Guvernul României

Regulamentul privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții din 21.11.1997

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 1997 până la 26 februarie 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 102/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții reprezintă componenta sistemului calității în construcții, prin care li se recunoaște oficial acestor laboratoare competența tehnică și li se dă dreptul de a emite documente valabile și recunoscute potrivit domeniilor și competențelor legale stabilite.

Art. 2. -

Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții.

În contextul prezentului regulament, prin încercări se înțelege și analizele sau alte activități specifice ale laboratoarelor, care constituie domeniul definit explicit la autorizare sau la acreditare.

Art. 3. -

Laboratoarele de încercări în construcții, autorizate, au competența, în domeniile autorizate, pentru încercări în vederea controlului și atestării calității în construcții, astfel:

a) laboratoarele de gradul I au competență atât pentru controlul interior, cât și pentru controlul exterior - de secundă parte sau terță parte -, precum și pentru activități necesare pentru expertizarea tehnică a construcțiilor, urmărirea comportării în exploatare;

b) laboratoarele de gradul II au competență pentru controlul interior, pentru controlul exterior de secundă parte și, în anumite condiții precizate explicit în autorizare, pentru controlul exterior de terță parte;

c) laboratoarele de gradul III au competență numai pentru controlul interior.

Art. 4. -

Laboratoarele de încercări în construcții, acreditate, au, pentru domeniile acreditării, următoarele competențe:

a) de a efectua încercări pentru scopuri de reglementare, spre exemplu: agremente tehnice, certificarea de conformitate;

b) de a efectua activități de secundă parte sau terță parte pentru controlul și atestarea calității în construcții, pentru expertizări tehnice.

Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții le asigură acestora recunoașterea de către organismele naționale din alte țări sau internaționale, potrivit relațiilor de reciprocitate stabilite.

Art. 5. -

Documentele emise de laboratoarele de încercări în construcții sunt valabile numai în condițiile în care:

a) laboratoarele emitente sunt autorizate sau acreditate și autorizarea sau acreditarea este valabilă;

b) documentele sunt emise pentru domeniile prevăzute la autorizare sau acreditare.

Referirea la aceste documente se face potrivit competențelor stabilite.

Art. 6. -

Termenii specifici utilizați în prezentul regulament sunt definiți în Glosarul de termeni privind sistemul calității în construcții.

CAPITOLUL II Elemente principale de conținut privind autorizarea și acreditarea
laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 7. -

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții, conform prezentului regulament, are următoarele obiective principale:

a) instituirea sistemului național de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții, prin care:

- se adoptă criterii și proceduri de evaluare unitare;

- se stabilesc competențele legale;

- se evaluează, periodic, activitatea laboratoarelor și rezultatele acesteia.

b) asigurarea competențelor tehnice necesare, la toate nivelurile, pentru controlul și atestarea calității - la executarea construcțiilor, urmărirea comportării în timp, expertizare, precum și în alte cazuri.

Art. 8. -

Acreditarea laboratoarelor de încercări reprezintă recunoașterea oficială a competenței acestora de a efectua anumite încercări sau tipuri de încercări printr-un sistem de acreditare care are propriile sale reguli de procedură și conducere pentru efectuarea acreditării.

Acreditarea se face pe baza criteriilor de acreditare, care trebuie să fie cel puțin cele prezentate în Standardul SR EN 45001.

Art. 9. -

Autorizarea și acreditarea au în vedere următoarele elemente principale privind laboratoarele de încercări în construcții:

a) organizarea și statutul juridic;

b) imparțialitatea, independența și integritatea;

c) competența tehnică - conducerea și organizarea internă; personalul; localul și echipamentele; procedurile de lucru; sistemul calității.

CAPITOLUL III Organizarea activității de autorizare și acreditare a
laboratoarelor de încercări în construcții

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 10. -

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții se face, la solicitarea acestora, de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, care constituie în acest scop: Modificări (1)

- Comisia centrală de autorizare, care autorizează laboratoare de gradul I;

- Comisii județene de autorizare, care autorizează laboratoare de gradul II și de gradul III.

