Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 65/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepție ridicată de Andrei Grigore în Dosarul nr. 3.363/302/2009 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției, deoarece textul de lege criticat nu aduce atingere principiilor fundamentale pretins încălcate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 29 mai 2009, pronunțată în Dosarul nr. 3.363/302/2009, Judecătoria Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Andrei Grigore într-o acțiune civilă având ca obiect pretenții.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 329/2009, instituie o discriminare în cadrul aceleiași categorii de persoane - cele cu handicap grav și accentuat - fără a fi justificată rezonabil și obiectiv sau a fi proporțională cu scopul urmărit. Potrivit textului de lege criticat, este scutită de la plata taxei pe poluare doar persoana cu handicap grav sau accentuat ce necesită o adaptare specială a autovehiculului, nu și cea care găsește în comerț un autovehicul adaptat nevoilor sale speciale. Or, scutirea de la plata acestei taxe este edictată în virtutea protecției speciale a persoanelor cu handicap, care trebuie să fie grav sau accentuat, iar diferențierea suplimentară în funcție de adaptabilitatea tipului de mașină la tipul de handicap este abuzivă și discriminatorie.

Judecătoria Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă apreciază dispozițiile art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 ca fiind constituționale, întrucât nu generează o discriminare prin diferența de tratament între utilizatorii autovehiculelor dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozițiile art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 sunt constituționale, deoarece nu instituie inegalități în raport de principiul nediscriminării.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, modificate prin art. 35 pct. 4 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Textul de lege criticat are, în prezent, următorul cuprins:

- Art. 3 alin. (5) - "Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei."

Anterior ultimei modificări, textul de lege, criticat inițial, avea următoarea redactare: "Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor adaptate sau echipate special și nu sunt exceptate de la plata taxei."

În opinia autorului excepției, textul de lege menționat contravine prevederilor constituționale ale art. 4 alin. (2) și ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor, precum și ale art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap. De asemenea, prin raportare la art. 20 alin. (1) din Legea fundamentală, sunt invocate și dispozițiile art. 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și ale art. 2 pct. 2 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, norme referitoare la principiul egalității și interzicerea discriminării.

Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată următoarele:

Ulterior ridicării excepției de neconstituționalitate, dispozițiile art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule au fost modificate prin art. 35 pct. 4 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. În urma acestei intervenții legislative, textul de lege criticat conține o soluție juridică parțial diferită față de cea inițial prevăzută și vizată de autorul excepției, în sensul că, în prezent, autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu sunt exceptate de la plata taxei pe poluare, fără a se mai preciza că acestea nu intră în categoria celor adaptate sau echipate special.

Susținerile autorului excepției referitoare la încălcarea principiilor egalității și al nediscriminării, precum și a drepturilor de care beneficiază persoanele cu handicap sunt întemeiate tocmai pe această caracteristică tehnică a autovehiculelor dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat, apreciată de autorul excepției ca fiind echivalentă cu o modalitate de adaptare sau echipare specială a unui autovehicul necesară persoanelor cu handicap, adaptare ce atrage exceptarea de la plata taxei pe poluare.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență atacată, fac excepție de la plata taxei autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și autovehiculele special modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, iar, conform alin. (4) al aceluiași articol, "modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii."

Soluția legislativă potrivit căreia autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu sunt exceptate de la plata taxei pe poluare este pe deplin justificată, având în vedere că aceste caracteristici tehnice nu se înscriu în categoria modificărilor speciale, astfel definite de lege, pentru a atrage exceptarea de la plata taxei.

Așa fiind, Curtea constată că nu se poate susține în mod întemeiat că opțiunea legiuitorului în această materie operează o discriminare în defavoarea persoanelor cu handicap, astfel că excepția de neconstituționalitate urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepție ridicată de Andrei Grigore în Dosarul nr. 3.363/302/2009 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 19 ianuarie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...