Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri din 10.03.1997

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 1997 până la 05 septembrie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 846/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

I. Organizarea și funcționarea Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor

Art. 1. -

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu sediul în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99 A, sectorul 1, funcționează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, cu autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce privește evidența, observarea și controlul aplicării legislației în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.

Art. 2. -

Modul de finanțare și atribuțiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt cele prevăzute la art. 137 alin. (1) și, respectiv, la art. 138 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Art. 3. -

Structura organizatorică a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este prevăzută în anexa la prezentul regulament. În cadrul acesteia, prin ordin al directorului general pot fi organizate servicii și birouri.

Art. 4. -

(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este condus de un director general numit de Guvern și asimilat, ca nivel de salarizare, cu funcția de secretar de stat.

(2) Directorul general are următoarele atribuții principale:

a) răspunde de organizarea și conducerea activității direcțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și numește personalul din subordine, în condițiile legii;

b) decide asupra structurii pe compartimente a direcțiilor din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

c) stabilește atribuțiile compartimentelor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și sarcinile personalului din subordine;

d) reprezintă și angajează Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în raporturile cu alte autorități publice și organizații din țară, cu organisme de specialitate similare din alte țări și cu organizații internaționale din domeniu la care statul român este parte, precum și cu orice alte persoane fizice și juridice, sau poate delega această atribuție, de la caz la caz, directorului general adjunct și altor specialiști din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

e) este ordonator principal de credite;

f) emite ordine și decizii în exercitarea atribuțiilor sale.

Art. 5. -

Pe lângă directorul general funcționează Colegiul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, ca organ consultativ, numit prin ordin al directorului general.

Art. 6. -

Numărul maxim de posturi din structura Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este de 53, exclusiv cel de director general.

Art. 7. -

Statul de funcții pentru aparatul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se aprobă de către directorul general, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - Modificări (1)

Salarizarea personalului din aparatul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată, și cu aplicarea prevederilor art. 25 din aceeași lege.

Art. 9. -

Acțiunile de observare și control, exercitate la cererea prealabilă a persoanelor îndreptățite, se efectuează de către personalul specializat al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai în baza unei solicitări scrise, motivate, și în prezența unui reprezentant desemnat, în scris, de persoana care a formulat solicitarea. Acest reprezentant efectuează și plata cheltuielilor aferente pe parcursul acțiunilor de observare și control, conform programului stabilit anterior, de comun acord cu specialiștii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 10. -

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate folosi pentru desfășurarea și extinderea activității sale mijloace materiale și bănești primite de la persoane fizice și juridice, prin acte cu titlu gratuit, cu respectarea dispozițiilor legale.

II. Funcționarea corpului de arbitri

Art. 11. -

(1) În vederea soluționării litigiilor asupra tabelelor și metodologiilor negociate potrivit art. 131 din Legea nr. 8/1996, părțile negociatoare vor desemna, prin convenție, trei arbitri de pe lista celor 20 de arbitri numiți prin hotărâre a Guvernului, care vor asista medierea efectuată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

(2) Convenția privind desemnarea arbitrilor trebuie să prevadă modalitatea de remunerare de către părți a acestora. Ea se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care asigură secretariatul ședințelor de mediere, acestea urmând să se desfășoare la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 12. -

Raportul consultativ al arbitrilor desemnați de părți se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care decide forma definitivă a tabelelor și a metodologiilor negociate, conform procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996.

ANEXĂ la regulament
Numărul maxim de posturi: 53
(exclusiv directorul general)

ORGANIGRAMA
OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

               +------------------+
               ¦ DIRECTOR GENERAL ¦
               +------------------+
    +-------------------------------¦
    ¦                v
    ¦           +------------------+
    ¦           ¦ DIRECTOR GENERAL ¦
    ¦           ¦   ADJUNCT   ¦
    ¦           +------------------+
    ¦                +---+
    ¦         +-----------------+-----------------+
    v         v         v         v
+--------------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+
¦  DIRECȚIA  ¦ ¦  DIRECȚIA  ¦ ¦ DIRECȚIA DE ¦ ¦  DIRECȚIA  ¦
¦ JURIDICĂ ȘI ¦ ¦ ORGANISME DE ¦ ¦ CONTROL AL ¦ ¦CONTABILITATE,¦
¦  RELAȚII  ¦ ¦  GESTIUNE  ¦ ¦ APLICĂRII  ¦ ¦ ORGANIZARE, ¦
¦INTERNAȚIONALE¦ ¦ COLECTIVĂ  ¦ ¦ LEGISLAȚIEI ¦ ¦ADMINISTRATIV ¦
+--------------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...