Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare din 22.02.2010

Modificări (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2010 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Ordin 904/2016 și înlocuit de Ordin 3699/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Depunerea, înregistrarea și prelucrarea deconturilor de TVA

A. Depunerea și înregistrarea deconturilor de TVA

1. Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin poștă sau direct la compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, precum și prin sistemul electronic național, la termenele prevăzute de Codul fiscal.

2.1. Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratura electronică și se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezența persoanei impozabile.

2.2. Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.

2.3. În cazul în care în urma prelucrării deconturilor de TVA rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declarațiilor fiscale eronate.

3.1. Deconturile de TVA primite prin poștă se prelucrează în ziua primirii de la registratură. În cazul în care în urma prelucrării rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declarațiilor fiscale eronate. Referințe în jurisprudență (1)

3.2. Termenul legal de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare care prezintă erori se prelungește cu perioada cuprinsă între data depunerii deconturilor de TVA și data corectării acestora.

4. Deconturile de TVA se prelucrează și se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

5. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează și se restituie persoanelor impozabile.

B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA

1. După primirea și procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupează pe următoarele categorii:

a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);

b) deconturi cu sume negative, astfel:

b1) deconturi cu sume negative cu opțiune de rambursare;

b2) deconturi cu sume negative fără opțiune de rambursare (sume ce se reportează în decontul perioadei următoare).

2. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul "Evidență pe plătitori", pe baza "Registrului jurnal obligații declarate la bugetul de stat" și a "Notei de predare-primire", prevăzute de reglementările privind organizarea evidenței pe plătitori.

3. Deconturile cu sume pozitive, precum și cele cu sume negative fără opțiune de rambursare se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Sumele negative din deconturile cu sume negative cu opțiune de rambursare se transferă din evidența pe plătitor într-o evidență separată și se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, în vederea efectuării analizei de risc.

5.1. Se supun procedurii de soluționare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.

5.2. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, după expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

6. Solicitările de rambursare se soluționează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare. Modificări (2)

CAPITOLUL II Procedura de soluționare a solicitărilor de rambursare

A. Soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

1.1. Compartimentul de analiză de risc, denumit în continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitările de rambursare în vederea soluționării.

1.2. Procedura are ca scop final încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcție de comportamentul său fiscal, precum și în funcție de riscul pe care aceasta îl prezintă pentru administrația fiscală.

2. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se soluționează în funcție de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:

a) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;

b) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analiză documentară; Modificări (1)

c) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspecție fiscală anticipată.

3. Deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mic

3.1. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic.

3.2. În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, sistemul generează în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Modificări (1)

3.3. Proiectul deciziei se întocmește în două exemplare, se verifică și se vizează de șeful compartimentului de specialitate și se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

4. Deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mediu

4.1. Dacă decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedează la efectuarea analizei documentare.

4.2.1. Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica în scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză.

4.2.2. Neprezentarea în termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare și soluționarea cu inspecție fiscală anticipată.

4.2.3. Termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data emiterii înștiințării pentru prezentarea documentelor și data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.3.1. În cazuri temeinic justificate persoana impozabilă poate solicita organului fiscal amânarea termenului de prezentare a documentelor.

4.3.2. În cazul aprobării amânării, termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data emiterii înștiințării pentru prezentarea documentelor și data prezentării documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.4. În urma efectuării analizei documentare deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aprobă și se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.

4.5. Dacă sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se încadrează la gradul de risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.

5. Deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mare

5.1. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală.

5.2. După efectuarea inspecției fiscale, compartimentul cu atribuții în acest domeniu întocmește raportul de inspecție fiscală.

5.3. În cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică față de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocmește Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, care are și rol de Decizie de rambursare a TVA.

5.4. În cazul în care cu ocazia inspecției fiscale nu sunt stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare, se întocmește Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.

6. Deciziile de rambursare a TVA emise în cazul riscului fiscal mic și mediu sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală. Modificări (1)

B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată Modificări (1)

Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, cu excepția deconturilor cu sume negative de TVA prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, precum și a cazurilor prevăzute la cap. III "Dispoziții speciale privind soluționarea solicitărilor de rambursare". Modificări (1)

B1. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)

1.1. Standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecție fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administrația fiscală.

1.2. Această sumă este stabilită în condiții de activitate normală și continuă a persoanei impozabile, ținându-se cont și de comportamentul său fiscal.

2. SIN-ul se stabilește trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale în perioada de referință, potrivit prevederilor pct. 3.

3. SIN-ul se stabilește după cum urmează:

3.1. La data de 5 a lunii februarie se stabilește SIN-ul pentru trimestrul I, avându-se în vedere:

a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor ianuarie - decembrie ale anului precedent (depuse în intervalul cuprins între luna februarie a anului precedent - luna ianuarie a anului curent);

b) raportarea contabilă semestrială din anul precedent.

3.2. La data de 5 a lunii mai se stabilește SIN-ul pentru trimestrul II, avându-se în vedere:

a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor aprilie a anului precedent - martie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna mai a anului precedent - luna aprilie a anului curent);

b) raportarea contabilă semestrială din anul precedent.

3.3. La data de 5 a lunii august se stabilește SIN-ul pentru trimestrul III, avându-se în vedere:

a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor iulie a anului precedent - iunie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna august a anului precedent - luna iulie a anului curent);

b) bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru anul precedent.

3.4. La data de 5 a lunii noiembrie se stabilește SIN-ul pentru trimestrul IV, avându-se în vedere:

a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor octombrie a anului precedent - luna septembrie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna noiembrie a anului precedent - luna octombrie a anului curent);

b) bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru anul precedent.

4. Înainte de stabilirea SIN-ului trimestrial, compartimentul de specialitate solicită, în scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării la zi a tuturor bazelor de date care furnizează informații utilizate în aplicarea procedurii.

5. SIN-ul se stabilește prin completarea Fișei de calcul al Standardului individual negativ, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

6. SIN-ul se stabilește astfel:

6.1. SIN-ul se stabilește la valoarea de 1 unitate și rambursarea se efectuează numai în urma inspecției fiscale, în următoarele cazuri:

a) pentru persoanele impozabile care au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal;

b) pentru persoanele impozabile nou-înființate;

c) pentru persoanele impozabile pentru care nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul al SIN;

d) pentru persoanele impozabile pentru care SIN-ul este negativ (suma de TVA colectată este mai mare decât suma de TVA deductibilă în perioada de referință);

e) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;

f) pentru persoanele impozabile despre care activitatea de inspecție fiscală deține informații că prezintă un risc fiscal mare;

g) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal și ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.

6.2.1. Persoanele impozabile nou-înființate sunt acele persoane impozabile care s-au înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în cursul perioadei de referință pentru calculul SIN-ului.

6.2.2. Pentru persoanele impozabile nou-înființate, care prezintă 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată și la care au fost stabilite diferențe de taxă mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabilește ca medie aritmetică a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.

6.3. Pentru celelalte persoane impozabile, SIN-ul este stabilit în două etape:

a1) prima etapă: stabilirea SIN-ului brut

SIN-ul brut se stabilește ca diferență între media TVA-ului deductibil și media TVA-ului colectat, din perioada de referință.

Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscală la TVA este luna sau trimestrul, SIN-ul brut se stabilește pe lună, respectiv pe trimestru.

a2) a doua etapă: SIN-ul brut se corectează cu indicele de inflație și se ajustează în funcție de comportamentul fiscal al fiecărei persoane impozabile.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.1 se ajustează cu 3/4 din indicele de inflație realizat la data de 31 decembrie a anului precedent și cu 1/4 din indicele de inflație prognozat pentru anul curent.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.2 se ajustează cu jumătate din indicele de inflație realizat la data de 31 decembrie a anului precedent și, jumătate din indicele de inflație prognozat pentru anul curent.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.3 se ajustează cu 1/4 din indicele de inflație realizat la data de 31 decembrie a anului precedent și cu 3/4 din indicele de inflație prognozat pentru anul curent.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.4 se ajustează cu indicele de inflație prognozat pentru anul curent.

a2.1) Comportamentul fiscal se stabilește pe baza unor indicatori relevanți, cum ar fi: mărimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscală voluntară.

a2.2) SIN-ul final se stabilește prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflație și prin ajustarea sumei astfel stabilite, în funcție de punctajul obținut pe baza indicatorilor, astfel:

- majorare cu 30%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 0-155 de puncte;

- majorare cu 20%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 156-200 de puncte;

- majorare cu 10%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 201-250 de puncte;

- 0%, pentru cei care realizează un punctaj mai mare de 251 de puncte.

7. Cazuri de actualizare lunară al SIN-ului

7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizează lunar conform pct. 6, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile care se află în una dintre următoarele situații: Modificări (1)

- li se înscriu fapte de natura infracțiunilor în cazierul fiscal;

- sunt persoane impozabile nou-înființate și au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspecție fiscală anticipată și la care au fost stabilite diferențe de taxă mai mici de 5%;

- pe baza informațiilor deținute, activitatea de inspecție fiscală le stabilește risc fiscal mare.

7.2.1. Stabilirea riscului fiscal mare al unei persoane impozabile se realizează de către compartimentul de specialitate și pe baza informațiilor primite de la organele de inspecție fiscală pentru persoana impozabilă respectivă.

7.2.2. Compartimentul de specialitate va fi înștiințat de către organul de inspecție fiscală cu privire la persoanele impozabile despre care acesta are informații că prezintă un risc ridicat pentru administrația fiscală.

7.2.3. Înștiințarea va fi transmisă, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activității de inspecție fiscală, de îndată ce organul de inspecție fiscală deține astfel de informații. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.

7.2.4. La primirea referatului de la organul de inspecție fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.

7.2.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sunt în curs de soluționare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului și data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

7.2.6. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, pe baza calculului SIN-ului sau ca urmare a analizei documentare, care urmează să fie soluționate cu inspecție fiscală ulterioară, în situația prevăzută la 7.2.2, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.

7.2.7. Pe baza referatului primit în condițiile pct. 7.2.3, compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care stabilește încadrarea la risc fiscal mare și propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare.

7.2.8. Dispozițiile pct. 7.2.6 și 7.2.7 sunt aplicabile și pentru deconturile aflate în curs de soluționare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la pct. 7.2.3 era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situație, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desființează în condițiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

7.2.9. Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare și radierea din baza de date specială se fac tot la propunerea organului de inspecție fiscală, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.

7.3. În baza datelor primite de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se va actualiza baza de date care conține informațiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).

8. Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunțat de cel puțin două ori la opțiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare, compartimentul de specialitate va înștiința Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală, în vederea includerii acestor persoane, cu prioritate, în programul de inspecție fiscală. Modificări (1)

B2. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate

1. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile de TVA într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. A din anexa nr. 2 la prezenta procedură.

2. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluționării, etapa urmând să fie finalizată în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.

3.1. În prima fază a analizei se selectează deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, care se soluționează prin emiterea deciziei de rambursare. Modificări (1)

3.2. În a doua fază a analizei se editează fișele de calcul al SIN și se selectează deconturile negative care prezintă SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare, și se transmit a doua zi compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.

4.1. Prin derogare de la prevederile pct. 3.2, pentru deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul al SIN, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea la sediul organului fiscal în vederea clarificării situației fiscale.

4.2. Solicitarea se face în scris, menționându-se documentele care trebuie prezentate, data și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate responsabile cu analiza decontului. Modelul notificării prin care se solicită prezentarea unor documente este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

4.3. Deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul al SIN, pentru care se solicită prezentarea de documente suplimentare conform pct. 4.2, vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate într-o bază de date specială, în care se vor înscrie atât data transmiterii notificării, cât și data primirii documentelor solicitate.

4.4. În cazul prezentării, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal editează o nouă Fișă de calcul al SIN pe baza informațiilor primite.

4.5. Neprezentarea, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situației fiscale atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare și soluționarea cu inspecție fiscală anticipată.

4.6. Termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării documentelor și data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.7. Dispozițiile prevăzute la pct. 4.1-4.6 nu sunt aplicabile pentru persoanele impozabile care nu au obligația întocmirii și depunerii raportărilor contabile semestriale și anuale.

5. Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decât 1, se calculează Fișa indicatorilor de inspecție fiscală, prevăzută în anexa nr. 4.

5.1. În cazul în care punctajul obținut la Fișa indicatorilor de inspecție fiscală este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezintă risc fiscal mare și se transmite a doua zi compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.

5.2. În cazul în care punctajul obținut la Fișa indicatorilor de inspecție fiscală este mai mic de 60 de puncte, se compară suma solicitată la rambursare cu SIN-ul.

6. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic și sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură. Modificări (1)

7.1. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât SIN-ul final, programul informatic semnalează acest aspect și generează lista plătitorilor care se află în această situație, în vederea efectuării analizei individuale.

7.2. Dacă suma solicitată la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandonează reconstituirea sumei, iar decontul de TVA, fiind considerat cu risc fiscal mare, se transmite a doua zi compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.

7.3. Dispozițiile pct. 7.2 sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru persoanele impozabile care și-au schimbat perioada fiscală ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare, dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-o perioadă mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate în perioada de referință.

8. Analiza individuală se efectuează pentru fiecare perioadă de raportare din care a rezultat suma solicitată la rambursare, întocmindu-se Fișa de analiză de risc, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, conform Instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură.

9. Dacă toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadrează, fiecare în parte, în SIN se consideră că decontul de TVA prezintă risc fiscal mic, nu se va completa cartușul "Indicatori de analiză" și se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Modificări (1)

10. Cartușul "Indicatori de analiză" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de taxă pe valoarea adăugată este mai mare decât SIN-ul.

11. După completarea Fișei de analiză de risc și acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se clasifică în:

a) deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, dacă se obține un punctaj între 0 și 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativă solicitată la rambursare - acestea se supun analizei documentare;

b) deconturi de TVA cu risc fiscal mare, dacă se obține un punctaj între 51 și 140, pentru cel puțin una dintre perioadele din care provine suma solicitată la rambursare - acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.

B3. Analiza documentară

1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferența în plus de sumă solicitată la rambursare.

2. Solicitarea documentației se face în scris, menționându-se documentele care trebuie prezentate, data și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză. Modelul înștiințării este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură.

3.1.1. Pentru efectuarea analizei documentare compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile să prezinte:

- jurnalele de vânzări și de cumpărări;

- balanțele de verificare;

- contracte comerciale, facturi și documente vamale care să ateste exportul efectuat;

- documente care să ateste efectuarea unei investiții, precum și alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;

- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.

