Guvernul României

Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții din 21.11.1997

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 1997 până la 18 octombrie 2017, fiind înlocuit prin Regulament 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii la utilizare, în conformitate cu cerințele legii calității în construcții, a unor noi produse, procedee sau echipamente, denumite în continuare produse, pentru care nu există și nu pot fi încă elaborate standarde naționale sau alte reglementări oficiale: normative, standarde de ramură, proiecte-tip aprobate. Agrementul tehnic este o componentă a sistemului calității în construcții, instituit prin lege.

Art. 2. -

Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, principalele elemente de conținut, metodologice și de organizare privind agrementul tehnic.

Art. 3. -

Existența agrementului tehnic, elaborat conform prevederilor prezentului regulament, constituie o condiție obligatorie pentru furnizarea și utilizarea produselor noi pentru construcții.

Produsele care provin din țări dezvoltate industrial și au la bază reglementări tehnice sau agremente tehnice naționale vor fi tratate corespunzător în cadrul acțiunii de elaborare a agrementelor tehnice, prin luarea în considerare a prevederilor din documentele respective, cu adaptările impuse de condițiile seismice, climatice sau de altă natură din țara noastră.

Art. 4. -

Agrementele tehnice se eliberează de organismele abilitate, stabilite prin prezentul regulament, la solicitarea fabricanților sau a furnizorilor împuterniciți de aceștia, la care se pot asocia și agenți economici executanți de lucrări de construcții.

Agrementele tehnice se eliberează numai pentru produse bine definite sub aspectul alcătuirii, formei și caracteristicilor și ale căror realizare și punere în operă pot fi asigurate de către fabricanți și executanți în condiții de garantare a menținerii în timp a caracteristicilor respective, dacă utilizarea și modul de punere în operă sunt conforme cu cele precizate de solicitanți și cuprinse în agrementul tehnic.

Prin produse pentru construcții se înțelege produsele încorporate în construcții (inclusiv instalațiile aferente acestora), dar nu și cele încorporate în instalații și echipamente tehnologice de producție.

Art. 5. -

Nu pot forma obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentații tehnice de concepție - proiecte - ale unor produse, fără a fi însoțite de rezultate și dovezi obiective ale realizării fizice, încercării și experimentării lor, care să demonstreze îndeplinirea cerințelor specificate.

Art. 6. - Modificări (1)

Agrementele tehnice nu implică nici o garanție din partea statului sau a organismelor care le-au eliberat și nici nu îi absolvă pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor aplicabile.

Art. 7. -

Produsele pentru care s-au eliberat agremente tehnice sunt supuse și activității de certificare de conformitate, conform reglementărilor în vigoare, sistemul de certificare fiind precizat explicit în agrementul tehnic.

Art. 8. -

Agrementele tehnice se acordă pe o perioadă de valabilitate limitată, de regulă până la 5 ani, în funcție de natura și de gradul de noutate al produselor respective, în conformitate cu regulile de procedură stabilite.

Art. 9. -

Prevederile prezentului regulament se aplică, după caz, tuturor agenților economici care fabrică, furnizează sau comercializează noi produse pentru construcții, provenite din producția internă sau din import, precum și investitorilor, proiectanților, executanților, proprietarilor și utilizatorilor construcțiilor la care se prevede folosirea produselor respective.

Pentru recunoașterea, în țările membre ale Uniunii Europene de Agrement Tehnic în construcții, a agrementelor tehnice românești, acestea trebuie să fie eliberate în condițiile precizate de acest organism european.

Art. 10. -

Definițiile principalilor termeni utilizați în textul regulamentului sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calității în construcții.

CAPITOLUL II Elemente principale de conținut ale agrementului tehnic

Art. 11. -

La elaborarea agrementelor tehnice se au în vedere următoarele obiective principale:

a) fundamentarea agrementului tehnic prin:

- analizarea documentelor de referință ale produselor, sub aspectul definirii caracteristicilor acestora, precum și al stabilirii modului și a condițiilor de utilizare necesare satisfacerii cerințelor pentru domeniul prevăzut:

- aprecierea, pe baza cunoașterii științifice și practice - examinări, calcule, experimentări de laborator și in situ - a aptitudinii la utilizare și a durabilității produselor respective.

