Ministerul Fondurilor Europene - MFE

Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, și Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părți din 13.10.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 21 octombrie 2016.

În vigoare de la 21 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Întrucât Protocolul 38c la Acordul SEE, încorporat în Acordul SEE prin Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, stabilește un mecanism financiar (denumit în continuare Mecanismul financiar SEE 2014-2021) prin care statele donatoare contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European,

întrucât Mecanismul financiar SEE 2014-2021 urmărește întărirea relațiilor dintre statele donatoare și statul beneficiar în beneficiul reciproc al cetățenilor lor,

întrucât prin decizia Comitetului Permanent al Statelor AELS nr. 2/2016/SC din 2 iunie 2016, statele donatoare au acordat Comitetului Mecanismului Financiar, stabilit prin decizie a Comitetului Permanent al Statelor AELS nr. 4/2004/SC din 3 iunie 2004, un mandat pentru gestionarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021,

întrucât cooperarea sporită dintre statele donatoare și statul beneficiar va contribui la asigurarea unei Europe stabile, pașnice și prospere, pe baza bunei guvernări, instituțiilor democratice, statului de drept, respectării drepturilor omului și dezvoltării durabile,

întrucât părțile sunt de acord să stabilească un cadru de cooperare pentru a asigura implementarea eficace a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Obiective

1. Obiectivele generale ale Mecanismului financiar SEE 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la întărirea relațiilor bilaterale între statele donatoare și statele beneficiare prin contribuții financiare în sectoarele prioritare enumerate în paragraful 2. Prin urmare, părțile semnatare ale prezentului memorandum de înțelegere vor depune eforturi pentru a selecta pentru finanțare programe ce contribuie la atingerea acestor obiective.

2. Contribuția financiară este alocată pentru următoarele sectoare prioritare:

a) Inovare, cercetare, educație și competitivitate;

b) Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;

c) Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;

d) Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale; și

e) Justiție și afaceri interne.

ARTICOLUL 2 Cadrul legal

Prezentul memorandum de înțelegere se citește corelat cu următoarele documente care, împreună cu prezentul memorandum de înțelegere, constituie cadrul legal al Mecanismului financiar SEE 2014-2021:

a) Protocolul 38c la Acordul SEE privind Mecanismul financiar SEE 2014-2021;

b) Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 (denumit în continuare Regulamentul) emis de statele donatoare în conformitate cu articolul 10.5 din Protocolul 38c;

c) acordurile de program ce se vor încheia pentru fiecare program; și

d) ghidurile adoptate de Comitetul Mecanismului Financiar în conformitate cu Regulamentul.

ARTICOLUL 3 Cadrul financiar

1. În conformitate cu articolul 2.1 din Protocolul 38c, suma totală a contribuției financiare este de 1.548,1 milioane euro în tranșe anuale de 221,16 milioane euro pe parcursul perioadei cuprinse între 1 mai 2014 și 30 aprilie 2021 inclusiv.

2. În conformitate cu articolul 6 al Protocolului 38c, o sumă totală de 275.200.000 euro va fi pusă la dispoziția statului beneficiar pe perioada menționată în paragraful 1.

3. În conformitate cu prevederile articolului 3.2.b) din Protocolul 38c, 10% din totalul menționat în paragraful 2 sunt rezervate pentru un fond pentru societatea civilă.

4. În conformitate cu articolul 10.4 din Protocolul 38c și articolul 1.9 din Regulament, costurile de management ale statelor donatoare se suportă din suma totală menționată mai sus. În Regulament sunt stabilite prevederi suplimentare în acest sens. Suma netă a alocării ce va fi pusă la dispoziția statului beneficiar este de 254.560.000 euro.

ARTICOLUL 4 Roluri și responsabilități

1. Statele donatoare vor pune la dispoziție fonduri pentru sprijinirea programelor eligibile propuse de statul beneficiar și agreate de Comitetul Mecanismului financiar în cadrul sectoarelor prioritare enumerate în articolul 3.1 al Protocolului 38c și în cadrul ariilor de program enumerate în anexa la Protocolul 38c. Statele donatoare și statul beneficiar vor coopera pentru elaborarea notelor conceptuale ce definesc cuprinderea și rezultatele așteptate pentru fiecare program.

2. Statul beneficiar asigură cofinanțarea completă a programelor ce beneficiază de sprijin prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021 în conformitate cu anexa B și cu acordurile de program.

