Art 4 | Hotărâre 144/2010

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 4. - Practică judiciară (1)

(1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătății exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții, așa cum urmează:

1. organizează, coordonează și controlează, după caz, activități de: asistență de sănătate publică, promovare a sănătății și medicinei preventive, asistență medicală de urgență, curativă, de recuperare medicală, asistență medicală la domiciliu, care se acordă prin unitățile sanitare publice sau private, precum și asistență de medicină legală și de medicină sportivă;

2. asigură supravegherea și controlul aplicării legislației de către instituțiile și organismele care au responsabilități în domeniul sănătății publice, al asigurărilor sociale de sănătate și de către unitățile sanitare din sectorul privat de asistență medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

3. organizează informatizarea sistemului de sănătate; Practică judiciară (1)

4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum și resursele financiare pentru funcționarea sistemului de sănătate;

5. stabilește și controlează, împreună cu instituțiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătățirea infrastructurii sistemului sanitar și finanțarea programelor naționale de sănătate;

7. emite avize și autorizații sanitare de funcționare, abilitări și acorduri scrise pentru importul deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și al altor produse periculoase pentru sănătatea populației și mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Modificări (1)

8. emite reglementări privind regimul substanțelor stupefiante și toxice, precum și autorizații pentru culturile de mac; Modificări (1)

9. stabilește și avizează prețurile medicamentelor din țară și din import, cu excepția medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală;

10. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. autorizează furnizorii de dispozitive medicale și asigură certificarea și inspecția aparaturii și echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale București; Modificări (1)

12. urmărește, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, examinarea, testarea și controlul dispozitivelor medicale, precum și evaluarea performanțelor dispozitivelor medicale, în condițiile prevăzute de lege;

13. stabilește, creează și păstrează capacități și rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătății;

14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide și alte materiale specifice pentru situații speciale, cu implicații asupra sănătății publice, și aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, normele metodologice de constituire, păstrare și utilizare a acesteia;

15. elaborează și organizează împreună cu Academia de Științe Medicale strategia de cercetare științifică medicală și asigură resursele materiale și financiare pentru buna funcționare a acestei activități;

16. aprobă, la propunerea Agenției Naționale a Medicamentului, norme, instrucțiuni și alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calității, eficacității și siguranței medicamentelor de uz uman; Modificări (1)

17. supraveghează și controlează, prin Agenția Națională a Medicamentului, calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricație și în toate situațiile în care există alerte privind calitatea și efectul acestora, elaborarea și editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman; Modificări (1)

18. urmărește eliberarea certificatului de bună practică de fabricație ca urmare a evaluării făcute de inspectorii Agenției Naționale a Medicamentului; Modificări (1)

19. asigură, prin intermediul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea și controlul activității de donare de celule stem hematopoietice periferice și centrale, crearea și gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care și-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum și interconectarea obligatorie cu organismele similare internaționale;

20. realizează consilierea medicală în domeniul consumului de droguri;

21. inițiază, negociază și încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internațională în domeniul ocrotirii sănătății și reprezintă statul român în relațiile cu organismele internaționale din domeniul sănătății;

22. aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice, Normele cu privire la specialitățile medico-sanitare și paramedicale și atestatele de pregătire complementară pentru rețeaua de asistență medicală;

23. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile românești de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătății și aplică procedurile de recunoaștere profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, în condițiile legii;

24. aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, metodologia privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din unitățile sanitare publice;

25. stabilește criterii pentru angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare publice;

26. coordonează programele de specializare prin rezidențiat, în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, desfășurate în centre universitare și unități sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

27. asigură coordonarea la nivel național a pregătirii teoretice și practice de rezidențiat și în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activității rezidenților;

28. asigură împreună cu alte instituții din domeniu elaborarea și implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor și a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obținerii atestatelor de către medici, medici dentiști și farmaciști;

29. asigură organizarea și desfășurarea examenelor de promovare și evaluare profesională a medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor, chimiștilor, asistenților medicali și moașelor;

30. organizează, în condițiile legii, concursuri și examene pentru obținerea specialității și promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentiști, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști și pentru asistenți medicali și moașe din rețeaua Ministerului Sănătății și a ministerelor cu rețea sanitară proprie;

31. stabilește anual numărul necesar de medici rezidenți pe specialități pentru rețeaua de sănătate;

32. elaborează strategiile și organizează activitatea privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională și certificarea programelor de educație medicală continuă; elaborează criterii pentru desfășurarea activității de învățământ integrat;

33. elaborează contractul-cadru și metodologia de colaborare între spitale și instituții de învățământ superior medical;

34. stabilește și aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea și realizarea activităților prevăzute la pct. 30, precum și pentru concursurile și examenele organizate de unitățile sanitare publice, în condițiile legii;

35. aprobă structura organizatorică și normele de organizare și funcționare ale instituțiilor publice din rețeaua proprie, în condițiile legii;

36. emite aviz privind înființarea sau desființarea unităților sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum și a denumirii acestora, monitorizează și controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;

37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului și denumirii unităților sanitare publice;

38. elaborează norme pentru asigurarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale pentru unitățile sanitare;

39. elaborează normativele de personal ale instituțiilor publice din rețeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în condițiile legii;

40. avizează și aprobă, după caz, proiectarea și realizarea investițiilor în domeniul sanitar;

41. negociază, contractează și asigură plata din bugetul Ministerului Sănătății pentru efectuarea de studii, activități și lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituții de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum și de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în condițiile legii;

42. organizează activități de audit public intern pentru instituțiile publice din rețeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

43. avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

44. exercită drepturile și obligațiile statului, ca acționar la societățile comerciale și companiile naționale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

45. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare și privatizare a societăților comerciale și/sau companiilor naționale din portofoliul său;

46. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni;

47. elaborează și promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acțiuni, de vânzare de active și alte proceduri ori instrucțiuni privind domeniul său de activitate;

48. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenții de privatizare în vederea vânzării participațiilor statului la societățile comerciale și/sau companiile naționale din portofoliul său;

49. îndeplinește orice alte atribuții care decurg din dispozițiile legale aplicabile instituțiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calității de acționar al statului la societățile și/sau companiile naționale aflate în portofoliul său;

50. editează publicații de specialitate și de informare profesională;

51. organizează, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, licitații la nivel național și alte proceduri de achiziții publice pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor specifice, pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naționale;

52. organizează licitații naționale pentru achiziția de bunuri și servicii cu caracter medical și nemedical, de aparatură și instrumente medicale, precum și lucrări de întreținere, reparații și investiții pentru instituțiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;

53. împuternicește, după caz, unitățile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activități, în vederea realizării obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sănătății îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Mergi la:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...