Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice din 19.05.1997

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 1997 până la 26 noiembrie 2004, fiind abrogat prin Hotărâre 1491/2004 și înlocuit de Regulament 2004;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prevenirea, intervenția operativă și refacerea în cazul dezastrelor produse de inundații, fenomene meteorologice periculoase și accidente la construcțiile hidrotehnice reprezintă acțiuni de apărare de interes public național, pentru diminuarea sau eliminarea efectelor negative sociale, economice și ecologice ale acestora.

Art. 2. -

În conformitate cu prevederile art. 5, 7, 15 și 16 din Ordonanța Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, și ale art. 67-71 din Legea apelor nr. 107/1996, responsabilitatea privind organizarea și conducerea acțiunilor de prevenire și apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice revine, la nivel național, Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, iar la nivel local, autorităților administrației publice, comisiilor județene, municipale, orășenești și comunale de apărare împotriva dezastrelor și agenților economici implicați în acțiuni de apărare.

Art. 3. -

Obiectul de activitate al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, denumită în continuare Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, constă în organizarea și coordonarea acțiunilor de apărare față de:

- inundațiile datorate revărsărilor naturale ale cursurilor de apă sau blocajelor de ghețuri;

- inundațiile provocate de accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice;

- dezastrele produse de fenomene meteorologice periculoase (ploi torențiale, ninsori abundente, furtuni și viscole, depuneri de gheață, chiciură, polei, înghețuri timpurii sau târzii, grindină și secetă).

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Comisiei Centrale
pentru Apărarea împotriva Inundațiilor

Art. 4. -

Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor funcționează pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și se subordonează, în caz de dezastre, Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor.

Art. 5. -

Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor este alcătuită din reprezentanți ai administrației publice centrale, ai regiilor autonome și ai altor agenți economici cu atribuții și responsabilități în acțiunile de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și din cadre didactice din institutele de învățământ superior și specialiști din institutele de cercetare și proiectare de profil. Componența Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor este cuprinsă în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Membrii Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor sunt desemnați de conducerile unităților pe care le reprezintă și sunt validați prin ordin al președintelui comisiei.

Art. 6. -

Președintele Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor este ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, iar vicepreședinte este secretarul de stat din minister care coordonează activitatea de gospodărire a apelor. În cazul absenței președintelui, prerogativele acestuia sunt preluate de vicepreședinte.

Art. 7. -

Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor este asigurat de către un compartiment funcțional distinct în cadrul Direcției cadastru, sinteze și apărare împotriva inundațiilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, fără majorarea numărului de posturi.

Secretarul Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor este directorul Direcției cadastru, sinteze și apărare împotriva inundațiilor.

Art. 8. -

Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor se întrunește în ședințe ordinare, o dată pe an, și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a vicepreședintelui sau la solicitarea expresă a cel puțin 1/3 din numărul membrilor comisiei.

Convocarea membrilor se face cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin o zi înaintea ședințelor extraordinare.

Convocarea se face în scris, precizându-se proiectul ordinii de zi, documentele ce urmează a fi analizate, data, ora și locul desfășurării ședinței. Ordinea de zi se adoptă la începutul ședinței.

Ședința ordinară anuală este legal constituită, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.

În cazuri deosebite, președintele sau vicepreședintele poate convoca ședințe extraordinare, cu o prezență restrânsă, dar nu mai puțin de 1/3 din numărul membrilor. Nominalizarea membrilor convocați se va face de către președintele sau vicepreședintele comisiei, fără a putea fi omiși membrii implicați în ordinea de zi propusă.

Hotărârile Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Propunerile și măsurile stabilite se consemnează în procese-verbale de ședință și, după caz, se concretizează în hotărâri ale Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, se semnează de președintele comisiei și se comunică factorilor interesați prin Secretariatul tehnic permanent.