b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a unei opinii autorizate și a unor informații pertinente și corecte asupra modului de fabricare, de punere în operă și de utilizare, precum și asupra comportării previzibile în exploatare a noilor produse folosite la construcțiile realizate cu acestea, care să permită persoanelor juridice și persoanelor fizice implicate să ia decizii și să-și asume responsabilități în deplină cunoștință de cauză, pentru alegerea și utilizarea produselor respective;

c) evaluarea fabricanților în ceea ce privește dotarea, experiența acestora și organizarea controlului pe fluxul de fabricație, ca premise pentru garantarea calității și constanței caracteristicilor cerute pentru produsele livrate;

d) asigurarea obiectivității și neutralității în acordarea agrementului tehnic, printr-o apreciere echilibrată, ținându-se seama de interesele tuturor părților implicate;

e) promovarea progresului tehnic în construcții, în condițiile respectării cerințelor de performanță pentru construcțiile în care se folosesc produsele ce formează obiectul agrementului tehnic.

Art. 12. -

Documentele agrementului tehnic sunt:

a) Agrementul tehnic propriu-zis, care cuprinde trei părți:

- definirea succintă a produsului - descriere și identificare;

- agrementul tehnic - domeniile de utilizare acceptate; aprecieri asupra produsului; condiții privind concepția, fabricarea și punerea în operă; condiții privind asigurarea calității; concluzii, durata de valabilitate;

- remarci complementare ale grupei specializate.

b) Dosarul tehnic, care cuprinde:

- documentația de referință privind produsul, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant și verificată de elaborator;

- documentele privind rezultatele activităților de apreciere a produsului: buletine de încercări, rapoarte privind experimentările;

- documente privind evaluarea unității producătoare, dacă este cazul;

- extrase din procesul-verbal al ședinței de deliberare a grupei specializate.

c) Anexe, după caz.

Art. 13. -

La elaborarea agrementelor tehnice se va avea în vedere modul în care fabricarea și punerea în operă a produselor respective condiționează calitatea lucrărilor, astfel:

a) dacă un produs este fabricat în mai multe unități de producție ale aceleiași firme, se eliberează un singur agrement tehnic acelei firme, ca titular, urmând ca gradul de extindere a evaluării prevăzute la art. 11 lit. c) să fie stabilit de grupa specializată, după caz;

b) dacă punerea în operă a produsului sau condițiile legate de o anumită lucrare condiționează calitatea lucrărilor și, deci, trebuie să facă obiectul agrementului tehnic, titulari vor fi atât fabricantul sau furnizorul împuternicit de acesta, cât și executantul, cu precizarea lucrării la care se utilizează produsul, dacă este cazul, fiind necesară extinderea agrementului tehnic pentru un alt executant sau, după caz, pentru o altă lucrare;

c) dacă punerea în operă a produsului se face cu mijloace tradiționale, care nu fac obiectul agrementului tehnic, executantul nu este implicat în agrementul tehnic, titularul având libertatea de a impune condiții acestuia.

CAPITOLUL III Elemente metodologice și de organizare privind
agrementul tehnic în construcții

Art. 14. -

Activitatea privind agrementul tehnic în construcții este condusă de Comisia de agrement tehnic în construcții, înființată pe baza prevederilor prezentului regulament, și se desfășoară în cadrul grupelor specializate ale acestei comisii și al organismelor de agrement tehnic, atestate în acest scop. Modificări (1)

Art. 15. -

Activitatea privind agrementul tehnic în construcții se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale documentelor interne specifice privind:

a) organizarea și funcționarea Comisiei de agrement tehnic în construcții și a grupelor specializate;

b) instrumentarea solicitărilor de agrement tehnic și procedurile de elaborare și acordare a agrementelor tehnice sau de schimbare a statutului acestora;

c) atestarea organismelor de agrement tehnic și a grupelor specializate.

Art. 16. -

Comisia de agrement tehnic în construcții este alcătuită din reprezentanți ai tuturor părților interesate, având componența, numărul și modul de reprezentare stabilite în anexa la prezentul regulament. Modificări (1)

Art. 17. -

Grupele specializate, înființate prin decizia Comisiei de agrement tehnic în construcții, ca formațiuni ale acesteia, se organizează pe domenii de specialitate corespunzătoare unor familii de produse.

Grupele specializate sunt alcătuite din specialiști din domeniul de specialitate aferent. Aceste grupe funcționează pe lângă organismele de agrement tehnic, care sunt unități de cercetare-proiectare sau alte unități cu profil similar, atestate de Comisia de agrement tehnic în construcții, pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective. Modificări (1)

Art. 18. -

Grupele specializate realizează activitățile legate de elaborarea agrementelor tehnice conform prevederilor menționate la art. 11, precum și supravegherea privind menținerea calității produselor respective și urmărirea comportării în exploatare a acestora.