3. Comitetul Mecanismului Financiar gestionează Mecanismul financiar SEE 2014-2021 și adoptă decizii cu privire la acordarea asistenței financiare în conformitate cu Regulamentul.

4. Comitetul este asistat de Oficiul Mecanismului Financiar (denumit în continuare OMF). OMF este responsabil pentru derularea operațiunilor curente ale Mecanismului financiar SEE 2014-2021 și servește drept punct de contact.

ARTICOLUL 5 Desemnarea autorităților

Statul beneficiar a autorizat un punct național de contact să acționeze în numele său. Punctul național de contact deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar SEE 2014-2021, precum și pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 în statul beneficiar în conformitate cu Regulamentul. În conformitate cu articolul 5.2 al Regulamentului, în anexa A se desemnează punctul național de contact, Autoritatea de certificare, Autoritatea de audit și Autoritatea pentru nereguli.

ARTICOLUL 6 Cadrul multi-anual de programare

1. În conformitate cu articolul 2.5 din Regulament, părțile au convenit asupra cadrului de implementare constituit din următorii parametri financiari și substanțiali:

a) o listă a programelor convenite și a contribuției financiare din partea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 pentru fiecare program;

b) identificarea programelor, a obiectivelor acestora, principalului scop al acestora, după caz, rata de finanțare pe program, ambițiile bilaterale, precum și domeniile speciale de interes referitoare la grupurile-țintă, zone geografice sau alte elemente;

c) identificarea operatorilor de program, după caz;

d) identificarea partenerilor de program din statele donatoare, după caz;

e) identificarea organizațiilor internaționale partenere, după caz;

f) identificarea proiectelor predefinite ce vor fi incluse în programele relevante.

2. Cadrul de implementare este descris în anexa B.

ARTICOLUL 7 Fondul pentru relații bilaterale

În conformitate cu prevederile articolului 4.6 din Regulament, statele beneficiare rezervă fonduri pentru întărirea relațiilor bilaterale între statele donatoare și statul beneficiar. Punctul național de contact administrează utilizarea fondului pentru relații bilaterale și înființează un Comitet Comun pentru Fondurile Bilaterale în conformitate cu prevederile articolului 4.2 din Regulament.

ARTICOLUL 8 Reuniuni anuale

În conformitate cu articolul 2.7 din Regulament, între CMF și punctul național de contact va avea loc o reuniune anuală. În cadrul reuniunii anuale, CMF și punctul național de contact analizează progresul înregistrat pe parcursul perioadei anterioare de raportare și convin asupra măsurilor necesare ce vor fi întreprinse. Reuniunea anuală reprezintă un forum de discuții pentru aspecte de interes bilateral.

ARTICOLUL 9 Modificarea anexelor

Anexele A și B pot fi modificate prin schimb de scrisori între CMF și punctul național de contact.

ARTICOLUL 10 Controlul și accesul la informații

Comitetul Mecanismului Financiar, Consiliul Auditorilor AELS și reprezentanții acestora au dreptul de a susține misiuni tehnice sau financiare sau de evaluare pe care le consideră necesare pentru a urmări planificarea, implementarea și monitorizarea programelor și a proiectelor, precum și utilizarea fondurilor. Statul beneficiar va furniza tot sprijinul, informațiile și documentele necesare.

ARTICOLUL 11 Principii directoare

1. Implementarea prezentului Memorandum de înțelegere este guvernată, sub toate aspectele sale, de Regulament, cu modificările ulterioare.

2. Urmărirea obiectivelor Mecanismului financiar SEE 2014-2021 se realizează în cadrul unei cooperări strânse între statele donatoare și statul beneficiar. Părțile sunt de acord să aplice cel mai înalt grad de transparență, responsabilitate și eficiență economică, precum și principiile bunei guvernări, parteneriatului și guvernării pe mai multe niveluri, dezvoltării durabile, egalității între genuri și egalității de șanse în toate fazele de implementare a Mecanismului financiar SEE 2014-2021.

3. Statul beneficiar va lua măsuri proactive pentru a asigura respectarea acestor principii la toate nivelurile implicate în implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021.