Documentele privind activitatea Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor se arhivează de către Secretariatul tehnic permanent, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. -

Sediul Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor este la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 10. -

Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor colaborează cu autoritățile administrației publice și cu instituțiile și organismele care au atribuții și responsabilități specifice în domeniul prevenirii și apărării împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, conform schemei fluxului informațional-decizional prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 11. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor folosește informații în flux lent - statistice - și în flux rapid - operative -, prezentate în anexa nr. 3 la prezentul regulament, aflate în administrarea și gestiunea factorilor care participă sau conlucrează la acțiuni de apărare. La solicitarea comisiei, aceste informații se pun la dispoziția celor implicați în aceste acțiuni, fără plată, cu maximum de operativitate.

Art. 12. -

Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor are în dotare echipament de telecomunicații, tehnică de calcul, aparatură necesară multiplicării de documente, aparatură audio-video și autoturism de teren, prezentate în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Această dotare se va asigura prin redistribuire, la nivelul ministerului, sau prin transfer de la unitățile din subordine, participante la comisie.

Dotarea se poate finanța în anii următori și din credite bugetare de la capitolul "Cheltuieli de capital", la poziția "Achiziții de bunuri, dotări independente și alte cheltuieli de investiții".

CAPITOLUL III Atribuțiile Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor

Art. 13. -

Comisia Centrală pentru Apărarea împotriva Inundațiilor are următoarele atribuții principale:

a) elaborează strategia națională de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și participă la elaborarea strategiei naționale de apărare împotriva dezastrelor în cadrul Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor;

b) participă la elaborarea planurilor operative de apărare specifice și a programelor generale în caz de dezastre, la solicitarea Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor;

c) urmărește respectarea convențiilor internaționale în domeniul apărării împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

d) analizează proiectul Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, precum și solicitările de modificare a acestora, și le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor și spre aprobare Guvernului;

e) aprobă Planul operativ de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

f) avizează proiectele regulamentelor de organizare și funcționare a comisiilor județene de apărare împotriva dezastrelor, pentru aspecte ce privesc apărarea de inundații, fenomene meteorologice periculoase și accidente la construcțiile hidrotehnice;

g) aprobă planurile județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și planurile de apărare împotriva inundațiilor pe bazine hidrografice;

h) analizează regulamente, reglementări, instrucțiuni și normative specifice, referitoare la prevenirea, intervenția și înlăturarea efectelor inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, și le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor și spre aprobare Guvernului;

i) face anual propuneri Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor materiale și financiare necesare organizării apărării în caz de inundații, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcțiile hidrotehnice, pentru înlăturarea efectelor negative ale acestora, inclusiv pentru dezvoltarea rețelei care asigură fluxul informațional hidrometeorologic și decizional. Constituirea și utilizarea fondurilor se fac de către fiecare ordonator de credite, instituție publică sau agent economic, cu respectarea prevederilor legale. În caz de inundare dirijată a unor terenuri, face propuneri Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale asupra terenurilor, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pe baza constatărilor și solicitărilor comisiilor județene de apărare împotriva dezastrelor;

j) informează și prezintă anual și periodic rapoarte de sinteză Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor despre producerea de inundații, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcțiile hidrotehnice, despre efectele acestora, despre măsurile întreprinse și despre stadiul realizării măsurilor de prevenire și refacere;

k) asigură informarea opiniei publice, prin mass media, despre zonele de risc potențial, despre iminența producerii și efectele inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și despre măsurile luate;

l) inițiază studii și cercetări privind modalități de control al riscurilor dezastrelor produse de inundații, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcțiile hidrotehnice, precum și metode de identificare și evaluare a riscurilor;

m) aprobă criterii pentru definirea pragurilor critice ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase și ale accidentelor la construcțiile hidrotehnice. Pentru definirea pragurilor critice privind accidente la construcțiile hidrotehnice se va solicita, în prealabil, avizul Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice;

n) solicită și urmărește participarea unităților subordonate Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și altor ministere, cu forțe și mijloace din dotarea acestora, în acțiunile de intervenție, pentru limitarea și înlăturarea efectelor inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

