Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a administrației publice centrale,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nota privind elaborarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, și stagiile de pregătire practică pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 2. Nota este cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi. Planul-cadru este cuprins în anexa nr. 2.

(2) Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, prevăzut la alin. (1), se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.

Art. 3. -

(1) Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a și clasa a XI-a - semestrul I, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ seral. Planul-cadru este cuprins în anexa nr. 3.

(2) Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a și clasa a XI-a - semestrul I, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, prevăzut la alin. (1), se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.

Art. 4. -

(1) Absolvenții clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore.

(2) Organizarea și desfășurarea stagiului de practică sunt reglementate prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 5. -

(1) Pentru toate profilurile/domeniile de pregătire care organizează învățământ în limbile minorităților naționale, planurile-cadru pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral, cuprind în cadrul ariei curriculare "Limbă și comunicare" disciplina Limba și literatura maternă.

(2) Disciplinelor Limba și literatura maternă și Limba și literatura română li se alocă același număr de ore, în trunchiul comun.

(3) Pentru învățământul în limbile minorităților naționale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este organizat la decizia școlii.

Art. 6. -

(1) Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi, include Religia - ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinților ori al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia și confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a părinților sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără această disciplină.

Art. 7. -

(1) Planurile-cadru de învățământ cuprinse în anexele nr. 2 și 3 sunt parte integrantă a curriculumului național și reprezintă oferta centrală obligatorie - pentru toate profilurile/domeniile de pregătire din cadrul ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi, respectiv învățământ seral.

(2) Stagiile de pregătire practică pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 2 reprezintă oferta obligatorie pentru elevii care optează pentru obținerea acestui certificat.

(3) Inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ răspund de aplicarea integrală și corectă la clasă a planului-cadru de învățământ în vigoare, pentru învățământul de zi, respectiv pentru învățământul seral.

Art. 8. -

Pentru elevii din învățământul seral, filiera tehnologică, care în anul școlar 2010-2011 se află în clasa a XI-a, anul de completare, clasele a XI-a și a XII-a ruta directă de pregătire profesională, clasele a XII-a și a XIII-a ruta progresivă de pregătire profesională, se aplică, până la finalizarea studiilor, planurile de învățământ aflate în vigoare la momentul intrării elevilor în învățământul liceal.

Art. 9. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 10. -

Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 27 ianuarie 2010.

Nr. 3.081.

ANEXA Nr. 1

NOTĂ
privind elaborarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a,
ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, și stagiile de
pregătire practică pentru obținerea certificatului
de calificare profesională de nivel 2

Restructurarea filierei tehnologice a învățământului liceal are în vedere o mai bună corelare a pregătirii elevilor, pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare personală ale acestora, dar și cerințelor pieței muncii. Avându-se în vedere și experiențele acumulate ca urmare a angajamentelor României, asumate prin programul Comisiei Europene "Educație și formare 2010", restructurarea este realizată în perspectiva dezvoltării unui sistem de educație și formare profesională care facilitează învățarea pe tot parcursul vieții.

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, clasa a X-a, se restructurează în condițiile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Restructurarea învățământului profesional și tehnic are în vedere posibilitatea dobândirii calificării profesionale de nivel 2 și prin ciclul inferior al învățământului liceal.

Proiectarea curriculumului pentru învățământul liceal, filiera tehnologică, în condițiile restructurării respectă principiile de proiectare a curriculumului național și are în vedere realizarea obiectivelor majore ale învățământului profesional și tehnic, respectiv asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung a absolvenților, prin:

1. dobândirea competențelor profesionale tehnice generale, care sunt necesare pentru adaptarea continuă la cerințele angajatorilor, potrivit dinamicii pieței muncii;

2. dobândirea acelor competențe-cheie transferabile, care sunt necesare pentru integrarea socioprofesională pe parcursul întregii vieți.