Art. 19. - Jurisprudență

Agrementele tehnice se elaborează pe baza procedurilor și a ghidurilor pentru agremente tehnice, avizate de grupele specializate, pe domenii, și aprobate de Comisia de agrement tehnic în construcții. Modificări (1)

Ghidurile pentru agremente tehnice și alte documente normative în domeniu, elaborate în cadrul Uniunii Europene, vor putea fi folosite numai cu condiția adaptării la situațiile specifice din România, mai ales în ceea ce privește protecția antiseismică și condițiile climatice.

Art. 20. -

Încercările necesare pentru elaborarea agrementelor tehnice se stabilesc de grupele specializate care instrumentează solicitările de agrement tehnic și se efectuează în laboratoare autorizate sau acreditate conform prevederilor legale.

În unele cazuri justificate, aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi condiționată de realizarea prealabilă a unei lucrări experimentale, în condițiile stabilite de grupa specializată și precizate în avizul tehnic de experimentare elaborat de aceasta.

Art. 21. -

Grupa specializată poate efectua, după caz, inspecții la producător, cu acordul acestuia, pentru a constata condițiile de fabricație a produselor care fac obiectul solicitării de agrement tehnic.

Art. 22. -

După acordarea agrementelor tehnice, în perioada de valabilitate, în statutul acestora pot interveni următoarele schimbări:

a) prelungirea valabilității, care trebuie cerută de deținător cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate;

b) revizuirea agrementului tehnic, la inițiativa deținătorului - ca urmare a modificărilor aduse produsului, tehnologiei de fabricație sau domeniului de utilizare - sau a grupei specializate care l-a elaborat - ca urmare a constatării unor neconformități; Modificări (1)

c) extinderea agrementului tehnic, care reprezintă nominalizarea și a unui alt titular sau a altui domeniu, cu acordul titularului, pentru un produs pentru care s-a elaborat un agrement tehnic;

d) suspendarea agrementului tehnic, la inițiativa grupei specializate sau la propunerea altor factori implicați, cu avizul grupei specializate și cu aprobarea Comisiei de agrement tehnic în construcții, în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condițiilor de fabricație și de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor. Suspendarea se notifică în scris deținătorului, care poate supune Comisiei de agrement tehnic în construcții, după eliminarea cauzelor de suspendare, într-un interval de timp rezonabil, o cerere de reexaminare a cazului, care să conducă la revizuirea agrementului tehnic respectiv; Modificări (1)

e) retragerea agrementului tehnic, la inițiativa grupei specializate, în cazul în care, cu ocazia revizuirii sau reexaminării după suspendare, se constată situații care conduc la această decizie. Retragerea se supune aprobării Comisiei de agrement tehnic în construcții. Modificări (1)

Lucrările la care s-au utilizat produse având agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii în operă vor fi analizate de proiectant, care va decide menținerea lor sau schimbarea soluției.

Art. 23. -

Deținătorul agrementului tehnic și grupa specializată care l-a elaborat vor urmări comportarea în exploatare a produsului respectiv pentru a putea fundamenta propunerea de a reglementa ca tradițional produsul în cauză sau de a prelungi ori de a schimba statutul acelui agrement tehnic.

CAPITOLUL IV Obligații și răspunderi

Art. 24. -

Comisia de agrement tehnic în construcții are următoarele atribuții și obligații: Modificări (1)

a) înființarea grupelor specializate și atestarea organismelor de agrement tehnic;

b) stabilirea strategiei generale privind agrementul tehnic în construcții;

c) elaborarea și aprobarea documentelor interne specifice, prevăzute la art. 15, și publicarea celor privind instrumentarea solicitărilor de agrement tehnic;

d) aprobarea ghidurilor pentru agremente tehnice, în urma avizării acestora în grupele specializate pe domenii;

e) asigurarea colaborării cu Institutul Român de Standardizare pe linia elaborării standardelor pentru produsele confirmate sub aspectul aptitudinii la utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice;

f) evaluarea periodică a activității în raport cu strategia stabilită și cu evoluția pe plan european și luarea de măsuri în consecință;

g) păstrarea secretului profesional asupra informațiilor legate de agrementele tehnice;

h) publicarea listei grupelor specializate, a organismelor de agrement tehnic, a agrementelor tehnice, precum și a documentelor prevăzute la lit. b) și d);

i) reprezentarea națională în relațiile cu organisme de profil din străinătate.