o) colaborează cu Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului la întocmirea de instrucțiuni și prescripții de proiectare, execuție și control la solicitări seismice al construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare, precum și de studii necesare realizării sistemelor automate de prognoză și avertizare seismică pentru baraje;

p) inițiază programe de cercetare și propune Ministerului Cercetării și Tehnologiei studii și cercetări în domeniul apărării împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, în vederea promovării și finanțării;

r) participă, împreună cu Comandamentul Protecției Civile din cadrul Ministerului Apărării Naționale, la elaborarea programelor de pregătire a populației și a agenților economici, pentru protecția și intervenția acestora în cazul producerii de inundații, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcțiile hidrotehnice;

s) colaborează cu Ministerul Sănătății la întocmirea programelor de pregătire sanitară a populației pentru aspecte ce privesc apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

t) colaborează cu Ministerul Învățământului pentru includerea, în programele de învățământ, de tematici pentru educația școlară privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

u) analizează și validează măsurile aprobate de președinte între ședințe sau le corectează ori le modifică, după caz.

CAPITOLUL IV Atribuțiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei
Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor

Art. 14. -

Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, în perioadele dintre ședințe, aduce la îndeplinire hotărârile comisiei, urmărește realizarea lor și exercită atribuțiile acesteia, făcând propuneri care devin executorii după aprobarea lor de către președintele ei. La prima ședință aduce la cunoștință comisiei măsurile aprobate și le supune spre analiză și validare. În acest scop, Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuții și răspunderi:

a) elaborează proiectul Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, proiectul Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, întocmește propuneri de modificare și completare a acestora și le supune spre analiză Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, în vederea trimiterii spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor și spre aprobare Guvernului;

b) elaborează proiectul Planului operativ de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, pe care îl supune spre aprobare și însușire Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor;

c) îndrumă, controlează, avizează și prezintă spre aprobare președintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor planurile județene și bazinale de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

d) urmărește completarea și reactualizarea planurilor județene și bazinale de apărare împotriva inundațiilor, în funcție de modificările survenite, transmise de comandamentele bazinale, de comisiile județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor;

e) supune spre avizare Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor regulamentele de organizare și funcționare a comisiilor județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor, pentru aspecte ce privesc apărarea de inundații, fenomene meteorologice periculoase și accidente la construcțiile hidrotehnice;

f) organizează și urmărește permanent funcționarea fluxului informațional privind evoluția fenomenelor hidrologice și meteorologice periculoase, starea tehnică a barajelor și a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și verifică transmiterea prognozelor, avertizărilor și alarmărilor la comisiile județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor;

g) propune, prin intermediul președintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, declararea stării de necesitate de către Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor, la solicitarea comisiilor județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor;

h) în situații critice din punct de vedere al apărării împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la construcțiile hidrotehnice, propune președintelui sau vicepreședintelui Comisiei Centrale de Apărare împotriva Inundațiilor să solicite Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și altor autorități centrale intervenția cu forțe și mijloace din dotarea unităților subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, animalelor, a altor bunuri și pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative;

i) supune spre aprobare președintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor propunerile comisiilor județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor, ale Regiei Autonome "Apele Române", ale Regiei Autonome de Electricitate "Renel" și ale Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare de inundare dirijată a terenurilor dinainte stabilite prin planurile de apărare sau în cazuri extreme, în perioade de ape mari, solicitarea acestora de inundare a altor terenuri și de modificare a regulilor de exploatare a acumulărilor;

j) urmărește, verifică și sintetizează date și informații privind efectele inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și măsurile întreprinse, primite de la comisiile județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor, de la dispeceratul Regiei Autonome "Apele Române", de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie sau de la alte surse, informează operativ Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor, întocmește rapoarte de sinteză periodice și anuale privind inundațiile și fenomenele meteorologice, propune măsuri de refacere a construcțiilor hidrotehnice afectate și de modernizare a fluxului informațional și le prezintă președintelui sau vicepreședintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor; urmărește promovarea și realizarea măsurilor aprobate;

