Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 44/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității la nivelul asistenței medicale ambulatorii în vederea creșterii calității actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 26 februarie 2010.

În vigoare de la 26 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 44/53

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sănătății nr. CSA 516 din 20 ianuarie 2010 și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG 75 din 21 ianuarie 2010,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

În sensul prezentului ordin, asistența medicală ambulatorie cuprinde toate cabinetele medicale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, indiferent de forma lor de organizare, care asigură asistență medicală în:

a) asistența medicală primară;

b) ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și de medicină dentară;

c) asistența medicală de recuperare-reabilitare a sănătății.

Art. 2. -

Medicii care își desfășoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la art. 1 au obligația să acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate pe baza unei programări telefonice sau prin alte mijloace, după caz, efectuată cu cel puțin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită.

Art. 3. -

Pentru realizarea programării telefonice a serviciilor medicale, în condițiile prezentului ordin, cabinetele medicale prevăzute la art. 1 au obligația să afișeze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot efectua programările.

Art. 4. -

Toate programările efectuate în condițiile prezentului ordin, indiferent de mijloacele prin care au fost realizate, se consemnează, obligatoriu, în evidențele primare existente la nivelul cabinetului medical.

Art. 5. -

(1) În vederea creșterii calității actului medical, la programarea serviciilor medicale se vor lua în considerare cel puțin următoarele criterii:

a) în asistența medicală primară: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că timpul mediu/consultație este de 15 minute;

b) în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că timpul mediu/consultație este de 15 minute;

c) în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice: programul zilnic de activitate al cabinetului și capacitatea tehnică a aparaturii existente în dotarea acestuia;

d) în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile de medicină dentară: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate și complexitatea serviciilor medicale de medicină dentară care se solicită a fi efectuate;

e) în ambulatoriul de specialitate pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătății: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, aparatura din dotare și durata serviciilor medicale care se solicită a fi efectuate.

(2) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecțiune subacută se pot programa în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data solicitării și numai cu acordul scris al bolnavului.

(3) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecțiune cronică se pot programa în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data solicitării și numai cu acordul scris al bolnavului.

Art. 6. -

(1) În situația în care bolnavul nu poate respecta, din motive justificate, data și ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va anunța cabinetul medical la care a fost programat, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite.

(2) În situația în care cabinetul medical nu poate respecta, din motive justificate, data și ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta este obligat să anunțe bolnavul în cauză, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite.

Art. 7. -

Fac excepție de la prevederile prezentului ordin:

a) situațiile de urgență medico-chirurgicală;

b) cabinetele medicale care funcționează în mediul rural, în localități unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare, nu există posibilitatea efectuării programărilor telefonice sau prin oricare alte mijloace;

c) serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecțiune acută.

Art. 8. -

(1) Organizarea și efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale în condițiile prezentului ordin se realizează de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) La efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) pot participa și reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică.

Art. 9. -

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistența medicală ambulatorie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și alte instituții implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Cseke Attila Nicolae Lucian Duță

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...