4. Nu mai târziu de 31 decembrie 2020, părțile semnatare ale prezentului memorandum de înțelegere vor analiza progresul înregistrat în implementarea prezentului memorandum de înțelegere și vor agrea asupra realocărilor în cadrul sau între programe, după caz. Concluziile acestei analize vor fi luate în considerare de către punctul național de contact cu ocazia transmiterii propunerii cu privire la alocarea rezervei menționate în articolul 1.11 din Regulament.

ARTICOLUL 12 Intrarea în vigoare

Prezentul memorandum de înțelegere intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei semnături.

Prezentul memorandum de înțelegere este semnat în patru exemplare originale în limba engleză.

Semnat la Bruxelles pe 11 octombrie 2016
Pentru Islanda,
Bergdis ELLERTSDOTTIR
(semnătură indescifrabilă)
Semnat la București pe 13 octombrie 2016
Pentru Guvernul României,
Cristian GHINEA
(semnătură indescifrabilă)
Semnat la Bruxelles pe 11 octombrie 2016
Pentru Principatul Liechtenstein,
Sabine MONAUNI
(semnătură indescifrabilă)
Semnat la București pe 13 octombrie 2016
Pentru Regatul Norvegiei,
Elsbeth TRONSTAD
(semnătură indescifrabilă)

ANEXA A

Structurile naționale de management și control

1. Punctul național de contact

Direcția generală mecanisme și instrumente financiare nerambursabile (DGMIFN) îndeplinește rolul de punct național de contact.

DGMIFN este o direcție generală din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, condusă de un director general și sub coordonarea unui secretar de stat. Pe lângă atribuțiile de punct național de contact, DGMIFN este desemnată ca autoritate de plată pentru Programul de cooperare elvețiano-român și deține diverse funcții în cadrul mai multor programe finanțate din fonduri europene.

Directorul general al Direcției generale mecanisme și instrumente financiare nerambursabile îndeplinește rolul de șef al punctului național de contact.

Rolul și responsabilitățile punctului național de contact sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.3.

2. Autoritatea de certificare

Autoritatea de certificare și plată (ACP) îndeplinește rolul de Autoritate de certificare.

Autoritatea de certificare și plată este o direcție generală în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și sub coordonarea unui secretar de stat.

ACP îndeplinește rolul de organism executiv al responsabilului național pentru autorizarea finanțării (RNA) pentru fondurile europene de preaderare și Autoritate de certificare pentru fondurile structurale și de coeziune.

Directorul general al Autorității de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice îndeplinește rolul de șef al Autorității de certificare.

Rolul și responsabilitățile Autorității de certificare sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.4.

3. Autoritatea de audit

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) îndeplinește rolul de Autoritate de audit.

UCAAPI este o direcție în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și direct subordonată ministrului finanțelor publice.

UCAAPI este autoritatea națională responsabilă pentru pregătirea și implementarea strategiei și cadrului normativ general pentru auditul public intern și evaluarea activității auditului public intern, prin efectuarea de misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale și autoritate de audit pentru Programul de cooperare elvețiano-român.

Directorul UCAAPI îndeplinește rolul de șef al Autorității de audit.

Rolul și responsabilitățile Autorității de audit sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.5.

Autoritatea de audit este independentă din punct de vedere funcțional de punctul național de contact și de Autoritatea de certificare.

4. Autoritatea pentru nereguli

Autoritatea de certificare și plată (ACP) îndeplinește rolul de Autoritate pentru nereguli.

Autoritatea de certificare și plată este organizată ca direcție generală în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, condusă de un director general și sub coordonarea unui secretar de stat.

Rolul și responsabilitățile Autorității pentru nereguli sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 12.3.

5. Raportul strategic

În conformitate cu prevederile articolului 2.6 din Regulament, punctul național de contact va transmite anual către Comitetul Mecanismului Financiar un raport strategic cu privire la implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 în statul beneficiar. Raportul strategic va fi transmis Comitetului Mecanismului Financiar cu cel puțin două luni înainte de reuniunea anuală, dacă nu se convine altfel.

6. Organigramă

ANEXA B

Cadrul de implementare

În conformitate cu prevederile articolului 2.5 din Regulament, părțile semnatare ale acestui memorandum de înțelegere au convenit asupra cadrului de implementare descris în prezenta anexă.