Termenii de referință avuți în vedere în proiectarea curriculumului pentru învățământul profesional și tehnic, în această structură, sunt:

- politica curriculară promovată în cadrul învățământului profesional și tehnic, care prevede finalități ale procesului de formare coerente la nivelul politicilor educaționale, dar descrie și parcursuri specifice, în funcție de tipologia formării profesionale convenite la nivel sectorial, în parteneriat cu instituțiile abilitate;

- dezvoltarea curriculumului ca o consecință a dinamicilor tehnologiilor și a modelelor de profesionalizare implicate de acestea;

- includerea în structura curriculumului a unităților de competențe cu rol de unități de învățare - componente ale standardelor de pregătire profesională;

- conținuturile învățării presupun aplicarea integrată - în contexte științifice, tehnice și comunicaționale - a cunoștințelor teoretice și abilităților practice care se dobândesc în cadrul procesului de învățare;

- definirea diferențiată a procesului de formare asigurat prin curriculum, în funcție de: pregătirea de bază sau generală (clasele a IX-a și a X-a); calificarea profesională în stagiile de pregătire practică pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 2; și specializarea dobândită prin ciclul superior al învățământului liceal (clasele a XI-a și a XII-a);

- valorificarea elementelor de orientare și dezvoltare a carierei profesionale (consiliere și antreprenoriat), prevăzute în oferta curriculară;

- utilizarea standardelor de pregătire profesională validate de către partenerii sociali ca fundamente pentru evaluarea finală și certificarea parcursului de pregătire descris prin curriculum.

În conformitate cu această structură, în clasa a X-a din cadrul ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, ponderea disciplinelor prin care se asigură educația de bază - furnizată, conform legii, în cadrul învățământului obligatoriu, - este predominantă în raport cu ponderea disciplinelor/modulelor prin care se asigură pregătirea generală necesare pentru obținerea unei calificări.

Prin menținerea grupării disciplinelor/modulelor în ariile curriculare specifice actualului curriculum național se asigură coerența structurală a planurilor-cadru de învățământ pentru toate nivelurile de școlaritate.

Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, filiera tehnologică, are la bază standardele de pregătire profesională (SPP), validate de comitetele sectoriale și aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Standardele de pregătire profesională cuprind unitățile de competențe/rezultate ale învățării și competențele/rezultatele învățării specifice unei calificări.

Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, este structurat pe 3 componente: 1. trunchi comun, 2. curriculum diferențiat și 3. curriculum în dezvoltare locală.

Stagiile de pregătire practică vor fi parcurse după finalizarea clasei a X-a numai de către elevii care optează pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 2.

1. Trunchi comun (TC)

În clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, trunchiul comun este stabilit la nivel central și cuprinde disciplinele de învățământ cu alocările orare corespunzătoare, care sunt comune mai multor domenii de pregătire.

Oferta de trunchi comun contribuie la:

- dobândirea educației de bază, prin continuarea dezvoltării competențelor-cheie urmărite în cadrul învățământului obligatoriu - condiție pentru asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii, oricare ar fi specificul liceului (filieră, profil, domeniu de pregătire);

- asigurarea continuității între învățământul gimnazial și cel liceal;

- formarea pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.

Alocarea orelor pentru disciplinele din structura trunchiului comun s-a realizat în conformitate cu semnificația trunchiului comun pentru această etapă de școlaritate.

2. Curriculum diferențiat (CD)

Curriculumul diferențiat este stabilit la nivel central și cuprinde un pachet de discipline/module cu alocările orare aferente, care sunt specifice pregătirii profesionale generale (teoretice și practice), care să faciliteze obținerea unei calificări profesionale de nivel 3 (la finalul clasei a XII-a), dar și a unei calificări profesionale de nivel 2, în funcție de opțiunea elevului (la finalul clasei a X-a și al stagiului de pregătire practică).

În cadrul unui modul sunt alocate atât ore de pregătire teoretică, cât și ore pentru pregătirea practică - necesare obținerii rezultatelor învățării (competențe tehnice generale și competențe-cheie) specificate în standardele de pregătire profesională. Pregătirea practică săptămânală poate fi realizată atât prin laborator tehnologic, cât și prin instruire practică în ateliere-școală sau la operatorul economic, în orele alocate săptămânal. Această ofertă educațională asigură instruirea pe domenii de pregătire de bază și generale.

