligația să îi despăgubească pe titularii de activități care au suferit efectiv prejudiciul;

d) în cazul în care persoanele îndreptățite sunt identificate și acestea își dau acordul cu privire la cuantumul indemnizațiilor/despăgubirilor stabilite conform art. 8, inițiatorul proiectului fie efectuează plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor prin transfer bancar în conturile persoanelor prevăzute mai sus, fie consemnează sumele la dispoziția persoanelor îndreptățite conform convenției încheiate cu acestea;

e) în cazul în care, deși persoanele îndreptățite sunt identificate, acestea refuză să încheie o convenție cu inițiatorul proiectului, sumele aferente indemnizațiilor/despăgubirilor se consemnează la dispoziția persoanelor îndreptățite, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au refuzat încheierea convenției;

f) sumele consemnate conform lit. d) și e) sunt plătite persoanelor îndreptățite pe baza prezentării actelor de identitate în modalitatea solicitată de instituția financiară unde se consemnează aceste sume;

g) în cazul în care persoanele îndreptățite aflate în concurs sunt identificate, însă contestă sumele aferente indemnizației/despăgubirii stabilite conform art. 8, sumele se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția tuturor persoanelor îndreptățite, și sunt eliberate acestora la instrucțiunea sau solicitarea emisă de inițiatorul proiectului instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data semnării convenției cu persoanele îndreptățite sau de la data comunicării către inițiatorul proiectului a hotărârii judecătorești definitive sau de la data primirii de către inițiatorul proiectului a unei declarații încheiate în formă autentică, semnată de persoanele îndreptățite, cu privire la acceptarea cuantumului indemnizațiilor/despăgubirilor consemnate în conturi de inițiatorul proiectului;

h) în cazul în care persoanele îndreptățite nu pot fi identificate sau în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu cunoscut sau adus la cunoștința inițiatorului proiectului, sumele de bani aferente indemnizațiilor și/sau despăgubirilor pentru respectivele imobile se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului;

i) sumele prevăzute la lit. h) se eliberează, pe baza instrucțiunii sau solicitării emise de inițiatorul proiectului, instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data la care a intrat în posesia cererii de plată semnate de persoanele îndreptățite, la care sunt anexate documentele justificative sau hotărârile judecătorești definitive prin care este demonstrată calitatea solicitantului de persoană îndreptățită să primească indemnizații și/sau despăgubiri;

j) în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu care nu este cunoscut sau nu a fost adus la cunoștința inițiatorului proiectului, conform prevederilor prezentei legi, sumele aferente indemnizațiilor se consemnează sau se plătesc conform lit. a)-h);

k) dacă, până la finalizarea litigiului prevăzut la lit. j), sumele au fost efectiv plătite, persoanele care au încasat sumele urmează să despăgubească părțile care au fost desemnate de instanță ca titulari de drepturi asupra imobilelor conform legii;

l) dacă la finalizarea litigiului prevăzut la lit. j) sumele sunt consemnate în conturi, acestea se eliberează după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive conform lit. i);

m) în cazul în care moștenitorii nu sunt cunoscuți sau nu pot prezenta certificat de moștenitor sau, respectiv, succesiunea nu este deschisă, despăgubirea se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului, pe seama succesiunii;

n) despăgubirile prevăzute la lit. m) se eliberează la instrucțiunea sau solicitarea emisă de inițiatorul proiectului instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data prezentării inițiatorului proiectului de către moștenitori a certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești definitive care le dovedesc această calitate;

o) în cazul în care se identifică suprapuneri, sumele alocate cu titlu de indemnizație se consemnează pe numele tuturor proprietarilor imobilelor afectate de suprapunere;

p) sumele prevăzute la lit. o) se eliberează în conformitate cu prevederile declarațiilor autentice semnate de proprietari, în cazul soluționării suprapunerilor pe cale amiabilă, sau conform hotărârii judecătorești definitive pronunțate în acest sens.

Art. 14. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existența oricăror proceduri administrative, după caz, judiciare, generate de această lege, nu invalidează constituirea și exercitarea valabilă a drepturilor de uz și de servitute în favoarea inițiatorului proiectului. De asemenea, existența unui litigiu privind imobilul, notat sau nu în cartea funciară, precum și lipsa acordului persoanelor îndreptățite cu privire la indemnizații/despăgubiri nu împiedică și nu invalidează constituirea și exercitarea valabilă a drepturilor de uz și de servitute în favoarea inițiatorului proiectului, situație în care indemnizațiile/despăgubirile vor fi consemnate pe numele persoanei înregistrate ca proprietar în cartea funciară.