1. Parametrii financiari ai cadrului de implementare

ROMÂNIA Contribuția Mecanismului
financiar SEE
(euro)
Contribuția națională
(euro)
Programe
1 Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri 25.000.000 Nu este cazul.
2 Cercetare 15.000.000 2.647.059
3 Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri 12.000.000 2.117.647
4 Provocări în sănătatea publică la nivel european 40.000.000 7.058.824
5 Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor 25.000.000 4.411.765
6 Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică 29.893.000 Nu este cazul.
7 Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme 20.000.000 3.529.412
8 Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural 24.663.000 4.352.294
9 Societate civilă 46.000.000 Nu este cazul.
Alte alocări
Asistență tehnică acordată statului beneficiar (art. 1.10) 1.500.000 Nu este cazul.
Rezervă (art. 1.11) 10.000.000 Nu este cazul.
Rezerva pentru finalizarea proiectelor din cadrul MF 2009-2014 (art. 1.12) Nu este cazul. Nu este cazul.
Fondul pentru relații bilaterale (art. 4.6.1) 5.504.000 Nu este cazul.
Alocarea netă pentru România 254.560.000 24.117.000

2. Domenii specifice de interes

Relațiile bilaterale dintre statele donatoare și România vor fi întărite cu scopul de a stimula și dezvolta cooperarea pe termen lung în cadrul tuturor domeniilor enumerate în anexa la Protocolul 38c. Reprezintă, de asemenea, o ambiție întărirea cooperării bilaterale la nivel politic și european în domeniile de interes comun.

Părțile semnatare ale acestui memorandum de înțelegere sunt de acord ca, pe lângă măsurile implementate în cadrul Programului "Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor", cel puțin 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale programelor "Cercetare", "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri", "Provocări în sănătatea publică la nivel european", "Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural" și ale programelor "Cercetare", "Justiție" și "Afaceri interne" din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 să fie destinate îmbunătățirii situației romilor. Părțile vor cădea de comun acord asupra modului în care poate fi atinsă această țintă printr-un plan coordonat de punctul național de contact.

3. Parametri substanțiali ai cadrului de implementare

Programele descrise mai jos se vor implementa cu condiția aprobării de către Comitetul Mecanismului Financiar, în conformitate cu prevederile articolului 6.3 din Regulament.

A. Program: Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri

Obiectivul programului: Creare de valoare crescută și dezvoltare durabilă

Grantul programului: 25.000.000 euro

Cofinanțarea programului: Nu este cazul.

Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din Regulament. Innovation Norway este desemnat operator de fond în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al articolului 6.13 din Regulament.

Aria de program: Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri

Domenii speciale de interes:

Se poate avea în vedere desemnarea unui partener național de program pentru întărirea capacității și transferul de cunoștințe.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Cercetare", programul "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri", programul "Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică" și alte programe, dacă este cazul.

Ambiții bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri" implementat în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

B. Program: Cercetare

Obiectivul programului Intensificarea dezvoltării cunoștințelor bazate pe cercetare

Grantul programului: 15.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 2.647.059 euro

Operator de program: Unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării (UEFISCDI)

Partener(i) de program din statul donator: Consiliul de cercetare din Norvegia (NFR), Centrul islandez pentru cercetare (RANNIS)

Arie de program: Cercetare

Domenii speciale de interes:

Programul va include, printre altele, sprijin pentru cercetare în următoarele domenii: energie, mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și de incluziune socială.

Programul va sprijini cercetarea fundamentală și aplicată selectată pe baza excelenței în cercetare.

Programul va contribui la îmbunătățirea situației romilor și va contribui la atingerea țintei specificate în secțiunea 2 "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri", programul "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri", programul "Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică" și alte programe, dacă este cazul.

Ambiții bilaterale: 100.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Program va fi implementat în corelare cu programul "Cercetare" implementat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.

C. Program: Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri

Obiectivul programului: Dezvoltarea capitalului uman și a bazei de cunoștințe

Grantul programului: 12.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 2.117.647 euro

Operator de program: Agenția națională pentru programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale (ANPCDEFP)

Partener(i) de program din statul donator: Centrul Norvegian pentru Cooperare Internațională în Educație (SIU), Agenția Națională pentru Afaceri Internaționale de Educație (AIBA)

Arie de program: Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri

Domenii speciale de interes:

Programul se va axa, printre altele, pe educația terțiară, precum și pe educația și instruirea vocațională.

