Curtea Constituțională

Decizia nr. 23/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Astra" - S.A. din Pitești în Dosarul nr. 416/46/2009 al Curții de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, cu referire la jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 416/46/2009, Curtea de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Astra" - S.A. din Pitești în cadrul soluționării recursului declarat împotriva unei încheieri pronunțate de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece instituie exercitarea neuniformă a dreptului de recurs pentru părți și pentru persoanele interesate, cu consecința creării unei situații mai favorabile pentru recurenți, în raport cu intimații din cauză.

Curtea de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și-a exprimat opinia în sensul netemeiniciei excepției de neconstituționalitate.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, având următorul cuprins:

"

(2) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai recursului.

(3) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(4) Recursul se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează recursul curții de apel în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înființate în alt județ, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei.

(5) Motivele recursului se pot depune la instanță, cu cel puțin două zile înaintea termenului de judecată."

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile de lege criticate încalcă dispozițiile constituționale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiție și în art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiției. De asemenea, sunt invocate și prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a pronunțat asupra dispozițiilor criticate, raportate la aceleași prevederi din Constituție și din Convenție ca și cele invocate în prezenta cauză, prin Decizia nr. 1.367 din 27 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 9 decembrie 2009, respingând ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a acestora. Cu acel prilej, Curtea a reținut că art. 6 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 conține norme de procedură necontencioasă, iar, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, este atributul exclusiv al legiuitorului să reglementeze procedura de judecată, evident cu respectarea și a celorlalte prevederi sau principii din Legea fundamentală. Legiuitorul este îndrituit din punct de vedere constituțional să adopte reglementări procedurale specifice, iar această opțiune a sa este justificată de materia în care a fost adoptată reglementarea criticată, și anume în cea a înregistrării mențiunilor în registrul comerțului.

Prin aceeași decizie, Curtea a reținut că faptul că recurentul își poate motiva cererea cu cel puțin două zile înainte de termenul de judecată nu încalcă dreptul la un proces echitabil. Astfel, în cazul în care intimatul apreciază că nu a putut lua la cunoștință motivele de recurs, poate solicita instanței aplicarea art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în sensul acordării unui nou termen de judecată pentru pregătirea apărării. Așadar, intimatul își poate exercita apărarea în mod eficient, fără a fi pus într-o situație de inferioritate în raport cu recurentul.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția și considerentele deciziei mai sus menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Astra" - S.A. din Pitești în Dosarul nr. 416/46/2009 al Curții de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 ianuarie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

;
se încarcă...