3.1.2. Documentele vor fi prezentate în original și în copie și trebuie să se refere la perioada din care provine suma negativă de taxă pe valoarea adăugată.

3.2. Persoana impozabilă poate depune orice alte documente pe care le consideră relevante pentru soluționarea cererii sale, chiar dacă acestea nu au fost cuprinse în înștiințarea transmisă potrivit pct. 2.

4. La efectuarea analizei documentare se vor avea în vedere și indicatorii stabiliți prin Fișa de calcul al SIN-ului, Fișa indicatorilor de inspecție fiscală și Fișa de analiză de risc.

5. Pentru toate deconturile de TVA care se încadrează în categoria de risc fiscal mediu se întocmește Referatul pentru analiză documentară, în două exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 9 la prezenta procedură.

6. Referatul pentru analiză documentară se înaintează, împreună cu decontul de TVA, Fișa de calcul al SIN-ului, Fișa indicatorilor de inspecție fiscală și Fișa de analiză de risc, conducătorului compartimentului, pentru avizare.

7. În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 5 se propune rambursarea sumei solicitate, se întocmește proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analiză documentară împreună cu Decontul de TVA, Fișa de calcul al SIN-ului, Fișa indicatorilor de inspecție fiscală, Fișa de analiză de risc și proiectul Deciziei de rambursare a TVA se transmit conducătorului unității fiscale, pentru aprobare.

8.1. În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 5 se propune efectuarea inspecției fiscale anticipate, acesta se înaintează, împreună cu dosarul solicitării, spre avizare conducătorului compartimentului, iar apoi spre aprobare conducătorului unității fiscale.

8.2. După aprobare, se transmite compartimentului de inspecție fiscală dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:

- Decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare;

- Fișa de calcul al SIN-ului;

- Fișa indicatorilor de inspecție fiscală;

- Fișa de analiză de risc;

- Referatul pentru analiză documentară.

C. Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată

1. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare care au fost încadrate în categoria de risc mare se transmit, zilnic, împreună cu documentația aferentă, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală în vederea efectuării verificării.

2. După finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atribuții în domeniul inspecției fiscale va întocmi Raportul de inspecție fiscală.

3. Dacă în urma inspecției fiscale se stabilesc diferențe care afectează suma solicitată la rambursare, compartimentul cu atribuții în domeniul inspecției fiscale emite Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, care are și rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunică persoanei impozabile.

4. Dacă în urma inspecției fiscale nu se stabilesc diferențe față de suma solicitată la rambursare, se întocmește Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, pe baza căreia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de rambursare.

5. În maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspecție fiscală, precum și, după caz, Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală sau Decizia privind nemodificarea bazei de impunere.

6.1. În situațiile în care pentru soluționarea solicitării de rambursare organul de inspecție fiscală consideră că sunt necesare informații suplimentare, termenul de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

6.2. În cazul în care, pentru obținerea informațiilor suplimentare, organul fiscal competent cu soluționarea cererii de rambursare solicită altor organe fiscale efectuarea unui control încrucișat potrivit art. 97 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control va transmite rezultatele controlului în termen de 45 de zile de la solicitare.

6.3. Termenul prevăzut la pct. 6.2 se poate prelungi, în cazuri justificate, cu 45 de zile de către direcția coordonatoare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

6.4. Prelungirea termenului de soluționare se realizează pentru întreaga sumă solicitată la rambursare și nu poate opera pentru sume parțiale.

7. Dacă în urma inspecției fiscale nu au fost stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare, cel mai târziu în ziua următoare primirii dosarului solicitării compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. Decizia va fi semnată de șeful compartimentului și aprobată de conducătorul unității fiscale.

D. Operațiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii și arhivarea documentelor Referințe în jurisprudență (1)

1. La sfârșitul fiecărei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, potrivit prevederilor legale în vigoare, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât și deciziile de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, aprobate.

2. Compartimentul de colectare, după efectuarea operațiunilor de stingere a creanțelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile și un exemplar în vederea arhivării, precum și Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, după caz.

3.1. După operarea datelor privind soluționarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare în evidența specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

3.2. Dosarul solicitării cuprinde:

- Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare;

- Fișa de calcul al SIN-ului;

- Fișa indicatorilor de inspecție fiscală;

- Fișa de analiză de risc;

- Referatul pentru analiză documentară și/sau Raportul de inspecție fiscală, după caz;

- Decizia de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală ori Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, emise de compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală, după caz, însoțite de Raportul de inspecție fiscală;

- Nota de compensare și/sau Nota de restituire/rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau restituire.

4. În cel mult o zi de la primirea Notei de compensare și/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înștiințează persoana impozabilă despre modul de soluționare a opțiunii de rambursare, prin transmiterea Notei de compensare și/sau a Notei de restituire/rambursare, însoțite, după caz, de Decizia de rambursare a TVA emisă de compartimentul de specialitate.

5. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspecție fiscală, până la data de 1 a lunii următoare, un extras al registrului de evidență specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, soluționate cu inspecție fiscală ulterioară, în luna anterioară, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală.

6. Inspecția fiscală ulterioară se efectuează în maximum 2 ani de la aprobarea rambursării. Modificări (2), Derogări (1)

CAPITOLUL III Dispoziții speciale privind soluționarea solicitărilor de rambursare

A. Dispoziții generale

1.1. Pentru contribuabilii mari și mijlocii, precum și pentru persoanele impozabile care desfășoară activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, denumite în continuare exportatori, rambursarea se acordă cu inspecție fiscală ulterioară, cu excepția cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspecției fiscale anticipate.

1.2. În categoria contribuabililor mari și mijlocii se cuprind contribuabilii definiți potrivit prevederilor legale în vigoare.

1.3. În categoria exportatorilor care beneficiază de regimul special privind soluționarea solicitărilor de rambursare se încadrează persoanele impozabile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au depus în ultimele 12 luni toate declarațiile fiscale, precum și declarațiile informative 390 (VIES) "Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare" și 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" pentru care persoanele impozabile aveau obligația transmiterii către organul fiscal;

b) au desfășurat în anul anterior activități de export, în nume propriu sau în comision, și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. Condiția privind desfășurarea de activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), trebuie îndeplinită până la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special, în condițiile prevăzute la lit. B; Modificări (1)

c) activitatea de export nu se desfășoară în domeniile:

- " Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat", cod 4621;

- " Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor", cod 4631;

- " Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate", cod 4671;

- " Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare", cod 4673;

- " Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor", cod 4677;

d) contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infracțiunilor, înscrise în cazierul fiscal;

e) pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisă procedura de insolvență sau nu a fost declanșată procedura de lichidare voluntară.

1.4. În categoria persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1.3 nu intră contribuabilii mari și mijlocii.

2.1. Primul decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depus, după înregistrarea investiției, potrivit legii, de către persoanele impozabile care realizează investiții ce se încadrează în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, va fi supus inspecției fiscale, rambursarea fiind acordată cu inspecție fiscală anticipată.

2.2. Solicitările ulterioare depuse de această categorie de persoane impozabile pe durata derulării investiției vor fi soluționate cu inspecție fiscală ulterioară.

2.3. Compartimentele cu atribuții de inspecție fiscală vor verifica semestrial, la sediul persoanei impozabile, rambursările acordate.

3. În sensul prezentului capitol, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:

- directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;

- directorul coordonator al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București;

- șeful administrației finanțelor publice a municipiului, orașului sau comunei, șeful administrației finanțelor publice a sectoarelor municipiului București sau șeful administrației finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii.