Programul va viza mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior.

Incluziunea socială va fi vizată la nivelul învățământului nonuniversitar.

Educația în domeniul democrației și cetățeniei va fi inclusă în program.

Programul va contribui la îmbunătățirea situației romilor și va contribui la atingerea țintei specificate în secțiunea 2 "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Cercetare", programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri", programul "Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică" și alte programe, dacă este cazul.

Ambiții bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

D. Program: Provocări în sănătatea publică la nivel european

Obiectivul programului: Îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate

Grantul programului: 40.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 7.058.824 euro

Operator de program: Ministerul Sănătății

Partener(i) de program din statul donator:

Institutul Norvegian de Sănătate Publică (FHI)

Directoratul Norvegian de Sănătate (HDIR)

Arii de program: Provocări în sănătatea publică la nivel european

Domenii speciale de interes:

Programul se va axa atât pe întărirea serviciilor de sănătate primară, cât și pe accesul universal la servicii de sănătate și reducerea inegalităților sociale în sănătate cu accent pe starea de sănătate a romilor.

Programul va include măsuri pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile și a zonelor izolate prin asistenți medicali comunitari și servicii medicale ambulatorii.

Programul va include măsuri ce vizează prevenirea și controlul bolilor contagioase și va lua în considerare provocările legate de rezistența antimicrobiană.

Programul va include măsuri ce vizează tulburările neurocognitive prin servicii comunitare.

Programul va include măsuri pentru îmbunătățirea calității accesului la serviciile de hematologie și oncologie pediatrică.

Nu mai mult de 50% din totalul cheltuielilor eligibile din cadrul programului va fi alocat pentru infrastructură ("hard measures").

Programul va fi implementat atât prin apeluri de proiecte, cât și prin proiecte predefinite.

La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere posibilitatea dezvoltării în continuare a rezultatelor proiectelor finanțate prin programul "Inițiative în sistemul de sănătate publică" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014.

Punctul național de contact și operatorul de program vor transmite un plan de asigurare a unei capacități de management al programului adecvate a operatorului de program, nu mai târziu de transmiterea notei conceptuale a programului.

Programul va contribui la îmbunătățirea situației romilor și va contribui la atingerea țintei specificate în secțiunea 2 "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.

Ambiții bilaterale: 200,000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Proiecte predefinite:

1. Îmbunătățirea controlului tuberculozei în România prin implementarea Strategiei WHO END TB 2016-2020

Promotor de proiect: se va stabili ulterior.

Partener de proiect din statul donator: LHL International

Valoarea maximă a grantului: 10.000.000 euro

2. Dezvoltarea registrelor de boli în România

Promotor de proiect: se va stabili ulterior.

Partener de proiect: se va stabili ulterior.

Valoarea maximă a grantului: 500.000 euro

Acest proiect va dezvolta rezultatele obținute prin proiectul implementat prin programul "Inițiative în sănătatea publică" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014.

E. Program: Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor

Obiectivul programului: Întărirea coeziunii economice și sociale

Grantul programului: 25.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 4.411.765 euro

Operator de program: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

Partener(i) de program din statul donator: Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS)

Partener(i) organizații internaționale: Consiliul Europei (CoE)

Arii de program:

Dezvoltare locală și reducerea sărăciei

Emanciparea și incluziunea romilor

Drepturile omului - implementare națională

Copii și tineri în situație de risc

Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

Domenii speciale de interes:

Minimum 15 milioane euro din grantul programului vor fi alocate ariei de program "Emanciparea și incluziunea romilor".

Programul va include măsuri ce vizează componente de educație, inclusiv combaterea abandonului școlar timpuriu, îmbunătățirea locuințelor, ocupare și sănătate.

Vor fi prioritare municipalitățile din zonele dezavantajate cu un procent ridicat de romi.

Programul va consolida implementarea la nivel național a standardelor și normelor cu privire la drepturile omului, cu accent pe legislația antidiscriminare.

La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Consiliul Europei și, dacă este cazul, alți actori internaționali.

La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE).

În nota conceptuală se va identifica un nivel maxim al fondurilor ce se vor aloca pentru infrastructură ("hard measures") din totalul cheltuielilor eligibile aferente programului.

Punctul național de contact și operatorul de program vor transmite un plan de asigurare a unei capacități de management al programului adecvate a operatorului de program, nu mai târziu de transmiterea notei conceptuale a programului.

