Guvernul României

Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Modificări (5), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2010 până la 19 iunie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 536/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Practică judiciară (64)

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, tineretului și sportului.

(3) Sediul principal al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se află în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. Acesta își desfășoară activitatea și în alte sedii, deținute potrivit legii, situate în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10, Str. Caransebeșului nr. 1, et. 7-12, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

CAPITOLUL II Misiune și funcții

Art. 2. - Practică judiciară (1)

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează și conduce sistemul național de educație, învățământ, cercetare, tineret și sport, exercitând și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului și sportului;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului și sportului;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri;

i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum și pentru cercetare-dezvoltare, sport și tineret.

CAPITOLUL III Principalele atribuții ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 4. -

(1) În domeniile educației și învățământului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită următoarele atribuții principale:

a) pune în practică politica Guvernului în domeniu, urmărește îndeplinirea planului de guvernare, formulează politici și elaborează programe de analiză, sinteză și perspectivă în domeniile educației și învățământului de toate gradele și asigură implementarea lor în unitățile și în instituțiile subordonate sau coordonate;

b) evaluează, coordonează și controlează realizarea politicilor și programelor din domeniile sale de activitate și stabilește sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

c) controlează și monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea unităților și instituțiilor de învățământ de stat și particulare;

d) asigură respectarea și monitorizarea cadrului legal privind învățământul în limbile minorităților naționale;

e) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și economico-financiar în care se realizează politicile în domeniile sale de activitate;

f) inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate, controlează și monitorizează respectarea reglementărilor din domeniile sale de activitate;

g) elaborează metodologii și standarde naționale de evaluare a elevilor, de organizare și funcționare a unităților și instituțiilor de învățământ particulare și a sistemului național de învățământ; elaborează criteriile generale de admitere în învățământul superior;

h) aprobă rețeaua de învățământ preuniversitar;

i) propune cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat;

j) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecția socială în învățământ și propune măsuri corespunzătoare Guvernului și autorităților publice locale abilitate;

k) asigură cadrul legal și monitorizează implicarea unităților și instituțiilor de învățământ în procesul de educație continuă a adulților;

l) asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvate pentru elevi și tineri cu deficiențe fizice, senzoriale, mintale sau asociate;

m) asigură funcționarea consiliilor și a comisiilor naționale și consultative proprii;

n) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare, cultural-artistice, sportive și turistice ale tinerilor, elevilor și studenților;

o) comunică și colaborează cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă în domeniile care vizează conținutul procesului de educație, învățământ, cercetare, tineret și sport și asigură condițiile materiale și financiare de desfășurare a acestui proces;

p) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

q) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul educației, învățământului, cercetării, tineretului și sportului cu cele din legislația externă;

r) participă la programele și proiectele internaționale, comunitare și bilaterale în domeniu;

s) inițiază, prin intermediul centrelor de excelență, programe și proiecte de dezvoltare a învățământului pe plan local și regional și asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea și pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

ș) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare; inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ; aprobă, coordonează, conduce și finanțează direct toate proiectele din domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, derulate în cadrul sistemului național de învățământ și cercetare, indiferent de nivelul și valoarea proiectelor;

t) asigură și monitorizează modul de formare și utilizare a resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării procesului de învățământ, educație, cercetare, tineret și sport;

ț) asigură editarea, tipărirea și difuzarea manualelor și a materialului didactic pentru învățământul preuniversitar de stat;

u) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;

v) stabilește modalități de recunoaștere și de echivalare a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ținând seama și de înțelegerile și convențiile internaționale la care România este parte;

w) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

x) asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

y) asigură recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenței, a personalului din cadrul sistemului național de învățământ, cercetare, tineret și sport;

z) organizează, coordonează și monitorizează, după standarde și criterii recunoscute la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional, procesul de evaluare și acreditare în domeniul învățământului și cercetării;

aa) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

bb) asigură mijloacele financiare de la bugetul de stat, prin bugetul propriu, pentru derularea programelor naționale și a proiectelor din domeniul său de activitate, precum și a asistenței sociale a elevilor, studenților și personalului angajat în cadrul sistemului național de învățământ, cercetare, tineret și sport;

cc) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

dd) asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creșterea competitivității, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar;

ee) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului; sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenții civile de prestare de servicii, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor baze sportive, de agrement, programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește și alte atribuții prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În domeniile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

