Ministerul Fondurilor Europene - MFE

Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 între Regatul Norvegiei, denumit în continuare Norvegia, și Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părți din 13.10.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 21 octombrie 2016.

În vigoare de la 21 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Întrucât Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 stabilește un mecanism financiar (denumit în continuare Mecanismul financiar norvegian 2014-2021) prin care Norvegia contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European,

întrucât Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 urmărește întărirea relațiilor dintre Norvegia și statul beneficiar în beneficiul reciproc al cetățenilor lor,

întrucât cooperarea sporită între Norvegia și statul beneficiar va contribui la asigurarea unei Europe stabile, pașnice și prospere, pe baza bunei guvernări, instituțiilor democratice, statului de drept, respectării drepturilor omului și dezvoltării durabile,

întrucât părțile sunt de acord să stabilească un cadru de cooperare pentru a asigura implementarea eficace a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Obiective

1. Obiectivele generale ale Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la întărirea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și statele beneficiare prin contribuții financiare în sectoarele prioritare enumerate în paragraful 2. Prin urmare, părțile semnatare ale prezentului memorandum de înțelegere vor depune eforturi pentru a selecta pentru finanțare programe ce contribuie la atingerea acestor obiective.

2. Contribuția financiară este alocată pentru următoarele sectoare prioritare:

a) Inovare, cercetare, educație și competitivitate;

b) Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;

c) Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;

d) Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale; și

e) Justiție și afaceri interne.

ARTICOLUL 2 Cadru legal

Prezentul memorandum de înțelegere se citește corelat cu următoarele documente care, împreună cu prezentul memorandum de înțelegere, constituie cadrul legal al Mecanismului financiar norvegian 2014-2021:

a) Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 (denumit în continuare Acordul);

b) Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (denumit în continuare Regulamentul) emis de Norvegia în conformitate cu articolul 10.5 din Acord;

c) acordurile de program ce se vor încheia pentru fiecare program; și

d) ghidurile adoptate de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (denumit în continuare MNAE) în conformitate cu Regulamentul.

ARTICOLUL 3 Cadrul financiar

1. În conformitate cu articolul 2.1 din Acord, suma totală a contribuției financiare este de 1.253,7 milioane euro în tranșe anuale de 179,1 milioane euro pe parcursul perioadei cuprinse între 1 mai 2014 și 30 aprilie 2021 inclusiv.

2. În conformitate cu articolul 6 din Acord, o sumă totală de 227.300.000 euro va fi pusă la dispoziția statului beneficiar pe perioada menționată în paragraful 1.

3. În conformitate cu articolul 3.2.b) din Acord, 1% din suma totală menționată în paragraful 2 este rezervat pentru fondul pentru promovarea muncii decente și a dialogului tripartit.

4. În conformitate cu articolul 10.4 din Acord și articolul 1.9 din Regulament, costurile de management ale Norvegiei se suportă din suma totală menționată mai sus. În Regulament sunt stabilite prevederi suplimentare în acest sens. Suma netă a alocării ce va fi pusă la dispoziția statului beneficiar este de 210.252.500 euro.

ARTICOLUL 4 Roluri și responsabilități

1. Norvegia va pune la dispoziție fonduri pentru sprijinirea programelor eligibile propuse de statul beneficiar și agreate de MNAE în cadrul sectoarelor prioritare enumerate în articolul 3.1 din Acord și în cadrul ariilor de program enumerate în anexa la Acord. Norvegia și statul beneficiar vor coopera pentru elaborarea notelor conceptuale ce definesc cuprinderea și rezultatele așteptate pentru fiecare program.

2. Statul beneficiar asigură cofinanțarea completă a programelor ce beneficiază de sprijin prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 în conformitate cu anexa B și cu acordurile de program.

3. MNAE gestionează Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 și adoptă decizii cu privire la acordarea asistenței financiare în conformitate cu Regulamentul.

4. MNAE este asistat de Oficiul Mecanismului Financiar (denumit în continuare OMF). OMF este responsabil pentru derularea operațiunilor curente ale Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și servește drept punct de contact.

ARTICOLUL 5 Desemnarea autorităților

Statul beneficiar a autorizat un punct național de contact să acționeze în numele său. Punctul național de contact deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum și pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 în statul beneficiar în conformitate cu Regulamentul. În conformitate cu articolul 5.2 al Regulamentului, în anexa A se desemnează punctul național de contact, Autoritatea de certificare, Autoritatea de audit și Autoritatea pentru nereguli.