k) întocmește informări privind declanșarea, evoluția fenomenelor hidrometeorologice periculoase, efectele acestora și măsurile luate și le transmite mass media;

l) urmărește promovarea și elaborarea, de către institutele de profil, a studiilor și cercetărilor în vederea fundamentării de proiecte de instrucțiuni și de alte acte normative care privesc apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice.

m) inițiază anual și participă la exercițiile de simulare a producerii de inundații și accidente la construcții hidrotehnice, organizate pe bazine hidrografice și pe județe, pentru verificarea pregătirii și conlucrării formațiilor de intervenție, a funcționării fluxului informațional-decizional, precum și a modului de folosire a mijloacelor și materialelor de intervenție;

n) urmărește, prin Regia Autonomă "Apele Române" și prin filialele bazinale ale acesteia, materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistrate la inundații, pentru reconstituirea undelor de viitură și reactualizarea valorilor caracteristice de apărare;

o) urmărește ca Regia Autonomă "Apele Române" și Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie să asigure permanent îndrumarea metodologică și coordonarea rețelei hidrometeorologice de bază, precum și elaborarea și transmiterea în timp util a informațiilor, prognozelor și avertizărilor asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase la comisiile județene și a municipiului București, locale și la agenți economici, în conformitate cu schemele de flux aprobate prin planurile de apărare;

p) participă la elaborarea și actualizarea convențiilor internaționale și a regulamentelor bilaterale pentru probleme ce privesc apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor, participă la organizarea și desfășurarea acțiunilor și a simulărilor de apărări împotriva inundațiilor și ghețurilor pe Dunăre și pe râurile care formează sau traversează frontiera de stat, urmărind respectarea convențiilor bilaterale sau multilaterale; colaborează cu Direcția generală a Dunării și căilor navigabile din cadrul Ministerului Transporturilor la acțiunile operative de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor;

r) organizează și participă la verificarea anuală a stării tehnice a principalelor construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a întreținerii albiilor cursurilor de apă și propune măsuri de întreținere, de reparare și de creștere a siguranței în exploatare și urmărește realizarea acestora; verifică sesizările cetățenilor privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și întreținerea albiilor care afectează zone populate și obiective social-economice;

s) verifică periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor asupra cunoașterii atribuțiilor specifice ce le revin și asupra modului de acționare la inundații, fenomene meteorologice periculoase și accidente la construcțiile hidrotehnice;

t) participă la fundamentarea și urmărește includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al Ministerului Agriculturii și Alimentației, în bugetele locale, inclusiv în bugetele agenților economici interesați, a resurselor financiare necesare pentru constituirea sau completarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare și pentru acțiunile operative de intervenție;

u) urmărește, în perioadele cu inundații, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcțiile hidrotehnice, la Ministerul Comunicațiilor și la unitățile subordonate, servirea cu prioritate a fluxului informațional-decizional al activității de apărare, pe baza indicativelor speciale: "INUNDAȚII", "METEOR" sau "ACCIDENT LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE"; solicită, dacă este cazul, asigurarea de echipamente și mijloace de telecomunicații suplimentare pentru completarea sistemelor de legătură în fluxul informațional-decizional;

v) participă și colaborează cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu Ministerul Transporturilor și cu alte ministere la întocmirea programelor de intervenție în caz de producere a unor fenomene meteorologice periculoase și urmărește realizarea măsurilor care se iau în asemenea situații;

x) participă, împreună cu reprezentanții Comandamentului Protecției Civile din cadrul Ministerului Apărării Naționale, la verificarea modului de asigurare a mijloacelor necesare înștiințării și alarmării populației din localitățile ce pot fi afectate în aval de baraje de către autoritățile administrației publice locale, regiile autonome care au în administrare lucrări hidrotehnice și agenții economici;