(2) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) Sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 6. - Practică judiciară (3)

(1) În domeniile sportului și tineretului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, care se organizează și funcționează prin hotărâre a Guvernului. Practică judiciară (2)

(2) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Practică judiciară (1)

(3) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Modificări (1)

(4) Sediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret este în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 7. - Practică judiciară (1)

(1) În domeniul tineretului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, următoarele atribuții specifice: Practică judiciară (1)

a) colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

b) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituțiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituții și organisme de specialitate din țară și din străinătate;

c) elaborează și derulează proiecte și programe interne și internaționale și organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

d) înființează centre de tineret noi ori prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa;

e) elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere a centrelor de agrement și elaborează regulamentul privind organizarea, funcționarea și administrarea acestora;

f) elaborează metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești și eliberarea biletelor de tabără, precum și criteriile de eligibilitate a participanților;

g) elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților, coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" din București;

h) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și tinerilor, editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;

i) organizează, direct sau prin instituțiile din subordine, tabere sociale și tematice pentru tineri;

j) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice și fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și tineri;

k) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret;

l) realizează, gestionează și actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de și pentru tineret și instituțiile cu preocupări în domeniu, precum și informațiile solicitate de tineri și de structurile neguvernamentale de și pentru tineret;

m) inițiază și organizează schimburi de experiență, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări și alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informații între instituțiile, structurile neguvernamentale de și pentru tineret și alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;

n) facilitează accesul tinerilor la programe și proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilități și competențe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învățământ;

o) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele elevilor, studenților și tinerilor din instituțiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativității studenților;

c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.

(3) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.

(4) În domeniul sportului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, următoarele atribuții specifice:

a) elaborează și susține strategia generală a organizării și dezvoltării activității sportive și reprezintă interesele statului în raport cu federațiile sportive naționale;

b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa și a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocații de la bugetul de stat;

c) colaborează cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de cercetare și cu unitățile de învățământ și sanitare de specialitate pentru organizarea și dezvoltarea educației fizice și sportului;

d) conlucrează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în finanțarea și derularea programelor privind pregătirea și participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum și pentru promovarea valențelor educative ale olimpismului;

e) controlează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat după anul 1989; supraveghează menținerea destinației bazelor și/sau a instalațiilor sportive care au aparținut domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și care ulterior au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activității sportive sau vândute către societățile comerciale;

f) autorizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale de profil și la alte foruri continentale sau mondiale, precum și afilierea tuturor organizațiilor cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate;

g) supraveghează și controlează respectarea de către structurile sportive a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor cuprinse în statutele și în actele de constituire a acestora;

h) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituțiile și organismele de specialitate din țară și din străinătate;

i) elaborează și duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de modernizare a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanță de interes național și internațional; avizează normativele tehnice în materie de baze și instalații sportive;

j) recunoaște sau revocă, potrivit legii, existența unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

k) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni, respectiv retrage avizul de funcționare a acestora;

l) elaborează criteriile de acordare și atribuie distincțiile și titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

m) sprijină organizarea și promovarea cercetării științifice și asistenței medicale în domeniul sportiv;

n) autorizează desfășurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale și europene organizate în străinătate, precum și la campionatele regionale;

o) promovează măsurile de prevenire, control și reprimare a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor;

p) adoptă măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la manifestările sportive;

q) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme sportive internaționale; negociază și încheie acorduri, înțelegeri, protocoale și alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte țări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

r) colaborează cu celelalte organe ale administrației publice centrale și locale pentru susținerea sportului pentru toți, de performanță și pentru persoane cu dizabilități, asigurarea unei eficiențe sporite pe linia supravegherii și controlului, exercitării autorității disciplinare, formării și perfecționării specialiștilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanțării activității sportive, prevenirea violenței în sport și combaterea dopajului;

s) organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport;

ș) repartizează bugetul afectat activității sportive pentru activitatea proprie și cea a unităților din subordine, pentru federațiile sportive naționale, în baza contractelor de finanțare a obiectivelor și a programelor sportive ale acestora și pentru premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale.