ARTICOLUL 6 Cadrul multianual de programare

1. În conformitate cu articolul 2.5 din Regulament, părțile au convenit asupra cadrului de implementare constituit din următorii parametri financiari și substanțiali:

a) o listă a programelor convenite și a contribuției financiare din partea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 pentru fiecare program;

b) identificarea programelor, a obiectivelor acestora, a principalului scop al acestora, după caz, rata de finanțare pe program, ambițiile bilaterale, precum și domeniile speciale de interes referitoare la grupurile-țintă, zone geografice sau alte elemente;

c) identificarea operatorilor de program, după caz;

d) identificarea partenerilor de program din Norvegia, după caz;

e) identificarea organizațiilor internaționale partenere, după caz;

f) identificarea proiectelor predefinite ce vor fi incluse în programele relevante.

2. Cadrul de implementare este descris în anexa B.

ARTICOLUL 7 Fondul pentru relații bilaterale

În conformitate cu prevederile articolului 4.6 din Regulament, statele beneficiare rezervă fonduri pentru întărirea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și statul beneficiar. Punctul național de contact administrează utilizarea Fondului pentru relații bilaterale și înființează un Comitet Comun pentru Fondurile Bilaterale în conformitate cu prevederile articolului 4.2 din Regulament.

ARTICOLUL 8 Reuniuni anuale

În conformitate cu articolul 2.7 al Regulamentului, între MNAE și punctul național de contact va avea loc o reuniune anuală. În cadrul reuniunii anuale, MNAE și punctul național de contact analizează progresul înregistrat pe parcursul perioadei anterioare de raportare și convin asupra măsurilor necesare ce vor fi întreprinse. Reuniunea anuală reprezintă un forum de discuții pentru aspecte de interes bilateral.

ARTICOLUL 9 Modificarea anexelor

Anexele A și B pot fi modificate prin schimb de scrisori între MNAE și punctul național de contact.

ARTICOLUL 10 Controlul și accesul la informații

MNAE, Oficiul Auditorului General al Norvegiei și reprezentanții acestora au dreptul de a susține misiuni tehnice sau financiare sau de evaluare pe care le consideră necesare pentru a urmări planificarea, implementarea și monitorizarea programelor și a proiectelor precum și utilizarea fondurilor. Statul beneficiar va furniza tot sprijinul, informațiile și documentele necesare.

ARTICOLUL 11 Principii directoare

1. Implementarea prezentului memorandum de înțelegere este guvernată, sub toate aspectele sale, de Regulament, cu modificările ulterioare.

2. Urmărirea obiectivelor Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 se realizează în cadrul unei cooperări strânse între Norvegia și statul beneficiar. Părțile sunt de acord să aplice cel mai înalt grad de transparență, responsabilitate și eficiență economică, precum și principiile bunei guvernări, parteneriatului și guvernării pe mai multe niveluri, dezvoltării durabile, egalității între genuri și egalității de șanse în toate fazele de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

3. Statul beneficiar va lua măsuri proactive pentru a asigura respectarea acestor principii la toate nivelurile implicate în implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

4. Nu mai târziu de 31 decembrie 2020, părțile semnatare ale prezentului memorandum de înțelegere vor analiza progresul înregistrat în implementarea prezentului memorandum de înțelegere și vor agrea asupra realocărilor în cadrul sau între programe, după caz. Concluziile acestei analize vor fi luate în considerare de către punctul național de contact cu ocazia transmiterii propunerii cu privire la alocarea rezervei menționate în articolul 1.11 din Regulament.

ARTICOLUL 12 Intrarea în vigoare

Prezentul memorandum de înțelegere intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei semnături.

Prezentul memorandum de înțelegere este semnat în două exemplare originale în limba engleză.

Semnat la București pe 13 octombrie 2016
Pentru Regatul Norvegiei,
Elsbeth Tronstad
(semnătură indescifrabilă)
Semnat la București pe 13 octombrie 2016
Pentru Guvernul României,
Cristian Ghinea
(semnătură indescifrabilă)

ANEXA A

Structurile naționale de management și control

1. Punctul național de contact

Direcția generală mecanisme și instrumente financiare nerambursabile (DGMIFN) îndeplinește rolul de punct național de contact.