Ambiții bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor" implementat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.

F. Program: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică

Obiectivul programului: Energie cu emisii reduse de carbon și îmbunătățirea securității furnizării

Grantul programului: 29.893.000 euro

Cofinanțarea programului: Nu este cazul.

Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din Regulament. Innovation Norway este desemnat ca operator de fond în conformitate cu prevederile paragrafului 4 articolului 6.13 din Regulament.

Partener(i) de program din statul beneficiar:

Ministerul Energiei

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Partener(i) de program din statul donator:

Autoritatea Națională pentru Energie (OS)

Directoratul pentru Energie și Resurse de Apă din Norvegia (NVE)

Arii de program: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică

Domenii speciale de interes:

Soluțiile de furnizare a electricității în zonele unde racordarea la rețeaua de electricitate nu este fezabilă cu scopul de a crește accesul la energie pentru cel puțin 5.000 de gospodării constituie un domeniu special de interes.

Cercetarea și dezvoltarea legate de energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică constituie un domeniu special de interes.

Energia hidroelectrică drept sursă de energie regenerabilă energetică constituie un domeniu special de interes. Alocarea totală din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 nu va depăși 7,5 milioane euro.

Energia geotermală drept sursă de energie regenerabilă constituie un domeniu special de interes. Alocarea totală din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 nu va depăși 7,5 milioane euro.

În elaborarea notei conceptuale și în timpul implementării programului, operatorul de program va avea în vedere asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri", programul "Cercetare", programul "Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri" și alte programe, dacă este cazul.

Ambiții bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Programul va fi implementat în corelare cu programul "Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică" implementat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.

G. Program: Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme

Obiectivul programului: Îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme și reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului

Grantul programului: 20.000.000 euro

Cofinanțarea programului: 3.529.412 euro

Operator de program: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Partener(i) de program din statul donator: Agenția de Mediu din Norvegia (NEA)

Arii de program:

Mediu și ecosisteme

Adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora

Domenii speciale de interes:

Componenta de mediu a programului va conține una sau mai multe scheme de granturi mici având ca țintă, printre altele, societatea civilă, inclusiv organizațiile nonguvernamentale (ONG).

Punctul național de contact și operatorul de program vor transmite un plan de asigurare a unei capacități de management al programului adecvate a operatorului de program, nu mai târziu de transmiterea notei conceptuale a programului.

Ambiții bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

Proiecte predefinite: Maximum 5 milioane euro vor fi rezervate pentru un proiect predefinit în domeniul cartografierii cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea de Cartografiere din Norvegia și Registre din Islanda.

H. Program: Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural

Obiectivul programului: Consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural

Grantul programului: 24,663,000 euro

Cofinanțarea programului: 4,352,294 euro

Operator de program: Ministerul Culturii

Partener(i) de program din statul donator: Directoratul pentru Patrimoniu (RA), Consiliul Artelor din Norvegia (ACN)

Arie de program: Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural

Domenii speciale de interes:

Programul se va concentra pe rolul pe care cultura și patrimoniul cultural îl joacă în dezvoltarea locală și regională, cu accent pe ocuparea forței de muncă, antreprenoriat cultural și formare profesională și incluziune socială.

Nu mai mult de 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale programului vor fi alocate pentru infrastructură ("hard measures").

Minimum 6,5 milioane euro vor fi rezervate pentru cooperare culturală și schimb cultural între statele donatoare și România.

Programul va sprijini și proiecte ce au legătură cu documentarea cu privire la istoria culturală a grupurilor și minorităților sociale, etnice și culturale.

Programul va contribui la îmbunătățirea situației romilor și va contribui la atingerea țintei specificate în secțiunea 2 "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.

Ambiții bilaterale: 250.000 euro din fondul pentru relații bilaterale se alocă programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca fonduri suplimentare către program.

I. Program: Societate civilă

Obiectivul programului: Consolidarea societății civile și a cetățeniei active și emanciparea grupurilor vulnerabile

Grantul programului: 46.000.000 euro

Cofinanțarea programului: Nu este cazul.

Operator de program: OMF, în conformitate cu articolul 6.13 din Regulament

Arie de program: Societate civilă

Domenii speciale de interes: Nu este cazul.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...