(2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care imobilul se află în domeniul privat al statului, suma reprezentând cuantumul indemnizației și/sau despăgubirii se consemnează pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția deținătorului și a persoanei care a făcut notificarea de restituire în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

(1) Planul amplasamentului și lista conținând imobilele afectate de construirea conductei/conductelor pe fiecare unitate administrativ-teritorială, datele de identificare, conținând numele și prenumele, respectiv denumirea persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite indemnizațiile/despăgubirile stabilite în conformitate cu prezenta lege, sau, respectiv, imobilele ai căror proprietari nu sunt cunoscuți pentru care indemnizațiile/despăgubirile au fost consemnate conform art. 13 alin. (5) lit. h) se afișează prin grija inițiatorului proiectului și a consiliilor locale la sediul consiliilor locale în cauză și pe pagina de internet a inițiatorului proiectului în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurilor de plată sau, respectiv, de la consemnarea indemnizațiilor/despăgubirilor pentru imobilele situate în respectiva unitate administrativ- teritorială.

(2) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul indemnizației și/sau despăgubirilor determinate conform art. 5 și 8 și plătite sau consemnate, după caz, în baza prevederilor prezentei legi se pot adresa instanțelor judecătorești în condițiile art. 20, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Termenul de depunere a acestor cereri este de un an de la afișarea de către inițiatorul proiectului a listelor finale conținând identificarea persoanelor îndreptățite și sumele plătite sau consemnate cu titlu de indemnizație/despăgubire, conform alin. (1), sub sancțiunea decăderii. Exercitarea căilor de atac cu privire la valoarea indemnizației și/sau despăgubirilor nu suspendă și nu afectează în niciun mod lucrările, respectiv exercitarea drepturilor de uz și de servitute.

(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizației și/sau despăgubirii se iau în considerare valorile de la momentul afectării imobilelor de lucrările aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

(4) Constituirea și exercitarea drepturilor de uz și de servitute, precum și lucrările privind edificarea, întreținerea și/sau operarea conductei/conductelor ori funcționarea acesteia/acestora nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existența unor drepturi, pretenții sau litigii privind detenția, posesia ori proprietatea imobilelor necesare implementării proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Art. 16. -

(1) Apariția, ulterior consemnării sau plății indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, respectiv anterior sau ulterior publicării listei prevăzute la art. 15 alin. (1), a oricăror litigii, cereri sau pretenții în legătură cu cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, cu drepturile sau cu titlul persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite indemnizațiile și/sau despăgubirile nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea constituirii ori exercitării valabile a drepturilor de uz și de servitute prevăzute în favoarea inițiatorului proiectului.

(2) Reclamanții au posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor cărora le-au fost plătite sau eliberate indemnizațiile și/sau despăgubirile, conform normelor de drept comun.

Art. 17. -

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și inițiatorul proiectului încheie un protocol având drept scop reglementarea unei proceduri de identificare a suprafețelor de teren afectate de constituirea și exercitarea drepturilor de uz și de servitute.

(2) Serviciile vor fi prestate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile subordonate, cu titlu gratuit.

Art. 18. -

(1) Terenurile cuprinse în fondul forestier național afectate de lucrări sunt considerate ocupate temporar pe toată durata de execuție și existență a conductei/conductelor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite pe toată durata de execuție și existență în fondul forestier național a conductei/conductelor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

(3) Consultarea publică pentru emiterea aprobării pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se face împreună cu consultarea publică pentru evaluarea impactului asupra mediului și se consideră efectuată prin emiterea acordului de mediu sau a actului administrativ al autorității publice pentru protecția mediului.

(4) Inițiatorul proiectului realizează operațiunile de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național, precum și de scoatere din circuitul agricol a imobilelor necesare pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. k), indiferent de titularul dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale asupra acestora, în condițiile prezentei legi.

(5) Indemnizația acordată proprietarilor pentru terenurile forestiere proprietate privată se stabilește prin aplicarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, terenurile forestiere proprietate privată asimilându-se pentru calcularea chiriei și contravalorii pierderii de creștere pentru exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice terenurilor forestiere proprietate publică a statului și proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale.

(6) Ocolul silvic pe a cărui rază teritorială se află suprafețele de teren forestier este obligat să întocmească, în termen de 20 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, fișele tehnice de transmitere temporară, indiferent de existența sau inexistența unui contract de administrare sau de servicii silvice încheiat între proprietar și ocolul silvic.

Art. 19. -

Traseul conductei/conductelor aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, precum și zonele de protecție și siguranță aferente acesteia/acestora sunt incluse în planurile de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului prin grija autorităților competente.

CAPITOLUL IV Procedura de punere în executare a drepturilor reglementate prin prezenta lege

Art. 20. -

(1) Toate litigiile rezultate din nerespectarea drepturilor și/sau neexecutarea obligațiilor stabilite prin prezenta lege vor fi soluționate de către tribunalul în a cărui rază teritorială este situat imobilul, conform prezentei proceduri.

(2) Cererile de chemare în judecată se judecă în regim de urgență și cu precădere.

