Parlamentul României

Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi persoanele pentru care exista obligația asigurării în sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.

(4) Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Perioadele pentru care, în condițiile prevăzute de prezenta lege, persoanele prevăzute la alin. (1) achită contribuția de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

Art. 2. -

(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Modificări (1)

(2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reședință a persoanei interesate.

Art. 3. -

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi și ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Art. 4. -

(1) Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuției de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă, reglementată de legislația în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plății în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

(2) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) o constituie cel puțin valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, reglementat de legislația în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plății contribuției de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (2) nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(4) Valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la alin. (3), este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

Art. 5. -

Cota de contribuție de asigurări sociale, prevăzută la art. 4 alin. (1), care se utilizează la calculul contribuției de asigurări sociale datorate este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

Art. 6. -

(1) Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Modificări (1)

(2) Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale calculată potrivit prevederilor art. 4 și 5 se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata contribuției față de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

(3) Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează prin mandat poștal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

Art. 7. -

Baza lunară de calcul la care se achită contribuția de asigurări sociale, respectiv cea prevăzută la art. 4 alin. (2), se folosește la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 20 octombrie 2016.

Nr. 186.

ANEXĂ

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . ./CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
Nr. . . . . . . . . . . din ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Încheiat între

Casa Teritorială de Pensii . . . . . . . . . ., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poștal . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . /sectorul . . . . . . . . . ., și

Titular contract . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) CNP . . . . . . . . . ., sex (M/F) . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . . (an/lună/zi), actul de identitate: . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., adresa: localitatea: . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poștal . . . . . . . . . ., județul/sectorul: . . . . . . . . . ., telefonul: . . . . . . . . . .

[ ] reprezentat prin mandatar . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) CNP . . . . . . . . . ., actul de identitate: . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Art. 1. -

Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.

Art. 2. -

(1) Perioada de asigurare și venitul asigurat sunt:

a) anul 2011, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

b) anul 2012, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

c) anul 2013, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

d) anul 2014, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

e) anul 2015, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

f) anul 2016, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

g) anul 2017, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei.

(2) Cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă este cea prevăzută în actele normative în vigoare în perioada pentru care se încheie asigurarea, potrivit alin. (1).

(3) Totalul cuantumului contribuției de asigurări sociale este de . . . . . . . . . . lei.

(4) Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentând cuantumul contribuției de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata, față de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

(5) Plata contribuției se efectuează: Modificări (1)

a) integral, într-o singură tranșă - în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii;

b) în tranșe lunare - în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

(6) Contul în care se plătește contribuția de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este . . . . . . . . . . .

(7) Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Art. 3. -

Obligațiile Casei sunt următoarele:

a) plata pensiei cuvenite în sistemul public de pensii;

b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual și a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

Art. 4. -

Obligațiile asiguratului sunt următoarele:

a) achitarea contribuției de asigurări sociale în cuantumul și în modul stabilite la art. 2;

b) înștiințarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;

c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.

Art. 5. - Clauze:

(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale.

(2) Prezentul contract de asigurare socială intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante și înregistrarea acestuia la Casă.

(3) Durata contractului expiră la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut de lege, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia. Modificări (1)

(4) În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

Art. 6. -

Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesoluționate între părți pe cale amiabilă, sunt de competența secțiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curților de apel sau, după caz, se soluționează de instanțele competente potrivit legii.

Asigurător,
. . . . . . . . . .
Asigurat,
. . . . . . . . . .
;
se încarcă...