DGMIFN este o direcție generală din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, condusă de un director general și sub coordonarea unui secretar de stat. Pe lângă atribuțiile de punct național de contact, DGMIFN este desemnată ca autoritate de plată pentru Programul de cooperare elvețiano-român și deține diverse funcții în cadrul mai multor programe finanțate din fonduri europene.

Directorul general al Direcției generale mecanisme și instrumente financiare nerambursabile îndeplinește rolul de șef al punctului național de contact.

Rolul și responsabilitățile punctului național de contact sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.3.

2. Autoritatea de certificare

Autoritatea de certificare și plată (ACP) îndeplinește rolul de Autoritate de certificare.

Autoritatea de certificare și plată este o direcție generală în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și sub coordonarea unui secretar de stat.

ACP îndeplinește rolul de organism executiv al responsabilului național pentru autorizarea finanțării (RNA) pentru fondurile europene de preaderare și Autoritate de certificare pentru fondurile structurale și de coeziune.

Directorul general al Autorității de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice îndeplinește rolul de șef al Autorității de certificare.

Rolul și responsabilitățile Autorității de certificare sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.4.

3. Autoritatea de audit

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) îndeplinește rolul de Autoritate de audit.

UCAAPI este o direcție în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și direct subordonată Ministrului Finanțelor Publice.

UCAAPI este autoritatea națională responsabilă pentru pregătirea și implementarea strategiei și cadrului normativ general pentru auditul public intern și evaluarea activității auditului public intern, prin efectuarea de misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale și autoritate de audit pentru Programul de cooperare elvețiano-român.

Directorul UCAAPI îndeplinește rolul de șef al Autorității de audit.

Rolul și responsabilitățile Autorității de audit sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.5.

Autoritatea de audit este independentă din punct de vedere funcțional de punctul național de contact și de Autoritatea de certificare.

4. Autoritatea pentru nereguli

Autoritatea de certificare și plată (ACP) îndeplinește rolul de Autoritate pentru nereguli.

Autoritatea de certificare și plată este organizată ca direcție generală în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, condusă de un director general și sub coordonarea unui secretar de stat. Rolul și responsabilitățile Autorității pentru nereguli sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 12.3.

5. Raportul strategic

În conformitate cu prevederile articolului 2.6 din Regulament, punctul național de contact va transmite anual către MNAE un Raport strategic cu privire la implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 în statul beneficiar. Raportul strategic va fi transmis MNAE cu cel puțin două luni înainte de reuniunea anuală, dacă nu se convine altfel.

6. Organigramă

ANEXA B

Cadrul de implementare

În conformitate cu prevederile articolului 2.5 din Regulament, părțile semnatare ale acestui memorandum de înțelegere au convenit asupra cadrului de implementare descris în prezenta anexă.

1. Parametrii financiari ai cadrului de implementare

ROMÂNIA Contribuția Mecanismului
financiar norvegian
(euro)
Contribuția națională
(euro)
Programe
1 Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri 20.000.000 Nu este cazul.
2 Cercetare 25.000.000 4.411.765
3 Dialog social - muncă decentă 2.273.000 Nu este cazul.
4 Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor 45.000.000 7.941.176
5 Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică 32.933.500 Nu este cazul.
6 Justiție 45.000.000 7,941,176
7 Afaceri interne 24.000.000 4.235.294
Alte alocări
Asistență tehnică acordată statului beneficiar (art. 1.10) 1.500.000 Nu este cazul.
Rezervă (art. 1.11) 10.000.000 Nu este cazul.
Rezerva pentru finalizarea proiectelor din cadrul MF 2009-2014 (art. 1.12) Nu este cazul. Nu este cazul.
Fondul pentru relații bilaterale (art. 4.6.1) 4.546.000 Nu este cazul.
Alocarea netă pentru România 210.252.500 24.529.412

2. Domenii specifice de interes

Relațiile bilaterale dintre Norvegia și România vor fi întărite cu scopul de a stimula și dezvolta cooperarea pe termen lung în cadrul tuturor domeniilor enumerate în anexa la Acord. Reprezintă, de asemenea, o ambiție întărirea cooperării bilaterale la nivel politic și european în domeniile de interes comun.