y) propune președintelui sau vicepreședintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor convocarea ședinței ordinare anuale a acesteia și a ședințelor extraordinare, ori de câte ori este necesar;

z) controlează și aplică sancțiuni pentru încălcarea prevederilor art. 87, 96, 103 și 104 din Legea apelor nr. 107/1996 și ale art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 47/1994 pentru fapte în legătură cu activitatea de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, la persoane fizice și juridice și la comisiile județene și a municipiului București de apărare împotriva dezastrelor;

w) întocmește programe și urmărește pregătirea personalului cu atribuții de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 15. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 16. -

Dispozițiile contrare din Hotărârea Guvernului nr. 615/1992, privind atribuțiile Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor și ale Secretariatului tehnic permanent, se abrogă.

ANEXA Nr. 1 la regulament

COMPONENȚA
Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, Fenomenelor
Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice,
organizată pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

1. Ministrul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului - preşedinte
2. Secretar de stat în Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului - vicepreşedinte
3. Directorul Direcţiei cadastru, sinteze şi apărare împotriva inundaţiilor din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului - secretar
4. Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale - membru
5. Reprezentantul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală - membru
6. Reprezentantul Ministerului de Interne - membru
7. Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - membru
8. Reprezentantul Ministerului Industriei şi Comerţului - membru
9. Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei - membru
10. Reprezentantul Ministerului Transporturilor - membru
11. Reprezentantul Ministerului Finanţelor - membru
12. Reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor - membru
13. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii - membru
14. Reprezentantul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei - membru
15. Reprezentantul Ministerului Învăţământului - membru
16. Reprezentantul Regiei Autonome "Apele Române" - membru
17. Reprezentantul Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie - membru
18. Reprezentantul Regiei Naţionale a Pădurilor - membru
19. Reprezentantul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" - membru
20. Reprezentantul Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare - membru
21. Reprezentantul Societăţii Comerciale "Aquaproiect" - S.A. - membru
22. Reprezentantul Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice - membru
23. Reprezentantul Societăţii Române de Televiziune - membru
24. Reprezentantul Societăţii Române de Radiodifuziune - membru
25. Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres" - membru
26. Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Rezervelor Materiale - membru

ANEXA Nr. 2 la regulament

                         SCHEMA
   fluxului informațional-decizional al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor,
      Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice
 