B. Procedura de aprobare a regimului special pentru exportatori

1.1. După intrarea în vigoare a prezentei proceduri, exportatorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. A pct. 1.3 depun la organul fiscal competent o cerere prin care solicită aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.

1.2. Cererea va fi însoțită de balanța de verificare la data de 31 decembrie a anului precedent și de fișa contului 4111, din care să rezulte că volumul exportului scutit și/sau al livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, efectuat în anul anterior în nume propriu sau în comision, a reprezentat minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. De asemenea, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată în domeniile prevăzute la lit. A pct. 1.3 lit. c), precum și că până la data depunerii cererii persoana impozabilă a desfășurat activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienți (4111). Modificări (1)

2. Pentru soluționarea cererii, compartimentul de specialitate:

- analizează documentația depusă de persoana impozabilă;

- verifică îndeplinirea obligațiilor declarative în evidențele fiscale;

- solicită, în scris, compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării cazierului fiscal informații privind existența faptelor de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal al respectivei persoane impozabile;

- solicită, în scris, compartimentului cu atribuții de colectare și compartimentului juridic informații privind deschiderea procedurii de insolvență sau declanșarea procedurii de lichidare voluntară pentru respectiva persoană impozabilă și întocmește Referatul privind regimul special pentru exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură.

3.1. Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute la lit. A pct. 1.3, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special și întocmește proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori.

3.2. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se întocmește în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezenta procedură.

3.3. Decizia poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la organul fiscal emitent.

4. Referatul privind regimul special pentru exportatori, împreună cu proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, vizate de șeful compartimentului de specialitate, se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

5. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se comunică persoanei impozabile în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală.

6. Aplicarea regimului special încetează dacă:

a) din analiza evidențelor fiscale sau în urma inspecției fiscale efectuate se constată că persoana impozabilă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la lit. A pct. 1.3; sau

b) ponderea sumelor neaprobate la rambursare ca urmare a inspecției fiscale anticipate în totalul sumelor solicitate la rambursare prin decontul soluționat cu inspecție fiscală anticipată este mai mare de 6%.

7. La apariția unei situații din cele prevăzute la pct. 6, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind regimul special pentru exportatori, precum și Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, în vederea încetării aplicării regimului special. Dispozițiile pct. 3.2, 3.3, 4 și 5 de mai sus se aplică în mod corespunzător.

8. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare la data încetării aplicării regimului special se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată. În acest sens, compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care stabilește încadrarea la risc fiscal mare și propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în vederea soluționării respectivelor deconturi. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare.

9. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse după încetarea aplicării regimului special se soluționează potrivit dispozițiilor cap. II "Procedura de soluționare a solicitărilor de rambursare".

10. Regimul special pentru exportatori se aprobă pentru fiecare an fiscal.

C. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari și mijlocii

1. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.

2. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea soluționării, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal. Modificări (1)

3.1. Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidențele fiscale.

3.2.1. Dacă se constată diferențe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecție a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul și aplică procedura specială în domeniu.

3.2.2. În acest caz, termenul legal de soluționare a solicitării de rambursare se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării și data corectării diferențelor între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.1. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal;

b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare voluntară;

c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informațiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală, cât și pe baza informațiilor proprii ale compartimentului de specialitate.

4.2. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a condiției prevăzute la pct. 4.1 lit. c), contribuabilii mari pot depune scrisori de garanție bancară, emise de instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, cu excepția situației în care încadrarea inițială în categoria de risc fiscal mare s-a făcut ca urmare a începerii urmăririi penale în legătură cu acte săvârșite de respectivul contribuabil. Modificări (1)

4.3. Scrisoarea de garanție bancară trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții:

a) să cuprindă suma maximă pe care garantul se obligă să o plătească în cazul în care obligațiile fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală nu sunt achitate în termen - această sumă nu poate fi mai mică decât nivelul sumelor solicitate la rambursare prin aceste deconturi;

b) să aibă o durată minimă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, până la finalizarea inspecției fiscale ulterioare;

c) să cuprindă angajamentul garantului ca, în cazul neachitării de către garantat, în termen, a obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală sau a obligațiilor fiscale declarate de către contribuabil și scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară, acesta să plătească orice sumă care se încadrează în suma garantată prin scrisoarea de garanție bancară, în termen de maximum 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 111 din Codul de procedură fiscală.

4.4. În cazul depunerii scrisorii de garanție, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 4.3, procedura de soluționare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mic și se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară.

4.5. Verificarea îndeplinirii condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească scrisoarea de garanție bancară se face de compartimentul cu atribuții de colectare.

4.6. Compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în procedura de soluționare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare, pentru soluționarea cu inspecție fiscală anticipată a acestor deconturi. Nota se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare, iar după aprobare se transmite de îndată compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.

4.7. Dacă încadrarea la risc fiscal mic, ca urmare a depunerii scrisorii de garanție, se realizează în cursul derulării inspecției fiscale anticipate, acțiunea începută se va finaliza, cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală, transformându-se în inspecție fiscală ulterioară.

4.8. Organul fiscal competent va efectua inspecția fiscală ulterioară, în condițiile stabilite de Codul de procedură fiscală, în termenul de valabilitate a scrisorii de garanție bancară. Prin excepție, pentru contribuabilii care nu își reîntregesc scrisoarea de garanție potrivit pct. 4.9, pentru cei pentru care a fost deschisă procedura de insolvență sau s-a declanșat procedura de lichidare voluntară, precum și pentru situația în care s-a dispus începerea urmăririi penale în legătură cu acte săvârșite de respectivul contribuabil după finalizarea procedurii de soluționare a deconturilor potrivit pct. 4.4, inspecția fiscală se va iniția și finaliza în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de valabilitate a scrisorii, de la data deschiderii procedurii de insolvență sau declanșării procedurii de lichidare voluntară ori de la data înscrierii infracțiunilor în cazierul fiscal, după caz.

4.9. Pe perioada valabilității scrisorii de garanție bancară, aceasta se va valorifica de organul fiscal competent în cazul neachitării în termen a obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală sau a obligațiilor fiscale declarate de către contribuabil și scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară, în măsura în care nu are loc plata voluntară a acestor obligații. În cazul valorificării scrisorii de garanție bancară, aceasta va fi reîntregită în termen de maximum 15 zile de la data valorificării scrisorii.

4.10. În situația în care, cu ocazia inspecției fiscale ulterioare efectuate pentru verificarea rambursării acordate în condițiile pct. 4.4, nu se stabilesc obligații fiscale suplimentare, organul fiscal va restitui contribuabilului scrisoarea de garanție bancară, dacă acesta nu înregistrează alte obligații fiscale restante.

4.11. Organele fiscale vor respinge o scrisoare de garanție bancară, dacă aceasta nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 4.3.

5. În cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă persoana impozabilă îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:

a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal;

b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare voluntară;

c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare atât pe baza informațiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală, cât și pe baza informațiilor proprii ale compartimentului de specialitate;

d) nu a depus în ultimele 12 luni toate declarațiile fiscale, precum și declarațiile informative 390 (VIES) "Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare" și 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", pentru care persoanele impozabile aveau obligația transmiterii către organul fiscal; Modificări (1)

e) au ca obiect principal de activitate sau își desfășoară efectiv activitatea în următoarele domenii:

- " Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat", cod 4621;

- " Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor", cod 4631;

- " Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate", cod 4671;

- " Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare", cod 4673;

- " Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor", cod 4677.

