Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 68/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local, precum și a dispozițiilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, excepție ridicată de Liviu Lupea în Dosarul nr. 520/35/CA/2009 al Curții de Apel Oradea - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal, cauză ce formează obiectul Dosarului nr. 5.136D/2009 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul și în dosarele nr. 5.223D/2009, nr. 5.285D/2009, nr. 5.420D/2009, nr. 6.415-6.419D/2009, nr. 6.674D/2009, nr. 6.706D/2009, nr. 6.718D/2009, nr. 6.728D/2009, nr. 6.823D/2009, nr. 6.829D/2009, nr. 6.990D/2009 și nr. 7.053D/2009, având ca obiect excepții de neconstituționalitate fie a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, în integralitatea sa, fie a unor dispoziții din aceasta.

La apelul nominal răspund Inspectoratul de Stat în Construcții, în calitate de parte în Dosarul nr. 5.420D/2009, prin consilier juridic cu delegație depusă la dosar, precum și Iordache Bostan, autorul excepției ce formează obiectul Dosarului nr. 6.419D/2009. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea parțială de obiect al acestor cauze, pune în discuție problema conexării lor.

Părțile prezente și reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 7.053D/2009, nr. 6.990D/2009, nr. 6.829D/2009, nr. 6.823D/2009, nr. 6.728D/2009, nr. 6.718D/2009, nr. 6.706D/2009, nr. 6.674D/2009, nr. 6.415-6.419D/2009, nr. 5.420D/2009, nr. 5.285D/2009 și nr. 5.223D/2009 la Dosarul nr. 5.136D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului legal al părții Inspectoratul de Stat în Construcții, care susține respingerea excepției de neconstituționalitate, pentru motivele expuse în notele scrise depuse la dosar.

Având cuvântul asupra excepției de neconstituționalitate ce formează obiectul Dosarului nr. 6.419D/2009, domnul Iordache Bostan susține faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 este neconstituțională, motiv pentru care apreciază că se impune repunerea sa în funcția deținută anterior demiterii sale "politice".

Reprezentantul Ministerului Public menționează că, ulterior ridicării excepțiilor de neconstituționalitate, prin Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009, Curtea Constituțională a constatat, în cadrul controlului prealabil, că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice este neconstituțională. Totodată, prin Decizia nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009, astfel cum au fost preluate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, sunt, de asemenea, neconstituționale. Ca atare, pune concluzii de respingere a excepției ca devenită inadmisibilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin încheierile din 27 mai 2009, 10 iunie 2009, 26 iunie 2009, 29 iunie 2009, 23 iunie 2009, 9 iunie 2009, 11 iunie 2009, 3 iulie 2009, 14 iulie 2009, 5 august 2009, 14 august 2009, 10 august 2009 și 26 august 2009, pronunțate în dosarele nr. 520/35/CA/2009, nr. 511/35/CA/2009, nr. 382/64/2009, nr. 641/35/CA/2009, nr. 912/44/2009, nr. 888/44/2009, nr. 910/44/2009, nr. 821/44/2009, nr. 860/44/2009, nr. 421/42/2009, nr. 381/64/F/C.A.-Fisc/2009, nr. 256/32/2009, nr. 435/42/2009, nr. 718/119/2009, nr. 891/46/2009, nr. 892/44/2009 și nr. 944/57/2009, Curtea de Apel Oradea - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel Ploiești - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel Bacău - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal și Curtea de Apel Alba Iulia - Secția de contencios administrativ și fiscal au sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, în ansamblul său, precum și ale art. I, art. II alin. (2), art. III și IV din aceasta, în special.

Excepțiile au fost ridicate de Liviu Lupea, Nadia Florentina Racz, Vasile Ungureanu, Lucian Chindlea, Sorin Constantin, Ilie Deca, Mihail Bucur, Paraschiv Usturoi, Iordache Bostan, Viorica Arghir, Sandu Cezar Aanegroae, Constantin Stere, Marlena Prejmerean, Florin Epure, Ionel Duță și Marius Corneliu Petru Lăzărescu în cauze având ca obiect acțiuni în anulare a unor acte administrative, respectiv a unor ordine ale unor miniștri, emise în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009, prin care s-a dispus încetarea raporturilor de muncă ale autorilor excepției.