Art. 25. -

Cheltuielile privind exercitarea atribuțiilor Comisiei de agrement tehnic în construcții se suportă, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, din fondurile pentru controlul statului. Modificări (1)

Art. 26. -

Fabricanții și furnizorii, împuterniciți de aceștia, de produse care intră sub incidența acestui regulament, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să solicite Comisiei de agrement tehnic în construcții elaborarea agrementului tehnic pentru produse noi, în condițiile prezentului regulament; Modificări (1)

b) să furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele tehnice toate datele și informațiile necesare privind produsele respective;

c) să faciliteze și să asigure grupelor specializate și organismelor de agrement tehnic condițiile pentru desfășurarea tuturor activităților necesare în elaborarea agrementului tehnic, între care:

- examinarea și evaluarea unităților de producție sub aspectul dotării, al stăpânirii proceselor de fabricație, precum și al asigurării calității produselor;

- efectuarea verificărilor și încercărilor sau, după caz, a lucrărilor experimentale, conform prevederilor art. 20;

- efectuarea urmăririi comportării în exploatare pe durata de valabilitate;

d) să răspundă solidar cu executanții lucrărilor, conform legii, pentru viciile ascunse cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor furnizate, puse în lucrare, cu respectarea condițiilor stabilite de fabricanți sau furnizori;

e) să suporte cheltuielile generate de elaborarea agrementelor tehnice, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 27. - Jurisprudență

Investitorii, proiectanții, executanții de lucrări de construcții, proprietarii și utilizatorii au, după caz, obligația de a prevedea în proiecte și de a utiliza produsele care intră sub incidența prezentului regulament, numai dacă acestea au agremente tehnice valabile și în conformitate cu prevederile din acestea.

Art. 28. -

Organismele de agrement tehnic atestate au următoarele obligații și răspunderi:

a) să îndeplinească în permanență criteriile organizatorice, tehnice și deontologice pe baza cărora au fost atestate, în conformitate cu documentele și cu procedurile aplicabile;

b) să asigure funcționarea grupelor specializate și să realizeze activitățile legate de elaborarea agrementelor tehnice și de urmărire a comportării produselor în exploatare, pe bază de contracte încheiate cu solicitanții acestora.

Art. 29. -

Grupele specializate au următoarele obligații și răspunderi:

a) să îndeplinească în permanență criteriile organizatorice, tehnice și deontologice avute în vedere la înființare;

b) să asigure colaborarea specialiștilor sau a unor unități specializate pentru rezolvarea competentă a activităților de elaborare a agrementelor tehnice;

c) să participe la acțiunile de evaluare privind produsele pentru care au elaborat agremente tehnice.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 30. -

Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentului regulament la fabricanții și furnizorii menționați la art. 26 se efectuează de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului. Modificări (1)

Art. 31. -

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi și sancțiuni contravenționale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.

Art. 32. -

Agrementul tehnic nu acordă titularului dreptul exclusiv de producere ori de comercializare a produsului pentru care a fost eliberat.

Art. 33. -

Referirea la un agrement tehnic în corespondența comercială, în anunțuri publicitare sau în contracte va menționa numărul și data aprobării lui.

Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decât integral.

ANEXĂ la regulament Modificări (1)

COMPONENȚA
Comisiei de agrement tehnic în construcții

Comisia de agrement tehnic în construcții se compune din:

președinte;
vicepreședinte;
secretar;
membri:

- 2 reprezentanți ai Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

- 2 reprezentanți ai Ministerului Industriei și Comerțului;

- 2 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor;

- 1 reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;

- 1 reprezentant al Ministerului Cercetării și Tehnologiei;

- 1 reprezentant al Institutului Român de Standardizare;

- 1 reprezentant al Oficiului pentru Protecția Consumatorilor;

- 1 reprezentant al Inspectoratului general al corpului pompierilor militari;

- 1 reprezentant al Institutului de igienă;

- 1 reprezentant al Universității tehnice de construcții București;

- 7 reprezentanți ai organismelor de agrement tehnic atestate;

- 2 reprezentanți ai asociațiilor patronale și profesionale în construcții;

- 6 reprezentanți ai producătorilor de materiale de construcții, executanților și ai proiectanților de construcții.

Președintele, vicepreședintele, secretarul și membrii comisiei sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, pe baza propunerilor primite din partea ministerelor și a celorlalte organisme reprezentate.

Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcții este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...