6.1. Compartimentul de specialitate organizează o bază de date cuprinzând persoanele impozabile ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, pe baza informațiilor primite sau deținute în condițiile prezentului punct.

6.2. Pentru primul decont de TVA cu sume negative cu opțiune de rambursare supus soluționării după data intrării în vigoare a prezentului ordin, compartimentul de specialitate solicită, în scris, informații despre respectiva persoană impozabilă, astfel: Referințe în jurisprudență (2)

a) compartimentului cu atribuții de colectare și compartimentului juridic, informații privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 4.1 lit. b) și la pct. 5 lit. b);

b) Serviciului/Biroului/Compartimentului coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală, informații privind îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 4.1 lit. c) și la pct. 5 lit. c).

6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 4.1 lit. b) și c) și al pct. 5 lit. b) și c), se realizează, după caz, astfel: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

- prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuții de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator;

- prin referat motivat întocmit de Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală, aprobat de coordonatorul activității de inspecție fiscală sau de directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pe baza informațiilor rezultate din activitatea proprie despre respectivul contribuabil;

- prin referat motivat întocmit de compartimentul de specialitate și aprobat de directorul coordonator, pe baza informațiilor proprii privind comportamentul fiscal al contribuabilului în ultimele 12 luni.

6.4. Informațiile primite sau deținute privind încadrarea în categoria de risc fiscal mare, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit pct. 6.3 și transmise compartimentului de specialitate în termen de două zile de la data solicitării, se înscriu în baza de date organizată potrivit pct. 6.1.

6.5.1. Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 6.2 constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplinește condițiile menționate la pct. 4.1 lit. b) și c) sau la pct. 5 lit. b) și c), acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îl transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date. Modificări (1)

6.5.2. La primirea referatului de la organul de inspecție fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare. Modificări (1)

6.5.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sunt în curs de soluționare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului și data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

6.5.4. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care urmează să fie soluționate cu inspecție fiscală ulterioară, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.

6.5.5. Pe baza referatului primit în condițiile pct. 6.5.1, compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care stabilește încadrarea la risc fiscal mare și propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare.

6.5.6. Dispozițiile pct. 6.5.4 și 6.5.5 sunt aplicabile și pentru deconturile aflate în curs de soluționare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la pct. 6.5.1 era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situație, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desființează în condițiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

6.6. Compartimentele care au propus încadrarea în categoria de risc fiscal mare au obligația înștiințării de îndată a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea condițiilor care au determinat încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc și scoaterea din baza de date.

7.1. Pentru verificarea îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute la pct. 4.1 și 5, pentru toate deconturile de TVA cu sume negative cu opțiune de rambursare depuse, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării cazierului fiscal informații privind îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 4.1 lit. a) și la pct. 5 lit. a), respectiv compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării declarațiilor fiscale informații privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 5 lit. d) și e), pentru respectivul contribuabil. Modificări (1)

7.2. Compartimentul cu atribuții în domeniul gestionării cazierului fiscal va transmite compartimentului de specialitate informațiile solicitate în termen de două zile de la primirea solicitării. Modificări (1)

8.1. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de marii contribuabili se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de marii contribuabili, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta procedură.

8.2. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta procedură.

9.1. Dacă decontul de TVA supus analizei se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 4.1 și, după caz, la pct. 5, se soluționează cu inspecție fiscală anticipată. Modificări (1)

9.2. Rambursarea cu inspecție fiscală anticipată se soluționează potrivit prevederilor cap. II lit. C "Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată".

10.1. Dacă decontul de TVA supus analizei nu se încadrează în condițiile prevăzute la pct. 4.1 și, după caz, la pct. 5, se consideră cu risc fiscal mic, se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară și se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare, care se vizează de conducătorul compartimentului de specialitate și se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

10.2. Decizia de rambursare emisă pentru deconturile de TVA cu risc fiscal mic este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală. Modificări (1)

11. Prevederile cap. II lit. D "Operațiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii și arhivarea documentelor" se aplică în mod corespunzător.

D. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B

1. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.

2. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea soluționării, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

3.1. Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidențele fiscale.

3.2.1. Dacă se constată diferențe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecție a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul și aplică procedura specială în domeniu.

3.2.2. În acest caz, termenul legal de soluționare a solicitării de rambursare se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării și data corectării diferențelor dintre suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de exportatori se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

a) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informațiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală, cât și pe baza informațiilor proprii ale compartimentului de specialitate;

b) suma negativă solicitată la rambursare este mai mare decât dublul mediei lunare a sumelor negative declarate prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni [(total "suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - total "taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni]*).

*) Se au în vedere rândurile "Suma negativă a TVA în perioada de raportare" și "Taxa de plată în perioada de raportare" din formularul 300 "Decont de TVA". Nu se iau în calcul suma negativă de TVA în perioada de raportare și taxa de plată în perioada de raportare declarate prin decontul de TVA aflat în curs de soluționare.

5. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse ulterior unui decont care se soluționează cu inspecție fiscală anticipată se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară, dacă nu îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 4 de mai sus.

6. Prevederile cap. III lit. C pct. 6.1-11 se aplică în mod corespunzător. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depus de exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta procedură.

E. Termenul de efectuare a inspecției fiscale ulterioare Modificări (1)

1. În cazul contribuabililor mari și mijlocii, inspecția fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum 2 ani de la aprobare. Modificări (2), Derogări (1)

2. În cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare pentru exportatori, inspecția fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum 6 luni de la aprobare. Modificări (1)

3. Prin excepție de la prevederile pct. 1 și 2, inspecția fiscală ulterioară pentru rambursările cu risc fiscal mic aprobate se efectuează în termen de 30 de zile de la data încadrării ulterioare a respectivului contribuabil în gradul de risc fiscal mare, de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală.

CAPITOLUL IV Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de soluționare

Pentru contribuabilii care își modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea procedurii prevăzute de prezentul ordin, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.

CAPITOLUL V Raportarea modului de soluționare

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor raporta lunar Agenției Naționale de Administrare Fiscală situația rambursărilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Soluționarea solicitărilor de restituire
a taxei pe valoarea adăugată
Modificări (1)

Sumele negative de TVA mai mici de 5.000 lei cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecției fiscale.

CAPITOLUL VII Dispoziții speciale privind deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de soluționare

1. Dacă în cursul soluționării decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, procedura se încheie, iar sumele negative cuprinse în respectivul decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

2. Compartimentul învestit cu soluționarea decontului la momentul declarării inactivității fiscale întocmește un referat prin care propune încheierea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul unității fiscale și se transmite compartimentului de specialitate.

3. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta procedură, prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluționare a decontului aflat în curs de soluționare la data declarării inactivității fiscale. Decizia se comunică de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

4. După comunicarea deciziei, organul fiscal transferă sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a cărui procedură de soluționare s-a încheiat, din evidența separată în evidența pe plătitori.