(3) Completul căruia i s-a repartizat cauza verifică în termen de două zile dacă cererea de chemare în judecată respectă cerințele prevăzute de lege. Dacă cererea nu îndeplinește aceste cerințe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult două zile de la primirea comunicării, trebuie să completeze sau să modifice cererea în mod corespunzător.

(4) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluție comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligația de a depune întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi prevăzută expres.

(5) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.

(6) În termen de două zile de la depunerea răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 10 zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților.

(7) Reclamantul poate să își modifice cererea numai până la primul termen la care acesta este legal citat.

(8) Termenele de judecată acordate de instanță nu pot fi mai mari de 10 zile. Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă înmânarea citației se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

(9) Hotărârea este executorie și este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare.

(10) Termenul de redactare a hotărârii este de 5 zile.

(11) Apelul se judecă de urgență și cu precădere. Termenele stabilite nu vor depăși 10 zile.

Art. 21. -

(1) Obligațiile stabilite prin hotărârile prevăzute la art. 20 pot fi duse la îndeplinire prin executare silită. Executorul judecătoresc, în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii de executare silită, va solicita instanței de executare încuviințarea executării silite.

(2) Instanța de executare soluționează cererea de încuviințare a executării silite a obligației stabilite prin titlul executoriu, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii de încuviințare a executării silite. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.

(3) Contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 5 zile.

(4) Părțile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestației se face de urgență și cu precădere.

(5) Termenele de judecată a contestației la executarea silită propriu-zisă acordate de instanță nu pot fi mai mari de 10 zile.

(6) Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.

(7) Hotărârea prin care se soluționează contestația prevăzută la alin. (3) este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare.

(8) Apelul se judecă de urgență și cu precădere.

(9) Pe parcursul procedurilor prevăzute la art. 20 nu se suspendă exercitarea drepturilor și/sau efectuarea operațiunilor prezentate în notificarea transmisă de inițiatorul proiectului conform art. 6.

CAPITOLUL V Procedura aplicabilă lucrărilor. Eliberarea altor avize, permise și autorizații

Art. 22. -

(1) Certificatele de urbanism se eliberează în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

(2) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile prevăzute în certificatele de urbanism, cu excepția acordului de mediu și a avizului de gospodărire a apelor, sunt eliberate și comunicate inițiatorului proiectului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, însoțite de documentația aferentă, în condițiile prezentei legi.

(3) Emiterea certificatelor de urbanism, a autorizației de construire și/sau de exploatare aferente lucrărilor se realizează cu respectarea prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism existente la data emiterii certificatelor și autorizației de construire, fără a fi necesară elaborarea și/sau aprobarea unor noi planuri de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), art. 4, 5 și ale definiției "Drept de execuție a lucrărilor de construcții" din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la prevederile art. 2 alin. (9) și (10) și art. 5 alin. (16) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 4 alin. (2) și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz:

a) autorizațiile de construire aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale pot fi solicitate de inițiatorul proiectului în baza licenței de operare sau a acordului de concesiune, a documentației tehnice și a acordului de mediu/actului administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;

b) autorizarea executării lucrărilor de construcții aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale se face de către autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcțiilor și ale prezentei legi;

c) autorizarea lucrărilor care implică și desființarea în tot sau în parte a unor amenajări sau construcții pentru care este necesară emiterea unei autorizații de desființare se face de către autoritatea competentă cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcțiilor și ale prezentei legi;

d) autorizația de construire se emite în termen de 15 zile de la depunerea solicitării în acest sens de către inițiatorul proiectului; inițiatorul proiectului are obligația de a depune documentația completă în termen de 6 luni de la emitere;

e) perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire emise pentru proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale este de 36 de luni de la data emiterii, cu condiția începerii execuției lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizației de construire;

f) începerea lucrărilor în intervalul de timp prevăzut în autorizațiile de construire determină extinderea valabilității autorizațiilor de construire pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație;

g) în cazul justificat în care lucrările de construcții nu pot fi începute în termenul de valabilitate a autorizației de construire, inițiatorul proiectului poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acesteia, situație în care prelungirea valabilității autorizației se acordă pentru o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive a acesteia;

h) direcțiile județene pentru cultură emit avizele necesare implementării proiectelor din domeniul gazelor naturale;

i) pentru proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale, avizele emise de direcțiile județene de cultură sunt de tipul:

- aviz de principiu, emis ca urmare a solicitării inițiatorului proiectului, însoțită de documentația tehnică, evaluare arheologică teoretică, aviz necesar pentru demararea procedurii de notificare, obținerea acordului de mediu și a autorizației de construire, cu condiția ca până la demararea lucrărilor inițiatorul proiectului să realizeze diagnosticul arheologic intrusiv și cercetarea arheologică preventivă;

