Guvernul României

Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

Modificări (35), Puneri în aplicare (1), Referințe (233), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 02 martie 2010.

În vigoare de la 02 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență

Ministerul Sănătății este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, și reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate publică.

Art. 2. - Jurisprudență

Ministerul Sănătății îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) elaborează politici, strategii și programe de acțiune în domeniul sănătății populației, în acord cu Programul de guvernare, coordonează și controlează implementarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniul sănătății populației, la nivel național, regional și local;

b) evaluează și monitorizează starea de sănătate a populației, ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia și informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendințele de evoluție și despre măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestora;

c) reglementează modul de organizare și funcționare a sistemului de sănătate;

d) monitorizează, controlează și evaluează activitatea instituțiilor sanitare și ia măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației;

e) asigură, în colaborare cu instituțiile administrației publice centrale și locale, resursele umane, materiale și financiare necesare funcționării instituțiilor din sistemul public de sănătate;

f) colaborează cu reprezentanții autorităților administrației publice centrale și locale, cu cei ai societății civile și cu mass-media în scopul educației pentru sănătate a populației și adoptării unui stil de viață sănătos;

g) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităților și epidemiilor în domeniul său de competență;

h) reprezintă Guvernul României în relațiile cu Organizația Mondială a Sănătății și cu alte organisme internaționale, în domenii de interes;

i) elaborează, implementează și coordonează programe naționale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

j) gestionează, prin structuri specializate, programele internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformei în sănătate și pentru creșterea calității asistenței medicale acordate populației;

k) colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și implementează proiecte și programe.

Art. 3. - Jurisprudență

În activitatea sa, Ministerul Sănătății urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) realizarea unui sistem de sănătate modern și performant, adaptat nevoilor populației și compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;

b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu descentralizare organizațională și decizională;

c) îmbunătățirea permanentă a stării de sănătate a populației și accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populație, inclusiv pentru cea din mediul rural;

d) dezvoltarea sistemului calității actului medical și a siguranței pacientului;

e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparență, calitate și evidențe medicale;

f) diversificarea și utilizarea de noi metode de finanțare a serviciilor spitalicești care să aibă ca bază performanța și calitatea serviciilor oferite pacienților;

g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate;

h) definirea unor noi reguli de compensare și de stabilire a prețului la medicamente pentru asigurarea utilizării în condiții de cost/eficiență a resurselor publice;

i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare și alocare a resurselor umane în sectorul sanitar;

j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel național, regional și local în vederea eficientizării supravegherii și controlului bolilor transmisibile, netransmisibile și impactului factorilor de mediu asupra sănătății populației;

k) educația pentru sănătate a populației în scopul deprinderii comportamentelor preventive și al îmbunătățirii indicatorilor demografici, creșterii calității vieții și reducerii nevoilor de îngrijiri medicale; Modificări (1)

l) perfecționarea managementului sistemului informatic al sistemului de sănătate.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătății exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții, așa cum urmează:

1. organizează, coordonează și controlează, după caz, activități de: asistență de sănătate publică, promovare a sănătății și medicinei preventive, asistență medicală de urgență, curativă, de recuperare medicală, asistență medicală la domiciliu, care se acordă prin unitățile sanitare publice sau private, precum și asistență de medicină legală și de medicină sportivă;

2. asigură supravegherea și controlul aplicării legislației de către instituțiile și organismele care au responsabilități în domeniul sănătății publice, al asigurărilor sociale de sănătate și de către unitățile sanitare din sectorul privat de asistență medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

3. organizează informatizarea sistemului de sănătate; Jurisprudență

4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum și resursele financiare pentru funcționarea sistemului de sănătate;

5. stabilește și controlează, împreună cu instituțiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătățirea infrastructurii sistemului sanitar și finanțarea programelor naționale de sănătate;

7. emite avize și autorizații sanitare de funcționare, abilitări și acorduri scrise pentru importul deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și al altor produse periculoase pentru sănătatea populației și mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Modificări (1)

8. emite reglementări privind regimul substanțelor stupefiante și toxice, precum și autorizații pentru culturile de mac; Modificări (1)

9. stabilește și avizează prețurile medicamentelor din țară și din import, cu excepția medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală;

10. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. autorizează furnizorii de dispozitive medicale și asigură certificarea și inspecția aparaturii și echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale București; Modificări (1)

12. urmărește, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, examinarea, testarea și controlul dispozitivelor medicale, precum și evaluarea performanțelor dispozitivelor medicale, în condițiile prevăzute de lege;

13. stabilește, creează și păstrează capacități și rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătății;