+-----------------------------+                  +---------------------------------------+
¦ Organisme sau instituții  ¦                +-->¦  COMANDAMENTUL PROTECȚIEI CIVILE  ¦
¦ internaționale de protecție ¦   +----------------------+ ¦  +---------------------------------------+
¦  împotriva dezastrelor  ¦<- -->¦COMISIA GUVERNAMENTALæ ¦  +---------------------------------------+
+-----------------------------+   ¦ DE APĂRARE ÎMPOTRIVA +-+  ¦ Comisia Centrală pentru Prevenirea  ¦
       v           ¦   DEZASTRELOR   ¦   ¦  și Apărarea împotriva Efectelor  ¦
       +- - - - - - - - - -+ ¦ -------------------- ¦ +->¦  Seismice și Alunecărilor de Teren  ¦
+-----------------------------+  | ¦ Secretariatul tehnic ¦ | ¦  (Ministerul Lucrărilor Publice și  ¦
¦Ministerul Apărării Naționale¦<-+| ¦   permanent    ¦ | ¦    Amenajării Teritoriului)    ¦
+-----------------------------¦ || +----------------------+ | +---------------------------------------¦
¦  Ministerul de Interne  ¦<-¦|    ^     ¦     | ¦ Comisia Centrală pentru Explozii Mari ¦
+-----------------------------¦ ||    |     ¦     | ¦la Suprafață și în Subteran, Accidente ¦
¦  Departamentul pentru   ¦<-¦|    |     ¦     +->¦Chimice și Avarii Deosebit De Grave la ¦
¦    Administrație    ¦ ||    |     v     | ¦   Conducte Magistrale și Urbane   ¦
¦    Publică Locală    ¦ || +----------------------+ | ¦ (Ministerul Industriei și Comerțului) ¦
¦               ¦<-¦| ¦  COMISIA CENTRALĂ  ¦ | +---------------------------------------¦
+-----------------------------¦ || ¦  PENTRU APĂRAREA  ¦ | ¦  Comisia Centrală pentru Accidente  ¦
¦  Ministerul Finanțelor  ¦<-¦+->¦   ÎMPOTRIVA    ¦ +->¦Deosebit De Grave pe Căi de Comunicații¦
+-----------------------------¦ |  ¦  INUNDAȚIILOR,   ¦<-¦ ¦   (Ministerul Transporturilor)   ¦
¦Ministerul Lucrărilor Publice¦<-|  ¦   FENOMENELOR   ¦ | +---------------------------------------¦
¦ și Amenajării Teritoriului ¦ |  ¦  METEOROLOGICE   ¦ | ¦  Comisia Centrală pentru Asistență  ¦
+-----------------------------¦ |  ¦  PERICULOASE ȘI  ¦ +->¦Medicală de Urgență în Caz de Dezastre ¦
¦ Ministerul Transporturilor ¦<-|-->¦  ACCIDENTELOR LA  ¦ | ¦ și Epidemii (Ministerul Sănătății)  ¦
+-----------------------------¦ |  ¦  CONSTRUCȚIILE   ¦ | +---------------------------------------¦
¦ Ministerul Comunicațiilor ¦<-¦  ¦   HIDROTEHNICE   ¦ | ¦ Comisia Centrală pentru Epizootii și ¦
+-----------------------------¦ |  ¦ -------------------- ¦ | ¦Supravegherea Contaminării Radioactive,¦
¦ Ministerul Industriei și  ¦<-¦  ¦ Secretariatul tehnic ¦ +->¦Chimice, Biologice a Produselor Animale¦
¦     Comerțului     ¦ |  ¦   permanent    ¦ | ¦și Vegetale (Ministerul Agriculturii și¦
+-----------------------------¦ |  +----------------------+ | ¦       Alimentației)       ¦
¦ Ministerul Agriculturii și ¦<-¦   v  ^ ¦ ^  v    | +---------------------------------------¦
¦    Alimentației     ¦ |+- - -+  | ¦ |  +-------++->¦  Comisia pentru Telecomunicații   ¦
+-----------------------------¦ ||     | ¦ |      ¦| ¦   (Ministerul Comunicațiilor)   ¦