ANEXA Nr. 1 la procedură Modificări (1)

FIȘA DE CALCUL
a Standardului individual negativ

Denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA
Codul de identificare
fiscală
Periodicitatea
depunerii
decontului
Lunar [ ]
Trimestrial [ ]
Semestrial [ ]
Anual [ ]
Județul Localitatea
Str. Nr. Bl. Sc. Ap.
Codul poștal Sectorul Tel.: Fax: E-mail
A. SIN-ul brut . . . . . . . . . . . . .
[SUMĂ TVA deductibil - SUMĂ TVA colectat]/nr. perioade de raportare
B. Motivația în cazul SIN = 1
- fapte de natura infracțiunilor în cazierul fiscal [ ]
- plătitor nou-înființat [ ]
- datele incomplete [ ]
- SIN-ul este negativ. [ ]
- Persoana impozabilă nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu. [ ]
- stabilit de administrația fiscală conform Referatului nr. . . . . [ ]
- Organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic conform Deciziei privind perioada fiscală nr. . . [ ]
C. Ajustare la inflație . . . . . . . . .
(rd. A x indice inflație)
D. Indicatori
Nr. crt. INDICATORI Punctaj
1 Capitaluri proprii
- mai mic sau egal cu 0 100
- mai mare decât 0 0
2 Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu*)
- mai mare sau egal cu 0 și mai mic sau egal cu 1 0
- mai mare decât 1 50
3 Profitabilitate = profit/cifră de afaceri
- egal cu 0 70
- mai mare decât 0 0
4 Raportul dintre media vânzărilor și media achizițiilor
- media vânzărilor mai mare decât media achizițiilor 0
- media vânzărilor mai mică decât media achizițiilor 45
5**) Declarații fiscale și informative nedepuse în perioada de referință
- niciuna (toate declarațiile depuse) 0
- cel puțin una 100
6***) Obligații fiscale restante în perioada de referință (cu excepția obligațiilor de plată restante la TVA)
- obligații la începutul perioadei mai mici decât obligațiile la sfârșitul perioadei 50
- obligații la începutul perioadei mai mari decât obligațiile la sfârșitul perioadei 30
- nu există 0
Total punctaj:
E. Coeficient de ajustare în funcție de comportamentul fiscal
. . . . . . . . . . . . . . . .
F. SIN conform coeficientului de ajustare
. . . . . . . . . . . . . . . .
G. SIN
. . . . . . . . . . . . . . . .

*) Indicatorul "Grad de îndatorare" se completează numai dacă există capital împrumutat (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an) și capitalul propriu este pozitiv.

**) Se verifică depunerea formularului 100 "Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat", a formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit", 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale", 103 "Declarație privind accizele", precum și a formularului 390 (VIES) "Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare" și a formularului 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național".

***) Se consideră toate obligațiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal și neachitate, cu excepția sumelor pentru care acesta beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.

LEGENDĂ:

Locul de unde se obțin elementele din fișa de calcul a SIN:

1. Bilanțul contabil, pentru pct. 1, 2 și 3, precum și contul de profit și pierderi, pentru pct. 3.

Rd. 1 = rd. 85 bilanț conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv rd. 36 bilanț conform aceluiași act normativ, pentru entitățile care întocmesc bilanț prescurtat;

Rd. 2 = rd. 56/rd. 85 bilanț conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, respectiv rd. 14/rd. 36 bilanț conform aceluiași act normativ, pentru entitățile care întocmesc bilanț prescurtat;

Datele se completează numai în condițiile în care capitalul propriu este pozitiv și există datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (capital împrumutat).

Rd. 3 = rd. 82 bilanț/rd. 1 cont profit și pierderi, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, respectiv rd. 33 bilanț/rd. 1 cont profit și pierdere conform aceluiași act normativ, pentru entitățile care întocmesc bilanț prescurtat.

2. Aplicația "DECIMP", pentru pct. 4, 5.

3. Fișa analitică de evidență pe plătitori, pentru pct. 6.

ANEXA Nr. 2 la procedură Modificări (1)

EVIDENȚA
deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

A. Evidența deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. II din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

CIF Decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare Suma negativă de TVA mai mică sau egală cu 10.000 lei Soluționat cu Standard individual negativ
Suspendare Decizie de rambursare Suspendare Decizie de rambursare
nr. data suma data începerii data încetării nr. data suma data începerii data încetării nr. data suma
- continuare -
Analiză documentară Inspecție fiscală Stingere
Suspendare Decizie de rambursare Adresa de transmitere Suspendare Decizie de rambursare Compensare Restituire Data efectuării operațiunii în trezorerie
data începerii data încetării nr. data suma nr. data data începerii data încetării nr. data suma

B. Evidența deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. III din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

CIF Decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare Deconturi soluționate de activitatea de administrare a veniturilor, cu inspecție fiscală ulterioară Deconturi soluționate cu inspecție fiscală anticipată Stingere
Suspendare Decizie de rambursare Adresa de transmitere Suspendare Decizie de rambursare Compensare Restituire Data efectuării operațiunii în trezorerie
nr. data suma data începerii data încetării nr. data suma nr. data data începerii data încetării nr. data suma

ANEXA Nr. 3 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa:
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
SIGLĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: SIGLĂ
Administrația Finanțelor Publice a . . . . . Fax:
Nr. . . . . . E-mail:

NOTIFICARE

Către

Persoană impozabilă (Denumirea/Numele și prenumele) ..................................................................

Codul de identificare fiscală................................................................................................................

Adresa: Localitatea .................................., str. ................................ nr. ...., bl. ...., ap. ..., et. ......, județul/sectorul ...............................

Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aferent lunii/trimestrului ............ anul ..........., ați solicitat rambursarea sumei de ........................... lei.

Având în vedere că nu dispunem de toate datele necesare soluționării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să prezentați, până cel târziu la data de ................, la dl/dna .............................., următoarele documente, pentru perioada ................:

- .......................................................................................................................................................;

- .......................................................................................................................................................;

- ...................................................................................................................................................... .

Documentele vor fi prezentate în original și în copie.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ....................................

Semnătura și ștampila unității ......................

Întocmit

Numele și prenumele ....................................

Funcția ..........................................................

Semnătura ....................................................

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4 la procedură Modificări (1)

FIȘA
indicatorilor de inspecție fiscală

1. Număr de rambursări soluționate fără inspecție fiscală în ultimele 24 de luni:

- până la 3 inclusiv 0 puncte;
- între 4-9 inclusiv 15 puncte;
- între 10-15 inclusiv 30 de puncte;
- între 16-18 inclusiv 45 de puncte;
- peste 18 60 de puncte.

2. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:

- pondere sumă neaprobată </= 2% 0 puncte;
- 2% < pondere sumă neaprobată </= 4% 5 puncte;
- 4% < pondere sumă neaprobată </= 6% 15 puncte;
- 6% < pondere sumă neaprobată </= 8% 35 de puncte;
- 8% < pondere sumă neaprobată </= 10% 45 de puncte;
- pondere sumă neaprobată > 10% 60 de puncte.

3. Ponderea sumelor rambursate în ultimele 24 de luni fără inspecție fiscală*) în cifra de afaceri:

- până la 5% inclusiv 0 puncte;
- între 5% și 10% inclusiv 5 puncte;
- între 10% și 15% inclusiv 15 puncte;
- între 15% și 20% inclusiv 30 de puncte;
- între 20% și 25% inclusiv 45 de puncte;
- peste 25% 60 de puncte.

Cifra de afaceri este cea cuprinsă la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 9, rd. 10, rd. 11, rd. 13, rd. 15 din formularul (300) "Decont de TVA", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 77/2010.