Art. 11. -

Componența comisiei centrale și a comisiilor județene de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții este prevăzută în documentele privind organizarea și modul de activitate ale comisiilor de autorizare.

Art. 12. -

Membrii comisiilor de autorizare se numesc pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, pentru Comisia centrală de autorizare;

- prin dispoziții ale Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, pentru comisiile județene de autorizare.

Art. 13. -

Organizarea și funcționarea sistemului național de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții are la bază:

a) documentele privind organizarea și modul de activitate ale comisiilor de autorizare;

b) documentele privind criteriile avute în vedere pentru autorizare, procedurile de autorizare, precum și pe cele privind supravegherea și statutul autorizării: acordare, menținere, suspendare, anulare, inclusiv controlul documentelor întocmite și al înregistrărilor privind aceste activități;

c) documentele privind atestarea și modul de lucru ale auditorilor, pentru evaluarea laboratoarelor de încercări în construcții în vederea autorizării.

Art. 14. -

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții cuprinde, în principal, următoarele activități:

a) cererea pentru autorizare, înaintată de laboratorul de încercări către comisie, potrivit gradului solicitat, în care se precizează domeniul clar definit;

b) analizarea de către comisie a informațiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin completarea unui chestionar de informare și autoevaluare;

c) evaluarea la fața locului, de către auditori atestați, numiți de comisie și acceptați de laboratorul solicitant;

d) analizarea documentației pentru evaluare - cerere, chestionar de informare și autoevaluare, informații culese în timpul evaluării, raportul asupra rezultatului evaluării - și stabilirea concluziilor cu privire la satisfacerea criteriilor de autorizare de către laboratorul solicitant;

e) formularea și eliberarea deciziei de autorizare sau de respingere;

f) supravegherea laboratoarelor autorizate prin reevaluare la intervale specificate și menținerea sau modificarea, după caz, a statutului autorizării - suspendare, anulare.

Art. 15. -

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții poate fi limitată în timp și poate fi însoțită de anumite condiții.

Art. 16. -

Laboratoarele solicitante au dreptul de a fi audiate înainte de luarea unei decizii privind respingerea sau modificarea statutului autorizării.

Eventualele litigii se rezolvă, definitiv, de către Comisia centrală de autorizare.

Art. 17. -

Documentele privind organizarea și funcționarea sistemului național de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții, prevăzute la art. 13, se elaborează de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului și se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului. Modificări (1)

Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 18. -

Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții se face, la solicitarea acestora, de către organisme de acreditare recunoscute, conform metodei și procedurilor de evaluare și acreditare ale acestora, pe baza standardelor SR EN 45001; SR EN 45002; SR EN ISO seria 9000 și a celorlalte reglementări aplicabile.

Art. 19. -

Laboratoarele de încercări în construcții, acreditate, vor transmite Comisiei centrale de autorizare o copie de pe documentul de acreditare, înștiințând-o și despre toate modificările intervenite în statutul acestei acreditări.

CAPITOLUL IV Obligații și răspunderi

Art. 20. -

Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului are următoarele atribuții și răspunderi: Modificări (1)

a) să organizeze sistemul național de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții prin:

- înființarea comisiilor de autorizare, conform prevederilor art. 10-12;

- elaborarea și aprobarea documentelor de organizare și funcționare a sistemului, prevăzute la art. 13;

b) să asigure funcționarea sistemului și să îl evalueze periodic;

c) să asigure evidența, prin Comisia centrală de autorizare, și să publice periodic:

- lista auditorilor recunoscuți;

- lista laboratoarelor autorizate și a celor acreditate, inclusiv modificările intervenite în statutul acestora;

- informații privind criteriile de autorizare, procedurile, taxele, tarifele și altele din domeniul activității de autorizare.

d) să asigure relațiile cu organismele de acreditare și cu alte instituții și organizații din domeniu: Institutul Român de Standardizare, asociații profesionale.