În motivarea excepțiilor de neconstituționalitate, având un conținut identic, se susține, în esență, că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 încalcă principiul nediscriminării și dreptul la muncă, deoarece prevăd desființarea unora dintre funcțiile publice de conducere, înființându-se în locul acestora funcțiile de director coordonator al serviciului public deconcentrat din cadrul ministerelor și al altor organe ale administrației publice centrale. Mai mult, contrar principiilor de bază ale administrației publice locale, această nouă funcție se exercită în baza unui contract de management și fără obligația depunerii jurământului față de țară. Actul normativ criticat nu înscrie această funcție în categoria funcțiilor publice, deși ea implică, prin definiție, exercitarea unor atribuții și responsabilități în realizarea unor prerogative de putere publică, și, deci, aplicarea regimului juridic de drept public, nu privat. Se mai susține că prin desființarea unei funcții publice ocupate de un funcționar public și crearea în locul acesteia a unei funcții de demnitate publică se realizează, pe de o parte, o discriminare nepermisă, dar și că această măsura nu conduce la reducerea cheltuielilor bugetare, așa cum se afirmă în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009, de vreme ce în locul unor posturi desființate se reînființează altele, dar sub o denumire modificată. Totodată, se arată că dispozițiile art. III alin. (12) din ordonanță permit cumulul de funcții contractuale cu o funcție publică, deoarece, suspendând de drept raporturile de serviciu sau de muncă anterioare, asigură persoanei care ocupă funcția de conducere în limitele răspunderii contractuale asumate prin contractul de management posibilitatea revenirii în sistemul public în caz de reziliere a acestui contract. Astfel, acestei persoane i se asigură confortul a două locuri de muncă, în timp ce ocupantului actual al funcției publice i se asigură un loc de muncă doar în măsura existenței unor posturi vacante.

De asemenea, în motivarea excepției de neconstituționalitate ce constituie obiectul Dosarului nr. 6.419D/2009, se mai arată că dispozițiile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009, potrivit cărora "Contractele de management educațional încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență" încalcă prevederile art. 61 alin. (1) ce consacră Parlamentului rolul de unică autoritate legiuitoare a țării, nu îndeplinesc exigențele de previzibilitate și accesibilitate specifice normei juridice și înfrâng dreptul de proprietate privată, deoarece, potrivit Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, noțiunea "bun" înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economică, astfel că dreptul la salariu poate fi asimilat unui drept de proprietate.

Curtea de Apel Oradea - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia în dosarele nr. 5.136D/2009, nr. 5.223D/2009 și nr. 5.420D/2009, apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia în Dosarul nr. 5.285D/2009, apreciază că dispozițiile art. III și ale art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 sunt neconstituționale, fiind contrare principiului neretroactivității legii civile, principiului autonomiei locale, precum și principiului securității raporturilor juridice. În ceea ce privește dispozițiile art. III alin. (1) din același act normativ, ce constituie obiectul excepției de neconstituționalitate invocate în Dosarul nr. 6.706D/2009, aceeași instanță de judecată consideră că sunt încălcate și prevederile art. 73 alin. (3) lit. j), art. 115 și 41 din Constituție, deoarece "Guvernul nu poate emite ordonanțe în domenii ce fac obiectul legii organice", iar ordonanța de urgență criticată nu conține o motivare de fond a urgenței și afectează, totodată, un drept fundamental, dreptul la muncă. În plus, aceste dispoziții contravin și principiului separației puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție, întrucât intervin asupra contractelor individuale de muncă, în timp ce numai instanțele de judecată au competența de a dispune încetarea, pentru motivele înscrise în legile ordinare, a raporturilor juridice aflate în curs de executare.

Aceeași instanță de judecată, dar în alt complet, exprimându-și opinia în Dosarul nr. 6.823D/2009, apreciază că excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 este neîntemeiată.

Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia în dosarele nr. 6.415-6.419D/2009 și nr. 6.990D/2009, apreciază că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009, în integralitate, și, în special, dispozițiile art. III și art. II alin. (2) din aceasta sunt neconstituționale, deoarece încalcă prevederile art. 11, art. 115 alin. (4) și (6), art. 73 alin. (3) lit. j), art. 61 alin. (1), art. 41, art. 44 și ale art. 47 din Constituție, precum și ale art. 6 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și ale art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului de proprietate. Un argument în plus prezentat de instanța de judecată în acest sens îl constituie nesocotirea principiului predictibilității, deoarece "nesiguranța stabilității într-o funcție publică a fost reglementată ca o regulă de drept discreționară, oricând aplicabilă la dispoziția executivului".

Curtea de Apel Ploiești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia în dosarele nr. 6.674D/2009 și nr. 6.728D/2009, apreciază că excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 este neîntemeiată.

Curtea de Apel Bacău - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia în Dosarul nr. 6.718D/2009, consideră că excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 este întemeiată.

Curtea de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal nu își exprimă opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I, III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009, ce constituie obiectul Dosarului nr. 6.829D/2009 al Curții Constituționale.