14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide și alte materiale specifice pentru situații speciale, cu implicații asupra sănătății publice, și aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, normele metodologice de constituire, păstrare și utilizare a acesteia;

15. elaborează și organizează împreună cu Academia de Științe Medicale strategia de cercetare științifică medicală și asigură resursele materiale și financiare pentru buna funcționare a acestei activități;

16. aprobă, la propunerea Agenției Naționale a Medicamentului, norme, instrucțiuni și alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calității, eficacității și siguranței medicamentelor de uz uman; Modificări (1)

17. supraveghează și controlează, prin Agenția Națională a Medicamentului, calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricație și în toate situațiile în care există alerte privind calitatea și efectul acestora, elaborarea și editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman; Modificări (1)

18. urmărește eliberarea certificatului de bună practică de fabricație ca urmare a evaluării făcute de inspectorii Agenției Naționale a Medicamentului; Modificări (1)

19. asigură, prin intermediul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea și controlul activității de donare de celule stem hematopoietice periferice și centrale, crearea și gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care și-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum și interconectarea obligatorie cu organismele similare internaționale;

20. realizează consilierea medicală în domeniul consumului de droguri;

21. inițiază, negociază și încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internațională în domeniul ocrotirii sănătății și reprezintă statul român în relațiile cu organismele internaționale din domeniul sănătății;

22. aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice, Normele cu privire la specialitățile medico-sanitare și paramedicale și atestatele de pregătire complementară pentru rețeaua de asistență medicală;

23. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile românești de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătății și aplică procedurile de recunoaștere profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, în condițiile legii;

24. aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, metodologia privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din unitățile sanitare publice;

25. stabilește criterii pentru angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare publice;

26. coordonează programele de specializare prin rezidențiat, în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, desfășurate în centre universitare și unități sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

27. asigură coordonarea la nivel național a pregătirii teoretice și practice de rezidențiat și în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activității rezidenților;

28. asigură împreună cu alte instituții din domeniu elaborarea și implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor și a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obținerii atestatelor de către medici, medici dentiști și farmaciști;

29. asigură organizarea și desfășurarea examenelor de promovare și evaluare profesională a medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor, chimiștilor, asistenților medicali și moașelor;

30. organizează, în condițiile legii, concursuri și examene pentru obținerea specialității și promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentiști, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști și pentru asistenți medicali și moașe din rețeaua Ministerului Sănătății și a ministerelor cu rețea sanitară proprie;

31. stabilește anual numărul necesar de medici rezidenți pe specialități pentru rețeaua de sănătate;

32. elaborează strategiile și organizează activitatea privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională și certificarea programelor de educație medicală continuă; elaborează criterii pentru desfășurarea activității de învățământ integrat;

33. elaborează contractul-cadru și metodologia de colaborare între spitale și instituții de învățământ superior medical;

34. stabilește și aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea și realizarea activităților prevăzute la pct. 30, precum și pentru concursurile și examenele organizate de unitățile sanitare publice, în condițiile legii;

35. aprobă structura organizatorică și normele de organizare și funcționare ale instituțiilor publice din rețeaua proprie, în condițiile legii;

36. emite aviz privind înființarea sau desființarea unităților sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum și a denumirii acestora, monitorizează și controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;

37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului și denumirii unităților sanitare publice;

38. elaborează norme pentru asigurarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale pentru unitățile sanitare;

39. elaborează normativele de personal ale instituțiilor publice din rețeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în condițiile legii;

40. avizează și aprobă, după caz, proiectarea și realizarea investițiilor în domeniul sanitar;

41. negociază, contractează și asigură plata din bugetul Ministerului Sănătății pentru efectuarea de studii, activități și lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituții de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum și de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în condițiile legii;

42. organizează activități de audit public intern pentru instituțiile publice din rețeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

43. avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

44. exercită drepturile și obligațiile statului, ca acționar la societățile comerciale și companiile naționale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

45. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare și privatizare a societăților comerciale și/sau companiilor naționale din portofoliul său;

46. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni;

47. elaborează și promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acțiuni, de vânzare de active și alte proceduri ori instrucțiuni privind domeniul său de activitate;

48. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenții de privatizare în vederea vânzării participațiilor statului la societățile comerciale și/sau companiile naționale din portofoliul său;

49. îndeplinește orice alte atribuții care decurg din dispozițiile legale aplicabile instituțiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calității de acționar al statului la societățile și/sau companiile naționale aflate în portofoliul său;

50. editează publicații de specialitate și de informare profesională;

51. organizează, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, licitații la nivel național și alte proceduri de achiziții publice pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor specifice, pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naționale;

52. organizează licitații naționale pentru achiziția de bunuri și servicii cu caracter medical și nemedical, de aparatură și instrumente medicale, precum și lucrări de întreținere, reparații și investiții pentru instituțiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;

53. împuternicește, după caz, unitățile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activități, în vederea realizării obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sănătății îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. -

Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice privind conceperea și punerea în aplicare de acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul Sănătății colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice de specialitate, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri din țară și din străinătate.

