Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat din 31.08.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Admiterea elevilor în învățământul profesional de stat, denumit în continuare învățământ profesional, se face cu respectarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.

Art. 2. -

(1) Pot opta pentru învățământul profesional elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare.

(2) Elevii prevăzuți la alin. (1) pot fi înscriși în învățământul profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a.

(3) Opțiunea elevilor pentru învățământ profesional se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învățământul profesional

Art. 3. -

În vederea admiterii în învățământul profesional, unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților și/sau proba suplimentară de admitere.

Art. 4. -

(1) Conform calendarului admiterii în învățământul profesional, admiterea se realizează în două etape.

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:

a) înscrierea candidaților;

b) preselecția candidaților, după caz;

c) proba suplimentară de admitere, după caz;

d) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor.

CAPITOLUL II Înscrierea candidaților

Art. 5. -

(1) Înscrierea în învățământul profesional se face în urma unui proces de informare și consiliere a elevilor.

(2) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere.

(3) Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional a elevilor din clasa a VIII-a și a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial.

(4) Modelul fișei de înscriere în învățământul profesional va fi elaborat de Comisia Națională de Admitere și se va transmite comisiilor de admitere județene/a municipiului București până la data de 1 martie a fiecărui an.

(5) Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul profesional, fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învățământul profesional pentru fiecare etapă menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional.

(6) Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

Art. 6. -

La încheierea perioadelor de înscriere menționate în calendarul admiterii în învățământul profesional, comisiile de admitere din unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional transmit, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București lista candidaților înscriși la învățământul profesional.

Art. 7. -

Lista candidaților înscriși la învățământul profesional este afișată, conform calendarului admiterii în învățământul profesional, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, împreună cu graficul de desfășurare a sesiunii de preselecție, acolo unde este cazul, și cu graficul de desfășurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

CAPITOLUL III Preselecția candidaților

Art. 8. -

(1) Operatorul economic/Instituția publică parteneră a unității de învățământ poate solicita organizarea unei sesiuni de preselecție a candidaților, organizată înainte de desfășurarea probei de admitere, în cazul în care operatorul economic/instituția publică parteneră a unității de învățământ se implică prin susținere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menționat în contractul-cadru cu unitatea de învățământ.

(2) Cererea scrisă a operatorului economic/instituției publice partenere pentru organizarea unei sesiuni de preselecție a candidaților este adresată unității de învățământ și este aprobată în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(3) Toate unitățile de învățământ care organizează sesiunea de preselecție pentru învățământul profesional au obligația de a elabora și a anunța public procedura de preselecție, care va cuprinde informații privind conținutul (tematica) și modul de organizare și desfășurare a probei de preselecție.

(4) Procedura de preselecție, elaborată de unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, este aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ și de către operatorul economic/instituția publică parteneră și este avizată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.

(5) Procedura de preselecție este afișată la sediul unității de învățământ care are oferta educațională pentru învățământ profesional, conform calendarului admiterii în învățământul profesional.

(6) Procedura de preselecție va conține prevederi clare pentru asigurarea unei selecții obiective, nediscriminatorii și transparente.

(7) În cazul în care, în cadrul aceleiași unități de învățământ, se organizează probă de preselecție pentru mai multe domenii de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de preselecție unitare, înscrierea la preselecție se face în baza fișei de înscriere cu opțiunile elevilor pentru domeniile de formare profesională/calificările pentru care se organizează preselecția, înregistrate în ordinea preferințelor candidaților.

(8) Unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție transmite comisiei de admitere județene/a municipiului București spre validare, electronic și în scris, tabelul cu rezultatele obținute de elevi la sesiunea de preselecție, conținând numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, școala și județul de proveniență, școala și domeniul de formare profesională/calificarea pentru care s-a realizat preselecția, mențiunea "admis"/"respins" în urma preselecției.

(9) Tabelul cu rezultatele obținute de candidați la sesiunea de preselecție, validat de comisia de admitere județeană/a municipiului București, va fi afișat la sediul unității școlare care a organizat preselecția.

(10) Candidații care au fost respinși la preselecție ridică fișele de înscriere la învățământul profesional de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional.

(11) Candidații care au fost respinși la preselecție pot să se înscrie la o altă unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional și care nu a organizat sesiune de preselecție, în perioada menționată în calendarului admiterii în învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional, sau pot să opteze pentru înscrierea în învățământul liceal.

CAPITOLUL IV Proba suplimentară de admitere

Art. 9. -

(1) Toate unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional au obligația de a elabora și anunța public procedura de admitere.

(2) Procedura de admitere, elaborată de unitatea de învățământ care are oferta educațională pentru învățământul profesional, este aprobată de consiliul de administrație al școlii și este avizată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.