4. Persoana impozabilă are ca obiect principal de activitate și își desfășoară efectiv activitatea în domeniul:

- cod 4621 "Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat" 15 puncte;
- cod 4631 "Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor" 15 puncte;
- cod 4671 "Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate" 15 puncte;
- cod 4673 "Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare" 15 puncte;
- cod 4677 "Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor" 15 puncte.

Indicatorii de inspecție fiscală cuprinși în această fișă se stabilesc pentru ultimele 24 de luni, perioada fiind calculată până la data decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, supus analizei.

*) Sume rambursate fără inspecție fiscală sunt sumele aprobate la rambursare fără inspecție fiscală anticipată sau pentru care nu a fost efectuată inspecție fiscală ulterioară.

ANEXA Nr. 5 la procedură Modificări (2)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa:
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
SIGLĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: SIGLĂ
Administrația Finanțelor Publice a . . . . . Fax:
Nr. . . . . . E-mail:

DECIZIE
de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

Către: Denumirea/Numele și prenumele ................................................

Codul de identificare fiscală ...................................................................

Domiciliul fiscal: Localitatea ..........................., str. ................................ nr. ........., bl. .........., ap. .........., et. .........., județul/sectorul .........................................

În baza art. 85 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală ..................................., înregistrat sub nr. ................. din ..............................., și a analizei de risc/inspecției fiscale efectuate în perioada ......................., se stabilește taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

TVA solicitată la rambursare ..................................... lei;
TVA aprobată la rambursare ..................................... lei;
TVA respinsă la rambursare ..................................... lei.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 115, 116 sau 117, după caz, din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Aprobat Verificat Întocmit
Numele și prenume ................... Numele și prenume ................... Numele și prenume ...................
Funcția ............................. Funcția ............................. Funcția .............................
Data ................................ Data ................................ Data ................................
Semnătura ........................... Semnătura ........................... Semnătura ...........................

Cod M.F.P. 14.13.02.02

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 6 la procedură Modificări (2)

FIȘA
de analiză de risc

Codul de identificare fiscală ..............................................................................................................
Denumirea ..................................................................................................................................
Domiciliul fiscal ............................................................................................................................
Nr. crt. Sume negative de TVA Observații
1. Suma solicitată la rambursare
2. - din perioada de raportare
3. - din perioadele anterioare de raportare
4. - perioada
5. - perioada
6. - perioada
7. - perioada
8. - perioada
9. - perioada
10. - perioada
11. - perioada
12. - perioada
Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât Standardul individual negativ.
Nr. crt. Indicatori Punctaj Punctaj acordat
1 Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni
- veniturile din perioada analizată mai mari decât media veniturilor în ultimele 12 luni 0
- veniturile din perioada analizată mai mici decât media veniturilor în ultimele 12 luni 50
2 Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni
- achizițiile din perioada analizată mai mici decât media achizițiilor în ultimele 12 luni 0
- achizițiile din perioada analizată mai mari decât media achizițiilor în ultimele 12 luni 50
3 Operațiunea preponderentă din operațiunile de livrări/prestări
- scutită cu drept de deducere 0
- scutită fără drept de deducere 30
- livrare/prestare cu cota 19% 40
- livrare/prestare cu 9% 40
- livrare cu 5% 0
TOTAL:
Aprobat Întocmit

ANEXA Nr. 7 la procedură Modificări (2)

FIȘA
de analiză de risc - instrucțiuni de completare

Fișa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:

Cartușul "Suma solicitată la rambursare" se completează astfel:

- rd. 1 "Suma solicitată la rambursare" se completează cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 38 al decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare - formularul (300) "Decont de TVA", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 77/2010.

- rd. 2 "din perioada de raportare" se completează cu suma negativă de TVA din rd. 31 al decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa și celelalte rânduri ale cartușului cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.

În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există și deconturi cu sume pozitive, în coloana "Observații" se va înscrie suma pozitivă, iar coloana "Sume negative TVA" va rămâne necompletată.

Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative TVA" se vor compara, fiecare în parte, cu Standardul individual negativ (SIN), iar în coloana "Observații" se va menționa dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN.

Cartușul "Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.

- rd. 1 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (rândul 16, mai puțin rd. 5, 6, 7, 8 și 12 din decontul de TVA);

- rd. 2 "Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibilă (rd. 30 din decontul de TVA);

- rd. 3 "Operațiunea preponderentă din operațiunile de livrări/prestări" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:

- scutită cu drept de deducere - (rd.1+ rd. 2+rd. 3+ rd. 4+rd. 13)/rd. 16;

- scutită fără drept de deducere - rd. 14/rd. 16;

- livrare/prestare cu cota 19% - rd. 9/rd. 16;

- livrare/prestare cu 9% - rd. 10/rd. 16;

- livrare cu 5% - rd. 11/rd. 16.

După stabilirea ponderilor se acordă punctajul numai pentru operațiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele 4 tipuri de operațiuni prevăzute de formular.

ANEXA Nr. 8 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa:
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
SIGLĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: SIGLĂ
Administrația Finanțelor Publice a . . . . . Fax:
Nr. . . . . . E-mail:

Înștiințare

Către

Persoană impozabilă (Denumirea/Numele și prenumele) .........................................

Codul de identificare fiscală .................................................

Adresa: Localitatea .........., str. ....... nr. ........., bl. ......, ap. ..., et. ......., județul/sectorul ...........................

Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aferent lunii/trimestrul .......... anul ........., ați solicitat rambursarea sumei de ......................... lei.

În vederea soluționării acestei solicitări vă rugăm să prezentați, până cel târziu la data de ......., la dl/dna .............................., camera ...., următoarele documente, pentru perioada ...........................:

- jurnale de vânzări și de cumpărări; [ ]
- balanța de verificare; [ ]
- contracte comerciale, facturi și documente vamale care să ateste exportul efectuat; [ ]
- documente care să ateste efectuarea unei investiții, precum și alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare; [ ]
- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării. [ ]

Documentele vor fi prezentate în original și în copie.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Întocmit

Numele și prenumele .......................

Funcția ...................................

Semnătura .................................

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 9 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală ................................................

Nr. ......................

Aprobat
Conducătorul unității fiscale,
...................................

Avizat

Șeful compartimentului de specialitate,

................................................

REFERAT
pentru analiza documentară

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Codul de identificare fiscală ................

Denumirea .........................

Domiciliul fiscal ...................

B. Analiza documentară

1 Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
2 SIN-ul
3 Suma negativă solicitată la rambursare
4 Diferența între suma solicitată și SIN
5 TVA deductibilă
6 Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor perioadeș [ ] Da
[ ] Nu
7 Oferă ultimul raport de inspecție fiscală motive pentru inițierea unei inspecții anticipateș [ ] Da
[ ] Nu
8 Au fost solicitate documente suplimentareș Da, adresa nr. ................ din ....
9 Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea termenului stabilit de organul fiscal [ ] Decontul se transmite activității de inspecție fiscală
10 Plătitorul a solicitat amânarea termenului de prezentare a documentelor [ ] Da
[ ] Nu
11 Amânarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobată [ ] Da, până la data de ................
[ ] Nu
12 Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit borderoului anexat:
13 Documente analizate și aspecte constatate
14 Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare: [ ] Da, în totalitate
- suma .....................
[ ] Nu, se transmite pentru inspecție fiscală anticipată

Întocmit

ANEXA Nr. 10 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală ................................................

Nr. ....................../...........................................