¦  Ministerul Sănătății   ¦<-¦|     | ¦ |      ¦| +---------------------------------------¦
+-----------------------------¦ ||     | ¦ |      ¦| ¦ Comisia Națională pentru Siguranța  ¦
¦ Ministerul Învățământului ¦<-¦|     | ¦ |      ¦+->¦ Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice ¦
+-----------------------------¦ ||     | v + - - - - -+¦| ¦  (Ministerul Apelor, Pădurilor și  ¦
¦ Ministerul Cercetării și  ¦<-+| +----------------------+|¦| ¦     Protecției Mediului)     ¦
¦     Tehnologiei     ¦  | ¦COMISII JUDEȚENE ȘI A ¦|¦| +---------------------------------------¦
+-----------------------------+  v+-¦   MUNICIPIULUI   ¦|¦| ¦ Direcția Generală a Dunării și Căilor ¦
   + - - - - --- - - - ---- - -+¦ ¦ BUCUREȘTI DE APĂRARE ¦|¦+->¦Navigabile (Ministerul Transporturilor)¦
   v     v     v   ¦ ¦ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR ¦|¦| ¦Regia Autonomă "Administrația Fluvială ¦
+----------++----------++-------+ ¦ ¦ -------------------- ¦|¦| ¦    a Dunării de Jos Galați"    ¦
¦Societatea¦¦Societatea¦¦Agenții¦ ¦ ¦ Secretariate tehnice ¦|¦| +---------------------------------------¦
¦Română de ¦¦Română de ¦¦ de  ¦ ¦ ¦ permanente pentru  ¦|¦| ¦Regia Autonomă "Administrația Națională¦
¦ Tele-  ¦¦ Radio- ¦¦ presă ¦ ¦ ¦ apărarea împotriva ¦|¦+->¦ a Drumurilor din România" (Ministerul ¦
¦ viziune ¦¦difuziune ¦¦    ¦ ¦ ¦   inundațiilor   ¦|¦| ¦      Transporturilor)      ¦
+----------++----------++-------+ ¦ +----------------------+|¦| +---------------------------------------¦
                  ¦      ^      |¦+->¦ Oficiul Rutier Central (Ministerul  ¦
                  ¦      |      |¦| ¦      Transporturilor)      ¦
                  ¦      |      |¦| +---------------------------------------¦
                  ¦      v      |¦+->¦ Comisia Națională pentru Statistică ¦
                  ¦ +----------------------+|¦| +---------------------------------------¦
                  +>¦Inspectoratul județean¦|¦+->¦Societatea Națională de Cruce Roșie din¦
                   ¦ de protecție civilă ¦|¦| ¦        România        ¦
                   +----------------------+|¦| +---------------------------------------¦
                               |¦+->¦ Administrația Națională a Rezervelor ¦
                               |¦  ¦        Materiale        ¦
                               |¦  +---------------------------------------+
                               |+----------------------------------+
                               +- - - +- - - - - - - -+- - -+- - - +- -+
                                  v   ^     ¦ ^  ¦ ^  ¦  ^
                               +-------------------+ ¦ |  ¦ |  ¦  |
+--------------------+                    ¦   R.A.A.R.   ¦ v |  v |  v  |
¦ - - - -> Informație¦                    +-------------------¦+-----++----++--------+
¦ -------> Decizie ¦                    ¦I.N.M.H.¦Dispecerat¦¦RENEL¦¦RAIF¦¦ROMSILVA¦
+--------------------+                    +-------------------++-----++----++--------+