(3) Procedura de admitere va cuprinde informații privind:

a) condiția de a trece prin etapa prealabilă de preselecție (acolo unde este cazul, conform art. 8);

b) cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere și calculul mediei de admitere, conform art. 10 și, respectiv, art. 12, modalitățile de departajare a candidaților cu medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta metodologie;

c) disciplina din planul-cadru pentru clasa a VIII-a la care se susține proba suplimentară de admitere;

d) programa de examen pentru disciplina la care se susține proba suplimentară de admitere;

e) modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere;

f) modele de subiecte și bareme de evaluare și notare pentru proba suplimentară de admitere;

g) durata probei suplimentare de admitere;

h) modul de organizare și desfășurare a contestațiilor.

(4) Procedura de admitere este afișată la sediul unității de învățământ care are oferta educațională pentru învățământ profesional, conform calendarului admiterii în învățământul profesional.

(5) Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, doar în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

(6) Unitatea școlară poate decide ca proba suplimentară de admitere să se organizeze doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă/respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

CAPITOLUL V Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

Art. 10. -

Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere prevăzută la lit. a) și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Art. 11. -

(1) În cazul în care 2 candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

(2) În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au mediile de admitere, precum și mediile prevăzute la alin. (1) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Art. 12. -

(1) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:

MAIP = MA = (20 ABS + 80 EN) / 100,

unde:

MAIP = media de admitere în învățământul profesional;

MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:

MAIP = (70 x MA + 30 x PSA) / 100,

unde:

MAIP = media de admitere în învățământul profesional;

MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

(2) Media de admitere în învățământul profesional, prevăzută la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obținută la evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.

(4) Pentru candidații care nu au susținut evaluarea națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1.

(5) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor din oferta școlii.

(6) În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare.

(7) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din oferta școlii.

(8) În perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, comisia de admitere județeană/a municipiului București va analiza și cazurile speciale ale absolvenților învățământului gimnazial care au studiat în străinătate și din această cauză nu au participat la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii de studiu parcurși în România.

Art. 13. -

(1) Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv respinși la învățământul profesional se întocmesc la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional și se transmit la comisia de admitere județeană/a municipiului București, după fiecare etapă de admitere, conform calendarului admiterii.

(2) După validarea listelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, acestea se afișează la sediul unității de învățământ care organizează învățământ profesional.

Art. 14. -

(1) După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, candidații depun la unitățile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

a) fișa de înscriere în învățământul profesional;

b) certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;

e) fișa medicală.

(3) Candidații care în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul profesional.

Art. 15. -

Candidații respinși la admiterea în învățământul profesional se pot înscrie la admiterea în învățământul liceal.

Art. 16. -

(1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost admiși sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învățământul profesional, precum și pentru cei care și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul admiterii în învățământul profesional, comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământ profesional va organiza a doua etapă de admitere pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional.

(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Național de Admitere, până la data menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional.

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menționate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru care se susțin probe de preselecție, comisiile de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional pot decide organizarea unei noi etape de susținere a acestor probe. Graficul și locul de desfășurare a probei de preselecție vor fi făcute publice, prin afișare la sediul unităților de învățământ gimnazial și al unităților de învățământ care organizează învățământ profesional. Admiterea candidaților pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.

Art. 17. -

Pentru înscrierea la clasele de învățământ profesional care se organizează în alte limbi materne decât limba română, elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au participat la proba de evaluare a cunoștințelor de limba maternă, organizată conform metodologiei de admitere în învățământul liceal de stat, și au fost admiși.

Art. 18. -

(1) Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a pentru învățământul profesional special se organizează de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, în perioada prevăzută în calendarul admiterii în învățământul profesional.

(2) Locurile alocate învățământului profesional special sunt publicate în broșura de admitere, într-o listă separată. Vor fi precizate în broșură locul și data în care se va face admiterea candidaților pentru învățământul profesional special, precum și condițiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul și gradul de deficiență etc.).

(3) Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional special se face în funcție de tipul și gradul de deficiență, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional, după caz, și în funcție de opțiuni.

CAPITOLUL VI Coordonarea admiterii în învățământul profesional

Art. 19. -

(1) Coordonarea la nivel național a acțiunilor privind organizarea admiterii în învățământul profesional este asigurată de Comisia Națională de Admitere.

(2) Comisia Națională de Admitere coordonează și acțiunile privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat.

(3) Comisia Națională de Admitere cuprinde și un reprezentant al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 20. -

Atribuțiile Comisiei Naționale de Admitere, în ceea ce privește admiterea în învățământul profesional, sunt următoarele:

a) stabilește modelul fișei de înscriere în învățământul profesional și îl transmite comisiilor de admitere județene/a municipiului București până la data de 1 martie a fiecărui an;

b) instruiește președinții comisiilor de admitere județene/a municipiului București cu privire la înscrierea în învățământul profesional;

c) organizează activitățile de creare a bazei de date la nivel național pentru candidații și candidații admiși în învățământul profesional, în colaborare cu Centrul Național de Admitere;

d) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și desfășurarea admiterii în județele țării/municipiul București, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

e) controlează modul în care comisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial și cele de admitere din unitățile de învățământ profesional își desfășoară activitatea;

f) poate delega observatori care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor de admitere județene/a municipiului București și a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial și a celor de admitere din unitățile de învățământ profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau Comisiei Naționale de Admitere, în cazul constatării unor nereguli în desfășurarea înscrierii la învățământul profesional, schimbări în componența comisiilor prevăzute la lit. e) și, după caz, sancționarea celor vinovați;

g) analizează desfășurarea admiterii la nivel național, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere județene/a municipiului București, și prezintă concluziile acestei analize ministrului educației naționale și cercetării științifice;

h) propune eventuale modificări în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional din anii următori.