Avizat Aprobat
Șeful compartimentului de specialitate,
....................................
Conducătorul unității fiscale,
....................................

REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de marii contribuabili nr. ................... din ......................, aferent perioadei ............................

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea ......................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........................................................................

Domiciliul fiscal ..............................................................................................

B. Analiza documentară

1. Fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal [ ]

2. A fost deschisă procedura de insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare voluntară [ ]

Motivație ...................................................................................................... ...................................................................................................................

3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare [ ]

Motivație ...................................................................................................... ...................................................................................................................

4. Ca urmare a depunerii Scrisorii de garanție bancară nr. ........../..............., decontul de TVA se încadrează la risc fiscal mic [ ]

C. Concluzii

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA [ ]

b) Se propune transmiterea spre soluționare cu inspecție fiscală anticipată, având în vedere următoarele: [ ]

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Întocmit

ANEXA Nr. 11 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice a ...............

Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii

Nr. ......................./......................

Avizat Aprobat
Șeful compartimentului de specialitate,
....................................
Conducătorul unității fiscale,
....................................

REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii nr. ................... din ......................, aferent perioadei ............................

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea .............................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA ...............................................................

Domiciliul fiscal .....................................................................................

B. Analiza documentară

1. Fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal [ ]

2. A fost deschisă procedura de insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare voluntară [ ]

Motivație ............................................................................................. ..........................................................................................................

3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare [ ]

Motivație ............................................................................................. ..........................................................................................................

4. Nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declarațiile fiscale, precum și declarațiile informative 390 (VIES) "Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare" și 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", pentru care persoana impozabilă respectivă avea obligația transmiterii către organul fiscal [ ]

Motivație ............................................................................................. ..........................................................................................................

5. Au ca obiect principal de activitate sau își desfășoară efectiv activitatea în următoarele domenii:

- " Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat", cod 4621 [ ]

- " Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor", cod 4631 [ ]

- " Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate", cod 4671 [ ]

- " Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare", cod 4673 [ ]

- " Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor", cod 4677 [ ]

Motivație ............................................................................................. ..........................................................................................................

C. Concluzii:

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA [ ]

b) Se propune transmiterea spre soluționare cu inspecție fiscală anticipată, având în vedere următoarele: [ ]

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Întocmit

ANEXA Nr. 12*) la procedură Modificări (1)

*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

Cerere de aplicare a regimului special de rambursare
SIGLĂ a taxei pe valoarea adăugată SIGLĂ
pentru anul fiscal . . . . . . . . . . . . . .
I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
II. INFORMAȚII FINANCIARE
Rulajul debitor al contului de clienți (4111)
Volumul exportului și/sau livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de TVA în anul precedent
Procent , %
Vă rog a-mi aproba aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
Anexez următoarele documente:
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat

ANEXA Nr. 13 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice a ...............

Administrația Finanțelor Publice a .................

Nr. ......................./......................

Avizat Aprobat
Șeful compartimentului de specialitate,
....................................
Conducătorul unității fiscale,
....................................

REFERAT
privind regimul special pentru exportatori

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea ........................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..........................................................................

Domiciliul fiscal ................................................................................................

B. Analiza documentară a Cererii nr. ............/data

Au fost analizate următoarele documente:

..................................................................................................................

Din analiza documentelor prezentate a rezultat:

..................................................................................................................

C. Analiza informațiilor deținute de organul fiscal

Au fost analizate următoarele informații:

1. Raportul de inspecție fiscală [ ]

2. Decontul de taxă pe valoarea adăugată [ ]

3. Aplicația de gestionare a cazierului fiscal [ ]

4. Informații de la compartimentul cu atribuții de colectare și de la compartimentul juridic privind deschiderea procedurii de insolvență sau declanșarea procedurii de lichidare voluntară [ ]

1. Din Raportul de inspecție fiscală nr. ............ din ......................

2. Din Decontul de TVA aferent lunii ....................... anul ............, înregistrat la organul fiscal cu nr. ........... din ...................................

3. Din informațiile transmise de .................................................................................

D. Concluzii

a) Se propune aprobarea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA pentru anul fiscal [ ]

b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele: [ ]

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

c) Se propune anularea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere următoarele: [ ]

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Întocmit

ANEXA Nr. 14 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa:
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
SIGLĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: SIGLĂ
Administrația Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:
Nr. . . . . . E-mail:

DECIZIE
privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori

Către: Denumirea/Numele și prenumele .......................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea .........................., str. ............................... nr. .........., bl. ....., ap. ....., et. ........, județul/sectorul ..............................................

Cod de identificare fiscală ....................................................................................

În baza prevederilor cap. III din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, a Cererii nr. ................ din data ...................... și a Referatului privind îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea regimului special nr. ...............din data .............................., vă comunicăm:

- Se aprobă aplicarea regimului special pentru anul fiscal ......... [ ]

- Nu se aprobă aplicarea regimului special [ ]

- Încetează aplicarea regimului special [ ]

Motivația respingerii/încetării: ............................................................................................... ...................................................................................................................................

Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, aprobată prin prezenta decizie, este valabilă de la data comunicării până la sfârșitul anului fiscal pentru care a fost aprobat, dacă au fost păstrate condițiile prevăzute la cap. III din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Aprobat

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Verificat Întocmit
Numele și prenumele ........................................... Numele și prenumele ...........................................
Funcția ....................................................... Funcția .......................................................
Semnătura ..................................................... Semnătura .....................................................

Cod M.F.P. 14.13.02.02/s

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 15 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală ................................................

Nr. ......................

Avizat Aprobat
Șeful compartimentului de specialitate,
....................................
Conducătorul unității fiscale,
....................................

REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de exportatori nr. .................. din ......................, aferent perioadei ............................

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea ...........................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA .............................................................................

Domiciliul fiscal ...................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Analiza documentară

1. Suma solicitată depășește dublul mediei lunare a TVA [ ]

- lei -
Luna Suma negativă a TVA în perioada de raportare Taxa de plată în perioada de raportare
TOTAL:

Media lunară a TVA = (Total "suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - Total "taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni.

2. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare [ ]

Motivație ......................................................................................................

................................................................................................................

3. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabilă care desfășoară activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adăugată a fost aprobată prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVA nr. ....../.......... [ ]

C. Concluzii

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA [ ]

b) Se propune transmiterea spre soluționare cu inspecție fiscală anticipată, având în vedere următoarele: [ ]

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Întocmit

ANEXA Nr. 16 la procedură Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa:
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
SIGLĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: SIGLĂ
Administrația Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:
Nr. . . . . . E-mail:

DECIZIE
privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru contribuabilii declarați inactivi fiscal

Către: Denumirea/Numele și prenumele .......................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea .........................., str. ............................... nr. .........., bl. ....., ap. ....., et. ............. județul/sectorul ..............................................

Cod de identificare fiscală ....................................................................................

În baza prevederilor cap. VII din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. ...../........., prin care ați fost declarat inactiv fiscal, vă informăm asupra încheierii procedurii de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, aferent perioadei......... .

Sumele negative cuprinse în decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Aprobat

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Verificat Întocmit
Numele și prenumele ............................................... Numele și prenumele ...............................................
Funcția ........................................................... Funcția ...........................................................
Semnătura ......................................................... Semnătura .........................................................

Cod M.F.P. 14.13.02.02/i.f.

www.anaf.ro

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...