Art. 8. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative.

CAPITOLUL IV Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 9. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pot fi organizate servicii, birouri și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

CAPITOLUL V Unități subordonate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 10. -

(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectorate școlare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

Art. 11. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei educației, învățământului, cercetării, tineretului și sportului în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană, în condițiile legii.

Art. 12. - Modificări (1)

Direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității sportive.

Art. 13. -

Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2005 privind organizarea și funcționarea direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității de tineret.

Art. 14. -

Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" din București sunt instituții publice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei".

Art. 15. -

Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, sunt instituții publice, care au ca obiect de activitate:

a) realizarea performanțelor sportive, selecția, pregătirea și participarea la competiții sportive interne și internaționale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea sportivă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale;

f) alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 16. -

Complexurile sportive naționale sunt instituții publice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes național și internațional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive la nivel național și internațional.

Art. 17. -

Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, și are ca obiect de activitate formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 18. -

Institutul Național de Cercetare pentru Sport, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 19. -

Muzeul Sportului este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, și are ca obiect de activitate achiziționarea, conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din domeniul educației fizice și sportului.

Art. 20. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este sprijinit de organisme de nivel național în domeniul învățământului, cercetării, tineretului și sportului - consilii și comisii consultative, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componența organismelor de nivel național prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(3) Atribuțiile organismelor de nivel național, finanțate de la bugetul de stat, sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel național pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-5 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel național este coordonată de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului sau de o persoană desemnată, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor, care este autonom, și, respectiv, a Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pot fi remunerați în condițiile legii.

CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 21. -

(1) Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se exercită de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Cercetare Științifică, de președintele și vicepreședintele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, numiți în condițiile legii. Modificări (2)

(3) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului reprezintă Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(4) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(5) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice, stabilite prin actele normative în vigoare.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate delega prin ordin unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, secretarului general și altor persoane din cadrul ministerului.

(8) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate numi coordonatori ai programelor și proiectelor naționale și internaționale inițiate și derulate de minister.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct pentru educație, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

CAPITOLUL VII Dispoziții organizatorice

Art. 23. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inclusiv pentru Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, este de 691, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) În cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(6) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului numește personalul unităților de management, în condițiile legii, și stabilește competențele directorului.

Art. 24. -

(1) Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ori în serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția ori la unitatea de la care provine.

(2) Personalul ministerului, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, care participă în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar poate fi remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, conform legislației în vigoare.

Art. 25. -

(1) Pe lângă ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

(3) Președintele Colegiului ministerului este ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui se exercită de către secretarul de stat sau unul dintre consilierii ministrului, desemnat de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) Pentru analiza, prioritizarea și avizarea activităților din domeniul investițiilor, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului funcționează Consiliul tehnico-economic. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului tehnico-economic se aprobă prin ordin al ministrului.

(5) Președintele Consiliului tehnico-economic este ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

(6) În lipsa ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului conducerea acestui consiliu se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministru.

Art. 26. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, exceptând unitățile de cercetare științifică și unitățile care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, precum și cele care se află în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cluburile sportive studențești care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inclusiv cele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, precum și celorlalte dispoziții legale în vigoare.

(6) Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere ale unităților din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și, după caz, adjuncții acestora se numesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 27. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului.

(3) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzută în anexa nr. 6, și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe, precum și autovehicule cedate în condiții legale de către instituții sau autorități publice, regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat.