Art. 21. -

(1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a acțiunilor privind organizarea admiterii în învățământul profesional este asigurată de comisia de admitere județeană/a municipiului București.

(2) Comisia de admitere județeană/a municipiului București coordonează și acțiunile pentru organizarea admiterii în învățământul liceal de stat.

(3) Comisia de admitere județeană/a municipiului București cuprinde și un inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic.

(4) La rândul său, comisia de admitere județeană/a municipiului București organizează comisii de admitere în unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional.

Art. 22. -

Atribuțiile comisiei de admitere județene/a municipiului București, specifice în ceea ce privește admiterea în învățământul profesional, sunt următoarele:

a) instruiește președinții comisiilor de înscriere din unitățile gimnaziale și ai comisiilor de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional cu privire la înscrierea și admiterea în învățământul profesional;

b) analizează și avizează procedurile de preselecție și de admitere;

c) aprobă componența comisiilor de admitere din unitățile de învățământ;

d) validează tabelele cu rezultatele obținute de elevi la sesiunea de preselecție, transmise de unitățile de învățământ, conform prevederilor art. 8 alin. (8) și (9);

e) validează listele cuprinzând candidații admiși și respinși la învățământul profesional, după fiecare etapă a admiterii, conform art. 13 alin. (1);

f) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și desfășurarea înscrierii și admiterii în învățământul profesional, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

g) analizează desfășurarea admiterii la nivel județean/al municipiului București, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional, și prezintă concluziile acestei analize Comisiei Naționale de Admitere;

h) propune Comisiei Naționale de Admitere eventuale modificări în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional.

Art. 23. -

Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în învățământul liceal de stat, cât și pentru admiterea în învățământul profesional.

Art. 24. -

(1) Comisia de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional este alcătuită din:

a) președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;

b) vicepreședinte - directorul adjunct sau șeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;

c) secretar - secretarul unității de învățământ;

d) membri:

(i) cadre didactice care realizează preselecția candidaților în sesiunea de preselecție;

(ii) cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere și evaluează lucrările candidaților;

(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaților și oferă informații și consiliere elevilor și părinților acestora care se prezintă pentru înscriere;

(iv) cadre didactice asistenți pe perioada desfășurării probei suplimentare de admitere;

(v) reprezentanți ai operatorului economic/instituției publice partenere care solicită preselecția candidaților.

(2) Comisia de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional are următoarele atribuții:

a) elaborează procedura de preselecție prevăzută la art. 8 al prezentei metodologii, în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ, operatorului economic/instituției publice partenere și avizării inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

b) elaborează procedura de admitere prevăzută la art. 9 al prezentei metodologii, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

c) organizează și răspunde de aplicarea procedurii de preselecție și a procedurii de admitere;

d) verifică documentele prezentate de candidați și calculul corect al mediei de admitere în învățământul profesional;

e) sesizează inspectoratului școlar județean/al municipiului București orice eroare constatată în completarea documentelor școlare pentru înscriere și corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere în învățământul profesional calculate greșit se face de către președintele comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional, care semnează și aplică ștampila unității;

f) asigură prezența permanent, pe perioada înscrierii a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

g) transmite comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional raportul privind desfășurarea admiterii la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional.

(3) Componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional este avizată de consiliul de administrație din unitatea de învățământ și aprobată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 25. -

Absolvenții învățământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învățământul profesional de stat conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiționată de achitarea unei taxe.

Art. 26. -

(1) Broșura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informațiile corespunzătoare despre unitățile de învățământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a la învățământul profesional.

(2) Calificările pentru care unitatea de învățământ profesional organizează admitere vor fi înscrise în broșura admiterii codificat, în secțiune separată.

(3) Admiterea în unitățile de învățământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 27. -

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învățământul profesional se pedepsește conform legii și atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.

Art. 28. -

Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fișe de înscriere pentru același elev, în cadrul unei etape de admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

Art. 29. -

Înscrierea și admiterea în învățământul profesional se pot face și după finalizarea etapei a doua de admitere. Înscrierea și admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Art. 30. -

Calendarul admiterii în învățământul profesional se aprobă anual prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice până la începutul anului școlar anterior anului școlar pentru care se face admiterea.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...