Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - CAPITOLUL V Unități subordonate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL IV Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului →

CAPITOLUL V Unități subordonate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 10. -

(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectorate școlare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

Art. 11. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei educației, învățământului, cercetării, tineretului și sportului în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană, în condițiile legii.

Art. 12. - Modificări (1)

Direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității sportive.

Art. 13. -

Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2005 privind organizarea și funcționarea direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității de tineret.

Art. 14. -

Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" din București sunt instituții publice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei".

Art. 15. -

Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, sunt instituții publice, care au ca obiect de activitate:

a) realizarea performanțelor sportive, selecția, pregătirea și participarea la competiții sportive interne și internaționale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea sportivă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale;

f) alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 16. -

Complexurile sportive naționale sunt instituții publice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes național și internațional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive la nivel național și internațional.

Art. 17. -

Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, și are ca obiect de activitate formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 18. -

Institutul Național de Cercetare pentru Sport, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 19. -

Muzeul Sportului este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, și are ca obiect de activitate achiziționarea, conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din domeniul educației fizice și sportului.

Art. 20. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este sprijinit de organisme de nivel național în domeniul învățământului, cercetării, tineretului și sportului - consilii și comisii consultative, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componența organismelor de nivel național prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(3) Atribuțiile organismelor de nivel național, finanțate de la bugetul de stat, sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel național pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-5 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel național este coordonată de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului sau de o persoană desemnată, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor, care este autonom, și, respectiv, a Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pot fi remunerați în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...