Guvernul României

Regulamentul privind activitatea de metrologie în construcții din 21.11.1997

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Activitatea de metrologie în construcții constituie o componentă a sistemului calității în acest domeniu, instituit prin lege, prin care se asigură administrarea, confirmarea metrologică și utilizarea echipamentelor de măsurare.

Art. 2. -

Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, principalele elemente de conținut, metodologice și de organizare privind activitatea de metrologie în construcții.

Art. 3. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice și fizice implicate în activitatea de construcții, care utilizează echipamente de măsurare.

Art. 4. -

La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere și vor fi respectate normele și instrucțiunile de metrologie legală, precum și standardele și alte reglementări oficiale aplicabile.

Art. 5. -

Definițiile termenilor specifici activităților de metrologie, folosiți în textul prezentului regulament, sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calității în construcții.

CAPITOLUL II Elemente principale de conținut ale activității de
metrologie în construcții

Art. 6. -

Activitatea de metrologie, conform prezentului regulament, are în vedere următoarele principii și obiective principale:

a) asigurarea uniformității, exactității și legalității măsurărilor efectuate;

b) asigurarea legalității măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic și, dacă este cazul, cu aprobare de model;

c) implementarea sistemului de asigurare a calității, stabilit pentru activitatea de metrologie în construcții.

Art. 7. -

Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale:

a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare;

b) selectarea și achiziționarea echipamentelor de măsurare, având în vedere domeniul de măsurare, justețea, fidelitatea, robustețea și durabilitatea în condițiile specifice de mediu, pentru utilizarea prevăzută;

c) recepția și administrarea - identificarea, manipularea, conservarea, depozitarea - echipamentelor de măsurare;

d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare - verificarea inițială, verificarea periodică și/sau după reparare -, realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenți economici, autorizate și/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală și, respectiv, de organismul național de acreditare a laboratoarelor de metrologie;

e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiții conforme cu specificațiile și cu reglementările tehnice aplicabile;

f) asigurarea evidenței documentelor și înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare.

Art. 8. -

Prin activitatea de metrologie desfășurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesitățile de măsurare și cu prevederile specificațiilor tehnice ale acestora.

CAPITOLUL III Elemente metodologice și de organizare a activității
de metrologie în construcții

Art. 9. -

Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentației, a procedurilor tehnice de execuție și a reglementărilor tehnice aplicabile, pentru fiecare obiect, categorie de lucrări de construcții sau de activitate desfășurată.

Art. 10. -

Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerințele privind măsurările, stabilite prin documentația de execuție, prin metodele de măsurare și prin alte reglementări tehnice aplicabile.

Art. 11. -

Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale.

Art. 12. -

Achiziționarea, recepția și administrarea echipamentelor de măsurare se asigură, de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată, prin organizarea adecvată și asigurarea mijloacelor necesare pentru:

a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare, având în vedere complexitatea comenzii, privind aparatele sau dispozitivele auxiliare, materialele de referință, etaloanele, instrucțiunile de utilizare și de întreținere, după caz;

b) recepția echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ, cât și funcțional;

c) instituirea și asigurarea funcționării unui sistem, inclusiv a documentelor - proceduri, instrucțiuni -, a spațiilor și a condițiilor de mediu, precum și a personalului, după caz, privind identificarea, manipularea, conservarea și depozitarea, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului și cu prevederile legale aplicabile;

d) efectuarea confirmării metrologice - etalonări, verificări, reparări - și ținerea evidenței documentelor și înregistrărilor respective;

e) retragerea din serviciu, izolarea și ținerea evidenței echipamentelor de măsurare neconforme, înlăturarea cauzelor neconformităților și reconfirmarea lor sau, după caz, casarea acestora.

Art. 13. -

Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunoștințele și instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective, conform instrucțiunilor furnizorului, metodelor de măsurare și reglementărilor aplicabile.

În cazurile specificate de legislația metrologică în vigoare, personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară.

Art. 14. -

Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de vedere al stării de verificare, potrivit sistemului propriu, precum și a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic.

Art. 15. -

Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice, prin audit intern sau extern, în funcție de volumul și de complexitatea acestei activități, precum și în funcție de categoria de importanță a construcțiilor la care se aplică.

Art. 16. -

În funcție de volum și de complexitate, activitatea de metrologie se va organiza tehnic și administrativ și va fi coordonată de personal tehnic corespunzător.

CAPITOLUL IV Obligații și răspunderi

Art. 17. -

Persoanele juridice și fizice implicate în activitatea de construcții, care utilizează în activitatea desfășurată echipamente de măsurare - investitori, proprietari sau utilizatori, proiectanți, experți tehnici, executanți -, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament;

b) să stabilească, prin contract, obligațiile și răspunderile fiecărei părți privind toate condițiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective - manipulare, depozitare, securitate, condiții de mediu, accese;

c) să asigure evidența documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective.

Art. 18. -

Persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligații și răspunderi:

a) să asigure organizarea tehnică și administrativă și mijloacele necesare pentru realizarea activităților, conform prezentului regulament;

b) să asigure personalul corespunzător, precum și instruirea și atestarea acestuia, după caz;

c) să întocmească și să țină la zi documentele și înregistrările privind activitatea de metrologie, conform prevederilor din reglementările legale aplicabile;

d) să evalueze, periodic, activitatea de metrologie și să ia măsurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 19. -

Biroul Român de Metrologie Legală și organele sale teritoriale, prin personal propriu împuternicit, exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcțiilor, care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, în conformitate cu atribuțiile care le revin.

Art. 20. -

Urmărirea aplicării și controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecției de stat în construcții, urbanism, lucrări publice și amenajarea teritoriului.

Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului, la solicitare, Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 21. -

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi și sancțiuni contravenționale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...