Părțile semnatare ale acestui memorandum de înțelegere sunt de acord ca, pe lângă măsurile implementate în cadrul Programului "Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor", cel puțin 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale programelor: "Cercetare", "Justiție" și "Afaceri interne" și ale programelor "Cercetare", "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri", "Provocări în sănătatea publică la nivel european" și "Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021 să fie destinate îmbunătățirii situației romilor. Părțile vor cădea de comun acord asupra modului în care poate fi atinsă această țintă printr-un plan coordonat de punctul național de contact.

3. Parametri substanțiali ai cadrului de implementare

Programele descrise mai jos se vor implementa cu condiția aprobării de către MNAE, în conformitate cu prevederile articolul 6.3 din Regulament.

A. Program: Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri

Obiectivul programului: Creare de valoare crescută și dezvoltare durabilă

Grantul programului: 20.000.000 euro

Cofinanțarea programului: Nu este cazul.

Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din Regulament. Innovation Norway este desemnat operator de fond în conformitate cu paragraful 4 al articolului 6.13 din Regulament.

Arie de program: Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri

Domenii speciale de interes:

Se poate avea în vedere desemnarea unui partener național de program pentru întărirea capacității și transferul de cunoștințe.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Cercetare", programul "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri", programul "Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică" și alte programe, dacă este cazul.

Ambiții bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri" implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021.

B. Program: Cercetare

Obiectivul programului: Intensificarea dezvoltării cunoștințelor bazate pe cercetare

Grantul programului: 25.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 4.411.765 euro

Operator de program: Unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării (UEFISCDI)

Partener(i) de program din statul donator: Consiliul de cercetare din Norvegia (NFR), Centrul islandez pentru cercetare (RANNIS)

Arie de program: Cercetare

Domenii speciale de interes:

Programul va include, printre altele, sprijin pentru cercetare în următoarele domenii: energie, mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și de incluziune socială.

Programul va sprijini cercetarea fundamentală și aplicată selectată pe baza excelenței în cercetare.

Programul va contribui la îmbunătățirea situației romilor și la atingerea țintei specificate în secțiunea 2 "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri", programul "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri", programul "Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică" (implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021) și alte programe, dacă este cazul.

Ambiții bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Programul va fi implementat în corelare cu programul "Cercetare" implementat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021.

C. Program: Dialog social - muncă decentă

Obiectivul programului: Consolidarea cooperării tripartite între organizații ale angajatorilor, sindicate și autorități publice și promovarea muncii decente

Grantul programului: 2.273.000 euro

Cofinanțarea programului: Nu este cazul.

Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din Regulament. Innovation Norway este desemnat operator de fond în conformitate cu paragraful 4 al articolului 6.13 din Regulament.

Arie de program: Dialog social - muncă decentă

D. Program: Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor

Obiectivul programului: Întărirea coeziunii economice și sociale

Grantul programului: 45.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 7.941.176 euro

Operator de program: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

Partener(i) de program din statul donator: Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS)

Partener(i) organizații internaționale: Consiliul Europei (CoE)

Arii de program:

Dezvoltare locală și reducerea sărăciei

Emanciparea și incluziunea romilor

Drepturile omului - implementare națională

Copii și tineri în situație de risc

Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

Domenii speciale de interes:

Programul va include măsuri ce vizează componente de educație, inclusiv combaterea abandonului școlar timpuriu, îmbunătățirea locuințelor, ocupare și sănătate.

Vor fi prioritare municipalitățile din zonele dezavantajate cu un procent ridicat de romi.

Programul va consolida implementarea la nivel național a standardelor și normelor cu privire la drepturile omului, cu accent pe legislația antidiscriminare.

La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Consiliul Europei și, dacă este cazul, alți actori internaționali.

La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Minimum 20 de milioane euro sunt rezervate pentru dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanțate prin programul "Reducerea sărăciei" din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. Modalitățile, inclusiv proiectele predefinite, vor fi specificate în timpul dezvoltării notei conceptuale.

În nota conceptuală se va identifica un nivel maxim al fondurilor ce se pot aloca pentru infrastructură ("hard measures") din totalul cheltuielilor eligibile aferente programului.

Punctul național de contact și operatorul de program vor transmite un plan de asigurare a unei capacități de management al programului adecvate a operatorului de program, nu mai târziu de transmiterea notei conceptuale a programului.

