Parlamentul României

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează accesul la activitățile economice din economia națională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN, procedura de înregistrare în registrul comerțului, de autorizare a funcționării și regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități economice, precum și al întreprinderilor individuale și familiale.

. . . . . . . . . .

(3) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică acelor activități economice pentru care, prin lege, sunt instituite anumite restricții de desfășurare ori alte interdicții și acelor activități interzise expres prin lege pentru libera inițiativă."

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) În cazul activităților economice a căror organizare și autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonanțe de urgență privind înregistrarea la oficiul registrului comerțului ca obligație prealabilă în vederea autorizării de către autoritățile competente stabilite de prevederile legilor speciale."

3. La articolul 2, literele a), f), h), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) activitate economică - activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii;

. . . . . . . . . .

f) întreprindere economică - activitatea economică desfășurată în mod organizat, permanent și sistematic, combinând resurse financiare, forță de muncă, materii prime, mijloace logistice și informație, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

. . . . . . . . . .

h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;

i) persoană fizică autorizată - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;

. . . . . . . . . .

j) patrimoniul de afectațiune - masă patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea drepturilor și obligațiilor afectate, prin declarație scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adițional la acesta, exercitării unei activități economice;".

4. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

"

j1) sediul profesional - sediul principal/locația declarată la registrul comerțului, în vederea înregistrării și autorizării funcționării persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, reprezentând elementul de identificare al acesteia în raporturile juridice la care participă;".

5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 7, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal înregistrarea și autorizarea funcționării, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, înainte de începerea activității economice în formele prevăzute la art. 4 lit. a) sau b), ca persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.

(2) Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exercițiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(3) În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării trebuie formulată în termen de 20 de zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1)."

7. La articolul 8, literele a) -c) ale alineatului (1) și alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) au capacitate deplină de exercițiu, cu excepția membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani;

b) nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;

c) au un sediu profesional declarat conform art. 9;

. . . . . . . . . .

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, art. 15 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 17 și următoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât și pentru activitățile desfășurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.

(3) În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora."

8. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra imobilului cu destinație de sediu profesional/punct de lucru."

9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare."

10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Înregistrarea în registrul comerțului a PFA, a întreprinderii individuale și a întreprinderii familiale se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

(2) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 8 și 9, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale sau a întreprinderii familiale. Prin aceeași rezoluție se va dispune și înregistrarea în registrul comerțului a declarației-tip pe propria răspundere, date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile art. 172 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la transmiterea declarațiilor-tip către autoritățile publice competente, se aplică în mod corespunzător.

(3) Dacă documentele depuse în susținerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluție motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, dacă este prezent, precum și prin afișare/postare pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, iar rezoluția se afișează la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singură dată cu maximum 15 zile. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua în care a început și ziua în care s-a împlinit.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluție motivată respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă, precum și a înregistrării declarației-tip pe propria răspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Rezoluțiile directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la înmatriculare și orice alte înregistrări în registrul comerțului, conform prezentei ordonanțe de urgență, se execută de îndată, în baza lor efectuându-se înregistrările dispuse prin acestea, fără nicio altă formalitate."

11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Împotriva rezoluției directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului și se judecă în condițiile dreptului comun. Dispozițiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2) Aplicarea rezoluțiilor directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la înmatriculare și orice alte înregistrări în registrul comerțului, conform prezentei ordonanțe de urgență, nu se suspendă în cursul judecății.

(3) Cererile adresate instanțelor judecătorești conform prezentei ordonanțe de urgență sunt scutite de taxa judiciară de timbru."

12. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (2) sau în cazul unei hotărâri judecătorești definitive care dispune astfel, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conținând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declarației pe propria răspundere, precum și alte acte prevăzute de lege, după caz.

(2) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate."

13. La articolul 14, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Schimbarea sediului profesional și/sau a obiectului principal de activitate se înregistrează la oficiul registrului comerțului, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului capitol. În cazul schimbării sediului profesional în alt județ, directorul oficiului registrului comerțului sau persoana desemnată, la care este înregistrată PFA, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, va aproba, prin aceeași rezoluție, schimbarea sediului profesional în alt județ, înregistrarea în registrul comerțului de la noul sediu și radierea înregistrării din registrul comerțului de la vechiul sediu, dispunând efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului.

. . . . . . . . . .

(4) Pentru desfășurarea unei alte activități economice decât cele înregistrate în registrul comerțului și pentru care s-a obținut autorizarea funcționării este necesară obținerea înregistrării/autorizării, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

14. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale și reprezentantul întreprinderii familiale vor ține contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

15. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

(2) În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni."

16. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.

(2) O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată."

17. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Persoana fizică ce desfășoară activități economice ca PFA este asigurată în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege."

18. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Persoana fizică autorizată să desfășoare activități economice ca PFA poate cere schimbarea statutului juridic dobândit și autorizarea ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispozițiilor cap. II și ale art. 21."

19. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Titularul PFA răspunde pentru obligațiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului. Dispozițiile art. 31, 32 și ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.

(2) În caz de insolvență, PFA va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Orice persoană interesată poate face dovada calității de profesionist în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiune în constatare, dacă justifică un interes legitim."

20. La articolul 21 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...