Curriculumul diferențiat vizează dezvoltarea competențelor- cheie și a competențelor tehnice generale, în vederea obținerii unei calificări profesionale. Elevii beneficiază astfel de fundamentele unei formări diversificate, necesare atât pentru orientarea școlară și profesională, cât și pentru integrarea socioprofesională ulterioară.

În curriculumul diferențiat sunt incluse și stagiile de pregătire practică, cu durata de 6 luni, organizate pentru obținerea unui certificat de calificare profesională de nivel 2. În acest caz, curriculumul diferențiat vizează dezvoltarea competențelor tehnice specializate specifice unui standard de pregătire profesională de nivel 2.

3. Curriculum în dezvoltare locală (CDL)

Curriculumul în dezvoltare locală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu operatori economici. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită, în contextul tehnologic oferit de operatorii economici locali, formarea competențelor descrise în Standardele de pregătire profesională.

Curriculumul în dezvoltare locală este parcurs în cele 3 săptămâni de pregătire practică comasată (90 de ore).

Structurarea planului-cadru de învățământ în arii curriculare, pe de o parte, și în trunchi comun (TC), curriculum diferențiat (CD), curriculum în dezvoltare locală (CDL), pe de altă parte, oferă posibilitatea identificării specificului domeniilor de pregătire - în termeni de discipline școlare/module și de alocări de timp corespunzătoare studierii acestora.

Această structurare îi asigură elevului posibilitatea de a realiza o opțiune informată privind traseul de formare și cariera sa profesională.

Oferta curriculară centrată pe aprofundarea competențelor-cheie și pe dobândirea competențelor tehnice generale creează premise favorabile pentru reușita absolventului:

- în plan social, prin: comunicare, gândire critică;

- în plan profesional, prin crearea premiselor pentru o viitoare inserție pe piața muncii.

Curriculumul în dezvoltare locală asigură premisele pentru coparticiparea elevului la constituirea propriului traseu de formare, precum și pentru creșterea responsabilității școlii în gestionarea ofertei curriculare, în raport cu nevoile educaționale identificate.

Prin restructurarea planului-cadru pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, se urmărește în perspectivă:

corelarea nivelurilor de educație cu nivelurile de referință și cu descriptorii prevăzuți în Cadrul european al calificărilor, în perspectiva elaborării Cadrului național al calificărilor din România;
asigurarea unei rute de pregătire profesională progresivă, flexibilă și deschisă, care să permită învățarea pe tot parcursul vieții;
operaționalizarea creditelor transferabile și de acumulare, care se dobândesc pe durata formării profesionale, atât inițiale, cât și continue;
recunoașterea și validarea achizițiilor dobândite în diferite contexte de învățare;

restructurarea pregătirii practice, în cazul în care elevul optează pentru obținerea unui certificat de calificare profesională de nivel 2, și asigurarea condițiilor de învățare la locul de muncă, prin organizarea de stagii compacte preponderent în întreprinderi - realizate după finalizarea clasei a X-a, prin scheme orare flexibile, care să le asigure întreprinderilor posibilitatea reală de a organiza această pregătire;
formarea, pe durata învățământului obligatoriu, a competențelor-cheie definite la nivel european pentru educația de bază.

Restructurarea planului-cadru pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, și a stagiilor de pregătire practică pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 2 este de natură să determine în perspectivă:

sporirea atractivității învățământului profesional și tehnic - prin organizarea acestuia în cadrul învățământului liceal și prin reconsiderarea statutului elevului care urmează acest tip de învățământ;
cointeresarea partenerilor sociali pentru implicarea în formarea profesională de calitate a viitorilor angajați; creșterea încrederii viitorilor angajatori în calitatea și relevanța pregătirii profesionale pe care o asigură școala;
cointeresarea și responsabilizarea elevilor în luarea de decizii cu privire la nivelul de pregătire pe care doresc să îl obțină - fie prin angajare, după absolvirea clasei a X-a, parcurgerea stagiilor de pregătire practică pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 2, fie prin continuarea studiilor în vederea obținerii certificatului de calificare profesională de nivel 3, a diplomei de bacalaureat și accesului ulterior în învățământul superior.