Ambiții bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor" implementat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021.

E. Program: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică

Obiectivul programului: Energie cu emisii reduse de carbon și îmbunătățirea securității furnizării

Grantul programului: 32.933.500 euro

Cofinanțarea programului: Nu este cazul.

Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din Regulament. Innovation Norway este desemnat ca operator de fond în conformitate cu prevederile paragrafului 4 articolului 6.13 din Regulament.

Partener(i) de program din statul beneficiar:

Ministerul Energiei

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Partener(i) de program din statul donator:

Autoritatea Națională pentru Energie (OS)

Directoratul pentru Energie și Resurse de Apă din Norvegia (NVE)

Arii de program: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică

Domenii speciale de interes:

Soluțiile de furnizare a electricității în zonele unde racordarea la rețeaua de electricitate nu este fezabilă cu scopul de a crește accesul la energie pentru cel puțin 5.000 de gospodării constituie un domeniu special de interes.

Cercetarea și dezvoltarea legate de energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică constituie un domeniu special de interes.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri", programul "Cercetare", programul "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri" (implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021) și alte programe, dacă este cazul.

Ambiții bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Programul va fi implementat în corelare cu programul "Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică" implementat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021.

F. Program: Justiție

Obiectivul programului: Consolidarea statului de drept

Grantul programului: 45.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 7.941.176 euro

Operator de program: Ministerul Justiției

Partener(i) de program din statul donator:

Ministerul Norvegian al Justiției (NMOJ)

Directoratul Serviciilor Corecționale Norvegiene (KDI)

Administrația Norvegiană a Instanțelor (DA)

Organizație internațională parteneră: Consiliul Europei (CoE)

Arii de program:

Servicii corecționale și arest preventiv

Eficacitatea și eficiența sistemului judiciar, consolidarea statului de drept

Violență domestică și de gen

Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

Domenii speciale de interes:

Nu mai mult de 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale programului și nu mai mult de 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale ariei de program "Violența domestică și de gen" vor fi alocate pentru infrastructură ("hard measures").

Programul va include măsuri pentru creșterea utilizării sancțiunilor alternative la pedepsele privative de libertate.

Programul va contribui la îmbunătățirea situației romilor și va contribui la atingerea țintei specificate în secțiunea 2 "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Afaceri interne" pentru consolidarea sistemului judiciar, cu privire, printre altele, la accesul la justiție, buna guvernare, violența de gen și traficul cu ființe umane.

Se vor asigura sinergii între ariile de program din cadrul acestui program în vederea consolidării sistemului judiciar, inter alia, cu privire la utilizarea sancțiunilor alternative pedepselor privative de libertate.

Interacțiunea și cooperarea cu organizații relevante din cadrul societății civile sunt încurajate.

Ambiții bilaterale: 250.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Proiecte predefinite:

Programul va include următoarele proiecte predefinite:

1. Servicii corecționale

Proiect privind crearea a cel mult cinci centre corecționale pilot (posibil la Baia Mare, Vaslui, Iași, Târgu Mureș, Botoșani) care vor îmbunătăți capacitatea de furnizare a serviciilor sociale de reintegrare către deținuți, foști deținuți și persoane supravegheate de serviciile de probațiune, prin colaborarea dintre sistemele penitenciare și de probațiune și autoritățile locale în România.

Promotor de proiect: Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri de proiect din statul donator: se va stabili ulterior.

Valoarea maximă a grantului: 31.870.000 euro

2. Instruire și consolidarea capacității în sistemul judiciar

Proiect privind instruirea și consolidarea capacității în sistemul judiciar, cu privire la, inter alia, conceptul de cultură judiciară europeană, Convenția europeană a drepturilor omului și dezvoltarea infrastructurii de instruire.

Promotor de proiect: Consiliul Superior al Magistraturii/Institutul Național al Magistraturii

Partener de proiect din statul donator: Administrația Norvegiană a Instanțelor

Valoarea minimă a grantului: 2.500.000 euro

3. Proiect privind violența domestică și de gen ce vizează recomandările Consiliului Europei conform Convenției de la Istanbul. Proiectul va fi conceput pentru a consolida sistemul judiciar în acest domeniu și a asigura cooperarea cu societatea civilă.

Promotor de proiect: se va stabili ulterior.