Art. 29. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate închiria spații, în condițiile legii.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate închiria unor operatori economici, asociații ori fundații sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobile proprietate publică ori privată a statului, aflate în proprietatea sa, în care își desfășoară activitatea sau pe care le administrează, în condițiile legii.

(3) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 30. -

Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziția ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel puțin 5% din încasările în valută.

Art. 31. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanțată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, tipări și difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 32. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 33. -

Preluarea, în cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, a personalului provenit din activitatea de tineret și sport pe funcții, în limita numărului de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Art. 34. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.426/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 februarie 2010.

Nr. 81.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (2)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

ANEXA Nr. 2

CONSILII ȘI COMISII CONSULTATIVE
ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative Sursa de finanțare
1. Consiliul Național pentru Reforma Învățământului Bugetul de stat
2. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare Bugetul de stat
3. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Bugetul de stat
4. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat
5. Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Bugetul de stat
6. Consiliul Național al Bibliotecilor Venituri proprii
7. Consiliul Național al Rectorilor Venituri proprii

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, exceptând unitățile
de cercetare științifică și unitățile care funcționează în
subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică,
precum și cele care funcționează în subordinea Autorității Naționale
pentru Sport și Tineret

A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate sau în coordonare

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în a căror subordine funcționează unitățile conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
II. Instituții de învățământ superior de stat:
1. Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5. Universitatea din București Venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9. Universitatea de Arte din București Venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
19. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
20. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
23. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
24. Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
25. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
27. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
30. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
32. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Venituri proprii
33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
35. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
36. Universitatea din Pitești Venituri proprii
37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
40. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
41. Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
42. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
44. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Venituri proprii
45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș Venituri proprii
46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
47. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
48. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
49. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii
III. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
IV. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Bugetul de stat
V. Centrul Național de Evaluare și Examinare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VI. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VII. Agenția de Credite și Burse de Studii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VIII. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
IX. Federația Sportului Școlar și Universitar Bugetul de stat
X. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XI. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XII. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIII. Corul Național de Cameră "Madrigal" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIV. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informare pentru Educație și Cercetare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XV. Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVI. Palatul Național al Copiilor din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVII. Biblioteci centrale universitare și pedagogice:
1. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
5. Biblioteca Pedagogică Națională "I. C. Petrescu" din București Bugetul de stat
Modificări (1), Referințe (1)

B. Alte unități aflate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Denumirea unității Sursa de finanțare
Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

CLUBURILE SPORTIVE STUDENȚEȘTI
care funcționează în subordinea directă a Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Clubul Sportiv "Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17. Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20. Clubul Sportiv Universitar din Reșița Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
21. Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare
care funcționează în subordinea directă a Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Științe ale Educației Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

NOTĂ: Modificări (1)

a) Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile de învățământ, cercetare, tineret și sport din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 9.942 (exclusiv cele din structura Autorității Naționale pentru Sport și Tineret).

b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 5.186. Modificări (1)

ANEXA Nr. 6 Modificări (1)

ORGANE DE SPECIALITATE
ale administrației publice centrale de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și inovare, precum și de tineret
și sport, care funcționează în subordinea Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Bugetul de stat
2. Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret Bugetul de stat

NOTĂ:

a) Numărul maxim de posturi pentru unitățile finanțate prin bugetul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 32.

b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile finanțate prin bugetul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 4.601

ANEXA Nr. 7

PARCUL AUTO
al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului pentru activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim
- bucăți -
Consumul maxim de carburanți/autovehicul - litri/lună -
1. Proiectul privind învățământul rural - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism de teren 3 450
- laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat școlar 41 450
2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism pentru unitatea teritorială 7 450
3. Monitorizare și inspecție - autoturism 10 450
- microbuz 3 450
4. Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educație al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi" - autoturism 1 450
- microbuz 1 450
5. OI POSDRU - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism pentru unitatea teritorială 8 450

NOTĂ:

Cheltuielile cu exploatarea, carburanții, întreținerea și asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanțare internațională se suportă din costurile operaționale ale programelor/proiectelor respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...