Art. 21. -

Comisia centrală și comisiile județene de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții au următoarele obligații și răspunderi:

a) să respecte prevederile documentelor de organizare și funcționare, precum și celelalte reglementări legale aplicabile;

b) să asigure atât prin personalul propriu, cât și prin auditorii atestați cu care colaborează:

- imparțialitatea deciziilor luate și respectarea criteriilor deontologice;

- confidențialitatea datelor prezentate de laboratoarele de încercări în construcții și a constatărilor proprii;

c) să pună la dispoziție laboratoarelor solicitante, contra cost, documentația privind criteriile și procedurile de autorizare;

d) să asigure comunicarea cu laboratoarele de încercări atât în perioada de evaluare, cât și în cea de supraveghere, cu privire la deciziile luate privind autorizarea;

e) să participe la evaluarea sistemului de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții.

Art. 22. -

Laboratoarele de încercări în construcții au următoarele obligații și răspunderi, înainte de autorizare sau de acreditare:

a) să se informeze asupra criteriilor stabilite prin autorizare și acreditare și să asigure îndeplinirea lor;

b) să facă demersurile necesare pentru autorizare sau acreditare, după caz;

c) să furnizeze toate datele și informațiile cerute pentru autorizare sau acreditare;

d) să faciliteze și să asigure condițiile necesare pentru evaluarea la fața locului, de către auditori împuterniciți, acceptați, conform procedurilor cunoscute;

e) să achite, la termenele stabilite, taxele pentru cerere, evaluare și pentru alte servicii legate de autorizare sau de acreditare;

f) să implementeze, după caz, sistemul de asigurare a calității și să aplice prevederile acestuia.

Art. 23. -

Laboratoarele de încercări în construcții au următoarele obligații și răspunderi, după autorizare sau acreditare:

a) să se conformeze permanent condițiilor avute în vedere la autorizare sau la acreditare;

b) să asigure condițiile necesare desfășurării activităților de supraveghere;

c) să declare că sunt autorizate sau acreditate numai pentru serviciile de încercare pentru care li s-a acordat autorizarea sau acreditarea;

d) să nu folosească autorizarea sau acreditarea într-un asemenea mod, încât să compromită reputația organismelor care acordă autorizarea sau acreditarea;

e) să nu mai facă uz de autorizare sau acreditare la încetarea sau suspendarea acesteia și să înștiințeze clienții despre aceasta;

f) să informeze imediat organismele care au acordat autorizarea sau acreditarea, asupra oricăror schimbări survenite față de condițiile avute în vedere la acordarea autorizării sau a acreditării;

g) să stabilească cu clienții limitele de utilizare a documentelor emise, având în vedere următoarele puncte de vedere:

- aceste documente nu constituie sau nu implică, prin ele însele, o aprobare a produsului de către organismul care acordă autorizarea sau acreditarea sau de către oricare alt organism;

- aceste documente nu vor fi utilizate, în totalitate sau parțial, în scopuri de promovare sau publicitate, și nu vor fi reproduse parțial, fără acordul laboratoarelor sau, după caz, al organismelor care acordă autorizarea sau acreditarea.

Art. 24. -

Persoanele juridice și fizice implicate în activitatea de construcții - investitori, proprietari, utilizatori, proiectanți, experți, furnizori, executanți -, precum și organismele de inspecție și control au obligația de a lua în considerare numai documentele emise de laboratoarele de încercări în construcții, autorizate sau acreditate.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 25. -

Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului. Modificări (1)

Art. 26. -

Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi și sancțiuni contravenționale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.

Art. 27. -

Cheltuielile ocazionate de autorizare și acreditare sunt suportate de laboratoarele de încercări în construcții solicitante.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...