Art. 6. -

În vederea exercitării atribuțiilor sale, Ministerul Sănătății este abilitat să solicite și să primească, în condițiile legii, informații de la: autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență.

Art. 7. -

(1) Conducerea Ministerului Sănătății se exercită de către ministrul sănătății. Jurisprudență

(2) Ministrul sănătății conduce activitatea ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități și organizații, precum și cu persoane fizice sau juridice din țară ori din străinătate. Jurisprudență

(3) Ministrul sănătății este ordonator principal de credite și poate delega prin ordin, în limitele și în condițiile prevăzute de lege, această calitate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul sănătății emite ordine, instrucțiuni și alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general și de un secretar general adjunct. Modificări (7)

(6) În cazul în care ministrul nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru.

Art. 8. - Modificări (2)

Secretarii de stat și subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătății și îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 9. -

Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, sunt subordonați ministrului sănătății și îndeplinesc atribuțiile prevăzute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și alte sarcini stabilite de acesta.

Art. 10. -

(1) Pe lângă ministrul sănătății funcționează ca organ consultativ Colegiul ministerului.

(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Președintele Colegiului ministerului este ministrul sănătății.

(4) Colegiul ministerului se întrunește la cererea ministrului sănătății, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

Art. 11. - Modificări (2)

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul sănătății poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutică, Comisia națională de transparență și Comitetul național de vaccinologie. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 12. -

Structura organizatorică a Ministerului Sănătății este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13. -

(1) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătății, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condițiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

(2) Numărul posturilor de conducere se stabilește în condițiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (11)

(4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse și posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.

(5) Ministerul Sănătății funcționează pe baza regulamentului de organizare și funcționare, precum și a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 14. - Referințe (1)

(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a instituțiilor publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. Referințe (6)

(4) Organigrama și statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. Modificări (2)

Art. 15. -

Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătății, prin ordin, poate numi consilieri onorifici și poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști.

Art. 16. -

(1) Ministerul Sănătății are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.

(2) Pentru îndeplinirea activităților specifice, Ministerul Sănătății are în dotare un parc de autoturisme, cu un consum mediu de carburant pe lună, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătății, în subordinea cărora funcționează alte unități cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică și condițiile specifice ocupării funcțiilor publice de conducere din direcțiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 18. -

(1) Ministerul Sănătății organizează concursuri și examene în vederea admiterii la rezidențiat și alte forme de pregătire profesională, ca activitate finanțată integral din venituri proprii.

(2) Cheltuielile curente și de capital determinate de organizarea activității prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene și concursuri.

Art. 19. -

(1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici în cazul reorganizării instituției publice.

Art. 20. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 23 februarie 2010.

Nr. 144.

ANEXA Nr. 1 Modificări (16), Referințe (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Sănătății

                                                      Numărul maxim de posturi = 264,
                                     exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului

┌───────────────────────────────┐        ┌────────────────────────┐        ┌─────────────────────────┐
│Colegiul Ministerului Sănătății├────────────────┤    MINISTRU    ├───────────────┤  Cabinet ministru   │
└───────────────────────────────┘        └────────────┬───────────┘        └─────────────────────────┘
┌────────────────────────────┐                │              ┌─────────────────────────┐
│   Direcția generală   ├────────────────────────────────┼───────────────────────────┤Direcția control și audit│
│resurse umane și certificare│                │              │             │
└────────────────────────────┘                │              └─────────────────────────┘
                               │              ┌─────────────────────────┐
┌────────────────────────────┐                ├───────────────────────────┤ Consilier diplomatic  │
│   Serviciul de presă   ├────────────────────────────────┤              └─────────────────────────┘
└────────────────────────────┘                │
    ┌────────────────────────┬────────────────────────────┼──────────────────────┬────────────────────┐
┌───────┴────────┐    ┌───────┴────────┐          │       ┌────────┴───────┐ ┌─────────┴─────────┐
│Secretar de stat│    │Secretar de stat│          │       │Secretar de stat│ │Subsecretar de stat│
├────────────────┤    ├────────────────┤          │       ├────────────────┤ └───────────────────┘
│  Cabinet   │    │  Cabinet   │          │       │  Cabinet   │
│secretar de stat│    │secretar de stat│          │       │secretar de stat│
└────────────────┘    └────────────────┘          │       └────────────────┘
                               │
                               │                 ┌───────────────────┐
                               ├─────────────────────────────────┤ Secretar general │   ┌───────────┐
                               │                 └─────────┬─────────┘   │ Unitatea │
                               │                      ├───────────────┤de politici│
                               │                 ┌─────────┴─────────┐   │ publice*) │
                               │                 │ Secretar general │   └───────────┘
                               │                 │   adjunct   │
                               │                 └───────────────────┘
  ┌────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────┴─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
┌───┴──┐   ┌───┴──┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐
│ M1 │   │ M2 │   │ M3 │   │ M4 │   │ M5 │   │ M6 │   │ M7 │   │ M8 │   │ M9 │   │ M10 │   │M11**)│
└──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘

M1 - Direcția generală economică

M2 - Direcția politica medicamentului

M3 - Direcția generală implementare și coordonare programe și relații internaționale

M4 - Direcția organizare și politici salariale

M5 - Direcția juridică și contencios

M6 - Direcția asistență medicală

M7 - Direcția sănătate publică și control în sănătate publică

M8 - Serviciul patrimoniu și informatică

M9 - Serviciul achiziții publice

M10 - Serviciul pentru programe de sănătate

M11 - Centrul operativ pentru situații de urgență

*) Funcționează la nivel de serviciu.

**) Funcționează la nivel de compartiment.

ANEXA Nr. 2 Modificări (4), Referințe (1)

LISTA
cuprinzând unitățile cu personalitate juridică aflate
în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Sănătății

A. UNITĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

I. Unități finanțate integral de la bugetul de stat:

1. direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate*);

2. Institutul Național de Sănătate Publică București;

3. Institutul Național de Medicină Sportivă București;

4. Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București;

5. Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București;

6. Academia de Științe Medicale București;

7. Agenția Națională de Transplant București;

8. Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București;

9. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;

10. Agenția Națională a Medicamentului București;

11. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale București.

Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-11 este de 8.337, din care: Modificări (4)

- Spitalul Tichilești (leprozerie) - 28;

- medici rezidenți pe post - 282.

II. Unități finanțate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate: Modificări (1)

1. Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București;

2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca;

3. Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" București;

4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" București;

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" București;

6. Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București;

7. Institutul Național de Endocrinologie "C. I. Parhon" București;

8. Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" București;

9. Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București;

10. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;

11. Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;

12. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București;

13. Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă" București;

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;

15. Institutul Clinic Fundeni București;

16. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca;

17. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;

18. Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași;

19. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" Iași;

20. Institutul Regional de Oncologie Iași;

21. Institutul Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni;

22. Institutul Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni;

23. Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

24. Centrul de Cardiologie Craiova;

25. Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele;

26. Centrul Medical Clinic de Evaluare și Recuperare pentru Copii și Tineri "Cristian Șerban" Buziaș;

27. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;

28. Spitalul de Recuperare Borșa;

29. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;

30. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei;

31. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca;

32. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;

33. Spitalul de Psihiatrie Zam;

34. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri;

35. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;

36. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel;

37. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași;

38. Spitalul de Cardiologie Covasna;

39. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;

40. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol;

41. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia;

42. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Bușteni;

43. Sanatoriul de Nevroze Predeal;

44. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;

45. Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă București "Prof. Dr. Florin Brătila" București;

46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robănescu" București.

Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-46, precum și pentru unitățile sanitare publice din subordinea direcțiilor de sănătate publică este de 186.815.

Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.

III. Unități finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:

1. Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București;

2. Institutul de Medicină Legală Iași;

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;

4. Institutul de Medicină Legală Timișoara;

5. Institutul de Medicină Legală Craiova;

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș;

7. Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București.

Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-7 este de 510.

B. UNITĂȚI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII:

1. Compania Națională "Unifarm" - S.A. București;

2. Societatea Comercială "Sanevit 2003" - S.A. Arad;

3. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iași.

C. UNITĂȚI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII: Modificări (1)

1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București;

2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București;

3. Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.

*) În subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București funcționează unități cu personalitate juridică, finanțate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și serviciile de ambulanță, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale și ambulatoriile de specialitate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ordinul MS nr. 642/2014 pentru completarea Ordinului nr. 1275/2011 privind listele și prețurile de decontare ale medicamentelor
;
se încarcă...