Curtea Constituțională - CCR

Hotărârea nr. 1/2010 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru funcția de Președinte al României, formulată de domnul Eduard Manole

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 04 martie 2010.

În vigoare de la 04 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Simona Ricu - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Prin Decizia nr. 5.631 din 8 decembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 9.500/1/2009, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în temeiul art. 158 alin. 1 și art. 159 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a trimis Curții Constituționale spre competentă soluționare plângerea formulată de Eduard Manole împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 168 din 2 decembrie 2009.

Sesizarea formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 8.533F/2009 și a fost înregistrată la Curtea Constituțională sub nr. J6667/22 decembrie 2009.

Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cererea se soluționează fără citarea părților, cu participarea numai a judecătorilor Curții, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.

Plângerea formulată de către domnul Eduard Manole vizează alegerile prezidențiale ce au avut loc în data de 22 noiembrie 2009. Se solicită anularea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 168 din 2 decembrie 2009 și obligarea Biroului Electoral Central de a renumăra voturile de care a beneficiat domnul Eduard Manole, în prezența unui reprezentant al său, și de a comunica în copie toate exemplarele proceselor-verbale de la toate secțiile de votare din țară.

Totuși, se observă că în motivarea plângerii sale domnul Eduard Manole arată că dorește renumărarea atât a voturilor valabil exprimate, cât și a voturilor declarate nule, precum și a buletinelor de vot "în alb" rămase în urma scrutinului din 22 noiembrie 2009.

În fine, se constată că autorul excepției apreciază că, prin respingerea contestației sale de către Biroul Electoral Central, au fost încălcate prevederile art. 14 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ale Protocolului nr. 14 la Convenție ce privește interzicerea generală a discriminării, precum și ale art. 2 din ~Pactul~ internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966) referitoare la nediscriminare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a contestației formulate, întrucât cele două tururi de scrutin au fost deja validate de Curtea Constituțională, iar cererile de anulare a alegerilor se formulează până la momentul validării alegerilor.

C U R T E A,

examinând contestația în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și documentele aflate la dosar, reține următoarele:

I. Pentru a fi angajată competența Curții Constituționale, aceasta trebuie să stabilească cu prioritate două aspecte, și anume:

- natura juridică a plângerii formulate de către domnul Eduard Manole;

- dacă a fost legal sesizată prin Decizia nr. 5.631 din 8 decembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 9.500/1/2009 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal.

Cu privire la primul aspect, se constată că plângerea formulată de domnul Eduard Manole se constituie într-o veritabilă cerere de anulare a alegerilor, în sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, pentru motivele ce vor fi expuse pe larg mai jos.

Cu privire la cel de-al doilea aspect ridicat, se constată că, potrivit textului constituțional al art. 146 lit. f) și art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constituțională este competentă să soluționeze cererile de anulare a alegerilor prezidențiale. Prin urmare, judecarea cererilor de anulare a alegerilor prezidențiale aparține competenței exclusive a Curții Constituționale și nu angajează în niciun fel instanțele judecătorești.

Astfel, atunci când instanțele judecătorești sunt sesizate, în mod greșit, cu judecarea unor cereri de anulare a alegerilor prezidențiale, acestea în mod obligatoriu trebuie să își decline competența în favoarea Curții Constituționale. Caracterul de ordine publică al lipsei de competență generală a instanțelor judecătorești în această materie, precum și al cererii de anulare a alegerilor prezidențiale sunt motive suficient de puternice pentru ca instanțele judecătorești să facă aplicarea art. 158 și 159 din Codul de procedură civilă. O astfel de modalitate de sesizare a instanței constituționale este conformă prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992.

II. Primul petit al plângerii formulate de către domnul Eduard Manole se constituie într-o veritabilă cerere de anulare a alegerilor din moment ce a solicitat renumărarea atât a voturilor valabil exprimate, cât și a voturilor declarate nule, precum și a buletinelor de vot "în alb" rămase în urma scrutinului din 22 noiembrie 2009.

Raportat la această problemă, se reține faptul că, prin Hotărârea nr. 36 din 26 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 27 noiembrie 2009, Curtea Constituțională a adus la cunoștința publică rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al României, în cadrul primului tur de scrutin desfășurat la 22 noiembrie 2009, și a stabilit că "se organizează al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României în ziua de duminică, 6 decembrie 2009, la care participă domnul Traian Băsescu și domnul Mircea-Dan Geoană, în această ordine".

Chiar dacă a formulat plângere în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 25 noiembrie 2009, deci în interiorul termenului prevăzut de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, aceasta a devenit fără obiect și urmează a fi respinsă ca atare din moment ce Curtea Constituțională a stabilit rezultatele alegerilor la primul tur de scrutin din 22 noiembrie 2009 și a analizat cu acest prilej întregul ansamblu de operațiuni electorale realizate. Prin urmare, cererea formulată de petentul Eduard Manole se înscrie în analiza realizată de Curtea Constituțională cu privire la primul tur de scrutin, așa încât a examina pe fond o atare cerere de anulare, după pronunțarea Hotărârii nr. 36 din 26 noiembrie 2009, ar echivala cu punerea sub semnul întrebării a rezultatelor alegerilor sine die ori de câte ori o persoană săvârșește o eroare procedurală în demersul său legal de anulare a rezultatelor alegerilor - în cazul de față domnul Eduard Manole s-a adresat în mod greșit Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea cererii sale. Or, o asemenea situație este inadmisibilă.

Totodată, se reține faptul că, prin Hotărârea nr. 40 din 14 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 29 decembrie 2009, Curtea Constituțională a stabilit că atribuțiile sale, în ansamblul procesului electoral referitor la alegerea Președintelui României, sunt reglementate de prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, prevederi edictate în aplicarea dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, iar aceste texte legale "nu presupun vreo atribuție a Curții Constituționale referitoare la renumărarea voturilor".

Raportat la celălalt petit al plângerii domnului Eduard Manole, se constată că și acesta este circumscris procesului electoral și are ca finalitate tot contestarea rezultatelor alegerilor; or, după cum s-a arătat mai sus, procesul electoral s-a încheiat, astfel încât o atare cerere nu își mai găsește finalitatea. În aceste condiții, și acest petit al plângerii formulate a rămas fără obiect.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 11 alin. (1) lit. B. a), al art. 37 și 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum și al art. 24 și 25 din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru funcția de Președinte al României, formulată de domnul Eduard Manole.

Hotărârea este definitivă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...