Partener de proiect: se va stabili ulterior.

Valoarea minimă a grantului: 2.500.000 euro

4. Lupta împotriva criminalității și corupției

Proiect privind lupta împotriva criminalității, inclusiv a corupției, și buna guvernare ce va asigura îmbunătățirea, inter alia, a nivelului de cunoștințe și capacității personalului, precum și a echipamentelor tehnice necesare pentru îndeplinirea acestor măsuri.

Promotor de proiect: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în parteneriat cu departamentele sale specializate, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Partener de proiect: se va stabili ulterior.

Valoarea maximă a grantului: 4.250.000 euro

G. Program: Afaceri interne

Obiectivul programului: Consolidarea statului de drept

Grantul programului: 24.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 4.235.294 euro

Operator de program: Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

Partener(i) de program din statul donator:

Ministerul Norvegian al Justiției

Directoratul Național de Poliție ("POD")

Directoratul Norvegian pentru Protecție Civilă ("DSB")

Directoratul Norvegian pentru Imigrație ("UDI") - se va stabili ulterior.

Organizație internațională parteneră: Consiliul Europei (CoE)

Arii de program:

Cooperare polițienească internațională și combaterea criminalității

Azil și migrație

Prevenire și pregătire în caz de dezastru

Domenii speciale de interes:

Nu mai mult de 60% din cheltuielile totale eligibile ale programului vor fi alocate pentru infrastructură ("hard measures").

Programul va contribui la îmbunătățirea situației romilor și va contribui la atingerea țintei specificate în secțiunea 2 "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Justiție" pentru consolidarea sistemului judiciar cu privire la, printre altele, accesul la justiție, buna guvernare, violența de gen și traficul cu ființe umane.

Sinergiile între ariile de program din prezentul program se vor explora în faza de elaborare a notei conceptuale și implementare a programului.

Proiectele vor crește interacțiunea și cooperarea cu organizații relevante ale societății civile.

Ambiții bilaterale: 250.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Proiecte predefinite:

Programul va include următoarele proiecte predefinite:

1. Proiect privind cooperarea polițienească internațională și combaterea criminalității

Proiectul va include cooperare bilaterală și posibilitatea de a detașa polițiști români și norvegieni, combaterea traficului și infracțiunilor economice și îmbunătățirea capacității tehnice a poliției române și a altor structuri specializate ale MAI pentru combaterea infracționalității la standarde internaționale.

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliției Române

Parteneri de proiect din statul donator: se va stabili ulterior.

Partener de proiect: se va stabili ulterior.

Valoarea maximă a grantului: 10.000.000 euro

2. Proiect privind azilul și migrația vizând în principal îmbunătățirea condițiilor pentru cei mai vulnerabili solicitanți de azil, îmbunătățirea calității facilităților de recepție și management al cazurilor și a nivelului de pregătire în cazul unui aflux major de solicitanți de azil.

Promotor de proiect: Inspectoratul General pentru Imigrări

Parteneri de proiect din statul donator: se va stabili ulterior.

Partener de proiect: se va stabili ulterior.

Valoarea maximă a grantului: 5.000.000 euro

3. Prevenire și pregătire în caz de dezastru (siguranță nucleară și radiologică)

Proiect privind prevenirea și pregătirea în caz de dezastru, inclusiv continuarea proiectului "Proiect de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România" finanțat în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

Promotor de proiect: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN)

Partener de proiect: se va stabili ulterior.

Partener de proiect din statul donator: Autoritatea Norvegiană de Protecție împotriva Radiațiilor ("NRPA")

Valoarea maximă a grantului: 3.500.000 euro

4. Prevenire și pregătire în caz de dezastru (capacitate de urgență)

Proiectul va viza în principal prevenirea și reducerea riscului de dezastre și a vulnerabilităților asociate, creșterea cooperării în domeniul prevenirii și pregătirii în caz de dezastru între autoritățile române și norvegiene relevante și consolidarea capacități personalului dedicat situațiilor de urgență, prin creșterea nivelului abilităților profesionale, crearea și îmbunătățirea infrastructurii de instruire și creșterea capacității de primire a adăposturilor temporare.

Promotor de proiect: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Partener de proiect din statul donator: se va stabili ulterior.

Valoarea maximă a grantului: 5.000.000 euro

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...