ANEXA Nr. 2

PLAN-CADRU
de învățământ pentru ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, învățământ de zi

Clasa a X-a

Aria curriculară/ Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/ săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/an școlar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ȘI COMUNICARE 6 - - 30 35 210
Limba și literatura română 3 - -
Limba modernă 1 2 - -
Limba modernă 2 1 - -
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 6 1 - 245
Matematică 2 1 -
Fizică 2 - -
Chimie 1 - -
Biologie 1 - -
OM ȘI SOCIETATE 4 - - 140
Istorie 1 - -
Geografie 1 - -
Socioumane 1 - -
Religie 1 - -
ARTE - - - -
Educație muzicală - - -
Educație vizuală - - -
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 - - 35
Educație fizică 1 - -
CONSILIERE ȘI ORIENTARE - - - -
Consiliere și orientare - - -
TEHNOLOGII 2 10 - 420
Tehnologia informației și a comunicațiilor 1 - -
Educație antreprenorială 1 - -
Cultură de specialitate - 5 -
Pregătire practică săptămânală - 5 -
Pregătire practică comasată CDL - - 30 3* 90
Total ore/an școlar 665 385 90 1.140
Stagii de pregătire practică pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 2 30 24** 720

* Pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic.

** Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 2 vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 de ore.

ANEXA Nr. 3

PLAN-CADRU
de învățământ pentru ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, învățământ seral

Clasa a X-a

Aria curriculară/ Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/ săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/an școlar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ȘI COMUNICARE 4 - - 19 37 148
Limba și literatura română 2 - -
Limba modernă 1 1 - -
Limba modernă 2 1 - -
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 4 1 - 185
Matematică 1 1 -
Fizică 1 - -
Chimie 1 - -
Biologie 1 - -
OM ȘI SOCIETATE 3 - - 111
Istorie 1 - -
Geografie 1 - -
Socioumane 1 - -
Religie - - -
ARTE - - - -
Educație muzicală - - -
Educație vizuală - - -
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - - -
Educație fizică - - -
CONSILIERE ȘI ORIENTARE - - - -
Consiliere și orientare - - -
TEHNOLOGII 2 5 - 259
Tehnologia informației și a comunicațiilor 1 - -
Educație antreprenorială 1 - -
Cultură de specialitate - 2 -
Pregătire practică săptămânală - 3 -
Total ore/an școlar 481 222 703

PLAN-CADRU
de învățământ pentru ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, învățământ seral

Clasa a XI-a - semestrul I

Aria curriculară/ Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/ săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/an școlar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ȘI COMUNICARE 4 - - 17 14 56
Limba și literatura română 2 - -
Limba modernă 1 2 - -
Limba modernă 2 - - -
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 4 - - 56
Matematică 2 - -
Fizică 2 - -
Chimie - - -
Biologie - - -
OM ȘI SOCIETATE - - - -
Istorie - - -
Geografie - - -
Socioumane - - -
Religie - - -
ARTE - - - -
Educație muzicală - - -
Educație vizuală - - -
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - - - -
Educație fizică - - -
CONSILIERE ȘI ORIENTARE - - - -
Consiliere și orientare - - -
TEHNOLOGII - 9 - 126
Tehnologia informației și a comunicațiilor - - -
Educație antreprenorială - - -
Cultură de specialitate - 4 -
Pregătire practică săptămânală - 5 -
Total ore/an școlar 112 126 238
Stagii de pregătire practică pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 2 30 24* 720

* Absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică (clasa a X-a și clasa a XI-a - semestrul I, învățământ seral), care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 2 vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 de ore.

Absolvenții care dovedesc că sunt încadrați în muncă în domeniul pentru care se pregătesc nu sunt obligați să parcurgă stagiul de pregătire practică în vederea obținerii certificatului de calificare de nivel 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...