ANEXA Nr. 3 la regulament

SCHEMA
principalelor informații necesare desfășurării activității Comisiei
Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, Fenomenelor
Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice

                +-----------------+
                ¦  Informații  ¦
                +-----------------+
+------------------------------------+ ¦ +------------------------------------+
¦  Informații în flux lent pentru  +-----¦ Informații în flux rapid pentru  ¦
¦cunoașterea, prevenirea, acțiunea și¦   ¦ avertizarea, evoluția fenomenelor, ¦
¦înlăturarea efectelor inundațiilor, ¦   ¦starea uvrajelor, mod de acțiune și ¦
¦   f.m.p.a.c.h. - STATISTICE   ¦   ¦ efecte, necesități de orice ordin, ¦
+------------------------------------+   ¦   pagube etc. - OPERATIVE    ¦
+------------------------------------+   +------------------------------------+
¦   Parametrii hidrologici și   ¦   +------------------------------------+
¦   meteorologici statistici   ¦   ¦   Prognoze meteorologice și   ¦
+------------------------------------+   ¦      hidrologice       ¦
+------------------------------------+   +------------------------------------+
¦   Schemele de amenajare a    ¦   +------------------------------------+
¦    bazinelor hidrografice    ¦   ¦ Avertizări precipitații, debite, ¦
+------------------------------------+   ¦niveluri, viteze, înregistrate și în¦
+------------------------------------+   ¦       evoluție       ¦
¦ Monografii ale fenomenelor, studii ¦   +------------------------------------+
¦     de caz, scenarii     ¦   +------------------------------------+
+------------------------------------+   ¦Capacități, disponibilități în stoc ¦
+------------------------------------+   ¦ și mod de comportare a lucrărilor ¦
¦  Studii, cercetări de profil   ¦   ¦   hidrotehnice pe parcurs    ¦
+------------------------------------+   +------------------------------------+
+------------------------------------+   +------------------------------------+
¦   Cadastrul apelor: lucrări,   ¦   ¦ Situația zonelor și obiectivelor ¦
¦   folosințe, caracteristici   ¦   ¦    afectate de fenomene    ¦
+------------------------------------+   +------------------------------------+
+------------------------------------+   +------------------------------------+
¦Pragurile critice pentru apărare de ¦   ¦Măsuri și mijloace de intervenție în¦
¦inundații și avarii la construcțiile¦   ¦   acțiune, efecte, rezultate   ¦
¦      hidrotehnice      ¦   +------------------------------------+
+------------------------------------+   +------------------------------------+
+------------------------------------+   ¦ Situația populației, alimentărilor ¦
¦ Planurile de apărare județene și ¦   ¦cu apă, elemente, cazuri provizorii ¦
¦  bazinale, de apărare împotriva  ¦   ¦        etc.        ¦
¦      inundațiilor      ¦   +------------------------------------+
+------------------------------------+   +------------------------------------+
+------------------------------------+   ¦ Mijloace și forțe disponibile la ¦
¦ Planurile de intervenție în caz de ¦   ¦ nivel de județ, bazin hidrografic, ¦
¦avarii la construcțiile hidrotehnice¦   ¦        țară        ¦
+------------------------------------+   +------------------------------------+
+------------------------------------+   +------------------------------------+
¦   Regulamente și regimuri de   ¦   ¦    Solicitări de sprijin,    ¦
¦  exploatare a construcțiilor   ¦   ¦  disponibilizări de mijloace și  ¦
¦      hidrotehnice      ¦   ¦  efective pentru alte zone și  ¦
+------------------------------------+   ¦       activități       ¦
+------------------------------------+   +------------------------------------+
¦ Stocuri de materiale de apărare, ¦   +------------------------------------+
¦   mijloace de intervenție    ¦   ¦  Situația căilor de comunicații  ¦
+------------------------------------+   ¦ terestre, navale, a aeroporturilor ¦
+------------------------------------+   ¦ și a sistemului de telecomunicații ¦
¦  Scheme de colaborare cu toate  ¦   +------------------------------------+
¦ unitățile participante la acțiune ¦   +------------------------------------+
+------------------------------------+   ¦Starea sistemului de transmisiuni și¦
+------------------------------------+   ¦       necesități       ¦
¦  Propuneri de lucrări și măsuri  ¦   +------------------------------------+
¦  pentru înlăturarea efectelor  ¦
¦      inundațiilor      ¦
+------------------------------------+
+------------------------------------+
¦  Convenții, acorduri cu țările  ¦
¦  vecine în domeniul dezastrelor  ¦
+------------------------------------+

ANEXA Nr. 4 la regulament

LISTA
dotărilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent
al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor,
Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor
la Construcțiile Hidrotehnice

Nr. crt. Denumirea materialului Cantitatea (buc.)
1. Complet calculator cu monitor color performant (486 sau 586) 3
2. Diskete 3.50 inch 20
3. Complet imprimante laser alb-negru 2
4. Complet imprimantă laser color 1
5. Scaner 1
6. Fax 1
7. Complet modem Internet cu fax inclus 1
8. Telefoane celulare 3
9. Telefon operativ 1
10. Aspectomat 1
11. Proiector pentru calculator și video 1
12. Copiator Xerox 1
13. Televizor color 1
14. Video recorder 1
15. Cameră video 1
16. Casete video 20
17. Aparat de fotografiat cu bliț 1
18. Autoturism de teren 1

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...