Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 7/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, excepție ridicată de Dorin Atanasie Cosma în Dosarul nr. 3.151/94/2009 al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate și arată că specificul susținerilor autorului conferă acesteia caracter inadmisibil, deoarece vizează aspecte legate de omisiune legislativă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 3.151/94/2009, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată. Excepția a fost ridicată de Dorin Atanasie Cosma cu ocazia soluționării unei cauze civile având ca obiect plângerea formulată împotriva încheierii de carte funciară.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia consideră că "prin modul de reglementare extrem de vag și evaziv se permite ca o înscriere în cartea funciară, bazată pe existența unui litigiu, să poată fi radiată fără ca litigiul să se fi soluționat irevocabil". Astfel, prin modalitatea în care a fost reglementată posibilitatea de radiere a unei mențiuni în cartea funciară, se încalcă dreptul unei părți de a fi protejat sub aspectul bunei sau relei credințe a unui eventual cumpărător al imobilului asupra căruia s-a făcut înscrierea. În final, solicită ca instanța de contencios constituțional să elucideze dacă articolele criticate, în forma actuală, sunt compatibile cu Legea fundamentală și dacă necesită o nouă completare.

Judecătoria Buftea și-a exprimat opinia în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituționale, iar motivele invocate de autorul excepției privesc aspecte legate de modul de redactare a acestora, ceea ce excedează competenței Curții Constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției îl reprezintă prevederile art. 47 alin. (7) și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006.

Dispozițiile de lege criticate au următorul conținut:

- Art. 47 alin. (7):

"

Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:

a) de mandatarul general al celui îndrituit;

b) de oricare dintre titularii aceluiași drept.";

- Art. 48:

"

(1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) indică numele părților;

c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;

d) este însoțit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însoțit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.

(2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului și al cărții funciare, precum și a părții cărții funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica pozițiile ce au fost radiate și numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.

(3) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentații cadastrale întocmite și recepționate conform prevederilor prezentei legi."

Autorul excepției invocă neconstituționalitatea prevederilor de lege criticate din perspectiva încălcării dispozițiilor constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție și ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin critica de neconstituționalitate formulată autorul acesteia se referă, în mod concret, la o omisiune legislativă, el fiind nemulțumit de faptul că textele de lege criticate, "prin modalitatea de reglementare extrem de vagă și evazivă, permit ca o înscriere în cartea funciară, bazată pe existența unui litigiu, să poată fi radiată fără ca litigiul să se fi soluționat în mod irevocabil".

Curtea observă că autorul excepției tinde la completarea reglementării criticate, soluția legislativă existentă nemulțumindu-l din prisma a ceea ce nu cuprinde. Or, instanța de contencios constituțional nu poate complini omisiunile legislative, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (7) și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, excepție ridicată de Dorin Atanasie Cosma în Dosarul nr. 3.151/94/2009 al Judecătoriei Buftea.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 ianuarie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...