Curtea de Apel Alba Iulia - Secția de contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia în Dosarul nr. 7.053D/2009, apreciază că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 încalcă prevederile art. 41 și ale art. 115 alin. (4) din Constituție.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Guvernul, exprimându-și punctul de vedere, consideră că excepția de neconstituționalitate este, pe de o parte, inadmisibilă, deoarece Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 a fost abrogată expres prin art. XIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009. Pe de altă parte, apreciază că excepția este inadmisibilă, deoarece dispozițiile de lege criticate nu contravin normelor fundamentale și convenționale invocate. Se susține, în esență, că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituție, astfel cum rezultă din Nota de fundamentare și preambulul său, iar dispozițiile acesteia nu afectează exercitarea dreptului la muncă, principiul egalității în drepturi și al nediscriminării și nici principiile de bază ale administrației publice locale.

Avocatul Poporului, exprimându-și punctul său de vedere în dosarele nr. 5.136D/2009 și nr. 6.415-6.419D/2009, precizează că dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 au fost declarate ca fiind neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 1.257 din 7 octombrie 2009. Ca atare, sub incidența prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, în integralitatea sa, precum și dispozițiile art. I, art. II alin. (2), art. III și IV din aceasta, în special.

Curtea Constituțională constată că, la o dată ulterioară sesizării sale, actul normativ criticat a fost abrogat expres prin art. XIV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009.

Totodată, Curtea constată că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 au fost preluate în integralitatea lor, cu modificări nesemnificative, în cuprinsul actului normativ abrogator, astfel că aceasta urmează să se pronunțe asupra dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009.

Textele din Constituție pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (3), (4) și (5), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 41, art. 44, art. 47, art. 54, art. 61 alin. (1), art. 73 alin. (3) lit. j), n) și p), ~art. 102~, ~art. 115~ alin. (1), (4), (5) și (6), ~art. 120~ alin. (1) și ale ~art. 121~ alin. (1). Sunt invocate și dispozițiile art. 2, art. 7 și art. 21 pct. 2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, art. 6 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și ale art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată că prin Decizia nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2010, Curtea a examinat constituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 - astfel cum a fost sesizată - și a constatat cu acel prilej că dispozițiile acesteia au fost preluate în integralitate și cu modificări nesemnificative în cuprinsul unor dispoziții din actul normativ abrogator - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009. Ca atare, Curtea s-a pronunțat asupra dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 și a constatat, pentru argumentele acolo arătate, că acestea sunt neconstituționale.

Curtea reține că, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituție, "Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept", iar potrivit alin. (4) al aceluiași articol, "De la data publicării, deciziile [Curții Constituționale - n.n.] sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor".

Așa fiind, Curtea constată, în temeiul art. 29 alin. (3) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, că excepția de neconstituționalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

În ceea ce privește dispozițiile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, criticate de autorul excepției ce formează obiectul Dosarului nr. 6.419D/2009, potrivit cărora "Contractele de management educațional încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență", Curtea constată că acestea nu au fost preluate în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009, însă, în temeiul art. XIV alin. (1) din acest din urmă act normativ, sunt, în prezent, abrogate. Așadar, această excepție de neconstituționalitate urmează să fie respinsă, de asemenea, ca devenită inadmisibilă, însă în temeiul art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local, excepție ridicată de Liviu Lupea, Nadia Florentina Racz, Vasile Ungureanu, Lucian Chindlea, Sorin Constantin, Ilie Deca, Mihail Bucur, Paraschiv Usturoi, Viorica Arghir, Sandu Cezar Aanegroae, Constantin Stere, Marlena Prejmerean, Florin Epure, Ionel Duță și Marius Corneliu Petru Lăzărescu în dosarele nr. 520/35/CA/2009, nr. 511/35/CA/2009, nr. 382/64/2009, nr. 641/35/CA/2009, nr. 912/44/2009, nr. 888/44/2009, nr. 910/44/2009, nr. 821/44/2009, nr. 421/42/2009, nr. 381/64/F/C.A.-Fisc/2009, nr. 256/32/2009, nr. 435/42/2009, nr. 718/119/2009, nr. 891/46/2009, nr. 892/44/2009 și nr. 944/57/2009 ale Curții de Apel Oradea - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal, Curții de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal, Curții de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, Curții de Apel Ploiești - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, Curții de Apel Bacău - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, Curții de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal și Curții de Apel Alba Iulia - Secția de contencios administrativ și fiscal, precum și excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, excepție ridicată de Iordache Bostan în Dosarul nr. 860/44/2009 al Curții de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 19 ianuarie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...