- avizul conform, emis ca urmare a solicitării inițiatorului proiectului, însoțită de rezultatele diagnosticului arheologic intruziv, dispus prin raportul de evaluare teoretică, și ale cercetării arheologice pentru siturile identificare prin diagnostic intruziv;

j) avizul conform prevăzut la lit. i) liniuța a 2-a se emite cu respectarea propunerilor comisiilor științifice de specialitate, respectiv:

- formulate de comisiile zonale ale monumentelor istorice, atunci când avizul se referă la intervenția pe monumentele istorice, indiferent de grupa valorică, în zonele de protecție ale acestora și în zonelor construite protejate;

- formulate de Comisia Națională de Arheologie, atunci când avizul se referă la intervenția în situri arheologice;

k) avizele prevăzute la lit. i) și j) se emit în termen de 45 de zile de la data depunerii de către inițiatorul proiectului a documentației complete;

l) inițiatorul proiectului își asumă riscul modificării proiectului ulterior obținerii acordului de mediu și a autorizației de construire, ca urmare a cercetării arheologice preventive;

m) în siturile arheologice identificate prin diagnosticul intrusiv, cercetarea arheologică preventivă se realizează înaintea executării lucrărilor de construcții care presupun intervenții asupra solului și subsolului;

n) suspendarea lucrărilor de construire pe zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător nu conduce la suspendarea autorizației de construire;

o) zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii arheologice întâmplătoare în funcție de suprafața terenului efectiv afectată de această descoperire, fără a aduce atingere dreptului de a folosi, de a exploata și/sau de a începe sau continua lucrările de construire pentru restul suprafeței de teren, care face obiectul autorizației de construire emise;

p) o procedură simplificată de realizare a cercetării arheologice și de emitere a autorizațiilor necesare acesteia, precum și de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică se elaborează de către Ministerul Culturii și se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

(5) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile, inclusiv autorizațiile de construire aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate.

(6) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile, inclusiv autorizațiile de construire valabile, emise pentru aceste lucrări după intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului- verbal de recepție finală a lucrărilor la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, cu condiția începerii executării lucrărilor de construcții în termenele prevăzute la alin. (4) lit. e) și f).

(7) Inițiatorul proiectului are dreptul să intervină în orice moment asupra conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, în vederea realizării unor lucrări de reparații în regim de urgență, fără a fi necesară obținerea în prealabil a avizelor, acordurilor, permiselor și autorizațiilor necesare, în vederea remedierii defectelor care pun în pericol mediul, precum și siguranța și securitatea populației/consumatorilor, în condițiile legii. Autorizația de construire pentru lucrări de reparații în regim de urgență se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (5) și (71) și ale art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, dezvoltarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale este permisă în zonele de protecție integrală și zonele-tampon din parcurile naționale și naturale, respectiv pentru proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale se va face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol și ocuparea temporară din fondul silvic de terenuri de pe raza ariilor naturale protejate de interes național/internațional.

(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică și vor fi avute în vedere de autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la orice proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și proceduri de evaluare adecvată, dacă este cazul, pentru proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. -

Orice avize, acorduri, permise sau autorizații emise în favoarea unor terțe persoane, pentru imobilele afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, eliberate după data recepționării de către autoritățile administrației publice locale a documentației prevăzute la art. 9 alin. (3), transmisă către oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară, sunt nule de drept.

Art. 25. - Puneri în aplicare (1)

Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre cu modificările și completările ulterioare, autorizarea, construirea, executarea și operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre, până la conducta/conductele proiectelor de importanță națională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale sunt permise în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor, prin subtraversare, în conformitate cu o procedură specială pentru acest scop, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 26. -

În cazul în care o terță persoană fizică/juridică solicită emiterea certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor sau autorizațiilor necesare în scopul executării de lucrări de construcții, precum și al derulării altor tipuri de activități și/sau intervenții pe terenuri situate în culoarul de lucru sau aflate în zonele de protecție și/sau de siguranță, autoritățile administrației publice centrale sau locale emitente, abilitate în condițiile legii, au obligația de a stabili avizele necesare, pe care solicitantul trebuie să le obțină de la inițiatorul proiectului.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 27. -

(1) Autoritatea competentă pentru proiectele de interes comun va face demersuri, pentru respectarea termenelor privind emiterea autorizațiilor/avizelor/acordurilor stabilite de prezenta lege în cazul proiectelor de interes comun.

(2) Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă și cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei legi.

(3) În situațiile în care proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale interferează cu alte infrastructuri de transport de interes public și/sau cu zonele de siguranță și/sau de protecție ale acestora, stabilite prin lege, cu referire inclusiv la imobilele aferente acestor infrastructuri, se aplică legile speciale și acordurile-cadru încheiate între inițiatorul proiectului și administratorii infrastructurilor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 20 octombrie 2016.

Nr. 185.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...